tisk-hlavicka

Je nadání danajský dar?

6.1.2009 Ivana Závozdová Děti a my 198 názorů

Potenciálně nadaných se rodí 20 až 25 procent dětí. Kdyby měly šanci rozvíjet své schopnosti, dokázaly by v některé z oblastí lidské činnosti vyniknout. Bohužel jen dvě až tři procenta z nich mají to štěstí, že jejich talent nepřijde vniveč.

  • Mluví vaše batole ve větách?
  • Jsou vaší holčičce tři roky a umí číst
  • Tráví váš čtyřletý syn každou volnou chvilku studiem encyklopedií

Zřejmě máte doma intelektově mimořádně nadané dítě.

Důvod k radosti

Možná, ale hlavně spousta starostí. Nadané děti to totiž nemají jednoduché. S vrstevníky si často nerozumějí a s nepochopením se setkávají i u dospělých a pedagogů. Vybočují totiž z řady. Navíc mohou trpět různými poruchami, které jejich talent skrývají, takže mnohdy zůstane neobjeven.

Není to jen IQ

Nadání se odjakživa odvozovalo od inteligence. Ještě v minulém století bylo za rozumově nadané považováno dítě, jehož inteligenční kvocient (IQ) přesahoval hodnotu 130. Dnes odborníci považují tento způsob měření nadání za zcela nevyhovující. Nevystihuje totiž skutečné schopnosti dítěte. Podle hodnoty IQ lze možná usuzovat, zda dítě bude úspěšné ve škole, ale jen těžko z ní lze předpovědět, zda bude úspěšné v životě.

Je nadané?

V současné době se nadání zjišťuje tak, že se sledují a měří různé schopnosti dítěte: schopnost logického a abstraktivního uvažování, zobecňování, vyjadřování, slovní zásoba, prostorová, zraková i slovní paměť, motorika, zejména jemná, ale i hrubá (obratnost). Všechny dosažené výsledky se pak vzájemně porovnávají. Profi l každého potenciálně nadaného dítěte by měl postihnout i to, čemu se říká tvořivost, motivace, zájmy a osobnost. Na základě těchto charakteristik si lze nejen udělat představu o skutečném nadání, ale také odhadnout, zda a nakolik se může dále rozvíjet. Je při tom třeba brát v úvahu také vliv rodiny, kamarádů, školy i širšího sociálního prostředí, které mohou schopnosti dítěte kladně i záporně ovlivňovat.

Dvě skupiny

Nadané děti nejsou homogenní skupinou. Liší se nejen druhem a mírou svého nadání, ale například i vytrvalostí či zájmem a ochotou podřídit se autoritě. Profesorka Joan Freemanová, britská psycholožka a zakladatelka mezinárodní společnosti ECHA (Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj) dělí nadané do dvou kategorií:

výrazně nadprůměrní

Obvykle se snadno a rychle učí, bývají konformnější a jsou-li motivovaní, bývají úspěšní. Ve škole výborně prospívají. Většinou se bez problémů dostávají na víceletá gymnázia.

mimořádně nadaní

Tvoří ji asi 2 procenta dětí. Mívají větší potíže s přizpůsobivostí a problémy ve vztahu k autoritám.

Emoční inteligence
Nadměrně nadané děti se posuzují výhradně podle rozumových schopností. Ty ale nejsou jedinou známkou inteligence. Do popředí se stále více dostává takzvaná emoční inteligence, která má pro uplatnění a úspěch v životě podle některých odborníků větší vliv než hodnota samotného IQ. Pokud má dítě vysokou emoční inteligenci, znamená to, že se dovede prosadit mezi lidmi, umí navazovat kvalitní vztahy, rozumí složitosti lidské komunikace a má také schopnost správně zhodnotit své schopnosti a zvládnout psychické nároky, které jsou na ně kladeny.

Zmařená šance

Odborníci odhadují, že potenciálně nadaných se rodí 20 až 25 procent dětí. Kdyby měly šanci rozvíjet své schopnosti, dokázaly by v některé z oblastí lidské činnosti vyniknout. Bohužel jen dvě až tři procenta z nich mají to štěstí, že jejich talent je rozpoznán a nepřijde vniveč. Z ostatních se mnohdy stávají děti problémové, frustrované, odpadlíci. Mají špatný prospěch a někdy ani nedokončí střední školu. Některé trpí psychickými potížemi. „Ve své praxi poradenského psychologa jsem se také setkala s případy velmi nadaných dětí, jejichž talent nebyl rozpoznán a které trpěly těžkými depresemi,“ říká psycholožka Eva Vondráková, která se u nás dlouhodobě zabývá problematikou nadaných dětí.

Starosti nadaných dětí

K typickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná motivace k činnosti, kterou si samy zvolí, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi. Ty se projevují větší vzdorovitostí, častější u chlapců. U dívek zase emoce mohou zůstat skryty a projeví se záchvaty pláče v soukromí, uzavřeností, případně zdravotními potížemi. Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu. Pokud jim něco nejde, nedokážou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. To je přivádí k zoufalství, odmítají další pokusy a někdy propadají afektivním záchvatům.

Typické znaky

Každé dítě je osobnost. Platí to i o těch, které mají v určité poznávací oblasti nadprůměrné schopnosti. U některých dětí nejsou tyto schopnosti rovnoměrně rozloženy či rozvinuty, a tomu odpovídají i projevy chování, které také nesou nádech určité nerovnoměrnosti a kolísavosti. Přesto mohou mít intelektově nadané děti jisté společné projevy chování. Podle Mgr. Šárky Portešové, Ph. D., která vede Centrum rozvoje nadaných dětí při Psychologickém ústavu fakulty Sociálních studií a Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jsou pro nadané děti typické následující znaky:

Mají bohatou slovní zásobu

Některé umějí už v jednom roce věku slovně pojmenovat nebo znají pasivně řadu předmětů. Brzy sestavují poměrně složité věty a nedělá jim problém používat správně i cizí slova. Paradoxně ovšem právě rozvinutá řeč a způsob vyjadřování mohou být „kamenem úrazu“ při komunikaci s ostatními vrstevníky, pro které bývají ještě velmi nesrozumitelné.

Jsou náruživými čtenáři

Řada nadaných dětí projevuje velký zájem o písmena a čísla, a to již od velmi útlého věku, například od 10 měsíců. Mnohé z nich ještě nemluví a už ovládají celou abecedu. A nejenže brzy čtou, ale vzápětí i píšou tiskacím písmem celá slova. Řada odborníků se shoduje na tom, že právě schopnost číst před čtvrtým rokem věku je znakem výjimečného rozumového nadání.

Mají řadu zájmů, které jsou schopny do hloubky zpracovávat

Zájmy těchto dětí bývají jiné než zájmy jejich vrstevníků. Už v předškolním věku (ve třech letech) jsou to zájmy spíše rozumové. Čtou encyklopedie, zajímají se o to, jak vznikl vesmír, jak funguje elektřina, jak vznikl svět, uvažují o smyslu života. Tomu odpovídají i preference hraček. Bývají to knížky, atlasy, šachy, počítač. Pro řadu učitelů i rodičů je chování takových dětí nepochopitelné, neodpovídá totiž žádným vývojovým normám, a proto si často nevědí rady, jak s nimi pracovat.

Jsou schopny spojovat zdánlivě nesouvisející věci do smysluplného celku

Tato schopnost se může projevit různými způsoby. Děti, které jsou tvořivé a mají vysokou míru zrakové představivosti, vytvářejí zajímavé stavby ze stavebnic a běžných domácích předmětů, připravují experimenty. Slovně nadané děti zase komponují zajímavá slovní spojení a věty, píšou příběhy, vytvářejí si vlastní časopisy a formulují své teorie. Mají smysl pro humor.

Jsou rády s dospělými nebo staršími kamarády

Vzhledem k odlišným zájmům nacházejí nadané děti kamarády spíše mezi staršími dětmi nebo dospělými. Některým se ale odpovídajícího kamaráda nepodaří najít vůbec a uzavírají se doma u počítače nebo knížek. Toto řešení neumožňuje rozvoj důležitých sociálních dovedností, proto by měl rodič pomáhat takovému dítěti navazovat sociální vztahy s kamarády. Nemusí jich být mnoho, stačí jeden či dva, kteří mu zprostředkují běžný kontakt s vrstevníky.

Jsou dychtivé po získávání nových informací

Nespokojují se s jednoduchými odpověďmi „na to jsi moc malý“, „to ti řeknu později“, „to se budete učit jindy“, „tak to prostě funguje“. Zhruba od dvou let věku začíná rodičům etapa nekončících zvídavých otázek, neúnavného dotazování jak, proč, kdy. Proto bývají nadměrně nadané děti velmi nesprávně hodnoceny jako příliš „filozofující“.

Mají výbornou schopnost koncentrace

V oblastech svých zájmů prokazují nadané děti výbornou schopnost dlouhodobého soustředění. Proto jim nevyhovuje časté střídání různých aktivit, které se naopak osvědčuje u ostatních dětí. Nadané děti bývají schopny simultánně, dlouhodobě udržet pozornost i k několika různým podnětům. Není to však tím, že by byly povrchní, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to dáno jejich schopností dobře a rychle zpracovávat různé informace. Některé se navíc dokážou tak ponořit do problému, že nic kolem sebe nevnímají. Mnozí dospělí je však považují za snílky, kteří věčně nedávají pozor a žijí mimo realitu. Právě tyto děti bývají často chybně označeny jako děti s poruchou pozornosti. Tomuto typu nadaných dětí často vadí, když nemohou úkol skutečně dobře a dokonale promyslet a dokončit. V takových situacích se mohou bouřit, protestovat a rázně dávat najevo svůj nesouhlas. To jsou důvody, proč je někteří rodiče a učitelé hodnotí jako příliš perfekcionistické a nepřizpůsobivé.

Názory k článku (198 názorů)
Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 9:19
*Re: Tož podle projevů Ori, 3 děti 6.1.2009 10:19
**Re: Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 10:37
***Re: Tož podle projevů perdita 6.1.2009 11:19
****Re: Tož podle projevů kopíráci 6.1.2009 11:37
*****Re: Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 11:42
******Re: Tož podle projevů kopíráci 6.1.2009 11:46
******Re: Tož podle projevů Lída,3 kluci a holka 6.1.2009 12:31
******...a co s prudkým IQ v dospě... stará Marie 6.1.2009 12:32
*******Re: ...a co s prudkým IQ v... 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 13:7
********Re: ...a co s prudkým IQ... Lída,3 kluci a holka 6.1.2009 13:10
********Re: ...a co s prudkým IQ... stará Marie 6.1.2009 13:26
*****Re: Tož podle projevů Lída,3 kluci a holka 6.1.2009 12:34
******Re: Tož podle projevů Aneka_ 6.1.2009 13:9
*******Re: Tož podle projevů Aneka_ 6.1.2009 13:11
*******Re: Tož podle projevů Jana 6.1.2009 16:26
******Re: Tož podle projevů stará Marie 6.1.2009 13:12
*******Re: Tož podle projevů Lída,3 kluci a holka 6.1.2009 13:15
******Re: Tož podle projevů kopíráci 6.1.2009 13:45
*******Re: Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 14:7
*****Re: Tož podle projevů Lucie + 2 7.1.2009 16:24
***Re: Tož podle projevů Kaja + 3 6.1.2009 12:15
*Re: Tož podle projevů žabka+ 2 pulci 6.1.2009 13:5
*Re: Tož podle projevů Insula 6.1.2009 13:39
**Re: Tož podle projevů Aneka_ 6.1.2009 13:49
***Re: Tož podle projevů Insula 6.1.2009 19:15
**Re: Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 13:59
***Re: Tož podle projevů *Niki* 6.1.2009 14:22
****Re: Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 14:44
*****Re: Tož podle projevů Zuzana, Filip 04+Mandy 06 6.1.2009 15:25
***Re: Tož podle projevů Lassie66 6.1.2009 14:56
****Re: Tož podle projevů 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 15:9
sachy caira 6.1.2009 10:19
*Re: sachy P + 6 7.1.2009 10:23
**Re: sachy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.1.2009 12:3
***Re: sachy ...neviditelná... 7.1.2009 13:0
****Re: sachy P + 6 7.1.2009 21:42
*****Re: sachy ...neviditelná... 7.1.2009 21:59
******Re: sachy P + 6 7.1.2009 22:17
*******Re: sachy ...neviditelná... 7.1.2009 22:50
********Re: sachy caira (Vojta1/03,Mates11/04) 8.1.2009 6:54
*********Re: sachy ...neviditelná... 8.1.2009 8:58
*********Re: sachy P + 6 8.1.2009 11:29
**********Re: sachy P + 6 8.1.2009 11:37
***********Re: sachy ...neviditelná... 8.1.2009 13:32
co mám vlastně doma? Veronika a kluci 6.1.2009 17:34
pobyt pre rodiny s nadanými deťmi slovenka 6.1.2009 18:9
*Re: pobyt pre rodiny s nadanými deťmi Lucie + 2 7.1.2009 16:35
praktický život slovenka 6.1.2009 18:19
Nadané dítě ve škole perdita 6.1.2009 20:17
*Re: Nadané dítě ve škole tinas 6.1.2009 20:27
**Re: Nadané dítě ve škole perdita 6.1.2009 20:33
***Re: Nadané dítě ve škole tinas 6.1.2009 21:27
***Re: Nadané dítě ve škole B 7.1.2009 0:25
*Re: Nadané dítě ve škole Vanda 7.1.2009 15:30
**Re: Nadané dítě ve škole 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 16:2
***děsivé dějiny... Katla 7.1.2009 21:33
****Re: děsivé dějiny... ...neviditelná... 7.1.2009 21:54
*****Re: děsivé dějiny... Tvoje horší já 7.1.2009 22:8
******děsivé dějiny Katla 7.1.2009 22:18
*******Re: děsivé dějiny Lizzie 7.1.2009 22:27
********Morbidnost Katla 7.1.2009 22:33
*********Re: Morbidnost Tvoje horší já 7.1.2009 22:34
**********Re: Morbidnost Katla 7.1.2009 22:44
***********Re: Morbidnost ...neviditelná... 7.1.2009 22:58
************však Katla 7.1.2009 23:0
*********Re: Morbidnost Lizzie 7.1.2009 22:36
**********Re: Morbidnost Katla 7.1.2009 22:39
**********Re: Morbidnost Tvoje horší já 7.1.2009 22:42
***********Re: Morbidnost Katla 7.1.2009 22:46
***********Re: Morbidnost Lizzie 7.1.2009 22:48
************Lizzie, Katla 7.1.2009 22:50
*************Re: Lizzie, Lizzie 7.1.2009 23:28
*******Re: děsivé dějiny Tvoje horší já 7.1.2009 22:33
********Budilko, Katla 7.1.2009 22:37
*****Re: děsivé dějiny... Katla 7.1.2009 22:15
******Re: děsivé dějiny... perdita 7.1.2009 22:19
*******Re: děsivé dějiny... perdita 7.1.2009 22:20
*******Re: děsivé dějiny... Katla 7.1.2009 22:25
********Re: děsivé dějiny... perdita 7.1.2009 22:31
*********úvoz neznám, Katla 7.1.2009 22:48
*********Re:. sextánka 8.1.2009 0:0
**********Re: Re:. perdita 8.1.2009 7:49
**Re: Nadané dítě ve škole perdita 7.1.2009 19:5
Video MishuI 6.1.2009 20:27
*Re: Video Tvoje horší já 6.1.2009 20:33
**Re: Video 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 20:46
***Re: Video Tvoje horší já 6.1.2009 20:51
****Re: Video 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 20:58
*****Re: Video perdita 6.1.2009 21:0
******Re: Video 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 21:3
*******Re: Video *Niki* 6.1.2009 21:19
********Re: Video Ups 6.1.2009 23:4
******Re: Video tinas 6.1.2009 21:39
*******Re: Video perdita 6.1.2009 22:3
***Re: Video tinas 6.1.2009 21:33
*Re: Video Stáňa a dva kluci 6.1.2009 20:49
**Re: Video Tvoje horší já 6.1.2009 20:57
*PROSIM VAS, Katla 7.1.2009 21:50
**Re: PROSIM VAS, Lída,3 kluci a holka 7.1.2009 22:49
***SPZ Katla 7.1.2009 22:55
****Re: SPZ Tvoje horší já 7.1.2009 22:56
*****Re: SPZ Katla 7.1.2009 22:58
******Re: SPZ Tvoje horší já 7.1.2009 23:5
*******To by mě Katla 7.1.2009 23:6
****Re: SPZ Lída,3 kluci a holka 7.1.2009 23:10
*****Re: SPZ Katla 8.1.2009 0:7
**Re: PROSIM VAS, Tvoje horší já 7.1.2009 22:52
***Re: PROSIM VAS, Katla 7.1.2009 23:6
**Re: PROSIM VAS, Tvoje horší já 7.1.2009 22:55
***Re: PROSIM VAS, Tvoje horší já 7.1.2009 22:55
***no právě Katla 7.1.2009 22:56
Opravdu nadané děti Tvoje horší já 6.1.2009 20:32
*Re: Opravdu nadané děti perdita 6.1.2009 20:39
**Re: Opravdu nadané děti 16.5Salám&Lajka14 6.1.2009 20:48
***Re: Opravdu nadané děti perdita 6.1.2009 20:51
****Re: Opravdu nadané děti Líza 6.1.2009 20:56
*****Re: Opravdu nadané děti perdita 6.1.2009 20:58
******Re: Opravdu nadané děti JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2009 17:55
***Re: Opravdu nadané děti Tvoje horší já 6.1.2009 20:55
*Re: Opravdu nadaných dětí není plné gy... stará Marie 6.1.2009 22:20
**Re: Opravdu nadaných dětí není plné ... tinas 7.1.2009 2:14
***Re: Opravdu nadaných dětí není pln... perdita 7.1.2009 7:12
****Ke "zlenivění" dětí Gréta 7.1.2009 10:21
*****Re: Ke "zlenivění" d... Katla 7.1.2009 21:41
******Re: Ke "zlenivění"... perdita 7.1.2009 22:9
*******Re: Ke "zlenivění&quo... Katla 7.1.2009 22:24
***Re: Opravdu nadaných dětí není pln... 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 9:11
****Re: Opravdu nadaných dětí není p... tinas 7.1.2009 11:31
*****Re: Opravdu nadaných dětí není... 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 11:43
*****Re: Opravdu nadaných dětí není... 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 11:44
******Re: Opravdu nadaných dětí ne... tinas 7.1.2009 12:4
*******Re: Opravdu nadaných dětí ... 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 12:11
********Re: Opravdu nadaných dět... tinas 7.1.2009 12:17
*********Re: Opravdu nadaných d... 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 12:26
**********Re: Opravdu nadaných... Valkýra 7.1.2009 12:33
***********Re: Opravdu nadaný... tinas 7.1.2009 12:34
************Re: Opravdu nada... tinas 7.1.2009 12:40
*************Re: Opravdu na... Valkýra 7.1.2009 13:6
**********Re: Opravdu nadaných... Valkýra 7.1.2009 12:34
***********Re: Opravdu nadaný... 16.5Salám&Lajka14 7.1.2009 12:38
************Re: Opravdu nada... Valkýra 7.1.2009 12:54
*************Re: Opravdu na... tinas 7.1.2009 13:55
***Re: Opravdu nadaných dětí není pln... stará Marie 7.1.2009 9:44
**Re: Opravdu nadaných dětí není plné ... Tvoje horší já 7.1.2009 11:22
***Re: Opravdu nadaných dětí není pln... stará Marie 7.1.2009 11:58
****Re: Opravdu nadaných dětí není p... Zuzana, Filip 04+Mandy 06 7.1.2009 12:19
*****Re: Opravdu nadaných dětí není... Zuzana, Filip 04+Mandy 06 7.1.2009 12:21
*****Re: Opravdu nadaných dětí není... Lída,3 kluci a holka 7.1.2009 12:29
*****Re: Opravdu nadaných dětí není... stará Marie 7.1.2009 14:9
******Re: Opravdu nadaných dětí ne... tinas 7.1.2009 18:21
*******Re: Opravdu nadaných dětí ... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2009 19:36
********Re: Opravdu nadaných dět... tinas 7.1.2009 19:47
*********Re: Opravdu nadaných d... štěpánka 7.1.2009 20:26
**********Re: Opravdu nadaných... štěpánka 7.1.2009 21:5
******Re: Opravdu nadaných dětí ne... Tvoje horší já 7.1.2009 19:16
*******Re: Opravdu nadaných dětí ... Tvoje horší já 7.1.2009 19:26
*******Re: Opravdu nadaných dětí ... Lída,3 kluci a holka 7.1.2009 20:48
********Re: Opravdu nadaných dět... Zuzana, Filip 04+Mandy 06 7.1.2009 21:39
*********Re: Opravdu nadaných d... stará Marie 8.1.2009 8:26
**********Re: Opravdu nadaných... tinas 8.1.2009 12:32
***********Re: Opravdu nadaný... stará Marie 8.1.2009 13:57
************Re: Opravdu nada... tinas 8.1.2009 14:32
*************Re: Opravdu na... stará Marie 8.1.2009 16:8
***jak měřit IQ? Katla 7.1.2009 19:33
****Re: jak měřit IQ? *Niki* 7.1.2009 19:37
*****Re: jak měřit IQ? Katla 7.1.2009 19:40
******Re: jak měřit IQ? Áňa + 2 7.1.2009 19:51
******proč měřit IQ? štěpánka 7.1.2009 20:22
*******Re: proč měřit IQ? Áňa + 2 7.1.2009 20:36
*******Re: proč měřit IQ? Áňa + 2 7.1.2009 20:42
********Re: proč měřit IQ? štěpánka 7.1.2009 21:3
*********Re: proč měřit IQ? Áňa + 2 7.1.2009 21:13
**********Re: proč měřit IQ? štěpánka 7.1.2009 21:22
***********Re: proč měřit IQ? Áňa + 2 7.1.2009 21:34
************Re: proč měřit I... štěpánka 7.1.2009 21:44
*************Re: proč měřit... Áňa + 2 7.1.2009 21:59
****Re: jak měřit IQ? Lizzie 7.1.2009 22:23
*****Re: jak měřit IQ? štěpánka 7.1.2009 22:29
******Re: jak měřit IQ? Lizzie 7.1.2009 22:31
****Re: jak měřit IQ? stará Marie 8.1.2009 8:53
speciální třídy pro mimořádně nadané?? Levandulka+3 7.1.2009 21:56
*Re: speciální třídy pro mimořádně nada... Lizzie 7.1.2009 22:17
**Re: speciální třídy pro mimořádně na... Levandulka+3 7.1.2009 22:27
***Re: speciální třídy pro mimořádně ... Lizzie 7.1.2009 22:30
****Re: speciální třídy pro mimořádn... Levandulka+3 7.1.2009 22:41
*****Re: speciální třídy pro mimořá... Lizzie 7.1.2009 23:19
******Re: speciální třídy pro mimo... Levandulka+3 7.1.2009 23:29
*******Re: speciální třídy pro mi... Ori, 3 děti 8.1.2009 8:35
********Re: speciální třídy pro ... perdita 8.1.2009 8:39
********Re: speciální třídy pro ... Líza 8.1.2009 10:53
*********Re: speciální třídy pr... Vendulka B. 10.1.2009 13:0
**********Re: speciální třídy ... Bara F. + I+B+A 14.1.2009 0:0
Pozor Liška s banem :) 9.1.2009 13:40
*Re: Pozor Kris, syn 2,5 10.1.2009 20:36
**Re: Pozor zdravotnice porodnicodomorodka 10.1.2009 20:40
Prosba Peťa 9.3.2010 10:41
*Re: Prosba marketa 9.3.2010 16:42
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.