tisk-hlavicka

Inspekční činnost České školní inspekce v oblasti stravování

6.9.2023 Mgr. Lenka Polášková Informatorium 3-8

Stížnost nebo podnět může podat každá osoba, včetně osob nezletilých.

Česká školní inspekce je nezávislým, samostatným úřadem České republiky. Je to hodnotitel počátečního vzdělávání, kvality a efektivity. Pravidelné hodnocení vzdělávací soustavy probíhá na základě plánů a úkolů na konkrétní školní rok.

Jak je tomu ale v případě inspekční činnosti zaměřené na školní stravování? Školní stravování se stalo nedílnou součástí našeho školství. V rámci uplatňování nutriční politiky státu a ovlivňování výživy dětí a mládeže má jednoznačně v systému nezastupitelné místo.

Stížnost nebo podnět může podat každá osoba, včetně osob nezletilých. Za stížnost se považuje takové podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých práv a požaduje v tomto směru nápravu. Stížnost lze podat klasickou poštou, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Stížnost je možné zaslat v anonymní podobě, zde je však samozřejmě problematické sdělení výsledků inspekční činnosti a důvodnost či naopak nedůvodnost podnětu.

Inspekční tým je povinen seznámit alespoň 10 pracovních dní před zahájením inspekční činnosti ředitele s předmětem inspekční činnosti, termínem zahájení inspekční činnosti a předpokládaným termínem jeho ukončení. Dále s časovým plánem, požadovanou dokumentací a požadavky na součinnost na místě.

Oznámení probíhá na základě oznamovacího dopisu. Je však nutné vzít na zřetel, že v případech, kdy by mohl být zmařen výsledek inspekční činnosti, se oznamovací dopis nezasílá,

Oblast školního stravování je upravena ustanovením § 122, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na něj navazující prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Posuzování úrovně školního stravování a kontrola poskytování těchto školských služeb probíhá obvykle v souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na příslušný školní rok. Cílem realizace inspekční činnosti je státní kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování stravovacích služeb ve školách a školských zařízeních a zvyšování úrovně školního stravování. Úkolem České školní inspekce je ověřit primárně dodržování platných právních předpisů na úseku školního stravování a zhodnotit kvalitu poskytovaných školských služeb v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a spolu s ostatními subjekty, tj. zřizovateli a zejména ve spolupráci s rodiči, se podílet na zkvalitňování školských služeb.

Základní oblasti inspekční činnosti, na které se ČŠI zaměřuje:

Kontrola plnění výživových norem

Při kontrole plnění výživových norem se inspekce zaměřuje na posouzení sestavených jídelních lístků, sledování průměrné měsíční spotřeby potravin v návaznosti na věkovou skupinu strávníků, podávaný druh pokrmu a vhodnost použitých surovin při přípravě pokrmů.

Kontrola stanovení finančních limitů na nákup potravin

Ověřuje se, zda stravovací zařízení či jiná osoba poskytující stravovací služby stanovila finanční limity s ohledem na správné zařazení strávníků podle věkových skupin a zda jsou finanční limity čerpány ve prospěch strávníků.

Podmínky školního stravování

Posuzují se podmínky, za jakých stravování probíhá. Ty jsou stanoveny v provozním řádu školní jídelny. Důležité je mimo jiné hledisko, zda jsou strávníci informováni o všech skutečnostech spojených s využíváním školního stravování, zda je řád funkční a odpovídá podmínkám školní jídelny.

Rozsah poskytovaných služeb

Posuzuje se, zda je strávníkům poskytován příslušný počet hlavních a doplňkových jídel (včetně pitného režimu) v závislosti na délce pobytu ve škole nebo školském zařízení.

Provozování doplňkové činnosti

Ověřuje se, zda doplňková nebo jiná činnost, kterou může školní jídelna provozovat v rámci využití volné kapacity, není konána na úkor činnosti hlavní, tj. stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení.

Evidence potravin

Při kontrole školního stravování se pracovníci ČŠI zaměřují především na vedení operativní a analytické evidence ve školních jídelnách, tj. na výdejky potravin a skladové karty. V podstatě se jedná o soulad mezi jídelními lístky, počty strávníků a pohybem jednotlivých komodit na skladových kartách, ve výjimečných případech také o konfrontaci s fakturami, případně dodacími listy.

Úplata za poskytnuté stravovací služby

Cena jedné porce jídla se skládá z nákladů na potraviny, osobních nákladů a ostatních režijních nákladů (věcná režie). Podkladem pro stanovení ceny porce jídla je kalkulace, tj. stanovení nákladu na kalkulační jednici, kterou je v případě stravování jedna porce jídla. Úplata za stravovací služby se řídí a posuzuje především tím, o jakou skupinu strávníku se jedná.

Při přípravě inspekční činnosti, zaměřené na oblast školního stravování vychází Česká školní inspekce z materiálu státní politiky a koncepčních podkladů. Metodiky jsou připravovány ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a dalšími odborníky zabývajícími se touto oblastí.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.