tisk-hlavicka

Hyperaktivní děti v běžné třídě

6.10.2011 Markéta Fryntová, Zuzana Hubinková Psychologie Dnes 339 názorů

Integrace dětí s ADHD a poruchami učení do běžných školních tříd je téma vzbuzující vášnivé diskuse.

Na vybraných pražských školách jsme zjišťovali, jaké jsou vztahy mezi dětmi v takových třídách, jak situace vnímají učitelé a nakolik je ovlivněné celkové klima v kolektivu.

Integrace dětí, které mají diagnózu ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) nebo a zároveň nějakou formu SPU (specifická porucha učení), do běžného dětského kolektivu je v současnosti velmi diskutovaným tématem, a to ze strany odborníků i rodičů. Hlavním cílem našeho výzkumného šetření na vybraných pražských školách bylo zjistit, jak vypadá aktuální situace, jaké jsou vztahy ve třídě, co se děje mezi těmito dětmi a pedagogy, jak jedinci s ADHD a SPU ovlivňují výuku. Z těchto důvodů bylo důležité zjistit, jaká je ve školách úroveň informovanosti odborné i laické veřejnosti o specifických poruchách učení a o poruchách pozornosti a hyperaktivitě, protože tyto informace usnadňují komunikaci mezi integrovanými dětmi a jejich spolužáky i pedagogy.

Ze sociálního pohledu je specifická porucha učení (podobně i ADHD) pro žáka handicapem především z hlediska negativního hodnocení ze strany vychovatelů, spolužáků, pedagogů, rodičů. Naopak dítěti často vůbec nevadí, že pomalu čte nebo ve čtení chybuje více než spolužáci (dyslexie), že píše pomalu a nečitelně s množstvím gramatických a stylistických chyb (dysgrafie a dysortografie). Pro tyto děti je větším problémem pocit neustálého neúspěchu, popřípadě posměch či kritika ze strany spolužáků a někdy i pedagogů. Výše zmíněné pocity vedou ke snižování sebehodnocení dítěte a k pocitům méněcennosti. Z toho vznikají mnohdy až poruchy chování, které negativně ovlivňují celou osobnost dítěte, a následně se porucha promítá i do způsobu života rodiny. Bez pomoci odborníka se stává břemenem pro dítě, rodiče a v neposlední řadě i pro učitele a spolužáky.

Respondenti

Vzhledem k citlivé povaze získávaných informací a k zachování anonymity byly školy definovány pouze písmeny A, B, C. Všechny 3 školy se nacházejí v jedné městské části Prahy. Dotazníkové šetření žáků a učitelů se uskutečnilo v období února až dubna 2010.

Celkem jsme oslovili 140 respondentů. První výzkumnou skupinu tvořily 2 skupiny dětí. V té první bylo 76 žáků pátých tříd (39 chlapců a 37 dívek). Ve druhé 38 žáků osmých tříd (21 chlapců a 17 dívek). Návratnost dotazníků byla 100%, protože je žáci vyplňovali v hodině se svými učiteli.

Druhou výzkumnou skupinu tvořilo 26 učitelů ze zkoumaných základních škol A, B a C (25 žen a 1 muž). Návratnost byla 70%. Dotazovaní pedagogové učí v průměru 5,2 roku. 85 % respondentů má aprobaci pro výuku na základní škole, z toho 9 pro 1. stupeň ZŠ, 8 pro 2. stupeň ZŠ, 5 má aprobaci speciální pedagogika a pouze 4 nemají pedagogické vzdělání. Průměrný věk této výzkumné skupiny je 46,5 roku.

ukázalo se:

Sociometrické šetření potvrdilo předpoklad, že školsky neúspěšné děti (tedy i děti se SPU a ADHD) mají v průměru více problémů v navazování sociálních vztahů a horší postavení v třídním kolektivu než děti s průměrnými a výbornými školními výsledky. Diskuse o příčinách neúspěchu těchto dětí je vždy bouřlivá a je velmi těžké posoudit, zda diagnóza SPU či ADHD je sama zdrojem školního neúspěchu a problematických sociálních vztahů. Důležitost podpory těchto dětí, a to nejen v oblasti výukové, je zcela nepopiratelná a zásadní.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že integrované děti se SPU a ADHD celkové klima školní třídy na základní škole neovlivňují negativním způsobem, i když dle výsledků sociometrického testu rozhodně nepatří mezi oblíbené a vyhledávané kamarády. Sociometrický dotazník je velmi dobrým ukazatelem aktuálních vztahů ve třídě, bez ohledu na to, zda jsou v ní integrovaní jedinci, či nikoli. Rozhodně by bylo z tohoto hlediska zajímavé a podnětné sociometrii periodicky opakovat.

Výzkum také ukázal, že třídní učitelé informují své žáky dostatečně o problematice integrace a že spolužáci jsou k úlevám, které mají jejich integrovaní spolužáci, více než tolerantní. Méně tolerantní jsou k jejich rušivému a neklidnému chování.

Pedagogové při vzdělávání integrovaných žáků spolupracují na tvorbě individuálního vzdělávacího programu s pedagogicko-psychologickým pracovištěm a s rodiči. Pro pedagogy je velmi důležitá pozitivní zpětná vazba ze strany rodičů. Toto zjištění je velmi důležité, protože kvalitní spolupráce všech zúčastněných stran přispívá k úspěšné integraci znevýhodněného žáka.

Učitelé také potvrdili, že většinou mají jenom určitý, velmi ohraničený prostor, aby se ve vyučovací hodině věnovali integrovaným žákům. Tento výsledek vypovídá o tom, že většina pedagogů chápe princip integrace, ale zároveň by uvítala zvýšení počtu asistentů pedagogů pro tyto děti. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nemá být pouze prosté vzdělávání v běžných základních školách, ale jde o celkový sociálněpedagogický přístup, v němž – pokud má být efektivní, je nutno aplikovat speciální vzdělávací metody a postupy, které těmto žákům usnadní a zpřístupní výchovně vzdělávací proces.

Výsledky výzkumného šetření celkově vyzněly velmi pozitivně a rozhodně se domníváme, že v integrativním vzdělávání je nutné pokračovat a dále ho rozvíjet. Je nutné v budoucnosti pomocí výzkumných šetření a studií zjišťovat a následně se pokusit odstranit nedostatky jak v legislativě, tak v personálním a materiálním zabezpečení prostředí pro účinnou integraci. Velmi přínosné by bylo finančně podpořit práci asistentů pedagogů na všech vzdělávacích stupních. V současné době by pomohlo, kdyby asistenti pedagogů mohli být přítomni třeba jen v těch vyučovacích hodinách, které jsou pro integrované žáky nejnáročnější.

Metody výzkumného projektu

Pro zjištění údajů byla použita jako hlavní metoda dotazníku. Jde o anonymní nástroj a zároveň je minimalizováno ovlivňování respondentů. Za pomocné metody byly zvoleny sociometrie (slouží ke zjišťování, popisu a analýze směru a intenzity vztahů v sociálních skupinách) ve vybrané třídě základní školy a kazuistické šetření. Dotazník pro děti obsahoval deset otázek, všechny byly uzavřené a týkaly se osobních informací, vztahu žáků ke škole a k prostředí třídy, informovanosti dětí o problematice specifických poruch učení (včetně toho, zda byly školou informovány a jestli těmto informacím rozumí) a o úlevách, které jsou integrovaným dětem poskytovány, dále vztahu dětí neintegrovaných ke skupině dětí integrovaných. Dotazník pro učitele obsahoval 27 otázek a byl zaměřen na osobní informace, informace o ZŠ, dále na integrované žáky, jejich úlevy, zvládání učiva apod., nápravné hodiny pro integrované žáky, vzdělávání pedagoga v oblasti SPU, spolupráce s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou. (Dotazník byl inspirován výzkumem M. Kocurové 2001.) Pro práci s dětmi se SPU a ADHD jsou sociometrická šetření hodnotným přínosem, neboť podávají informace především o pozici (tj. sociometrický status) daného žáka ve skupině. Pro potřeby výzkumného projektu byl použit sociometrický dotazník B-3, jehož autorem je Richard Braun a který spojuje klasickou sociometrii (založenou na zkoumání kladných a záporných voleb) se sebeposuzujícími a hodnoticími škálami.

Markéta Fryntová (1980) Absolvovala bakalářské studium na HTF UK, obor sociální pedagogika. Nyní dokončuje magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Pracuje jako učitelka v základní škole.

Zuzana Hubinková (1971) Vystudovala ekonomii a psychologii. Od roku 1996 učí na VŠE v Praze. Podílí se jako poradce na práci Akademické psychologické poradny. Spolupracuje s FF UK, PedF UK, FBMI ČVUT a s Univerzitou Záhřeb v Chorvatsku, odborně publikuje.

Názory k článku (339 názorů)
známe susu 6.10.2011 9:52
*Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:9
**Re: známe susu 6.10.2011 10:12
***Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:16
****Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:19
*****Re: známe susu 6.10.2011 10:23
******Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:24
*******Re: známe susu 6.10.2011 10:29
********Re: známe susu 6.10.2011 10:31
********Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:40
*********Re: známe susu 6.10.2011 10:44
**********Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:48
***********Re: známe susu 6.10.2011 10:49
************Re: známe Pawlla 6.10.2011 10:52
*************Re: známe susu 6.10.2011 10:56
**************Re: známe Pawlla 6.10.2011 11:1
***************Re: známe susu 6.10.2011 11:7
****************Re: znám... susu 6.10.2011 11:10
****************Re: znám... Pawlla 6.10.2011 11:21
*****************Re: zn... susu 6.10.2011 11:29
******************Re: z... Pawlla 6.10.2011 11:33
*******************Re: z... susu 6.10.2011 11:37
********************Re: z... hana g., 2 děti 8.10.2011 7:37
*****************Re: zn... Pavlína, 2 kluci 6.10.2011 21:40
******************Re: z... Babsi+2 6.10.2011 21:58
******************Re: z... Pawlla 7.10.2011 6:35
*******************Re: z... slepenina 9.10.2011 9:22
********************Re: z... ladafe 10.10.2011 11:34
*********************Re: z... ladafe 10.10.2011 11:42
*********************Re: z... susu 10.10.2011 11:44
**********************Re: z... ladafe 10.10.2011 11:55
***********************Re: z... susu 10.10.2011 12:7
************************Re: z... susu 10.10.2011 12:8
************************Re: z... slepenina 10.10.2011 12:23
*************************Re: z... susu 10.10.2011 12:30
**************************Re: z... Pawlla 10.10.2011 12:39
***************************Re: z... susu 10.10.2011 12:45
****************************Re: z... Pawlla 10.10.2011 12:57
*****************************Re: z... Markéta 10.10.2011 13:21
******************************Re: z... Pawlla 10.10.2011 13:51
******************************Re: z... slepenina 10.10.2011 14:27
******************************Re: z... Pawlla 10.10.2011 15:36
******************************Re: z... pen +2 10.10.2011 16:32
******************************Re: z... slepenina 10.10.2011 16:50
******************************Re: z... Pawlla 10.10.2011 18:29
******************************Re: z... slepenina 10.10.2011 18:57
******************************Re: z... Pawlla 10.10.2011 19:5
***************************Re: z... susu 10.10.2011 12:46
********************Re: z... Pajka (2 kluci) 13.10.2011 17:40
*********************Re: z... Pawlla 14.10.2011 8:15
**********************Re: z... slepenina 14.10.2011 8:23
**********************Re: z... Olga, učitelka 9.1.2014 21:46
****************Re: znám... Pollyenka 6.10.2011 14:22
*****************Re: zn... susu 6.10.2011 15:38
**************Re: známe Petra 7.10.2011 19:53
**************Re: známe bamiska 8.10.2011 20:51
***************Re: známe bamiska 8.10.2011 20:57
***************Re: známe susu 10.10.2011 7:25
**************Re: známe alira 11.10.2011 23:4
*************Re: známe susu 6.10.2011 10:59
**************Re: známe Pawlla 6.10.2011 11:2
***************Re: známe susu 6.10.2011 11:9
*************Re: známe Hal2 6.10.2011 11:2
**************Re: známe Pawlla 6.10.2011 11:4
***************Re: známe susu 6.10.2011 11:14
**************Re: známe Jája 6.10.2011 12:21
***************Re: známe Markéta, kluci 9 a 3 6.10.2011 12:34
****************Re: znám... susu 6.10.2011 12:36
*****************Dítě n... Markéta 6.10.2011 19:45
******************Re: D... susu 7.10.2011 6:51
*******************Re: D... Markéta 7.10.2011 11:37
********************Re: D... susu 7.10.2011 11:51
*********************Re: D... Markéta 7.10.2011 12:22
**********************Re: D... susu 7.10.2011 12:26
***********************Re: D... susu 7.10.2011 12:28
************************Re: D... susu 7.10.2011 12:35
************************Re: D... Pawlla 7.10.2011 12:46
*************************Re: D... susu 10.10.2011 7:27
************************Re: D... ..maya.. 7.10.2011 13:35
*************************Re: D... susu 10.10.2011 7:29
**************************Re: D... Pawlla 10.10.2011 9:27
***************************Re: D... susu 10.10.2011 9:43
****************************Re: D... Pawlla 10.10.2011 9:59
*****************************Re: D... susu 10.10.2011 10:1
***********************Re: D... Barča 2 kluci 7.10.2011 12:53
************************Re: D... susu 7.10.2011 16:21
***********************Re: D... marketa 8.10.2011 23:43
****************Re: znám... Jája 6.10.2011 13:18
*****************Re: zn... Petra Neomi 6.10.2011 20:8
*****************Re: zn... Jana Zudová 8.10.2011 18:19
***************Re: známe Pollyenka 6.10.2011 14:26
***************Re: známe Helča 7.10.2011 17:21
****************Re: znám... Hal2 7.10.2011 17:29
*****************Re: zn... Helča 9.10.2011 9:25
****************Re: znám... Pawlla 7.10.2011 17:50
*****************Re: zn... Hal2 8.10.2011 10:17
***************Re: známe 8.5Yettynkaa12 9.10.2011 9:50
************Re: známe erika,2 děti 3.8.2012 13:10
********Re: známe Hal2 6.10.2011 10:49
*********Re: známe susu 6.10.2011 10:50
******Re: známe Iva 6.10.2011 12:20
*******Re: známe susu 6.10.2011 12:23
****Re: známe susu 6.10.2011 10:20
***Re: známe RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 6.10.2011 14:10
**Re: známe \ajuska+3 7.10.2011 8:58
*Re: známe pipka pipka 7.10.2011 10:35
*Re: známe Janule11 8.10.2011 12:37
**Re: známe slepenina 9.10.2011 10:1
**Re: známe susu 10.10.2011 7:32
***Re: známe slepenina 10.10.2011 7:47
****Re: známe susu 10.10.2011 7:59
*****Re: známe slepenina 10.10.2011 8:17
******Re: známe slepenina 10.10.2011 8:22
*******Re: známe susu 10.10.2011 9:42
********Re: známe slepenina 10.10.2011 9:57
*********Re: známe slepenina 10.10.2011 9:59
*********Re: známe susu 10.10.2011 10:1
**********Re: známe Pawlla 10.10.2011 10:12
***********Re: známe susu 10.10.2011 10:14
********Re: známe Pawlla 10.10.2011 9:58
******Re: známe susu 10.10.2011 9:34
*****Re: známe slepenina 10.10.2011 8:24
*****Re: známe Pawlla 10.10.2011 9:22
******Re: známe susu 10.10.2011 9:37
*Re: známe Králíček4 9.10.2011 17:6
Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 10:8
*Re: Zbytečná diskuse Hal2 6.10.2011 10:21
**Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 10:23
***Re: Zbytečná diskuse ladafe 10.10.2011 11:50
****Re: Zbytečná diskuse susu 10.10.2011 11:55
**Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 10:27
***Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 10:30
****Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 6.10.2011 14:4
*****Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 15:43
******Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 11.10.2011 15:26
******Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 11.10.2011 15:39
*******Re: Zbytečná diskuse susu 12.10.2011 12:1
********Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 12.10.2011 20:35
*********Re: Zbytečná diskuse susu 13.10.2011 8:10
**********Re: Zbytečná diskuse Markéta 13.10.2011 9:36
***********Re: Zbytečná disku... slepenina 13.10.2011 11:43
***********Re: Zbytečná disku... slepenina 13.10.2011 11:45
************holky že vás to ... Kamila B+ Honzík10/04 13.10.2011 12:34
*************Re: holky že v... slepenina 13.10.2011 14:45
***********Re: Zbytečná disku... susu 17.10.2011 9:10
********Re: Zbytečná diskuse slepenina 13.10.2011 11:37
***Re: Zbytečná diskuse Hal2 6.10.2011 10:40
****Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 10:42
*****Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 10:45
******Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 10:47
*****Re: Zbytečná diskuse Markéta, kluci 9 a 3 6.10.2011 11:6
******Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 11:17
*******Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 11:18
*******Re: Zbytečná diskuse Markéta, kluci 9 a 3 6.10.2011 11:32
********Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 11:36
*********Re: Zbytečná diskuse Markéta, kluci 9 a 3 6.10.2011 11:39
**********Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 11:48
***********Re: Zbytečná disku... Markéta, kluci 9 a 3 6.10.2011 12:3
************Re: Zbytečná dis... Pawlla 6.10.2011 12:5
*************Re: Zbytečná d... Markéta, kluci 9 a 3 6.10.2011 12:20
**************Re: Zbytečná... Pawlla 6.10.2011 12:24
*********Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 11:39
**********Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 11:46
***********Re: Zbytečná disku... susu 6.10.2011 11:48
************Re: Zbytečná dis... Pawlla 6.10.2011 11:49
*************Re: Zbytečná d... susu 6.10.2011 11:58
**************Re: Zbytečná... Pawlla 6.10.2011 12:4
***************Re: Zbyteč... susu 6.10.2011 12:13
****************Re: Zbyt... susu 6.10.2011 12:14
*****************Re: Zb... Hal2 6.10.2011 12:28
******************Re: Z... susu 6.10.2011 12:30
*******************Re: Z... Hal2 6.10.2011 12:41
********************Re: Z... susu 6.10.2011 12:44
*********************Re: Z... susu 6.10.2011 12:48
****************Re: Zbyt... Pawlla 6.10.2011 12:19
*****************Re: Zb... susu 6.10.2011 12:24
******************POSLE... Petra 8.10.2011 16:15
*******************Re: P... susu 10.10.2011 7:36
*****************Re: Zb... Barča 2 kluci 6.10.2011 13:53
******************Re: Z... Hal2 6.10.2011 14:31
*******************Re: Z... susu 6.10.2011 15:44
*******************Re: Z... Barča 2kluci 6.10.2011 16:3
********************Re: Z... Hal2 6.10.2011 18:28
*********************Re: Z... Barča 2kluci 6.10.2011 19:37
******************Re: Z... Pawlla 6.10.2011 18:22
*******************Re: Z... Barča 2 kluci 6.10.2011 19:57
********************Re: Z... Pawlla 6.10.2011 20:2
****************Re: Zbyt... Jája 6.10.2011 12:30
*****************Re: Zb... susu 6.10.2011 12:35
************Re: Zbytečná dis... RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 6.10.2011 14:15
*******Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 6.10.2011 14:13
*******Re: Zbytečná diskuse Myss 8.10.2011 15:13
********Re: Zbytečná diskuse susu 10.10.2011 7:37
******Re: Zbytečná diskuse Michelle222 8.10.2011 18:52
*******Beruško! Kamila B+ Honzík10/04 8.10.2011 19:34
*****Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 6.10.2011 14:6
******Re: Zbytečná diskuse susu 6.10.2011 15:45
*******Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 11.10.2011 15:33
********Re: Zbytečná diskuse susu 12.10.2011 12:3
*********Re: Zbytečná diskuse RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 12.10.2011 20:38
**********Re: Zbytečná diskuse susu 13.10.2011 8:8
***Re: Zbytečná diskuse Myss 8.10.2011 15:15
*Re: Zbytečná diskuse Tante Ema 6.10.2011 14:19
**Re: Zbytečná diskuse Tulka. 6.10.2011 18:20
***Re: Zbytečná diskuse Pawlla 6.10.2011 18:26
*Re: Zbytečná diskuse Janule11 8.10.2011 14:10
porovnání výpovědí dětí a učitelů? Markéta s párkem 6.10.2011 12:25
*Re: porovnání výpovědí dětí a učitelů? susu 6.10.2011 12:28
**Re: porovnání výpovědí dětí a učitel... Markéta s párkem 6.10.2011 13:11
**Re: porovnání výpovědí dětí a učitel... Pollyenka 6.10.2011 15:33
***Re: porovnání výpovědí dětí a učit... Fleda + J 08/10 6.10.2011 17:13
****syn s ADHD Markéta 6.10.2011 19:29
*****Re: syn s ADHD Pet + druhák s ADD 6.10.2011 20:3
******Re: syn s ADHD Pawlla 6.10.2011 20:4
*******Re: syn s ADHD Pet + druhák s ADD 6.10.2011 20:8
********Re: syn s ADHD Pawlla 7.10.2011 6:32
****Re: porovnání výpovědí dětí a uč... susu 7.10.2011 7:48
***Re: porovnání výpovědí dětí a učit... Petra 6.10.2011 19:56
****Re: porovnání výpovědí dětí a uč... Pawlla 6.10.2011 19:59
****Re: porovnání výpovědí dětí a uč... Barča 2 kluci 6.10.2011 20:50
****Re: porovnání výpovědí dětí a uč... Pollyenka 6.10.2011 21:21
Hyperaktivní dítě Donna 7.10.2011 0:6
*pro Pawllu,susu,Markétu Kamila B+ Honzík10/04 7.10.2011 8:35
**Re: pro Pawllu,susu,Markétu Pawlla 7.10.2011 8:39
**Re: pro Pawllu,susu,Markétu Blanka+Adámek 7.10.2011 11:31
***Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 7.10.2011 11:35
****Re: pro Pawllu,susu,Markétu Pawlla 7.10.2011 11:39
*****Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 7.10.2011 11:52
****Re: pro Pawllu,susu,Markétu Myss 8.10.2011 15:40
***Re: pro Pawllu,susu,Markétu Pawlla 7.10.2011 11:39
****Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 7.10.2011 12:0
*****Re: pro Pawllu,susu,Markétu Pawlla 7.10.2011 12:9
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 7.10.2011 12:16
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 7.10.2011 12:17
*******Re: pro Pawllu,susu,Markét... Pawlla 7.10.2011 12:46
********Re: pro Pawllu,susu,Mark... susu 10.10.2011 7:39
*****Re: pro Pawllu,susu,Markétu Barča 2 kluci 7.10.2011 13:1
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu ..maya.. 7.10.2011 13:36
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu Hal2 7.10.2011 14:49
*******Re: pro Pawllu,susu,Markét... Barča 2 kluci 7.10.2011 15:4
********Re: pro Pawllu,susu,Mark... susu 7.10.2011 16:29
*********Re: pro Pawllu,susu,Ma... Kamila B+ Honzík10/04 7.10.2011 16:40
**********Re: pro Pawllu,susu,... susu 7.10.2011 16:46
***********Re: pro Pawllu,sus... Kamila B+ Honzík10/04 7.10.2011 16:51
************Re: pro Pawllu,s... Kamila B+ Honzík10/04 7.10.2011 16:53
************Re: pro Pawllu,s... susu 7.10.2011 16:58
**********Re: pro Pawllu,susu,... Kamila B+ Honzík10/04 7.10.2011 16:47
*********Re: pro Pawllu,susu,Ma... Myss 8.10.2011 15:49
********Re: pro Pawllu,susu,Mark... susu 7.10.2011 16:30
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu Janule11 8.10.2011 14:5
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu Myss 8.10.2011 15:44
*******Re: pro Pawllu,susu,Markét... susu 10.10.2011 8:0
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu slepenina 9.10.2011 10:15
*******Re: pro Pawllu,susu,Markét... susu 10.10.2011 8:1
*****Re: pro Pawllu,susu,Markétu RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 11.10.2011 16:2
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu slepenina 11.10.2011 16:27
******Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 12.10.2011 12:4
*******Re: pro Pawllu,susu,Markét... RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 12.10.2011 20:44
********Re: pro Pawllu,susu,Mark... susu 13.10.2011 8:7
***pro Blanku Kamila B+ Honzík10/04 7.10.2011 16:39
****Re: pro Blanku Pawlla 7.10.2011 16:53
****Re: pro Blanku susu 7.10.2011 16:53
*****Re: pro Blanku Pawlla 7.10.2011 17:1
******Re: pro Blanku susu 7.10.2011 17:3
*******Re: pro Blanku Pawlla 7.10.2011 17:8
********Re: pro Blanku susu 7.10.2011 17:25
*********Re: pro Blanku susu 7.10.2011 17:26
*******Re: pro Blanku Hal2 7.10.2011 17:20
********Re: pro Blanku Pawlla 7.10.2011 17:51
********Re: pro Blanku susu 10.10.2011 9:49
*********Re: pro Blanku Markéta 10.10.2011 10:13
**********Re: pro Blanku susu 10.10.2011 10:17
**********Re: pro Blanku susu 10.10.2011 10:19
***********Re: pro Blanku slepenina 10.10.2011 10:47
*****Re: pro Blanku slepenina 9.10.2011 10:7
******Re: pro Blanku susu 10.10.2011 9:51
*******Re: pro Blanku Pawlla 10.10.2011 10:1
********Re: pro Blanku susu 10.10.2011 10:4
*********Re: pro Blanku Pawlla 10.10.2011 10:16
**********Re: pro Blanku susu 10.10.2011 10:18
***********Re: pro Blanku Pawlla 10.10.2011 10:46
************Re: pro Blanku Pawlla 10.10.2011 10:48
************Re: pro Blanku susu 10.10.2011 10:54
*************Re: pro Blanku Pawlla 10.10.2011 10:59
**************Re: pro Blan... susu 10.10.2011 11:26
***************Re: pro Bl... pen +2 10.10.2011 11:29
****************Re: pro ... susu 10.10.2011 11:32
****************Re: pro ... Pawlla 10.10.2011 11:43
***************Re: pro Bl... Pawlla 10.10.2011 11:41
****************Re: pro ... susu 10.10.2011 11:46
**Re: pro Pawllu,susu,Markétu Iva 7.10.2011 11:53
***Re: pro Pawllu,susu,Markétu susu 7.10.2011 12:1
***Re: pro Pawllu,susu,Markétu Pawlla 7.10.2011 12:3
*Re: Hyperaktivní dítě pipka pipka 7.10.2011 10:52
*Re: Hyperaktivní dítě petra 7.10.2011 11:21
**Re: Hyperaktivní dítě Pollyenka 7.10.2011 11:41
***Re: Hyperaktivní dítě petra 7.10.2011 16:47
****Re: Hyperaktivní dítě Pollyenka 8.10.2011 6:12
**Re: Hyperaktivní dítě DaVinci 8.10.2011 21:18
***Re: Hyperaktivní dítě petra 13.10.2011 13:16
Susu,mluvíš mi z duše Myss 8.10.2011 15:11
*Re: Susu,mluvíš mi z duše Beruška 8.10.2011 15:30
**Re: Susu,mluvíš mi z duše Myss 8.10.2011 15:34
***Re: Susu,mluvíš mi z duše Beruška 8.10.2011 15:45
****Re: Susu,mluvíš mi z duše Myss 8.10.2011 15:59
**holky co blbnete:) \ajuska+3 8.10.2011 16:52
***Re: holky co blbnete:) arsiela, 8.10.2011 17:2
****Re: holky co blbnete:) susu 10.10.2011 9:57
*Re: Susu,mluvíš mi z duše arsiela, 8.10.2011 16:28
**Re: Susu,mluvíš mi z duše slepenina 9.10.2011 9:36
*Re: Susu,mluvíš mi z duše slepenina 9.10.2011 9:50
**Re: Susu,mluvíš mi z duše susu 10.10.2011 10:13
***Re: Susu,mluvíš mi z duše slepenina 10.10.2011 10:29
****Re: Susu,mluvíš mi z duše susu 10.10.2011 10:57
*****Re: Susu,mluvíš mi z duše slepenina 10.10.2011 11:2
******Re: Susu,mluvíš mi z duše susu 10.10.2011 11:24
*Re: Susu, jsi vůbec člověk ? ! ! ! ! !... Andrea 2 kluci (1 s ADHD) 14.1.2012 1:37
Postižení Beruška 8.10.2011 15:42
*Re: Postižení Myss 8.10.2011 16:2
**Re: Postižení Beruška 8.10.2011 21:2
***Re: Postižení DaVinci 8.10.2011 21:10
****Re: Postižení Markéta 9.10.2011 10:53
*****Re: Postižení Kamila B+ Honzík10/04 9.10.2011 13:39
*****Re: Postižení DaVinci 9.10.2011 14:10
******Re: Postižení Markéta 9.10.2011 14:46
***Re: Postižení arsiela, 8.10.2011 21:37
Vedela jsem prd Vendy a dve holky 8.10.2011 20:51
Souhlasím s tímto názorem Myss 8.5Yettynkaa12 9.10.2011 10:0
*Re: Souhlasím s tímto názorem Myss Tara 9.10.2011 17:10
**Re: Souhlasím s tímto názorem Myss slepenina 9.10.2011 17:52
***Re: Souhlasím s tímto názorem Myss Tara 9.10.2011 18:6
****Re: Souhlasím s tímto názorem My... slepenina 9.10.2011 18:22
*****Re: Souhlasím s tímto názorem ... Tara 9.10.2011 18:58
******Re: Souhlasím s tímto názore... slepenina 9.10.2011 19:29
**Re: Souhlasím s tímto názorem Myss Myss 9.10.2011 20:39
***Re: Souhlasím s tímto názorem Myss Ines 10.10.2011 9:10
poraďte Potmesila 21.10.2011 9:22
*Re: poraďte Markéta 22.10.2011 17:19
poradna Alfabet 29.6.2012 11:48
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.