tisk-hlavicka

Diagnóza vývojové poruchy: dobrý pomocník, ale nebezpečný pán

8.1.2007 Dominik Dvořák Rodina a škola 159 názorů

Proč je dnes u nás 6,5 % dětí s poruchami učení, když v roce 1975 jich bylo jen 1 %? Odrážejí tato čísla skutečnost, nebo si tak jen školy, rodiče a pedagogicko-psychologické poradny ulehčují život? Je to tak, že místo abychom děti učili číst, raději je označujeme za dyslektiky a mávneme nad nimi rukou?

Takovéto názory v minulých týdnech zazněly v médiích. Abychom lépe porozuměli tomuto problému, potřebujeme něco vědět o významu diagnózy v psychologii. Když se dočteme o výrazném poklesu počtu zlomených nohou při lyžování za poslední čtvrt století, nemáme vcelku pochybnost, že jde o skutečný jev. Jestliže však slyšíme, že za stejné období prudce vzrostl výskyt určité psychické poruchy u dětí, zdaleka ještě nevíme, zda se změnily děti, nebo jen přístup odborníků k nim. Proč? Když sto chirurgů uvidí stejný rentgenový snímek zlomené nohy, pravděpodobně dojdou prakticky všichni ke stejné diagnóze (i když už se nemusejí shodnout v názoru, jak postupovat při léčbě). U lidské duše nemáme k dispozici v mnoha případech žádné jednoznačné laboratorní testy a usuzujeme jen z pozorování chování klienta. Dětský psycholog nebo psychiatr je navíc do velké míry závislý na tom, co mu o chování dítěte řeknou rodiče nebo učitelé. Není divu, že u stejného pacienta by došlo k nižší shodě v diagnóze než u tělesných nemocí.

To je případ i vývojových poruch učení (kam patří zejména dyslexie) a poruch chování (v současnosti se často v přibližně stejném významu používá označení hyperaktivita nebo zkratka ADHD). Tam se dokonce určitá část odborníků domnívá, že uvedená „choroba“ je uměle vytvořená a ve skutečnosti vůbec neexistuje!

Hyperaktivita: nemoc nebo selhání výchovy?

Podívejme se blíže na hyperaktivitu. Ta diagnóza je považována někdy za spornou, protože je založena na projevech jako nepozornost, neklid, zlobení. Žádný z nich není specifický, to znamená, že všechny se vyskytují v určité míře i u normálních dětí a také u jiných duševních poruch. Problémy s udržením pozornosti nebo s dotažením jedné práce před započetím další má šestina běžných dětí (ale čtyři pětiny dětí s diagnózou ADHD).

I když se v mnoha textech o hyperaktivitě jedním dechem mluví o lehkém poškození mozku, ve skutečnosti zatím odborníci k jednoznačnému důkazu, že příčinou poruchy je odchylka ve stavbě centrální nervové soustavy, nedošli. Donedávna se také soudilo, že za hyperaktivitou stojí porucha pozornosti, ale dnes se ví, že problém leží asi jinde - v ovládání reakcí na podněty. Mnozí lidé tedy namítají: nejsme si jisti, zda porucha vůbec existuje, co je příčinou a jaký je její mechanismus. Ale předepisujeme na ni léky!

Vážnější případy dětské hyperaktivity jsou totiž léčeny dlouhodobým podáváním léků zvaných stimulancia. Tyto látky jsou podobné drogám jako amfetamin a mají nespecifické účinky. Všechny - nejen hyperaktivní - děti se pod účinkem stimulancií stávají poslušnějšími. U kteréhokoli normálního dítěte lze dosáhnout okamžitého „výchovného pokroku“ podáním příslušného léku.

Silná lobby za hyperaktivitu

Dostáváme se zde na hřiště, na němž hrají nesmírně mocní hráči. Stačí si uvědomit, že Novartis, výrobce léku ritalinu (methylfenidátu), předepisovaného hyperaktivním dětem, má roční obrat přibližně stejný jako je státní rozpočet České republiky. Když farmaceutická společnost podporuje představu, že hyperaktivita je nemoc léčitelná prášky, má někdo vůbec šanci prorazit s opačným názorem? Budeme za každým naším životním problémem hledat jen nějakou poruchu lidského těla, kterou lze opravit nejlépe tím, že si vezmeme prášek? Kde je pak lidská svobodná vůle a odpovědnost?

Většina kliniků se přes uvedené výhrady domnívá, že diagnóza vývojové poruchy učení nebo chování má své opodstatnění. Jsou zde děti a rodiče, kteří jsou se svými silami v koncích a trápí se. Léky jsou někdy nutným prvním krokem, po němž teprve může následovat další odborná pomoc. Také badatelé v neurovědách soudí, že jsme na správné stopě, když hyperaktivitu považujeme za poruchu podmíněnou jednak geneticky a jednak drobnými odchylkami ve stavbě a fungování mozku. Od určité pracovní představy o mechanismu poruchy je nutně ještě daleko k přímému důkazu o vztahu mezi stavbou mozku dítěte a jeho chováním - mozek je přece jenom daleko složitější orgán než kost, o které jsme mluvili v úvodu.

Biologický model (hledání poruchy těla jako příčiny nemoci) umožnil kdysi přejít od představy posedlosti a vymítání zlých duchů k moderní zdravotnické péči u řady duševních poruch. Také některé rodiče vysvobozuje z nesprávného pocitu viny za domnělé výchovné selhání. Přesto má biologický model své limity, a proto i zdravotníci obecně doporučují biopsychosociální pojetí nemoci, jež bere v úvahu další roviny lidské existence, ne jen tělesnou.

Celosvětový odhadovaný konzervativní (= opatrný) průměr pro výskyt hyperaktivity je 2-7 %. Pro dyslexii se uvádí v zahraniční literatuře 2-8 %. Zdá se, že 1 % v sedmdesátých letech bylo poddiagnostikováno. Současných 6 % je však zase blízko horní hranici rozumných odhadů. Nárůst užívání určité diagnózy znamená obvykle, že je zde „poptávka“. Musíme tedy brát vážně i otázku společenských příčin zvýšeného vyslovování diagnózy vývojových poruch.

Může za to škola?

K nárůstu počtu případů vývojových poruch určitě přispělo už to, že se o nich díky osvětě odborníků víc ví. Když se o poruše začne víc mluvit, tak se začne i víc vyskytovat. Klasickým případem je velmi zvláštní onemocnění, kterému se říká mnohočetná porucha osobnosti.

Někteří autoři dávají nárůst počtu diagnostikovaných dětských potíží do souvislosti s velkou centrálně nařízenou reformou českého školství v 70. a 80. letech minulého století, známou pod jménem „nová koncepce“. Nároky na žáky tehdy velice vzrostly a řada dětí jim přestávala stačit. Pro mnoho rodičů začal být vítaný každý prostředek, jak usnadnit stresovanému dítěti život.

Od doby „nové koncepce“ se podmínky, v nichž pracují školy, změnily. Zaběhané zvyky rodičů a učitelů se však mění velmi těžko. Nemyslím si, že bychom měli nároky na děti snižovat. Klademe však na ně správné nároky?

Dovednost číst a psát je nepochybně naprosto zásadní pro budoucí život. Dnes se sice právem mluví o dalších klíčových dovednostech, ale v podstatě zůstává úkolem školy naučit děti čtení a psaní. Přesto je možné klást si následující otázky: Jde o hlasité čtení před druhými, které je pro mnohé děti velmi stresující? Není náhodou to, co v praxi potřebujeme nejvíc, schopnost tichého čtení s porozuměním?

Podobně by se podle mého názoru měla přehodnotit praxe „diktátů“, které bývají klasickým postrachem dětí s poruchami učení. Myslím, že tady je celé obecné povědomí o smyslu výuky češtiny špatně nastavené. Umění písemné komunikace přece zahrnuje mnohem víc než jen pravopisnou stránku projevu. Kdo z nás dospělých potřebuje ve svém životě psát diktáty? Pokud píšeme, většinou přece spíš vytváříme různé zprávy, hlášení, analýzy, dopisy. Pracujeme přitom svým tempem, obvykle píšeme o tématu, které nám je osobně nebo profesně blízké, sami vybíráme slova. I profesionální znalec a uživatel jazyka může při práci používat a používá Pravidla českého pravopisu a spelling-checker svého počítače. Dětem však při mnoha zkouškách tuto šanci nedáme. Přílišná pozornost věnovaná jen formální bezchybnosti textu odvádí pozornost od toho, zda autor sdělení umí vybrat důležité informace, uspořádat je vhodným způsobem, logicky usuzovat, přesvědčivě argumentovat apod. Diktáty nedávají sebemenší prostor k rozvíjení těchto dovedností. Zato se snadno opravují a známkují.

Myslím, že tady by mohla být cesta, jak vyjít vstříc nejen dětem s poruchami učení. Velmi často platí, že to, co prospěje dětem s „poruchou“, prospěje dětem všem.

S diagnózou opatrně

Česká psycholožka Bohumila Baštecká říká: „Diagnóza má význam, když lze člověka smysluplně léčit (i když často nemůže být vyléčen -viz např. diabetes), když umožňuje lepší pochopení druhého a lepší dorozumění a zacházení s ním (např. diagnóza autismu) a když si diagnóza udrží v životě pacienta přiměřené místo.“ To poslední vysvětluje takto: „Přiměřené místo znamená, že se diagnóza pro pacienta nestane ústředním pojmem, kterým on a jeho okolí snadno vysvětlí celou jeho osobnost.“ Jinými slovy - diagnóza vývojové poruchy má smysl, pokud je začátkem, ne koncem odborné práce s dítětem. Zvlášť opatrně bychom měli zacházet s termínem „poškození mozku“. Jednou vyslovená diagnostická nálepka má totiž tendenci se „svého“ pacienta držet, život mu někdy usnadňuje, ale mnohdy taky udržuje nemoc či poruchu i tam, kde by sama odezněla. Nevhodný pojem „dyslektik“ nesmí zastínit jedinečnou osobnost dítěte, jehož porucha je jen jedním z mnoha rysů, slabin a předností.

Autor je pedagog

Názory k článku (159 názorů)
Souhlasím Kamila 8.1.2007 9:3
*Re: Souhlasím Lavanda 8.1.2007 9:34
*Re: Souhlasím Evas2 8.1.2007 22:30
Nikdy jsem se nad tím nezamyslela. Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 8.1.2007 9:8
*absolutně nesouhlasím Blanča 8.1.2007 9:33
**Re: absolutně nesouhlasím Lavanda 8.1.2007 9:38
***Re: absolutně nesouhlasím Lavanda 8.1.2007 9:39
***Re: absolutně nesouhlasím Blanča 8.1.2007 9:52
****Re: absolutně nesouhlasím Lavanda 8.1.2007 10:2
****Re: absolutně nesouhlasím konny,3 děti 8.1.2007 11:22
*****Sport pro hyperaktivce Damila 8.1.2007 11:36
******Re: Sport pro hyperaktivce konny,3 děti 8.1.2007 12:15
*******Re: Sport pro hyperaktivce Denyna 8.1.2007 12:27
*******Re: Sport pro hyperaktivce Senedra 8.1.2007 13:3
********Senedro Damila 8.1.2007 16:1
*******Konny Damila 8.1.2007 15:54
*******Re: Sport pro hyperaktivce Andrea 12.12.2007 20:13
******Re: Sport pro hyperaktivce Denyna 8.1.2007 12:22
******Re: Sport pro hyperaktivce Míša, Junior *97, Beruška*2006 9.1.2007 9:3
*******Re: Sport pro hyperaktivce Lavanda 9.1.2007 9:6
*****Sport Lavanda 8.1.2007 13:32
****Re: absolutně nesouhlasím MirkaV 22.1.2007 12:55
**Re: absolutně nesouhlasím Jana, Terezka 5/03, Miška 1/06 8.1.2007 9:50
***Re: absolutně nesouhlasím Blanča 8.1.2007 9:53
****Re: absolutně nesouhlasím Blanča 8.1.2007 9:54
**Re: absolutně nesouhlasím Amina 8.1.2007 13:41
***Re: absolutně nesouhlasím Tvoje horší já 8.1.2007 13:55
***Re: absolutně nesouhlasím Blanča 9.1.2007 11:55
****Re: absolutně nesouhlasím Lavanda 9.1.2007 12:54
**Re: absolutně nesouhlasím Zuzik,Kubajs 05/05, Gugí 12/07 8.1.2007 16:48
***Re: absolutně nesouhlasím aischa 8.1.2007 18:0
****Re: absolutně nesouhlasím Alenka v risi divu 8.1.2007 18:8
*****Re: absolutně nesouhlasím aischa 8.1.2007 18:23
******Re: absolutně nesouhlasím Amina 9.1.2007 20:3
****Re: absolutně nesouhlasím 10.5Libik12 8.1.2007 18:26
*****Re: absolutně nesouhlasím aischa 8.1.2007 18:35
****Re: absolutně nesouhlasím Lavanda 8.1.2007 18:50
*****Re: absolutně nesouhlasím aischa 8.1.2007 19:28
******Re: absolutně nesouhlasím 10.5Libik12 8.1.2007 19:47
*******Re: absolutně nesouhlasím aischa 8.1.2007 23:29
********Re: absolutně nesouhlasí... 10.5Libik12 8.1.2007 23:44
********Tvoje starosti bych cht... Jája 9.1.2007 12:22
*********Re: Tvoje starosti byc... aischa 10.1.2007 19:23
**********Re: Tvoje starosti b... Jája 11.1.2007 23:52
***********Re: Tvoje starosti... aischa 12.1.2007 23:53
****Re: absolutně nesouhlasím ...neviditelná... 8.1.2007 21:47
*****Re: absolutně nesouhlasím *Aida* 8.1.2007 22:6
******Re: absolutně nesouhlasím ...neviditelná... 8.1.2007 22:26
***Re: absolutně nesouhlasím markéta, Tereza 7/03 11.1.2007 11:57
****Re: absolutně nesouhlasím Katka 11.1.2007 12:7
****Re: absolutně nesouhlasím Jája 11.1.2007 23:59
**Re: absolutně nesouhlasím Vlaďka+Daniel 3/05 8.1.2007 20:3
***Re: absolutně nesouhlasím Blanča 9.1.2007 11:59
**Re: absolutně nesouhlasím zuzkasim 9.1.2007 15:23
***Re: absolutně nesouhlasím Blanča 9.1.2007 17:31
**Re: absolutně nesouhlasím Mitzi 14.1.2007 22:17
**Re: absolutně nesouhlasím chammomile 15.1.2007 9:21
**Re: absolutně nesouhlasím souhlasím s tebou Blani 5.5.2007 18:17
Pouožívání léků u LMD Lavanda 8.1.2007 9:29
*Re: Pouožívání léků u LMD Vaclavka 8.1.2007 11:36
**Někdy je to sporné Kamila 8.1.2007 12:20
***Re: Někdy je to sporné Nela, syn Tomáš 14 8.1.2007 14:57
***Re: tohle hypetaktivita nebude asmara,syn 8 let 9.1.2007 10:29
*Hyperaktivita, porucha pozornosti ? Lusík 8.1.2007 17:40
**Re: Hyperaktivita, porucha pozornost... *Aida* 8.1.2007 17:58
**Re: Hyperaktivita, porucha pozornost... *Aida* 8.1.2007 18:3
***Re: Hyperaktivita, porucha pozorno... Lusík 8.1.2007 18:21
****Re: Hyperaktivita, porucha pozor... *Aida* 8.1.2007 19:6
****Re: Hyperaktivita, porucha pozor... *Aida* 8.1.2007 22:3
*****Aida Lusík 9.1.2007 10:40
***Aido cizinka1 8.1.2007 18:46
****Re: Aido PajaMM 8.1.2007 18:51
*****Re: Aido Jana Z. 8.1.2007 18:53
*****Re: Aido *Aida* 8.1.2007 19:4
******Re: Aido PajaMM 8.1.2007 19:10
******Re: Aido Jana Z. 8.1.2007 19:59
****Re: Aido *Aida* 8.1.2007 18:58
**Re: Hyperaktivita, porucha pozornost... zuzkasim 9.1.2007 15:39
***Re: Hyperaktivita, porucha pozorno... Líza 9.1.2007 16:6
****Re: Hyperaktivita, porucha pozor... Lusík 9.1.2007 17:20
****Re: Hyperaktivita, porucha pozor... zuzkasim 9.1.2007 22:48
*****Re: Hyperaktivita, porucha poz... Líza 10.1.2007 5:14
******Poradna Kamila 10.1.2007 10:15
super článek, díky vladik 8.1.2007 15:27
ADHD *Aida* 8.1.2007 17:32
*kolektiv Kamila 8.1.2007 19:29
**a co ta čeština? Yuki 00,03,07 8.1.2007 21:12
***dotaz na Veroniku Kamila 9.1.2007 7:40
****Re: dotaz na Veroniku & 9.1.2007 10:1
*****Re: dotaz na Veroniku caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 10:8
****Re: dotaz na Veroniku caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 10:6
*****Re: dotaz na Veroniku ...neviditelná... 9.1.2007 10:15
******Re: dotaz na Veroniku caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 10:29
*******Re: dotaz na Veroniku Radka (kluci 10 a 12let) 9.1.2007 11:16
********Re: dotaz na Veroniku caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 11:48
*********Re: dotaz na Veroniku Yuki 00,03,07 9.1.2007 14:5
*******Re: dotaz na Veroniku Líza 9.1.2007 14:43
********Re: dotaz na Veroniku Yuki 00,03,07 9.1.2007 15:6
********Re: dotaz na Veroniku caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 19:16
****Re: dotaz na Veroniku Yuki 00,03,07 9.1.2007 11:18
*****Re: dotaz na Veroniku Lavanda 9.1.2007 12:59
****Re: dotaz na Veroniku Blanča 9.1.2007 12:13
****Re: dotaz na Veroniku zuzkasim 9.1.2007 15:47
*****Re: dotaz na Veroniku Yuki 00,03,07 9.1.2007 16:44
*****Re: dotaz na Veroniku Blanča 9.1.2007 17:36
******Re: dotaz na Veroniku Yuki 00,03,07 9.1.2007 18:31
*******Re: dotaz na Veroniku zuzkasim 9.1.2007 22:37
********Re: dotaz na Veroniku Yuki 00,03,07 9.1.2007 23:57
***Re: a co ta čeština? & 9.1.2007 9:49
****Re: a co ta čeština? Yuki 00,03,07 9.1.2007 11:22
*****Učení Kamila 9.1.2007 12:1
******Re: Učení Yuki 00,03,07 9.1.2007 14:15
*******Re: Učení Yuki 00,03,07 9.1.2007 14:39
****Re: a co ta čeština? Vaclavka 11.1.2007 13:26
***Re: a co ta čeština? markéta, Tereza 7/03 11.1.2007 12:43
ADHD tinas 9.1.2007 9:25
*Re: ADHD ...neviditelná... 9.1.2007 10:13
**Re: ADHD caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 10:33
**Re: ADHD tinas 9.1.2007 10:35
**Re: ADHD Jája(3děti) 9.1.2007 14:43
***Re: ADHD caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2007 19:21
****Re: ADHD tinas 10.1.2007 8:1
*****Re: ADHD Lavanda 10.1.2007 8:15
******Re: ADHD tinas 10.1.2007 9:55
******Re: ADHD ...neviditelná... 10.1.2007 10:15
*******Re: ADHD tinas 10.1.2007 10:54
********Re: ADHD ...neviditelná... 10.1.2007 11:4
*****Re: ADHD Petru 10.1.2007 8:15
******Re: ADHD tinas 10.1.2007 10:1
*Re: ADHD markéta, Tereza 7/03 11.1.2007 12:55
**Re: ADHD Yuki 00,03,07 11.1.2007 13:55
Diktáty a jiné zhůvěřilosti Anadar 9.1.2007 11:40
*Jaký to má smysl? Damila 9.1.2007 14:50
*Re: Diktáty a jiné zhůvěřilosti zuzkasim 9.1.2007 15:56
**Re: Diktáty a jiné zhůvěřilosti & 9.1.2007 16:26
***Re: Diktáty a jiné zhůvěřilosti Yuki 00,03,07 9.1.2007 17:34
****Re: Diktáty a jiné zhůvěřilosti & 10.1.2007 12:45
***Re: Diktáty a jiné zhůvěřilosti zuzkasim 9.1.2007 22:42
****Poruchy učení & státní dotace Lassie 10.1.2007 12:9
*****Re: diagnóza Bodolka, dcera 11 let 10.1.2007 13:36
*****Re: Poruchy učení & státní dot... Bodolka, dcera 11 let 10.1.2007 13:56
*Není diktát jako diktát a učitel jako ... zubejda 15.1.2007 13:30
**Re: Není diktát jako diktát a učitel... Lenka 9.4.2007 20:5
SPU Jakub Horálek 10.1.2007 17:25
učitelé Katka 11.1.2007 12:2
*Re: učitelé Yuki 00,03,07 11.1.2007 13:49
**Příprava na školu Lassie 11.1.2007 15:36
***Re: Příprava na školu Lassie 11.1.2007 15:52
***Re: Příprava na školu Yuki 00,03,07 11.1.2007 16:50
**Re: učitelé nada,2 děti v pěst. péči 14.1.2007 20:6
***Re: učitelé Yuki 00,03,07 14.1.2007 21:49
**Re: učitelé Katka 23.1.2007 8:54
Diagnoza vývojové poruchy Ema - 3 šelmy 11.1.2007 13:34
*Re: Diagnoza vývojové poruchy Ifka... 11.1.2007 18:13
**Re: Diagnoza vývojové poruchy ridwen 11.1.2007 18:57
*Program Basic Bodolka 12.1.2007 8:45
Co žák, to dyslektik ? Ifka... 11.1.2007 17:57
V jakém věku lze tyto poruchy diagnostik... Ajka22 11.1.2007 19:7
Děkuji Hanka a David 27měs. 11.1.2007 21:20
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.