tisk-hlavicka

Návod na ambulantní porod

27.5.2013 juicy 124 názorů

Přibývá přátelských porodnic, pro které se tzv. "ambulantní" porod stává normální záležitostí.

Přibývá přátelských porodnic, pro které se tzv. "ambulantní" porod stává normální záležitostí a vycházejí rodičkám, které jej požadují, vstříc (uvozovky u slova "ambulantní" proto, že tento termín je nepřesný - ve skutečnosti se nejedná o ambulantní výkon, jelikož pacientka je formálně hospitalizována a následně propuštěna do domácího ošetřování - avšak výstižnější označení neexistuje). Ostatně stejný postup je běžný i v jiných zemích Evropské unie s hodnotami novorozenecké úmrtnosti podobnými jako u nás, aniž by personál pociťoval potřebu je po přestálém intimním zážitku šikanovat a podrobovat nesmyslnému zastrašování ohledně ohrožení novorozence. Pro ty méně šťastné čerstvé rodiče, jež takovou porodnici nemají v dojezdové vzdálenosti a přesto by rádi trávili první dny s novým dítětem v domácím prostředí, předkládám tento "návod".
Jen pro úplnost dodávám, že samozřejmým předpokladem dřívějšího odchodu po porodu je dobrý zdravotní stav matky i dítěte a žádné patologie vyžadující zvýšenou observaci.

Jak tedy postupovat?

Po uplynutí minimálně dvou hodin od porodu, nejlépe ještě před tím, než má být matka přesunuta na oddělení šestinedělí (a dítě případně na novorozenecké oddělení), nebo kdykoli později OZNAMTE personálu, že jste se rozhodli odejít, a požádejte o vydání propouštěcí zprávy a připravení "reverzu".
Pokud nastane negativní reakce ("V žádném případě", "Nepřipadá v úvahu", "Ale to my neděláme", "O tom může rozhodnout jen pan primář a ten zrovna operuje / bude přítomen až zítra / přijede z dovolené za týden" apod.), jen znovu zopakujte "Ale my na tom trváme, prosím, připravte dokumentaci". Objeví-li se námitka, že dítě ze zákona MUSÍ setrvat v porodnici 72 hodin, připomeňte, že se nejedná o žádný zákon, pouze o metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví, který není pro pacienta nikterak závazný. Své tvrzení můžete podložit kopií právní analýzy této situace, kterou zpracoval JUDr. Ondřej Dostál pro projekt Ligy lidských práv "Férová nemocnice" (http://www.iham.cz/uploads/docs/pravni%20normy/prava_dostal.pdf). Dalším obvyklým požadavkem protistrany je předložení potvrzení od pediatra, že novorozence převezme do péče i po předčasném propuštění. Ani tato žádost nemá oporu v zákoně, pokud tedy toto potvrzení nemáte, nic předkládat nemusíte. Posledním možným argumentem je dosud neprovedený novorozenecký screening metabolických vad. Tento můžete zajistit třemi různými způsoby:
  • domluvit se na něm předem s vaším ošetřujícím pediatrem nebo se soukromou porodní asistentkou (pozor, ne každý lékař a PA jsou schopni tento odběr provést okamžitě - potřebné kartičky na krevní vzorky bude pravděpodobně nutné zajistit individuálně již před porodem - objednat možno zde: http://www.novorozeneckyscreening.cz/index.php?pg=lekari--odber-vzorku-krve--karticky-pro-odber-screeningu)
  • ujednat si, že se s novorozencem některý z následujících dnů dostavíte k odběru zpět na novorozenecké oddělení - k tomuto návrhu ale nemusí být porodnice vstřícná
  • screeningové vyšetření odmítnout (není ze zákona povinné, i když vás možná budou přesvědčovat o opaku - nicméně případné odmítnutí si důkladně rozvažte, screening má své opodstatnění)(Dále je třeba provést vyšetření, jako jsou ultrazvuk ledvin, ortopedické sledování kyčlí, vyšetření sluchu a kontrola očí k vyloučení vrozeného šedého zákalu. Toto je možné zajistit buď po domluvě v porodnici, nebo individuálně ve spolupráci s pediatrem.)

Pokud přejde protistrana do neetických útoků ("Chcete miminku ublížit?", "Chcete, aby vám dítě umřelo / udusilo se ?", "Co když nebudete umět kojit?", "Miminko určitě dostane silnou žloutenku a způsobíte mu těžké postižení" a jiné, můžete připomenout, že dítě bude pod pravidelným dohledem svého ošetřujícího pediatra (případně PA) a ti vás jistě na možné narůstající zdravotní riziko upozorní. V případě neustávajícího odporu doporučuji pouze opakovat "Prosím, nezastrašujte mě". Pouštět se do jakékoliv další argumentace je bezpředmětné. Ti zdravotníci, kteří dávají přednost postupům dle ustálených zvyklostí oddělení, vaše argumenty, byť podložené mezinárodními studiemi a stanovisky Světové zdravotnické organiace, pravděpodobně stejně nepřijmou a vás celý proces jen zbytečně vyčerpá a znechutí. Dojde-li na nejsilnější kalibr - "Miminku se nedaří dobře, musíme ho sledovat", "Teď sice vypadá v pořádku, ale to se může každým okamžikem změnit, co pak budete dělat?" - trvejte na OKAMŽITÉM nahlédnutí do zdravotní dokumentace, kde musí být všechny komplikace zaznamenány. Lékař nesmí předpokládat vývoj situace na základě ničím nepodložených domněnek! (V nejvyhrocenějších případech je lékař oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu práv dítěte - tento však zasahuje pouze tehdy, kdy je ohroženo zdraví miminka, což není náš případ.)

Vyřízení náležitostí lze urychlit tím, že nabídnete předem připravený "Záznam o odmítnutí zdravotní péče" (viz níže). Odmítnou-li váš tiskopis a chtějí-li, abyste podepsali jejich vlastní, sdělte, že budete k dispozici příštích např. šedesát minut, poté odejdete. Nezapomeňte - podepsání "reverzu" je v zájmu porodnice, jde o vaši dobrou vůli takové prohlášení poskytnout. Vy tento dokument k ničemu nepotřebujete! Ani propouštěcí zprávy nemusíte mít u sebe okamžitě. Když dojde k neopodstatněným prodlevám v jejich vydání (nezapomínejte však, že se nacházíte v nemocnici a porodník či neonatolog může být kdykoli odvolán k jinému případu), odejděte bez nich. Můžete se pro ně vrátit později, až před návštěvou pediatra. Nevyzvednuté zprávy je nemocnice povinna zaslat ošetřujícím lékařům, takže o ně nepřijdete.

Je ovšem třeba počítat s jednou nemilou záležitostí. Odejte-li bez podepsání reverzu, je povinností nemocnice nahlásit událost Policii ČR, a ta vás může přijet zkontrolovat do místa bydliště. Podobná zkušenost by jistě nebyla vzhledem k okolnostem příjemná, zbývá tedy doufat, že domluva se ponese v partnerském duchu a vzájemném respektu a k ničemu podobnému nedojde. Pokud ano, je dobré vnímat to ne jako zásah do soukromí, ale jako pojistku službu konajícího porodníka, že jste dorazili domů v pořádku a bez problému (je to úřední svědectví, že nezanedbal povinnou péči.)
A pak už snad konečně nastane vytoužený klid a domácí pohoda, tolik potřebná pro navázání vztahu s novorozeným děťátkem. Kéž by jim v žádné české porodnici nebyly kladeny překážky!

Vzor "reverzu":

Záznam o odmítnutí zdravotní péče

Záznam o odvolání souhlasu s poskytováním zdravotní péče

(ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a odst. 6, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 98/2012, o zdravotnické dokumentaci)

Informace o novorozenci

Novorozenec:

(Jméno, příjmení, datum narození)

Zákonný zástupce nebo opatrovník:

(Jméno, příjmení, datum narození, vztah k pacientovi)

Prohlašuji, že níže uvedeného dne a hodiny jsem byl/a lékařem poučen/a o zdravotním stavu, povaze onemocnění a předpokládaném vývoji (prognóze) mého dítěte a s tím souvisících potřebných výkonech. Byl/a jsem informován/a o tom, že v rámci poskytování zdravotní péče je žádoucí, aby se mé dítě podrobilo konkrétně uvedeným výkonům či konkrétně uvedené léčbě nebo dodržení doporučené doby hospitalizace:

Doporučená doba hospitalizace novorozence po porodu je v České republice stanovena Ministerstvem zdravotnictví na nejméně 72 hodin. Předčasné ukončení hospitalizace (před uplynutím 72 hodin od porodu nebo před dobou doporučenou lékařem k vyřešení konkrétního zdravotního problému ) představuje pro dítě potencionální riziko v důsledku manifestace onemocnění. Příznaky těchto onemocnění nemusejí být po předčasném propuštění do domácí péče včas poznány a správně diagnostikovány a léčeny.

Prohlašuji, že mi níže podepsaný lékař náležitě a srozumitelně vysvětlil důsledky odmítnutí potřebné zdravotní péče nebo potřebného výkonu pro další život, zdraví a zdravotní stav mého dítěte a uvedl konkrétní možné následky, na které jsem byl/a upozorněn/a. Byl/a jsem zejména informována o tom, že odmítnutí navrhovaného výkonu může mít tyto následky:

Jedná se zejména o tyto stavy:

- nedostatečný příjem tekutin s možností dehydratace a změn vnitřního prostředí

- infekce

- intenzivní žloutenka novorozence a riziko spojené s hyperbilirubinemií

- projevení metabolických vad

  projevení vrozených srdečních vad (typicky na dučeji závislých )

  a jinýchvrozených vývojových vad

- vznik chorobných stavů souvisících s nezvládnutím péče o novorozence

  v domácím prostředí

Prohlašuji, že mi bylo umožněno, abych lékaři, který mi podával vysvětlení a poučení,

kladl/a doplňující otázky, na které mi bylo řádně a srozumitelně odpovězeno.

Přes shora uvedené vysvětlení a poučení, které jsem plně pochopil/a a vzal/a na vědomí, prohlašuji, že odmítám v plném rozsahu lékařem doporučenou zdravotní péči a dítě chci propustit do domácí péče.

Dále prohlašuji, že dle mého mínění nemá mé dítě v době předčasného propuštění do domácí péče žádné znatelné projevy onemocnění a je propuštěno jako zdravé.

Pokud jsem dříve udělil/a souhlas s poskytnutím uvedeného výkonu, tímto jej odvolávám.

Přijímám zcela a bez výhrad veškeré zdravotní i právní následky vyplývající z odmítnutí doporučené péče.

Toto prohlášení činím zcela svobodně a vážně, při plném vědomí a potvrzuji jej svým vlastnoručním podpisem.

V ........................................................., dne……………… hodina………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vlastnoruční podpis pacienta (případně zákonného zástupce nebo opatrovníka)

………………………………………………………………………………………………………………………….

Titul, jméno, příjmení a podpis lékaře, který vysvětlení a poučení provedl

Svědek:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Titul, jméno, příjmení, datum narození a podpis svědka

……………………………………………………………………………………………………………………………

Titul, jméno, příjmení, datum narození a podpis dalšího svědka (pokud je možné)

(Uvedení svědka a jeho podpis jsou nutné vždy, především však v případě, že pacient nebo zákonný zástupce odmítá prohlášení podepsat. Svědek svým podpisem stvrzuje, že pacient nebo zákonný zástupce pacienta byl informován ve shora uvedeném rozsahu, odmítl provedení navrhovaného zdravotního výkonu a současně odmítá podepsat toto prohlášení)

Další užitečné odkazy:
http://www.evalabusova.cz/clanky/co_je_dovoleno.php
http://www.ferovanemocnice.cz/deti-a-rodice-porod-28/ambulantni-porod-87.html
http://www.unipa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=124:ambulantniporod&catid=42:porod&Itemid=124
http://www.azrodina.cz/4329-ambulantni-porod-u-nas-to-jde
Názory k článku (124 názorů)
Bože...... Lenka 27.5.2013 11:31
*Re: Bože...... Maťa. 27.5.2013 12:6
*Prosím, čtete pozorněji. juicy 27.5.2013 12:8
**Re: Prosím, čtete pozorněji. Etraska 27.5.2013 12:47
Dobrý návod ZdeŇKA 27.5.2013 12:50
*Re: Dobrý návod Katka +3 27.5.2013 13:16
Nevím kreditka 27.5.2013 13:18
A kde je .kili. 27.5.2013 13:27
proč????? ANNAHAM 27.5.2013 14:46
*Re: proč????? Hilly. 27.5.2013 15:15
*Re: proč????? foxina+davídek07+kubík10 27.5.2013 15:49
**Re: proč????? jaja + 2 27.5.2013 16:46
***Re: proč????? rachomejtle 27.5.2013 17:49
***Re: proč????? Lenka 27.5.2013 18:0
****Re: proč????? .kili. 27.5.2013 18:9
*****Re: proč????? Markéta, kluci 11 a 4 27.5.2013 20:30
******Re: proč????? Tante Ema 28.5.2013 8:4
******Re: proč????? Rigmor 28.5.2013 8:24
*******Re: proč????? katka+synek2007 29.5.2013 23:16
*****Re: proč????? katka+synek2007 29.5.2013 23:4
****Re: proč????? kreditka 27.5.2013 19:3
****Re: proč????? tosca +2 28.5.2013 9:1
*****Re: proč????? Rigmor 28.5.2013 9:10
*****Re: proč????? foxina+davídek07+kubík10 28.5.2013 9:10
***Re: proč????? Kreaty 27.5.2013 18:29
***Re: proč????? kosatka2 27.5.2013 19:55
***Re: proč????? Lída + 4 27.5.2013 22:15
***Re: proč????? Tante Ema 28.5.2013 8:1
***Re: proč????? Ursus+3 30.5.2013 0:6
***Re: proč????? Katka +3 3.6.2013 17:16
*Re: proč????? Jana 27.5.2013 16:49
*Proč ne??? juicy 27.5.2013 17:47
**Re: Proč ne??? .kili. 27.5.2013 18:5
**Re: Proč ne??? nordica 27.5.2013 23:7
***Re: Proč ne??? Vendy a dve holky 27.5.2013 23:10
****Re: Proč ne??? Vendy a dve holky 27.5.2013 23:13
****Re: Proč ne??? Sam+3 kousky 29.5.2013 7:52
***Re: Proč ne??? Lída + 4 27.5.2013 23:12
***Re: Proč ne??? rachomejtle 28.5.2013 8:12
****Re: Proč ne??? Eilatt 28.5.2013 9:38
***Re: Proč ne??? Rigmor 28.5.2013 9:7
***Re: Proč ne??? katka+synek2007 29.5.2013 23:25
*Re: proč????? Kamila 27.5.2013 17:50
**Re: proč????? jaja + 2 27.5.2013 19:23
***Re: proč????? Eilatt 27.5.2013 19:33
***Re: proč????? Markéta, kluci 11 a 4 27.5.2013 21:27
****Re: proč????? jaja + 2 27.5.2013 21:39
***Re: proč????? Rigmor 28.5.2013 9:25
*Re: proč????? Lída + 4 27.5.2013 22:12
Nač se dohadovat Eva 27.5.2013 16:59
Aneb jak byt v nemocnici za pipinu Vendy a dve holky 27.5.2013 21:26
*Re: Aneb jak byt v nemocnici za pipinu Vendy a dve holky 27.5.2013 21:37
**Re: Aneb jak byt v nemocnici za pipi... Ha ha ha ha ha 27.5.2013 21:40
***Re: Aneb jak byt v nemocnici za pi... Vendy a dve holky 27.5.2013 21:49
****Re: Aneb jak byt v nemocnici za ... Ha ha ha ha ha 27.5.2013 22:10
*****Re: Aneb jak byt v nemocnici z... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:15
**Re: Aneb jak byt v nemocnici za pipi... Eilatt 27.5.2013 21:53
***Re: Aneb jak byt v nemocnici za pi... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:7
****Re: Aneb jak byt v nemocnici za ... Eilatt 27.5.2013 22:12
*****Re: Aneb jak byt v nemocnici z... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:17
******Re: Aneb jak byt v nemocnici... Markéta, kluci 11 a 4 27.5.2013 22:21
*******Re: Aneb jak byt v nemocni... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:29
****Re: Aneb jak byt v nemocnici za ... Markéta, kluci 11 a 4 27.5.2013 22:18
*****Re: Aneb jak byt v nemocnici z... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:25
******Re: Aneb jak byt v nemocnici... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:42
******Re: Aneb jak byt v nemocnici... Eilatt 28.5.2013 9:44
*******Re: Aneb jak byt v nemocni... Vendy a dve holky 28.5.2013 9:54
********Re: Aneb jak byt v nemoc... Rigmor 28.5.2013 11:41
*******Re: Aneb jak byt v nemocni... Katka +3 3.6.2013 17:24
Nechapu, ale... Klarisanek 27.5.2013 21:31
*Re: Nechapu, ale... třeba já 27.5.2013 22:3
**Re: Nechapu, ale... Eilatt 27.5.2013 22:7
***Re: Nechapu, ale... Mili+2 27.5.2013 22:34
****Re: Nechapu, ale... Eilatt 27.5.2013 22:42
*****Re: Nechapu, ale... Vendy a dve holky 27.5.2013 22:46
******Re: Nechapu, ale... Eilatt 27.5.2013 22:52
*******Re: Nechapu, ale... Vendy a dve holky 27.5.2013 23:7
********Re: Nechapu, ale... Lída + 4 27.5.2013 23:10
*********Re: Nechapu, ale... Vendy a dve holky 27.5.2013 23:16
**********Re: Nechapu, ale... Lída + 4 27.5.2013 23:18
***********Re: Nechapu, ale..... Vendy a dve holky 27.5.2013 23:19
***********Re: Nechapu, ale..... .kili. 28.5.2013 7:10
************Re: Nechapu, ale... Rigmor 28.5.2013 9:27
********Re: Nechapu, ale... Adelinkaa 1 dítě. 29.5.2013 11:17
*********Re: Nechapu, ale... Eilatt 29.5.2013 13:20
****Re: Nechapu, ale... jaja + 2 28.5.2013 16:48
**Re: Nechapu, ale... Klarisanek 29.5.2013 5:0
je to hloupost Klára, zatím bezdětná 27.5.2013 22:47
*Re: je to hloupost Eilatt 27.5.2013 23:1
*Re: je to hloupost Jana 27.5.2013 23:3
**Re: je to hloupost Vendy a dve holky 27.5.2013 23:9
***Re: je to hloupost Jana 27.5.2013 23:32
****Re: je to hloupost Vendy a dve holky 27.5.2013 23:37
****Re: je to hloupost .kili. 28.5.2013 7:12
*****Re: je to hloupost Rigmor 28.5.2013 9:35
******Re: je to hloupost .kili. 28.5.2013 10:1
*******Re: je to hloupost Rigmor 28.5.2013 10:32
********Re: je to hloupost .kili. 28.5.2013 11:56
*Re: je to hloupost Aduš 28.5.2013 8:40
*Re: je to hloupost tosca +2 28.5.2013 9:17
*Re: je to hloupost Katka +3 3.6.2013 17:27
Jak to jde jinde v Evrope... Jana 27.5.2013 23:39
*Jak to jde u nas... Obilni trh, Brno solveig 28.5.2013 11:52
**Re: Jak to jde u nas... Obilni trh, ... .kili. 28.5.2013 11:58
***Re: Jak to jde u nas... Obilni trh... Eilatt 28.5.2013 13:5
****Re: Jak to jde u nas... Obilni t... .kili. 28.5.2013 13:35
**Re: Jak to jde u nas... Obilni trh, ... Aduš 28.5.2013 13:44
***Re: Jak to jde u nas... Obilni trh... Mrej 28.5.2013 18:3
Možná se blýská na lepší časy Helena, tři dospělé děti 28.5.2013 18:45
*Re: Možná se blýská na lepší časy .kili. 28.5.2013 19:17
**Re: Možná se blýská na lepší časy Markéta 28.5.2013 19:52
***Re: Možná se blýská na lepší časy .kili. 28.5.2013 20:21
****Re: Možná se blýská na lepší čas... Markéta 28.5.2013 22:41
*****Re: Možná se blýská na lepší č... .kili. 28.5.2013 22:51
**Re: Možná se blýská na lepší časy Ursus+3 30.5.2013 0:14
zkušenost - Milosrdní Brno bibixxx 30.5.2013 8:58
Nejdřív hlavně řešit, jak to JDE Miladka 30.5.2013 20:5
Ambulantní porod máme za sebou Baraka 1.6.2013 20:50
Není to zcela bezpečné Iveta 1.6.2013 23:53
*Re: Není to zcela bezpečné Iveta 1.6.2013 23:54
*Re: Není to zcela bezpečné .kili. 2.6.2013 9:54
AMbulantní porod slavuska 3.6.2013 0:18
Ambulantní porod? Chcete zabít sebe nebo... Ilča 4.6.2013 9:33
Ambulantniporod.cz Eliška Vlasta 4.6.2018 15:43
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Wellness Víkend   |   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.