tisk-hlavicka

Dopis síti mateřských center v České republice

11.12.2000 Rút Kolínská 3 názory

Protože se blíží konec roku, sluší se, abychom bilancovaly.

Milé kolegyně,

 

od minulé valné hromady, na které jsme byly zvoleny jako koordinátorky Sítě MC v ČR, uplynul více než rok. Průběžně jste byly informovány o naší činnosti a vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, sluší se, abychom bilancovaly.

 

Co se nám letos podařilo?

 

1.      V oblasti kontaktů s jednotlivými centry:

·          Osobní nebo písemná účast na zahajovacích či jiných významných slavnostech některých center

·          Hromadná korespondence s pozvánkami k účasti na níže zmíněných akcích

·          Informační a metodický servis pro zakladatelky nových center

·          Aktualizace seznamu mateřských center (Majka Šulcová)

·          Od října jsme zavedly pravidelné „úřední hodiny“ – pondělí, středa 8,00-13,00. V této době nás můžete zastihnout na tel. č. 231 64 07 nebo 24 92 29 13 (toto číslo volejte, prosím, pouze v úředních hodinách). E-mailová adresa krut@volny.cz  funguje celkem bez problémů. V nouzi možno použít i fax č. 02 24 87 54 02. Spolupráce mezi Prahou (Jitka, Rut) a Poděbrady (Lucie) funguje především prostřednictvím telefonu a e-mailu, proto i vy můžete kontaktovat Lucii na této adrese: Lucie Slauková,  Jižní  1339,    290 01 Poděbrady, e-mail: lucie@podebrady.cz, tel.: 0603 863623, 0324/625275

·       25. listopadu 2000 - seminář „Jak začít“

 

2.      V oblasti mezinárodní spolupráce:

·        26.l.  - 28.1.  – regionální setkání svépomocných ženských skupin ze zemí bývalého východního bloku, na kterém byla založena síť těchto skupin SHINE (Selfhelp international network of Europe)(Praha)

·        28.1. – setkání členů SHINE a členů Huairou komise OSN se zástupkyněmi MC v ČR za přítomnosti zástupců státní správy a samosprávy (Praha)

·        29.1. – 1.2. – zasedání Huairou komise OSN (Praha)

·        6.3. – 16.3. – účast na zasedání Komise OSN o postavení ženy a  zasedání GROOTS (Grassroots Women´s Organisations Operating Together), které přijaly Síť MC v ČR za svého člena (New York, Rut Kolínská)

·        30.3. – 1.4. – reciproční návštěva kolegyň z MC z německé země Baden-Württenberg (pražská MC)

·        15.4.  – seminář o zakládání MC  (Bratislava, Ludmila Langrová a Rut Kolínská)

·        13.9. – 19.9. – prezentace Sítě na GWIA (Grasroots Women´s International Academy) v rámci německé expozice na EXPO 2000 (Saltzgitter, Jitka Herrmannová a Rut Kolínská)

·        20.9. – 26.9. – slyšení u Světové banky spolu s dalšími členkami GROOTS (Praha, Rut Kolínská)

·        28.9. – 29.9. – účast na Semináři o postavení rodiny v Evropě (Würzburg, Marcela Krejčíková)

 

 

 

 

3.  V oblasti public relation:

·   Článek v cizojazyčném prestižním časopise In Heart of Europe (V srdci Evropy)

·   Spolupráce s časopisem Rodiče

·   Spolupráce s www. rodina (Romana Pavlínová)

·   Zprostředkovat kontakty mezi médii a jednotlivými MC

4.  V oblasti legislativy:

·      Iniciování změny Zákona o státní sociální podpoře

·      Obnovení kontaktu s Ministerstvem práce a sociálních věcí (tři dny, poloviční úvazky pro oba rodiče malých dětí, možnosti morální, příp. finanční podpory MC…)

·      Navázání kontaktu s Republikovým výborem pro děti, mládež a rodinu

5.      V oblasti fundraising:

·      Získání prostředků od GROOTS na  podporu práce Sítě

·      Navázání kontaktu s velvyslanectvím USA

·      Obnovení jednání s Open society Fund o zařazení MC mezi podporované         projekty

·      Navázání kontaktů s nadací Levi Strauss v Budapešti

·      Navázání kontaktů s Global Fund for Women v USA

 

Za ocenění vaší i naší práce považujeme také to,  že jsme byly přizvány  ke konzultování i k hodnocení studentských bakalářských a diplomových prací na téma mateřská centra na pedagogické fakultě a katedře sociální práce FFUK. Svědčí to i o tom, že se v odborných kruzích hnutí MC stává uznávaným fenoménem. < style="TEXT-ALIGN: justify">Až do letošního září jsme pracovaly, tak jako většina z vás, dobrovolně. Finanční zajištění jsme z velké části pokryly z fondu Pražských matek, částečně z ušetřených peněz ze zasedání Huairou komise OSN v Praze, částečně z fondů našich vlastních center a občas jsme sáhly i do vlastních kapes (lépe řečeno do kapes našich manželů). V souvislosti s pořádáním zasedání Huairou komise OSN v Praze jsme dostaly darem počítačové vybavení.

Mezinárodní kontakty navázané v minulých letech, přinesly letos v září další plody. GROOTS nás podpořily peněžitým darem. Tyto peníze využijeme na zajištění naší práce (finanční částka vystačí na půl roku) a věříme, že nám poslouží i k získání dalších peněz. 

 

Co plánujeme na příští rok?

 

1.       V oblasti kontaktů s jednotlivými centry a zájemci o budování MC:

·      27. ledna 2001 – valná hromada MC

·       Pořádat semináře na „žhavá témata“ (financování, možnosti spolupráce 

        s Úřadem práce, řešení konfliktů, komunikační techniky…)

·       4x do roka informační dopis do všech MC

·       Návštěvy jednotlivých MC

·       2. kongres MC v ČR se zahraniční účastí (podzim 2001)

·      Jsme připraveny reagovat na podněty, přání, nápady, popřípadě stížnosti

             z jednotlivých  center

·        Seminář „Jak začít“

 

 

 

 

2.   V oblasti mezinárodní spolupráce:

·      Pokračovat v navázané spolupráci s Huairou komisí, GROOTS a SHINE

·      Zprostředkovat další partnerské kontakty mezi jednotlivými českými a německými MC

·      Účast na dalším z cyklu Seminářů o postavení rodiny v Evropě (za přítomnosti zástupce MPSV)

·      Rozvinutí nových kontaktů navázaných na EXPO 2000 (především holandská MC)

·      Zvážení míry zapojení v případě dalších nabídek

3.  V oblasti public relation:

·      Se pokusíme prosazovat do celorepublikových médií nejenom obecné informace o hnutí MC, ale především informace o specifikách jednotlivých center

4.  V oblasti legislativy:

·        Budeme pokračovat v započatých jednáních

·        Shromažďovat podněty z jednotlivých center a hledat cesty k jejich řešení

5.      V oblasti fundraising:

·        Pokusíme se získat finanční zdroje na zabezpečení plynulého chodu Sítě

·        Pokusíme se průběžně podávat informace o možnostech získávání peněz pro jednotlivá centra

·        Budeme hledat možnosti pravidelné finanční podpory MC

 

Chtěly bychom, aby naše práce sloužila především vašim potřebám. Rády bychom vycházely z vašich podnětů, ale k tomu nám chybí dostatečná zpětná vazba.  Proto například nemůžeme vydat slíbený společný kalendář akcí jednotlivých centrech, které jsou určeny i širší veřejnosti,  přišlo od vás jen pár odpovědí.

Během prohlížení videových nahrávek, které jste půjčily na zpracování pro prezentaci na EXPO 2000, jsme obdivovaly pestrost programů a úžasné množství vynikající  práce, která se v centrech odehrává. Víme, že jste zahlceni vlastní činností, přesto vás prosíme, dávejte o sobě více vědět.

Pro operativnější kontakt by bylo výhodné, kdybyste všechny měly možnost elektronické pošty, třeba prostřednictvím manželů nebo kamarádů. Přemýšlejte, prosíme, o tom.

 

 Posíláme vám všem sborník z návštěvy českých MC v zemi Baden-Würtenberg, který vydalo tamní Mütter Büro  Na tomto sešitě jsme se podílely překladem a víme, že najdete v českém textu bohužel mnoho chyb. Věřte nám, že jsme se snažily odesílat gramaticky správné texty, ale elektronická komunikace v různých jazycích dělá počítačové technice trochu problémy. Jiná řešení (např. osobní účast ve Stuttgartu při korekturách nebo tisk textu v ČR) byla pro nás finančně neúnosná. Proto vás velmi prosíme o shovívavost.

 

Těšíme se na setkání s vámi na valné hromadě, na kterou ještě dostanete zvláštní pozvánku s plánovaným programem. Ta nás ale čeká až v příštím tisíciletí. Advent ťuká na dveře a my bychom vám přály, abyste ho uvítaly s otevřeným srdcem a aby vnesl vánoční radost do vašich rodin i center.

 

Vše dobré

 

Jitka Herrmannová                                   Rut Kolínská                          Lucie Slauková

 

V Praze na Mikuláše 2000
Názory k článku (3 názorů)
žádost o informace Lucie Asenová, 1 dítě 1.10.2001 20:11
*Re: žádost o informace Hanka 11.8.2003 21:52
*Re: žádost o informace Helena, syn Kryštof 9.2.2005 14:36
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.