tisk-hlavicka

Jak na spolupráci a motivaci rodičů

8.9.2022 Autorský tým APIV B

Tento článek vám podrobněji přiblíží některé vybrané nástroje Appleseed.

Organizace Appleseed sídlí ve městě St. Louis v Missouri (stát v centrální části Spojených států amerických). Všemi možnými způsoby se snaží podporovat zapojování rodičů zejména ze znevýhodněných a sociálně slabších rodin do školního života jejich dětí. Organizace také nabízí spolupracujícím školám propracovaný systém čítající šest kroků/oblastí, v nichž je možné rozvíjet spolupráci s rodiči.

Třebaže se jedná o typicky americkou dobrovolnickou organizaci, lze se jejími aktivitami inspirovat a některé z nich využít i v českých školách. Tento článek vám podrobněji přiblíží některé vybrané nástroje Appleseed.

Sebehodnotící nástroj – Zpráva o zapojení rodičů

Rodiče si na počátku spolupráce se školou v rámci Programu zapojení rodičů vyzvednou a vyplní sebehodnotící nástroj, tzv. Zprávu o zapojení rodičů. [1] Dotazník má rodičům pomoci vyhodnotit míru jejich osobního přispění k úspěchu vlastního dítěte ve škole. Na základě výsledků dotazníku se může rodič následně rozhodnout, zda chce zintenzivnit svoji spolupráci se školou, či jakým způsobem a jak často se bude v budoucnu zapojovat.

Zpráva o zapojení rodičů

Appleseed poskytuje rodičům výše zmíněný ověřený sebehodnotící nástroj. [1] Rodiče, kteří dotazník vyplňují, provedou sebehodnocení a na každou otázku zaškrtnou vylučovací metodou odpověď ano–ne. Dotazník má celkem 31 otázek. Vyhodnocení se provádí přepočtem hrubých odpovědí na procentní skóre. Výsledky dotazníku jsou rodičům zasílány vždy e-mailem a nejsou s nikým dalším sdíleny. Školy, které jsou zapojeny v programu Appleseed, se mohou stát distributory tohoto dotazníku pro rodiče a zároveň mohou rodičům nabízet i další výzkumy, ověřené služby a nástroje.

Následující ukázka možných otázek dotazníku (v překladu z angličtiny a bez vyhodnocení) může sloužit pedagogům a všem zájemcům o problematiku spolupráce rodiny a školy jako zdroj inspirace.

Další informace: Dotazník je příkladem americké praxe, některé body jsou spjaty výlučně s americkým prostředím a jsou do českého prostředí nepřenosné. Uvádíme je v nezměněné podobě pro ilustraci.

 1. Zajistili jste doma pravidelný čas a místo, kde by vaše dítě mohlo dělat domácí úkoly?
 2. Sledujete domácí přípravu vašeho dítěte do školy?
 3. Monitorujete zvyky vašeho dítěte, co se týče sledování televize?
 4. Dohlížíte na to, aby vaše dítě docházelo pravidelně do školy?
 5. Povídáte si se svým dítětem o tom, proč je důležité kvalitní vzdělávání?
 6. Zúčastnili jste se ve škole svého dítěte dne otevřených dveří, noci rodičů a dětí a dalších podobných akcí?
 7. Podporujete a dodržujete školní řád, interní pravidla školy apod.?
 8. Napomáháte vzdělávání svého dítěte tím, že mu připravujete pestrou a vyváženou stravu a zajistíte dostatečný čas na spánek?
 9. Čtete svému předškolákovi nebo dítěti v 1. ročníku? Pokud je vaše dítě starší, podporujete jeho čtenářské dovednosti tím, že dbáte na to, co vaše dítě čte a také jak často čte?
 10. Myslíte si, že je vaše dítě schopné plnit všechny zadané úkoly včas a podle svých nejlepších schopností?
 11. Víte, jaké informace by si mělo vaše dítě osvojit a jaké dovednosti zvládnout s ohledem na věk a ročník a také na hlavní předměty?
 12. Podepsali jste „Písemný závazek zapojení rodičů“ a dobrovolně pomáháte učitelům, vedení školy, žákům a dalším rodičům?
 13. Působili jste někdy ve funkci „třídního důvěrníka“, „koordinátora telefonního stromu“ nebo dobrovolníka, který ostatním rodičům poskytoval potřebné informace?
 14. Byli jste součástí rodičovských hlídek nebo jiných aktivit zaměřených na zvýšení bezpečnosti a hladkého provozu školy a vzdělávacích programů vašeho dítěte?
 15. Zúčastnili jste se letos alespoň jednoho setkání Asociacerodičů-učitelů nebo Organizace rodičů-učitelů nebo jiné podpůrné skupiny?
 16. Pracovali jste někdy ve školních řídicích výborech, radách na úrovni okresů a/nebo výborech spojených s chodem vaší školy?
 17. Pomáhali jste s poskytováním informací zástupcům škol během volebních aktivit (místní volby apod.)?
 18. Zúčastnili jste se alespoň jednoho školního programu? (Například udělování cen, her, sportovních událostí nebo školního večírku).
 19. Vedete své dítě k tomu, aby se za všech okolností chovalo slušně, čestně a sportovně?
 20. Vedete své dítě k účasti na dobrovolnických projektech, které pomáhají místní komunitě?
 21. Jste vzorem „dobrého a čestného sportovního chování“ při účasti na školních a komunitních akcích?
 22. Přečetli jste si kodex chování žáka nebo pravidla týkající se řešení kázeňských přestupků?
 23. Čtete pravidelně školní zpravodaj?
 24. Znáte další služby poskytované školou vašeho dítěte? (například logopedie, pomoc pro nadané žáky a poradenství)
 25. Uděláte si čas na to, abyste se zúčastnili schůzek svolaných třídním učitelem vašeho dítěte?
 26. Zapojujete se aktivně na třídních schůzkách pořádaných učitelem vašeho dítěte?
 27. Účastnil/a jste se alespoň jedné schůzky rodič-učitel s učitelem/učiteli vašeho dítěte?
 28. Navázali jste kontakt s učitelem vašeho dítěte nebo s ředitelem jen proto, abyste dali najevo vaši podporu?
 29. Víte, které jsou silné a naopak slabé stránky vašeho dítěte, pokud jde o jeho studium?
 30. Dbáte na to, aby vaše dítě navštěvovalo kurzy, které ho připraví na zvolenou profesní dráhu?

Rodiče, kteří se rozhodnou v rámci programu Appleseed aktivně zapojit do spolupráce se školou, skládají následně tzv. Rodičovský slib. [2] Rodičovský slib rodiče zavazuje k odpovědnosti za vzdělání jejich dětí prostřednictvím závazku k dobrovolnictví, zpravidla alespoň 5 hodin za jedno pololetí. Překlad formuláře přinášíme níže.

Rodičovský slib – formulář

JAKO RODIČ, PRARODIČ NEBO DOSPĚLÝ zákonný zástupce se tímto zavazuji pomáhat dětem naší komunity s dosažením budoucí životní nezávislosti. Moje prohlášení o odpovědnosti a závazku vůči mé veřejné škole je tvořeno následujícími pěti pravdivými tvrzeními, která parafrázují slova prezidenta Woodrowa Wilsona:

– Jako Američané jsme všichni spoluvlastníky systému veřejných škol.

– Jako vlastníci neseme odpovědnost za naše vlastní zapojení do tohoto systému.

– Odpovědnost za naše veřejné školy, jejich bezpečnost, zaměstnance a jejich financování leží na nás a na ostatních vlastnících systému.

– Budoucnost našich dětí závisí na zdokonalování veřejných škol.

– A toto zdokonalování je nedílně spjato s naší účastí.

JAKO RODIČ, PRARODIČ NEBO DOSPĚLÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE přebírám osobní odpovědnost za bezpečnost a vzdělávání svých dětí a bezpečnost a vzdělávání ostatních dětí v této komunitě. Zavazuji se, že každé pololetí dobrovolně odpracuji minimálně pět hodin svého času ve své veřejné škole. Slibuji, že minimálně patnáct minut každý večer věnuji čtení se svým dítětem, nebo že budeme společně pracovat na domácích úkolech nebo na jiných obohacujících aktivitách.

Přejímám osobní odpovědnost za vzdělávání svého dítěte. Mohu dobrovolně odpracovat 5, 10, 15 nebo 20 hodin za pololetí.

Dobrovolnickou činnost můžu vykonávat během školy, po škole, o večerech nebo o víkendu.

Z dobrovolnických činností s vysokým rizikem můžu vykonávat následující:

– trenér, rozhodčí nebo dozor na sportovní týmy,

– tutorská činnost, výuka,

– mentoring pro mládež,

– rozvoz, příprava nebo podávání jídla,

– poradenství, lékařská péče, záchranná lékařská služba, hasičský sbor nebo péče o handicapované osoby / ohrožené skupiny,

– fyzická práce, hromadná doprava osob,

– kancelářské služby.

Z dobrovolnických postů s nízkým rizikem můžu vykonávat následující:

– uvaděč, vítání hostů,

– pastorační služba,

– rozvoz, výroba nebo distribuce oblečení, řemeslné služby a další kromě jídla,

– obstarávání finančních prostředků nebo prodej předmětů za účelem získání finančních prostředků,

– odborná nebo manažerská činnost, včetně výkonu funkce ve správní radě nebo výboru,

– hudební, divadelní či jiné umělecké aktivity,

– další aktivity. [2]

Rodiče jsou za svoji aktivitu pro školy pravidelně oceňováni

Aktivitu rodičů dokáže následně škola zapojená v programu Appleseed patřičně ocenit. Každoročně je pro rodiče i žáky pořádán tzv. Den národní účasti rodičů a Týden dobrovolníků veřejné školy. Ročně se těchto dvou akcí účastní přes deset milionů rodinných příslušníků a na 18 000 škol ve všech 50 amerických státech. V roce 2018 se do žákovských aktivit ve škole zapojily v USA celkem tři miliony rodičů a zákonných zástupců žáků. [3]

Den národní účasti rodičů [4] měl premiéru v roce 1994 a koná se vždy třetí listopadový čtvrtek. Pro rodiny a školy představuje jedinečnou příležitost, jak vyzdvihnout a oslavit kroky, které prokazatelně vedou k úspěchům dětí během studia. Zástupci projektu tradičně oceňují přínos a práci rodičů, kteří už se do projektu zapojili, a zároveň povzbuzují další rodiče k akci. Rodiče se kromě studia mohou zapojit do nejrůznějších aktivit probíhajících mimo školní areál.

Unie škol v San Diegu například vytvořila návod a průvodce [5], jak takovou událost zorganizovat. Kromě jiného Unie škol nabízí i Me2 program pro dobrovolníky z řad rodičů. Rodiče se v rámci tohoto programu zavážou ke dvěma hodinám, které během školního roku stráví vybranou činností. Může to být třeba doprovod dítěte na oběd v den jeho narozenin nebo účast na shromáždění, kdy rodič tímto způsobem podporuje žákovské aktivity ve škole.

Týden dobrovolníků veřejné školy [6] slouží i k motivování dalších zájemců, kteří by se chtěli k dobrovolnické činnosti připojit. Účastní se i žáci, kteří si připravují pro školní dobrovolníky nejrůznější představení a akce. Do dobrovolnické práce se kromě rodičů a rodinných příslušníků zapojují také různé komunitní organizace, kostely, neziskové organizace i malé a velké firmy. Dobrovolníci se v tomto týdnu scházejí, hodnotí svou činnost a také dostávají ocenění.

Zdroje:

[1] PROJECT APPLESEED. (nedatováno) Parental Involvement Report Card. [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/reportcard.

[2] PROJECT APPLESEED. (nedatováno). The Parental Involvement Pledge. [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/pledge.

[3] GUIDESTAR. (2019). Parents Advocating Challenging Education [online]. Dostupné z: https://www.guidestar.org/profile/43-1859663.

[4] PROJECT APPLESEED. (2021). National Parental Involvement Day [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/national-parent-day.

[5] THE SAN DIEGO UNIFIED COUNCIL OF PTAs. (2015). National Parent Involvement Day Planning Guide [online]. Dostupné z: https://sdcouncilpta.files.wordpress.com/2015/10/natl-parent-inv-day-guide-20151.pdf.

[6] PROJECT APPLESEED. (2021). Public School Volunteer Week [online]. Dostupné z: https://www.projectappleseed.org/public-school-volunteer-week.

Autor: Autorský tým APIV B

Projekt APIV B (Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi) přišel v roce 2020 s interaktivním webem pro rodiče a pedagogy Zapojmevšechny.cz. Tento web je praktickým průvodcem společným vzděláváním a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec. Při její tvorbě jsme mysleli nejen na potřeby pedagogů, ale slouží i jako inspirace a vodítko i pro rodiče, ať už jako nástroj srovnání dobré praxe s praxí reálnou, nebo jako inspirace pro podporu rozvoje vlastních dětí. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) realizuje Národní pedagogický institut České republiky (www.npi.cz) a je spolufinancován EU.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.