| Přihlásit se | Nová registrace
tisk-hlavicka

Diskuze : Hlavní : Kyčle

  (?)
 Názory 110 z 1747  [Dalších 1737 >>]
Terka Nova 158885
9.11.2020 20:09:32
Ahojda, můžu se zeptat jak jste tankrat dopadli i skrz ty kyčle? Mooc děkuji za odpověď :)
Suzanne Dzupik 155422
3.1.2018 0:28:12
Jadérka se dřív nebo později dotvoří určitě. Širokým balením vývoj jadérka NEURYCHLÍTE! Kyčle se kontrolují dokud nejsou jadérka dovyvinuta a to z toho důvodu, aby se doktor ujistil, zda se vyvíjejí SPRÁVNĚ (nikoli zda se vyvinou). A pokud se vyvíjí nestandardně (nezapadají do kloubní jamky atd), pak aby se včas zahájilo správné řešení, vedoucí k nápravě problému (např. široké balení, rehabilitace a tak podobně). Pokud jadérko nebude v jamce správně uloženo, hrozí v budoucnu vykloubení. Cvičením či širokým balením lze u méně závažných nálezů nasměrovat vývíjející se jadérko správným směrem (do kloubní jamky) atp.

PODROBNĚJI:

Vý­voj ky­čel­ní­ho klou­bu za­čí­ná me­zi 3. a 6. týd­nem nit­ro­dě­lož­ní­ho ži­vo­ta a po­kra­ču­je i po na­ro­ze­ní dí­tě­te. Osi­fi­kač­ní já­dro ste­hen­ní kos­ti se ob­je­vu­je od 3. do 10. mě­sí­ce vě­ku. Pro správ­ný vý­voj kos­tí jsou dů­le­ži­té nu­trič­ní vli­vy – pře­de­vším do­sta­tek váp­ní­ku, fos­fo­ru, vi­ta­mi­nů A a D.

O zdra­vém ná­le­zu ho­vo­ří­me, když je ná­lez ul­tra­zvu­ku hod­no­cen ja­ko Ia, Ib či IIa, te­dy nor­mál­ní cen­t­ra­ce hla­vi­ce, správ­ně for­mo­va­ná jam­ka a po­stup­ný vý­voj osi­fi­kač­ních ja­der hla­vic ste­hen­ních kos­tí, při sou­čas­ném nor­mál­ním kli­nic­kém ná­le­zu na no­vo­ro­zen­ci.

V prv­ních mě­sí­cích po po­ro­du do­chá­zí k po­stup­né osi­fi ka­ci pů­vod­ních chru­pavči­tých ja­dé­rek (cen­ter hla­vi­ce ste­hen­ní kos­ti) a po­stup­né úpra­vě úhlu krč­ku, kte­rá se ješ­tě upra­vu­je v prů­bě­hu ně­ko­li­ka dal­ších let. Dá­le do­chá­zí spo­lu se za­po­če­tím chůze dí­tě­te k po­stup­né fy­zi­o­lo­gic­ké ro­ta­ci krč­ku ste­hen­ní kos­ti a tím k vy­tvo­ře­ní op­ti­mál­ních pod­mí­nek pro na­lé­há­ní do jam­ky při zá­tě­ži.

Pre­ven­tiv­ně je tře­ba dbát na správ­né ba­le­ní no­vo­ro­zen­ců. Ši­ro­kým ba­le­ním, pře­de­vším v prv­ních týd­nech, za­jis­tí­me správ­né po­sta­ve­ní hla­vi­ce ste­hen­ní kos­ti a jam­ky ky­čel­ní­ho klou­bu, čímž umož­ní­me správ­ný vý­voj ky­čle. Jsou však zná­my i pří­pa­dy, kdy se ne­vhod­ným ba­le­ním no­vo­ro­zen­ce pů­vod­ně dob­rý ná­lez vý­raz­ně zhor­šil.

Nej­běž­něj­ším di­a­gnos­ti­ko­va­ným pro­blé­mem je opož­dě­ný vý­voj ja­der. Ja­dér­ka by se mě­la for­mo­vat v roz­me­zí me­zi 3. a 10. mě­sí­cem vě­ku, even­tu­ál­ně mů­že do­chá­zet k asy­me­t­rii vý­vo­je ja­der, kte­rá se ve vět­ši­ně pří­pa­dů spon­tán­ně upra­vu­je s vě­kem. Dá­le bý­vá vel­mi čas­to ome­ze­ný po­hyb v ky­čel­ních klou­bech do uno­že­ní, což bý­vá stan­dard­ně kom­pen­zo­vá­no cvi­če­ním, pří­pad­ně re­ha­bi­li­ta­cí či ši­ro­kým ba­le­ním.

Léč­ba vro­ze­né dy­spla­zie ky­čel­ní (VDK) mu­sí být za­há­je­na co nejdří­ve. Leh­čí stup­ně dy­spla­zie jsou lé­če­ny ab­dukč­ním re­ži­mem, te­dy ši­ro­kým ba­le­ním, kte­ré se do­po­ru­ču­je vět­ši­nou i pre­ven­tiv­ně. Čas­to se po­u­ží­va­jí ta­ké ab­dukč­ní po­můc­ky (Frej­ko­va pe­řin­ka, Pavlí­ko­vy tř­me­ny). Ul­tra­zvu­ko­vé kon­t­ro­ly jsou pro­vá­dě­ny po čtyřech až šes­ti týd­nech. Dů­le­ži­té je správ­né na­sta­ve­ní a pra­vi­del­né kon­t­ro­ly, po­u­ží­vá­ní po­mů­cek i ve vzta­hu k růstu dí­tě­te.

Zá­važ­něj­ší stup­ně VDK se ře­ší po­mo­cí dis­trakč­ní léč­by (dis­trak­ce = zá­věs ky­člí v ta­hu). Dis­trakč­ní re­žim tr­vá cel­kem 6 týd­nů, pro­bí­há 24 ho­din den­ně, dí­tě je sní­má­no pou­ze na kou­pá­ní. Ne­zříd­ka se stá­vá, že k re­po­zi­ci (za­klou­be­ní) do­jde až v 6. týd­nu. Po ukon­če­ní dis­trakč­ní­ho re­ži­mu ná­sle­du­je rent­ge­no­vé kon­trast­ní vy­šet­ře­ní klou­bu. Pou­ze ma­lá část pa­ci­en­tů je dnes lé­če­na chi­rur­gic­ky, vět­ši­nu z nich se da­ří vy­lé­čit kon­zer­va­tiv­ně. Ope­ra­ce by při­tom mě­ly být pro­vá­dě­ny pou­ze na pra­co­viš­tích, kte­rá ma­jí s tím­to ty­pem zá­kro­ků zku­še­nost.

Opož­dě­ný mo­to­ric­ký vý­voj je mož­né upra­vit po­mo­cí re­ha­bi­li­ta­ce, tech­ni­ky měk­kých tká­ní, mo­bi­li­za­ce, pa­siv­ní cen­t­ra­cí ky­čel­ní­ho klou­bu ne­bo ta­ké Voj­to­vou me­to­dou (lé­čeb­ná tech­ni­ka za­lo­že­ná na prin­ci­pu re­flex­ní­ho po­hy­bu vpřed po­mo­cí sti­mu­la­ce přes­ně de­fi­no­va­ných spouš­ťo­vých zón na tě­le pa­ci­en­ta; je vhod­ná pro ko­jen­ce, dě­ti i do­spě­lé a je účin­nou léč­bou i pre­ven­cí po­hy­bo­vých vad). Cí­lem re­ha­bi­li­ta­ce je sy­me­t­ric­ký a pl­no­hod­not­ný psy­cho­mo­to­ric­ký vý­voj.

Výskyt VDK pod­le růz­ných stu­dií v po­pu­la­ci ko­lísá me­zi 0,2–4 %. VDK je však nej­čas­těj­ší vro­ze­ná va­da u dě­tí. Má pře­kva­pi­vě se­zon­ní výskyt – vy­sky­tu­je se čas­tě­ji v zim­ních mě­sí­cích, vliv má ta­ké ra­sa – u čer­no­chů se VDK vy­sky­tu­je vel­mi vzác­ně. En­de­mic­kou ob­las­tí výsky­tu VDK je střed­ní Ev­ro­pa.
Emma
  • 
23.5.2014 10:42:11

Ordinační hodiny Mudr. Meluzín
23.5.2014 10:30:27
Po,Út,St: 8-12 (po a st USG kyčlí) a 13-16
Čt 8-9:30 a 10-12 (USG kyčlí)
Emma
  • 
23.5.2014 10:30:27
Po,Út,St: 8-12 (po a st USG kyčlí) a 13-16
Čt 8-9:30 a 10-12 (USG kyčlí)

Nesulka+Niky+Vil 6785
2.1.2014 19:34:18
Dceři diagnostikovali zánět kyčelního kloubu v neděli. Tvaroh také zkouším. Myslím si, že není důvod tyto babské metody nezkusit. Mě osobně zachránil při zánětu prsu, takže věřím v jeho sílu. Samozřejmě léčíme i doporučenými farmaky a pokoušíme se ji udržet v klidu. Dokud ji to hodně bolelo, tak celkem i ležela nebo seděla, ale teď je to jak udržet houf divokých koček. Alespoň že mám půjčený kočárek a můžeme ji vyvézt na procházku.
Markéta
  • 
24.11.2013 22:26:27
Dobrý den,
přidávám naši zkušenost, třeba se to bude někdy někomu hodit:
syn 6 let, odpoledne začal kulhat, večer si stěžoval na bolest nohy v oblasti stehna, ráno nemohl na nohu stoupnout, odjezd k lékaři, dál do nemocnice, rentgen bez nálezu, na sonu zjištěn výpotek v kyčelním kloubu 8 mm, známky zánětu v krvi nezjištěny, nasazen brufenový sirup a klidový režim, kontrola za týden, při zhoršení stavu a přetrvávání bolestí ihned. Syna jsme doma všude přenášeli, první dvě noci jsme na kyčel přikládali tvarohový obklad, bolest rychle ustoupila, lepší hybnost, krajní polohy kloubu a rychlé pohyby byly stále bolestivé, pokračování v dosavadní léčbě, další kontrola opět za týden. Bolest dále ustupovala a hybnost se zvyšovala. Na další kontrole, tj. na druhé kontrole 14 dní od první návštěvy ortopeda, bylo provedeno sono - 6-7mm výpotek. Lékař byl rovněž překvapen, ale doporučil dál pokračovat v dosavadní léčbě, další kontrola za 10 dní. Stále jsme syna všude přenášeli, podávali Nurofen a na noc jsme přikládali tvarohový obklad. Bolest vymizela, hybnost dobrá, jindy klidné dítě je neposedné. Na další kontrole, tj. 3. kontrole po 24 dnech od první návštěvy ortopeda,hybnost téměř jako u zdravé nohy, sono žádný nadměrný výpotek neprokázalo, syn mohl začít pomalu chodit, žádné běhání, skákání a sportování. První týden chodil hodně špatně, našlapoval na vnější hranu nohy a hodně kulhal. Teď po 14 dnech už chodí skoro normálně. Poslední, snad už závěrečná kontrola nás teprve čeká v první půlce prosince. A proč ten tvarohový obklad? Já osobně znám z dětství tvaroh v ponožkách, který mě vždy zbavil horeček, když běžné léky nezabíraly. Říkali jsme si, že i kdyby to nepomohlo, tak tvaroh rozhodně neublíží, nic tím nezkazíme. Navíc to mohl být právě tvaroh, který přispěl k rychlému zmírnění bolesti. Na postel jsem rozložila teplou šálu, na ní šátek, na to kus igelitu/igelitový sáček (aby tvaroh nepromočil pyžamo a postel) a přeložený velký kapesník s vrstvou tvarohu (obyčejný tvaroh ve vaničce se roztíral lépe než balení v kostce). Manžel večer uložil svlečeného syna na tvaroh tak, abych mohla k nemocné kyčli přiložit nachystaný kapesníkem s tvarohem a vše zabalit ještě šátkem a šálou. Pozorujeme jeden nežádoucí účinek - syn nechce o tvarohu ani slyšet, natož ho jíst. Lze se na to dívat jako na zoufalou snahu rodičů ulevit svému dítěti, ale asi záleží na situaci. Kdo bude v nouzi, může to zkusit a dát pak ostatním vědět, jak nemoc probíhala. Hodně štěstí a trpělivosti všem, kteří je potřebují
Renu
  • 
9.8.2013 21:21:31
Rozhodla jsem se přispět do diskuze s naší zkušeností. Malá se narodila v okresní nemocnici. První vyšetření kyčlí bylo s výsledkem Ib, IIa to bylo ve třech týdnech, v šesti to měla II a, Ib, dostala široké balení. Nikdo mi nic nevysvětlil, neukázal. Takže doma, když jsem jí do toho nabalila, tak jsem sama viděla, že to nepůjde. Kolínka měla uškrcená v pleně a nemohla s nimi hýbat. Zadeček měla výš, než hlavu, takže ideální na její reflux.
Začala jsem tedy shánět kalhotky Marwell, naprosto bez šance, až přes internet se mi je podařilo objednat. Jenže jsem si asi vybrala zbytečně velkou velikost, místo té polyuretanové vložky jsem jí dala pleny a to nosila do 3 měsíců. Ve třech měsících nález Ib., Ib., ale měli jsme přijít ještě za měsíc. Ničemu jsem se nedivila, u syna to bylo totéž, neměl jádra. Ve čtyřech měsících nás poslal na RTG a nastal šok - dysplazie. Dostala třmeny. Nezdálo se mi to, tak jsem šla na konzultaci do fakultní nemocnice. Zde mě dodělali - luxace, nález IV!!!!!! Za dva dny nástup na trakce. Takže malá visela za nožičky šest týdnů, pak šest týdnů sádra a doléčuje se peřinkou. Nevím, jak to dopadne, zatím to vypadá nadějně.
Cthěla jsem všem vzkázat - dejte bacha, kam jdete na sono kyčlí! Já si šla jen pro razítko a takhle to dopadlo. Z nálezu Ib bylo najednou za měsíc IV.
Také nechápu, proč když existují ortopedické kalhotky, které fungují skvěle a já je dávám i teď malé na doléčení místo peřinky, když jsou vedra, proč se doporučuje široké balení do třech plen, které je otřesné a maminky odradí.
Šňůra 136557
11.4.2013 17:17:41
Když jsme byli na kyčle poprvé (asi ve čtyřech týdnech), řekl nám doktor, že dcera má kyčle ukázkové, jedna strana že mu příjde trochu tuhá, že máme cvičit a balit na široko (+1 plínka), balení na široko, že doporučuje všem do 3 měsíců. Ve zprávě máme napsáno u obou kyčlí Ib a klin.levá i klin. pravá: fyziologický nález. Cvičili jsme - ze začátku při každém přebalováni, postupně méně často, ale na široko jsem nabalila. Včera jsme byli na kontrole ve 3 měsících. Podle ultrazvuku vše ok ( opět obě kyčle Ib), ale že prý je má dost tuhé, máme balit na široko (tentokrát +2 plínky) a cvičit při každém přebalováni a za měsíc zase na kontrolu ~:( Klin. levá i klin. pravá tentokrát napsal OMEZ.AB. (nevím co to přesně znamená). Mi ty kyčle připadají pořád stejné, cvičit určitě budem, i když si nejsem jistá jestli to dělám správně (pro ukázku v rychlosti asi 3x potočil nožičkou) a balit na široko asi raději taky, ale nějak nechápu jaký vliv muže mít balení na široko na tuhost kyčlí...Tak nevím moc se mi do toho nechce, ale nechci nic zanedbat
Andrýsek + 2 109157
26.2.2013 20:25:51
Dceru jsem balila. Syna ne, narodil se v létě a byla vedra, žádné následky to nenechalo, sice jsme byli na ortopedii celkem třikrát, na podruhé měl totiž 1b) a v půli roce už naprosto v pořádku i bez širokého balení.
Dani.K, K 05, P 09 47447
26.2.2013 16:46:55
U staršího synka mi ortopedka nic o širokém balení neříkala, vše bylo ok. U mladšího ortoped široké balení doporučil, ale taky měl kyčle v pořádku. Tak jsem se poptala maminek v čekárně, kde mi potvrdily, že to říká každé. Zkusila jsem balit, jenže se to prckovi nelíbilo a pořád řval, tak jsem nebalila a kyčle byly bez problémů.
 Názory 110 z 1747  [Dalších 1737 >>]

Zajímavé akce

Vložte akci

Další akce nalezte zde

Zajímavé recepty

Vložte recept

Další recepty nalezte zde


(C) 1999-2022 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.


Četnost a původ příjmení najdete na Příjmení.cz. Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz.

Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti.
Jakékoliv otázky zdraví vašeho nebo vašich dětí je nutné vždy řešit s vaším lékařem.

Publikační systém WebToDate.