tisk-hlavicka

Nadané děti 1

23.7.2002 PhDr. Eva Vondráková, Společnost pro talent a nadání Informatorium 3-8 83 názorů

V posledních několika desetiletích se v evropském školství věnuje zvýšená pozornost vzdělávání a výchově nadaných dětí. Jaké jsou jejich projevy a potřeby?

Ve všech ekonomicky vyspělých zemích světa existují nějaké formy péče o nadané, které jsou i legislativně zakotveny a finančně zabezpečeny. Jsou k dispozici víceúčelová centra nebo alespoň poradny, specializované na nadanou populaci. Učitelé mají možnost vzdělávat se pro práci s nadanými žáky, rodiče a děti se mohou se svými problémy obrátit na odborníky.

Společnost pro talent a nadání

V ČR se systém péče o nadané připravuje. Společnost pro talent a nadání je pobočkou mezinárodní společnosti ECHA (viz rámeček). Organizuje odborné semináře pro učitele a psychology, Klub rodičů nadaných dětí, přednášky pro učitele, pro rodiče a spolupracuje na přípravě systému péče o nadané a na jeho realizaci.

Projevy a potřeby nadaných dětí a zkušenosti s jejich výchovou jsou v mnoha ohledech v různých zemích podobné. Velmi záleží na informovanosti vychovatelů, zda se totéž dítě bude radostně a úspěšně rozvíjet, nebo zda bude svému okolí působit problémy. Existují i mimořádně nadané děti navenek přizpůsobené a stres, který zažívají v případě výchovy, neodpovídající jejich vývojovým potřebám, se projeví zhoršením zdravotního stavu. Problémy s přizpůsobením se mateřské škole jsou u těchto dětí poměrně časté. Jsou známy z odborné literatury stejně jako ze zkušeností rodičů, kteří kontaktovali Společnost pro talent a nadání. Na tom, jak bude dítě uvedeno do světa vzdělávání, záleží jeho budoucí zájem o studium i pozdější úspěšnost.

Zájem o nadané

Proč se věnuje nadaným pozornost? Důvody jsou ekonomické i etické. Prof. Joan Freemanová, psycholožka zabývající se výzkumem nadání a zakladatelka společnosti ECHA, uvádí ve své knize Gifted Children Grown Up (London, 2001) dva hlavní důvody, proč pomáhat nadaným dětem realizovat jejich potenciál:

  • individuální: Každá lidská bytost by měla mít možnost dosáhnout plného rozvoje své osobnosti.
  • celospolečenský: Ačkoli se nadání týká jednotlivců, je také „národním bohatstvím“ a budoucnost každé společnosti závisí na rozvoji potenciálu její mladé generace. Žádná společnost si nemůže dovolit jej promarnit.

Jako v každé zkoumané oblasti, i ve studiu talentu a nadání se postupuje od nápadných projevů ke skrytým souvislostem. Nejprve se věnovala pozornost výkonům a jejich měření. Se stoupajícím porozuměním problematice byl stále zřetelnější význam dalších činitelů, nacházejících se mimo oblast nadání. Tak byla např. jedna z konferencí ECHA zaměřena na mimointelektové faktory ovlivňující nadání, zejména na sociální a emocionální přizpůsobivost.

Nadání a jeho realizace

V současné době je jedním z preferovaných témat vztah nadání a jeho praktického uplatnění. Patří sem takzvaní underachievers, tedy nadaní, jejichž výkon nedosahuje kvality odpovídající potenciálu, kterým disponují. Předmětem výzkumu jsou také osobnosti „expertů“, tedy těch, kteří své nadání realizovali v plné míře.

Na základě získaných poznatků se pozornost odborníků postupně přesouvá ke stále nižším věkovým kategoriím. Ukazuje se, že má-li člověk dosáhnout co nejúplnějšího rozvoje svého potenciálu, potřebuje vhodné podmínky už od nejútlejšího věku. Už v něm si totiž buduje „základnu“ ke svému pozdějšímu rozvoji, zejména intelektovému, a vytváří si „nástroje myšlení“, jakými jsou slovní zásoba a myšlenkové dovednosti. V podnětném a přátelském prostředí získává radost z poznávání a motivaci k osobnímu růstu. Do centra pozornosti se tak dostává péče rodiny a předškolních zařízení.

Podmínky, které jsou nezbytné pro pozdější dosažení mimořádné úrovně činnosti v určité oblasti, uvádí Harald Wagner (Complementary Approaches to Talent Development, in: Actualizing Talent). V zájmu plného rozvoje potenciálu a jeho pozdějšího uplatnění je důležité,

  • aby dítě mělo příležitost objevit a vyzkoušet si, pro co má předpoklady,
  • aby bylo trvale vysoce motivováno ke kvalitnímu výkonu,
  • aby mu jeho prostředí (rodiče, učitelé, trenéři, konzultanti) poskytlo optimální podporu a vzdělání,
  • aby bylo chváleno za to, co dokázalo.

Nedostatečně využitý a trénovaný potenciál může ztrácet na kvalitě nebo dokonce úplně zaniknout, jak je známo např. z rozvoje řeči („vlčí děti“). Zdá se, že pro některé oblasti nadání (gymnastika, balet, hra na hudební nástroje, šachy) existují „kritická období vývoje“, kdy učení probíhá nejsnadněji. Začíná-li trénink v jakékoli oblasti až po tomto období, je možnost dosažení úrovně plně odpovídající původnímu potenciálu nepravděpodobná, i kdyby ostatní podmínky výuky byly co nejlepší. Proto je důležité, aby potenciál dítěte byl objeven a rozvíjen tak brzy a tak systematicky, jak je to možné. To znamená poskytnout dítěti příležitosti získat znalosti, vybudovat si dovednosti a vytvořit si vztah ke specifickým oblastem tak brzy a do takové míry, jak bude zapotřebí.

Znaky nadaných

V „Educating the Very Able“ Joan Freemanová uvádí, čím se vyznačují velmi nadaní žáci. Mnohé tyto projevy můžeme pozorovat už u předškolních dětí.

1. Paměť a znalosti – vynikající paměť a používání informací.

2. Sebeřízení – sami vědí nejlépe, jak se učit a jsou schopni si sami své učení kontrolovat.

3. Rychlost myšlení – mohou strávit více času plánováním, ale potom se rychleji rozhodují.

4. Zpracování problémů – doplní si informace, zjistí, co je a co není důležité a rychleji se doberou k podstatě věci.

5. Pružnost – i když je jejich myšlení obvykle systematičtější než myšlení ostatních dětí, jsou schopni si uvědomovat a přijmout i jiný možný způsob učení a řešení problémů.

6. Dávají přednost složitosti – mají tendenci dělat hry a úkoly složitějšími, aby byly zajímavější.

7. Od raného věku mají mimořádnou schopnost záměrného a dlouhodobého soustředění.

8. Časná symbolická aktivita – velmi brzy se naučí mluvit, číst a psát.

Ellen Winner (manželka u nás populárního a často citovaného Howarda Gardnera, autora knihy Dimenze myšlení) uvádí tři atypické charakteristiky (mimořádně) nadaných dětí (E. Winner: Gifted Children – Myths and Reality).

1. Předčasnost. První kroky ve zvládání určité oblasti činí dříve, než je běžné.

2. Trvání na vlastním tempu a postupu. Učí se rychleji (a také jiným způsobem) než průměrné nebo i chytré děti. Potřebují minimální pomoc dospělých, většinou se učí samy. Objevy, ke kterým docházejí ve svých oblastech zájmů, je uvádějí v nadšení a motivují k dalším krokům. Nezávisle objevují pravidla a zákonitosti dané oblasti a tvoří nové svérázné způsoby řešení problémů. Znamená to, že jsou tvořivé.

3. Mimořádná vnitřní motivace. Zarputile usilují o zvládnutí dané oblasti („zakousnou“ se do problému). Projevují intenzivní a neutuchající zájem a maximální schopnost soustředění, jsou „posedlé“ svým úsilím zvládnout problém.

Definice nadání

Prof. Joan Freemanová uvádí v jedné ze svých nejvýznamnějších publikací, nazvané Vzdělávání vysoce nadaných, současné mezinárodní výzkumy (Joan Freeman: Educating the Very Able, Ofsted 1998, Londýn), tuto definici nadání:

Vysoce nadaní jsou zde definováni jako ti, kteří buď vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ať už v celém spektru nebo v omezené oblasti, nebo ti, jejichž potenciál ještě nebyl pomocí testů ani experty rozpoznán. Je rozdíl mezi zjevným nadáním dětí, nebo adolescentů a dospělých. Nadání dětí je obvykle vnímáno jako rychlejší vývoj v porovnání s jejich vrstevníky, nadání dospělých je spatřováno ve vysoké úrovni činnosti, založené na mnohaleté usilovné práci ve zvolené oblasti.

Nadání se může týkat současně více oblastí, např. intelektu, umění, tvořivosti, pohybových a sociálních dovedností, nebo může být omezeno na jednu či dvě z nich. Ale potenciál, ať už je jakýkoli, se může rozvinout do mimořádně vysoké úrovně činnosti pouze v podmínkách poskytujících přiměřené vybavení a psychologické příležitosti k učení.

Diskuze o přesných definicích a identifikaci takových dětí probíhají už téměř celé století a budou bezpochyby pokračovat. Pro vzdělávání je však produktivnější (a vědečtější) posuzovat úspěšnost z hlediska dynamických interakcí mezi jedincem a vzdělávacími příležitostmi, kterých se mu v životě dostalo. Děti, které mají potenciál pro mimořádně vysokou úroveň činnosti, mohou potřebovat takové vzdělávací podmínky, jaké nespecializované školy nabídnout nemohou.

Příklady práce s nadanými dětmi v mateřských školách, zkušenosti rodičů nadaných dětí u nás a navrhovaná opatření budou obsahem druhé části článku.

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (83 názorů)
Zkušenosti s nadanými dětmi Jiřina 24.7.2002 9:40
*Re: Zkušenosti s nadanými dětmi Dana 26.7.2002 12:49
**Re: Zkušenosti s nadanými dětmi Mirka, 1 dítě 26.7.2002 20:4
***Re: Zkušenosti s nadanými dětmi Evelyn1968,2děti 26.7.2002 20:58
****Re: Zkušenosti s nadanými dětmi Mirka, 1 dítě 27.7.2002 21:0
*****Re: Zkušenosti s nadanými dětm... Evelyn1968,2děti 29.7.2002 23:13
*****Re: Zkušenosti s nadanými dětm... Lida a 2holky 30.7.2002 12:2
******k výuce ve skupinkách Mirka, 1 dítě 30.7.2002 16:9
*******Re: k výuce ve skupinkách Lida a 2holky 31.7.2002 12:4
********Re: k výuce ve skupinkác... Mirka, 1 dítě 31.7.2002 18:50
*********Re: k výuce ve skupink... Lida a twins 1.8.2002 17:6
**********Re: k výuce ve skupi... *Aida* 1.8.2002 17:34
**********Ještě k platům Mirka, 1 dítě 2.8.2002 11:52
***********Re: Ještě k platům Lida a 2holky 2.8.2002 12:18
***********Re: Ještě k platům sally 7.8.2002 21:42
************Re: Ještě k plat... Mirka, 1 dítě 8.8.2002 10:35
*************Re: Ještě k pl... sally 8.8.2002 18:17
**************Re: Ještě k ... Lida a 2holky 8.8.2002 18:31
***************Re: Ještě ... sally 8.8.2002 18:36
****************Ach ten ... *Aida* 8.8.2002 19:3
****************Re: Ješt... Lida a 2holky 12.8.2002 11:13
*****************Ke zko... Mirka, 1 dítě 12.8.2002 13:28
******************Re: K... Lida a 2holky 13.8.2002 12:26
*******************Re: K... Mirka, 1 dítě 16.8.2002 10:48
********************Co s ... Evelyn1968,2děti 18.8.2002 0:33
*********************Re: C... Evelyn1968,2děti 18.8.2002 0:35
**********************Re: C... Mirka, 1 dítě 20.8.2002 12:7
*********************Re: C... sally 18.8.2002 0:51
**********************Re: C... Evelyn1968,2děti 20.8.2002 22:31
***********************K výu... Mirka, 1 dítě 21.8.2002 10:10
************************Re: K... sally 21.8.2002 18:40
*************************Re: K... Mirka, 1 dítě 21.8.2002 19:6
**************************Re: K... sally 21.8.2002 20:46
***************************Re: K... Evelyn1968,2děti 2.9.2002 21:53
************************Re: K... Evelyn1968,2děti 21.8.2002 23:36
*******************Re: K... Mirka, 1 dítě 16.8.2002 10:48
*****************Re: Je... sally 17.8.2002 0:27
******************Re: J... sally 17.8.2002 0:32
******************K těm... Mirka, 1 dítě 20.8.2002 12:12
***************Re: Ještě ... Miška, 3 děti 8.8.2002 19:4
****************Re: Ješt... sally 8.8.2002 20:1
*****************Re: Je... Miška, 3 děti 8.8.2002 20:14
******************Re: J... Sylvie 8.8.2002 20:34
*******************Re: J... Miška, 3 děti 8.8.2002 20:39
******************Re: J... sally 8.8.2002 21:3
*******************Re: J... Miška, 3 děti 8.8.2002 21:8
********************Re: J... sally 8.8.2002 22:18
********************Re: J... sally 8.8.2002 22:19
********************Prázd... Mirka, 1 dítě 9.8.2002 11:9
*********************Re: P... Miška, 3 děti 9.8.2002 18:12
**********************Re: P... Mirka, 1 dítě 9.8.2002 18:34
***********************Re: P... Miška, 3 děti 9.8.2002 18:38
************************Re: P... Mirka, 1 dítě 9.8.2002 18:56
**********************Re: P... sally 9.8.2002 18:52
***********************Re: P... Miška, 3 děti 9.8.2002 18:55
***************Re: Ještě ... Janka.b 3.8.2004 10:45
****************Re: Ješt... Lidka 3.8.2004 22:33
****************Re: Ješt... -MÍŤA- 4.8.2004 13:13
****************Re: Ješt... Lidunka 30.8.2004 10:30
****************Re: Ješt... Lída, 3 kluci a holka 30.8.2004 14:18
*****************Re: Je... Martina, syn Kubík 18.6.2011 0:25
******" Jedničkáři " Evelyn1968,2děti 30.7.2002 22:48
*******ODKAZY!!!! Iva 16.3.2007 14:45
***Re: Zkušenosti s nadanými dětmi sally 30.7.2002 0:30
*na slovensku sa maju nadane deti lepsi... Lienka 1 dcera slovensko 14.1.2005 11:31
Žasnu lucie reisnerová 13.12.2003 11:40
Slovensky model Marek 14.9.2005 12:22
mame nadane dite tea 20.9.2005 10:54
*Re: mame nadane dite leslie 20.9.2005 10:57
**Re: mame nadane dite tea 20.9.2005 11:9
**Re: mame nadane dite Jana Z. 20.9.2005 11:10
***Re: mame nadane dite tea 20.9.2005 11:13
*Re: mame nadane dite tea 20.9.2005 11:25
dotaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... 30.1.2006 14:42
*Re: dotaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! helena , dva kluci  30.1.2006 15:42
**Re: dotaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Iveta 31.1.2006 16:36
**Dík Iveta 31.1.2006 16:37
*Re: dotaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Psychouš 30.1.2006 16:4
**ODPOVĚĎ trojtečka:) 31.1.2006 16:44
*Re: dotaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MarkétaP + 4 dcerky 30.1.2006 21:38
**odpověď Iveta 31.1.2006 16:51
Nadané dítě Albraa 12.8.2006 19:29
*Re: Nadané dítě kopíráci 20.8.2006 22:16
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.