tisk-hlavicka

I dospívající potřebují rodiče

3.1.2001 PhDr. Petr Macek Portál 9 názorů

Puberta již dávno přestala být tabuizovaným tématem. V jistém ohledu se dá říci, že otázky a problémy dospívání se staly věcí téměř veřejnou, především díky vlivu masmédií a komerční kultury.

Psychologové dnes soustřeďují svou pozornost na to, co se děje ,uvnitř´: Jak jsem zasažen a jak prožívám (prožívám-li) to, že pomalu přestávám být dítětem? Jak jsem zasažen a jak prožívám to, že moje dcera nebo syn se mění a už nikdy nebude tím ,maličkým´?

Puberta již dávno přestala být tabuizovaným tématem. V jistém ohledu se dá říci, že otázky a problémy dospívání se staly věcí téměř veřejnou, především díky vlivu masmédií a komerční kultury. Zejména televizní seriály, hudební pořady a některé časopisy, které se cíleně zaměřují na teenagery, silně přispívají k utváření nových norem a standardů pro chování a prezentaci dospívajících. Kultura mládeže, která dříve vznikala jako opozice ke kultuře dospělého světa, se ve svém hlavním proudu stává stále větší měrou tolerovanou či dokonce respektovanou právě světem dospělých.

Ve srovnání s dobou před několika desítkami let se celé období dospívání výrazně prodloužilo a ztratilo jasné hranice. Zejména přechod z období adolescence do dospělosti nemá svoje jasná kritéria. Veřejné rituály a iniciační obřady vymizely, také dřívější pomyslné „mezníky dospělosti“ spojované s ukončením středoškolského vzdělání nebo s návratem ze základní vojenské služby ztrácejí na dřívějším významu. Vzdělávání a profesní kvalifikace se stává celoživotní záležitostí. Dvacetileté dívky přestávají rodit první děti několik měsíců po uzavření sňatku a ani ta vojna už není to co bývala.

Konflikty nesou hůře dospívající

Začátek dospívání spojený s pubertou býval tradičně hodnocen jako zvýšeně konfliktní období mezi rodiči a dětmi. Novější empirické výzkumy to ale nepotvrzují. Pokud se konflikty objevují, jde většinou o vyhrocení situace, která byla charakteristická už v dětství. Dříve často zmiňovaný „generační konflikt“ a přímé střety je dobré vidět odděleně. Aktuální hádku či konflikt obvykle prožívají hůře adolescenti než jejich rodiče. Obecnější hodnocení obou generací však může být jiné. Rodiče často (a nevědomě) připisují větší váhu těm charakteristikám vlastních dospívajících dětí, která jsou právě jejich „bolavými místy“, tj. které sami u sebe nebo pro sebe považují za nepříjemné a nežádoucí. Neuvědomují si ovšem, že dominanty v sebehodnocení a osobní citlivosti jejich dcer a synů jsou často odlišné. Také si často nejsou ochotni připustit, že dospívání synů a dcer je zasahuje v období života, které bývá – podobně jako adolescence – označováno jako kritické: Nástup vlastního stárnutí, bilancování dosavadního života a svým způsobem již omezená a determinovaná osobní životní perspektiva – to vše je zasahuje v okamžiku, kde jejich děti mají takříkajíc vše před sebou a ještě se toho často až příliš vehementně dožadují...

Co vlastně očekávají dospívající od svých rodičů? Moc se zde zobecňovat nedá, ale je dobré si uvědomit, v čem je vztah k rodičům odlišný od vztahu k vrstevníkům. V případě vztahu k vrstevníkům jde často především o vlastní „zhodnocení“, ve ä ä vlastní rodině zase často dominuje snaha o „zrovnoprávnění“ vlastní pozice, o uznání osobní hodnoty svého dospívajícího dítěte ne v rovině perspektivy a přání či dokonce podmínky („měl by jsi být takový...“) ale v rovině aktuální reality („beru, přijímám tě a uznávám takového, jaký jsi“). Vzájemná akceptace je totiž tím nejlepším ukazatelem, že z nesymetrického a závislého rodič – dítě, „vyrostli“ do nového dospělého vztahu oba dva.

Vzájemného akceptování

Jak však vzájemnou akceptaci uvést do života? Jednodušší by bylo, kdyby rodiče i jejich dospívající děti dokázali vzájemně uznat, že pro obě strany je to přibližně stejně obtížné. Pro každého ale z jiného důvodu. Jak ukazují některé výzkumy, dospívající si často myslí, že na ně rodiče nemají čas. Rodiče zase častěji trpí často pocitem, že se dětem už nedokáží přiblížit a jsou bezradní, jak k nim vlastně mají přistupovat. Každý ze zainteresovaných má svoje svoje potřeby a svůj zorný úhel pohledu.

Přirozenou potřebou rodičů je zhodnocení jejich rodičovské jejich rodičovské role. Uvědomují si, že končí fáze direktivního a relativně snadného vedení svých potomků a že jejich přímý vliv na to, co jejich syn či dcera dělá, přirozeně klesá. Pro vlastní sebepotvrzení a sebeúctu potřebují vědět, že svému synovi nebo své dceři dali do života „správný základ“, a chtěli by o tom ujištění. V souvislosti s tím prožívají silnější obavy, zda si jejich dítě „umí v životě poradit“ a zda se nedalo „na špatnou cestu“.

Pro dospívajícího jsou však dominantní jiné pocity a potřeby. V konfrontaci s vlastními rodiči se potřebuje především ujišťovat, že dobře a správně je to tak, jak to dělá on sám. Nabízejí-li mu rodiče spíše starosti či kritiku, zvyšuje to jeho zneklidnění nebo i zlost. Většina adolescentů nechce vidět svoje rodiče ani jako nedotknutelné autority ani jako rovnocenné „kamarády“. Pro řadu adolescentů je ideální pozice rodiče „štědrý mecenáš“, případně „odborný poradce“, kterého si dospívající sám vyhledává, když to chce a to potřebuje. To zase někdy dráždí a zvyšuje úzkost rodičů.

Pokud si každý prosazuje pouze tu svoji pravdu, vzájemnou komunikaci to spíše zablokuje. Dobré je, když obě strany mohou vyjadřovat svoje pocity, když se toho neobávají ani se za to nestydí. Zde je velmi důležité, aby každý mluvil pouze sám za sebe a neříkal že ví, co si myslí „ten druhý“. Naděje na vzájemný respekt, důvěru a vzájemně uznávaná pravidla společného života se tím zvýší.

Rodičům období puberty často naznačuje, jak o zdravý psychický i fyzický vývoj svého dítěte pečovali. V optimálním případě nás bere adolescent jako své starší kamarády, o nichž ví, že se jim může se všemi svými problémy bez obav svěřit a že mu pomohou nebo poradí. Problémy vznikají, pokud se obrátí se žádostí o radu ke svým nezkušeným vrstevníkům, nebo nevhodnému vzoru. V této životní etapě je také adolescent nejnáchylnější „okusit“ všechno, co dělají dospělí. Může se stát obětí narkomanů, kteří se právě na tento věk zaměřují. Hoši chtějí vystupovat jako „drsní“ muži, kteří se rádi napijí a samozřejmě také kouří. Jenže myšlení adolescenta je stále ještě do jisté míry myšlením dítěte, které není schopno poznat hranici mezi „ochutnáváním“ způsobu života dospělých a návykem. V období puberty se projevuje také zvědavost v oblasti sexuální. Výsledkem jsou potom případy, kdy čtrnáctiletá dívka otěhotněla a nastávajícím otcem je šestnáctiletý kamarád.

Zakázané ovoce nejvíc chutná

Řadu věcí dělají adolescenti proto, že jsou zakázané. Pokud jsme to průběžně nedělali dosud, je nyní nejvyšší čas vysvětlit dospívajícímu člověku škodlivost kouření a alkoholu i zhoubnost drog. Znám z vlastní praxe případ, kdy matka dcery jí v tomto období nabídla – samozřejmě po průběžném vysvětlování škodlivosti – že pokud má zájem, ukáže jí, jak se „se vší elegancí“ kouří a pije koňak. Dívenka (ještě se dvěma přítelkyněmi) absolvovala v kultivovaném domácím prostředí čtyři sedánky, při nichž každá „vychutnala“ jednu americkou cigaretu a vypila stupečku koňaku. Posléze se shodly, že na tom vlastně nic není a již se k tomu nevracely – „už si to vyzkoušely“. Je ovšem pravda, že v rodině děvčete nikdo nekouřil, ani se nepilo, a trocha koňaku se vypila jen při slavnostních příležitostech.

Vysvětlovat škodlivost abúzu cigaret a alkoholu je třeba nejen z hlediska zdravotního, ale také ekonomického. To má značný význam. Jsou totiž případy, kdy „ještě děti“, aby si mohly koupit cigarety, alkohol nebo dokonce drogy, kradou, nebo propadají gamblerství v automatech. Kazuistiky zde není třeba uvádět, protože se o nich – bohužel až příliš často – dočítáme v denním tisku.

V této souvislosti je třeba znovu zdůraznit, že dítě je třeba vést od nejútlejšího věku ke konstruktivním aktivitám, jež jsou vhodnou přípravou na jeho zaměstnání v dospělosti a nehýčkat je drahým oblečením a hračkami nebo neúměrně vysokým kapesným; učit je skromnosti, číst, pěstovat kulturní zájmy a nesoustřeďovat se na konzumní způsob života, aby bylo „in“. Až bude mladý dospělý člověk stát sám v životě, nebude si to moci při legálně získaném výdělku asi dopřát a protože si to nedokáže odříct, bude si obstarávat peníze nelegálním způsobem.

Na co pozor

V souvislosti s negativními jevy puberty je nezbytné se zmínit o jednom jevu až katastrofickém – vyskytujícím se zejména u dívek – a to je mentální anorexie. Stejně jako chlapec si hledá své mužské vzory, hledají si je podle své povahy i dívky. A těmito vzory jsou – vzhledem k soudobé popularizaci modelek – vyhublé zjevy mladých žen. Opět musíme připomenout důležitost rozumné výchovy. Takovou výchovou připravená dívka ví, že v pubertě se jí změní dětská postava v postavu mladé ženy. Jestliže vyrůstala v rodině, jejíž členové se zdravě stravovali, bude její postava proporcionální a ona sama bude zdravá. Pokud se ovšem preferovala strava „managerská“- „fast food“, fritované minutky, „hamburgery“ apod., viděla možná, že matka absolvovala různé – v médiích doporučované jako osvědčené – hubnoucí kůry.

Mentální anorexie, tzn. omezování potravy na nejnižší míru – může vést k tak katastrofálnímu zdravotnímu stavu, že nedostane-li se děvče včas do rukou lékaře, může končit i smrtí.

Nemalou zásluhu na této snaze mladých dívek podobat se co nejvíce topmodelkám mají média, která jednostranně uvádějí výjimečné případy kariéry modelek jako obecný jev. Modelka vydělává velké peníze a případně se provdá za – pokud možno amerického – milionáře. Neuvádějí však už, že většina těchto mladých žen se neprosadí.

V této souvislosti stojí možná za zmínku i dosti pochybený soudobý trend kultu těla, který přináší zisky hlavně firmám vyrábějícím různé kosmetické preparáty a prostředky na hubnutí. Stálo by za úvahu, jestli bychom se neměli více než na své tělo zaměřit na ducha a morální kvality. Pokud jde o míru vzdělanosti a morálku, nejsme totiž v poslední době zrovna na evropské špičce.

Myslet na budoucnost

V době puberty je už také čas myslet na budoucnost dospívajícího člověka. Mentálně přiměřeně vyzrálý a rozumnou výchovou připravený jedinec v tomto věku mívá už obvykle představu o tom, co chce dělat v dospělosti, někdy dokonce už zcela vyhraněnou. Na rodiči je, aby mu vysvětlil pozitiva i negativa cesty, kterou si chce vybrat, po případě mu pomohl si nějakou profesi zvolit. Rozhodnutí však musí v každém případě nechat na samotném adolescentovi. Zaměstnání, pokud si dobře vybere, bude pravděpodobně vykonávat po celou dobu svého produktivního života. Záleží na tom, zda tento život bude spokojený, když bude své zaměstnání dělat proto, že chce, nebo frustrovaný, když je bude dělat proto, že musí.

Naprosto mylná a z hlediska dospívajícího člověka přímo škodlivá je představa rodičů, že by měl vykonávat povolání, které považují za správné oni, ať už z jakéhokoli důvodu. Jestliže se rodiče věnovali dítěti s náležitou péčí od raného dětství, a opravdu se s ním sžili, pochopí snadno, že nadále musejí rozhodování ponechat na něm a „nedirigovat“ jeho chování a jednání ještě v dospělém věku. Mohou – a to zůstává nadále jejich povinností – poradit nebo pomoci, ale jen tehdy, jsou-li o radu či pomoc požádáni. Zkušenosti si musí nashromáždit každý sám.

Theodora Starnovská

Názory k článku (9 názorů)
puberťáci=útok na nervy Ivana , syn 14, dcera 13 4.10.2001 14:9
Nevím jestli je chyba jen v nás!! Mednix, (jeden z těch co lezou všem na nervy) 11.1.2002 20:45
puberta-nocni mura Tana,15-ti lety syn 23.11.2002 19:30
*Bude hůř??? Markéta, synové 12 1/2 a 14 1/2 roku 11.7.2003 8:58
**Bude hůř??? Bude!! Kačenka, 37 let, 2 puboši 11.7.2003 9:1
**Re: Bude hůř??? Z.P. 15.11.2003 16:4
***Re: Bude hůř??? Corra 15.11.2003 19:38
J. Kudrnáč: Beetles dj.giovanni 26.5.2007 1:16
J. Kudrnáč: Beetles dj.giovanni 26.5.2007 1:17
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.