tisk-hlavicka

Stav dětí ve světě v roce 2000 (výroční zpráva UNICEF)

28.6.2000 PhDr. Jiří Kovařík Náhradní rodinná péče 4 názory

V souvislosti se současným zpravodajstvím z české politické scény a množícím se reptáním na to, jak se nám bídně žije, se mi chtělo vzkřiknout: „Kuš! Vždyť si žijeme jako prasata v žitě!“

V době, kdy se lámou století, ba tisíciletí, upozorňuje dětský fond OSN - UNICEF - jménem své výkonné ředitelky Caroll Bellamy na skutečnosti, jež jsou většině z nás, kteří jsme zahlceni svými lokálními a provinčními problémy, dalekosáhle vzdáleny, a proto jim nevěnujeme pozornost, kterou by si zasloužily.

Pozornost soustředěnou, aktivní a ochotnou vstoupit a zapojit se alespoň nějakým způsobem do řetězce aktivit, které mohou napomoci jejich postupnému řešení.

Přes takřka exponenciální rozvoj světové ekonomiky v posledních 20 letech stoupl počet lidí, kteří žijí v chudobě, v pásmu bídy, vzrostl na dnešní 1,2 miliardy, což představuje každou pátou lidskou bytost na světě. A nejčastěji se mezi nimi vyskytují děti a ženy – dětí je v tomto souboru více než 600 miliónů. Více než 10 let po přijetí Úmluvy o právech dítěte, jejímž klíčovým principem jsou „nejlepší zájmy dítěte“, a to všude tam, kde nějakým způsobem uvažujeme a rozhodujeme o dětech, je zřejmé, že lhostejnost a netečnost většiny z nás, kteří žijeme v rozvinutých, či alespoň středně ekonomicky rozvinutých, zemích, je do nebe volající.

Co stojí v pozadí našeho postoje? Zpráva UNICEF se domnívá, že je to nedostatek konstruktivních vizí, nedostatek perspektiv (a zde vzpomeňme na opakované, mnohým z nás se zajídající upozornění a apely prezidenta Václava Havla), absence odvahy (a dodal bych ochoty) a pasivní nezájem. Situace miliónů dětí na světě je opravdu neutěšená! Co vede UNICEF k těmto závěrům? Takové skutečnosti, jako jsou některé z následujících:

 • v našem současném světě, kde státy a smluvní strany Úmluvy o právech dítěte (podepsalo ji 189 zemí), neplní své morální a právní závazky z Úmluvy vyplývající, umírá každým dnem 30 500 dětí mladších pěti let na následky něčeho, čemu bylo možné preventivně předejít;

 • každý měsíc, kdy neprobíhá a je odkládána celosvětová komplexní, účinná kampaň proti HIV/AIDS, umírá na jeho následky na světě 250 000 dětí a mladých lidí;

  každý den je nakaženo 8 500 dětí a mladých lidí, a každý den umírá na následky AIDS 2 500 žen; v roce 1998 dosáhl počet žen, které zemřely v důsledku HIV/AIDS čísla 900 000 – tedy více než trojnásobku obětí, které zahynuly v bosenském válečném konfliktu;

 • každý rok umírá 585 000 žen na následky těhotenských či porodních komplikací, jimž by bylo možné předejít;

 • během jediného, posledního roku uvízlo v síti válečných konfliktů 31 miliónů uprchlíků a lidí, kteří ztratili své domovy – civilistů, z nichž značnou část tvořily děti;

 • nůžky mezi vyspělými a zaostalými, nízkopříjmovými ekonomikami a životní úrovní lidí, kteří v nich žijí, se stále více rozevírají - za posledních 30 let se tyto rozdíly zmnohonásobily, aniž by se nízkopříjmové (ba ani středněpříjmové) země dostaly na úroveň, na níž se vyspělé země nacházely před zmíněnými 30 lety; past chudoby tak ve svých důsledcích ohrožuje stále více dětí a jejich rodiny: stále častěji dochází k obchodu s dětmi (za nejrůznějšími účely - od zdánlivě ušlechtilých až po zcela nestvůrné), mnohé děti jsou vystaveny nucené, ba takřka otrocké práci, jsou zneužívány jako vojáci v ozbrojených konfliktech, mnohdy šovinisticky a nacionálně podnícených, jsou sexuálně i jinak zneužívány jako mladistvé či dětské prostitutky a prostituti, při výrobě pornografických materiálů, při přípravě, prodeji a distribuci drog – podle Světové organizace práce pracuje v rozvojových zemích přibližně 250 000 dětí ve věku 5 – 14 let a asi 50 – 60 miliónů dětí mezi 5. – 11. rokem života v rizikových, zdraví a život ohrožujících podmínkách; dokonce i v zemích, v nichž dochází k masivnímu ekonomickému růstu – např. v některých částech Latinské Ameriky – je lapena do pasti chudoby značná část jejich obyvatel.

  A naše výčty by mohly pokračovat.

  Česká republika, přestože se nachází v pásmu tzv. „středněpříjmových“ ekonomik, je v řadě ukazatelů úrovně péče o děti na úrovni vysoce vyspělých zemí - např. v míře kojenecké a dětské úmrtnosti, která svědčí jak o úrovni péče těhotenské, tak porodnické, prenatální, perinatální i postnatální. Srovnání parametrů úmrtnosti dětí do pěti let skýtá následující obraz: ze 189 srovnávaných zemí se u 51 zemí pohybuje řádově ve stovkách. To znamená, že pravděpodobnost toho, že z 1000 živě narozených dětí zemře před dosažením svých 5 let, je např. 316 z nich (jako je tomu u nejhůře postižené Sierry Leone); ale jsou zde i země zdánlivě „vyspělejší“: Afganistan (u 257 dětí z 1000 je pravděpodobné, že se nedožijí svých pátých narozenin), Pakistan (136), Irák (125) či Indie (105), u více než stovky zemí se tento ukazatel pohybuje v řádu desítek - např. Zimbabwe (89), Čína (47), Brazílie a Turecko (42), Mexiko (34), Bělorusko (27), Ruská federace (25); těsně u hranice desítky je např. Maďarsko (11) a Slovensko (10). Pod desítku, tedy v řádu jednotek, se podle statistik UNICEF a WHO (Světové zdravotnické organizace) dostalo 36 zemí – k desítce se blíží např. Kypr, Chorvatsko, Portugalsko (9), či Kuba a Spojené státy (8). Česká republika (6) se nachází ve společenství Kanady, Belgie, Izraele, Velké Británie, Itálie a Španělska. Pod touto hranicí nacházejí již jen např. Austrálie, Rakousko, Dánsko, Finsko, Slovinsko, Švýcarsko, Island, Monako aj. (5). Ke třem nejlepším patří Japonsko, Norsko a Švédsko (4). I v dalších ukazatelích – např. vzdělání a vzdělanost – je na tom Česká republika poměrně dobře. Přesto i nás se dotýkají některé z vážných, výše zmíněných, varovných problémů, byť zatím stále ještě více v podobě hrozby. Nicméně okolnosti, jako je např. přibližně 50% zastoupení romských dětí mezi tzv. „sociálními sirotky“, odkázanými na ústavní péči, chudoba a nevzdělanost romské populace, popř. situace některých mladých rodin s dětmi, naznačují, že nůžky sociálních rozdílů a past chudoby působí i u nás.

  Co si s tím vším máme počít? Dříve, než se podíváme, co k tomu říká výroční zpráva UNICEF, dovolte osobní poznámku. Byť pro mne nejsou tato zjištění něčím novým, to, že jsem je viděl shromážděné v takto nakumulované podobě, ve mně vyvolalo určitou tenzi a vztek.

  A v souvislosti se současným zpravodajstvím z české politické scény a množícím se reptáním na to, jak se nám bídně žije, se mi chtělo vzkřiknout: „Kuš! Vždyť si žijeme jako prasata v žitě!“ A také jsem tak chtěl původně nazvat tento článek. Leč, emoce odeznívají a já se vracím k tomu, co na to UNICEF. Myslím, že na rozdíl od předchozích let, přistupuje k celému problému strukturovaněji - a dokonce, na rozdíl od textu Úmluvy - již pojednává, při formulování svých cílů, o jednotlivých věkových kategoriích dětí. O raném a předškolním věku, o školácích a o dospívajících. V oblasti rané péče upozorňuje na význam toho, o čem hovoří naše pojednání o rodině v rámci kapitolek z vývojové psychologie: o významu pevného, trvalého vřelého a hlubokého citového pouta, o významu nejen dobré a kvalitní výživy, ale také o významu kvalitní rodičovské péče zejména v prvních měsících a letech života dítěte. Pro věk školních dětí upozorňuje na klíčový význam kvalitního vzdělání, vzdělání nestresujícího, dětem přátelsky nakloněného (child-friendly schools), vzdělání netradičního, přizpůsobeného místem podmínkám a dětem. Vzdělání by mělo mít význam pro život a mělo by být pro dítě zdrojem radosti a potěšení. Některé cíle se zde mohou zdát až poněkud utopické. V kapitolce věnované adolescentům je opět zmíněna zvláštní rizikovost a ohrožení tohoto údobí. Od HIV/AIDS přes drogy až po zapojení ve válečných konfliktech.

  I zde by měla být vodítkem nápravy a prevence Úmluva o právech dítěte. To, oč by mělo při tom všem jít, jsou ony dimenze humanity, ony rozměry lidskosti, z nichž lidská práva a na ně vázaná odpovědnost, rostou a vycházejí.

 • Názory k článku (4 názorů)
  Vize opravdu rovná se provize. Lenka Slabová 24.10.2000 14:3
  *Reakce na clanek: "Vize opravdu rovná ... Lenka Slabová 24.10.2000 14:43
  Stav plnění úmluvy v ČR a přístup nevlád... Ota 15.2.2002 6:8
  Kdo za to může? Bohaté státy ne! A za Ai... princezna 19.12.2002 12:27
  Vyhledávání článků podle věku

  Seriály

  Vývojové tabulky

  Těhotenství

  Dítě


  Zajimavé odkazy:
  Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.