tisk-hlavicka

Puberta a lezení

16.6.2000 Věra Bechyňová Portál 2 názory

Jak se dá období dospívání v rodině zvládnout, ale možná i vytěžit z něho cosi užitečného pro jednotlivé členy rodiny i do další životní etapy, která ji dříve či později čeká.

Na téma práce s mladými lidmi, která je právě specifická vzhledem k populaci, kterou určuje její věk, jsou pořádány odborné semináře a konference. Rodiče jsou nezřídka pubertou dítěte překvapeni – přichází brzy, nečekána, nezvána a oni nevědí, jak ji nejlépe zvládnout.

V dalším díle cyklu Čas pro rodinu (vysílala ČT1 10. 5.) se autorky pokusily nabídnout několik z mnoha možných variant řešení, jak nejen období dospívání v rodině zvládnout, ale možná i vytěžit z něho cosi užitečného pro jednotlivé členy rodiny i do další životní etapy, která ji dříve či později čeká. Zůstane prázdné hnízdo a „ptáčata“ se do něho budou, zvládne-li rodina dobře i období dospívání, ráda vracet.

Lenka

měla v pubertě zcela přirozenou potřebu – vymezit sama sebe vůči Martinovi, staršímu bratrovi, i vůči matce. Ta byla navíc projevy dospívání Lenky trochu zaskočena, protože Martin je tichý introvert a jeho vstup do puberty ani nezaznamenala. Lenka se navíc dostala na střední školu s uměleckým zaměřením a její třída si brzy v učitelském sboru získala přezdívku „třída feťáků“. „Měla jsem o Lenku hrozný strach,“ říká matka, „protože vím, jak může být snadné jednou dvakrát nejít do školy, být s partou někde venku, kde je chvíli zábava a pak možná i díky nudě nebo proto, že mě momentálně nikdo nekontroluje, se zkusí droga. Pak následuje falešná omluvenka, lež, výčitky svědomí. A být alespoň chvíli nad věcí mi pomůže zase droga,“ dodává. Paní Pavlová věděla, že Lenka není samotářský typ a že potřebuje mít široký kontakt s vrstevníky. Když byly děti malé, navštěvovaly zájmové kroužky. Ty pro mladé lidi nad 15 let nejsou, nebo alespoň o nich nic nevěděli a aktivity, které nabízely různé agentury, byly pro rodinu finančně nedostupné. Ke všemu sportovní klub, za který chtěla Lenka hrát fotbal, nepotřeboval dívky.

Pak do školy přišli terapeuti Střediska pro mládež KRUH . Mluvili o možnosti stát se zakládajícími členy právě vznikající horolezecké skupiny. Lence se nabídka Kruhu zdála zajímavá. Možná, že podvědomě hledala i jinou možnost narovnání vztahů s bratrem a matkou, než je klasická rodinná terapie.

„Když jsem se s Lenkou prvně bavil o bratrovi, získal jsem informaci, že doma žije s ,debilem’,“ říká s úsměvem terapeut KRUHu Michal Jirásek, sám věkem blízkým k ,věku problémů’. „Lenka byla od začátku aktivní členka lezecké skupiny a začal se blížit první víkendový výjezd, na který s námi měla jet. Protože jsou všichni členové skupiny nezletilí, je nutné svolení rodičů. Jednoho dne se ve středisku objevila rázná paní a chtěla se mnou mluvit,“ vzpomíná Michal. Představila se a řekla, že si jde zjistit, s kým má jet Lenka na víkend a jak je celá akce vůbec zajištěna. Řekl jsem, že to jsem já, kdo skupinu vede a s kým tedy pojede i Lenka. „No, to si nejsem tak jistá,“ odpověděla tenkrát paní Pavlová. „Musela jsem si přeci zjistit, s kým tehdy čtrnáctiletá Lenka pojede na celý víkend,“ říká matka, „a Michal se mi vzhledem k věku nezdál moc důvěryhodný.“ I důvěra potřebuje čas, aby se mohla rozvinout a dnes má prý paní Pavlová pocit, že zná Michala řadu let. Podvědomě se jí podařilo pojmenovat velmi důležitou podmínku pro práci s dospívající mládeží. Terapeut by měl umět pracovat nejen na kvalitním vztahu založeném na pocitu důvěry a bezpečí s mladým člověkem, ale pokud je to alespoň trochu možné i s jeho rodičem.

Do lezecké skupiny začal postupem času chodit i Martin a paní Pavlová se pravidelně zúčastňuje skupin, ve kterých dostávají prostor i rodiče. Za nejdůležitější zde považuje, že se učí někdy i za pomoci prostředníka spolu s dětmi komunikovat a že zde mají možnost řešit i to, co by jí děti dříve nikdy neřekly. A nevyřčená slova a problémy mohou časem nabýt takových rozměrů, že vznikne zeď mezi rodiči a dětmi, což je právě to, k čemu nechce aby došlo. Lenka a později i Martin měli možnost se na prahu dospělosti potkat s programem i s terapeutem, který pomohl dětem najít cestu k sobě zpět. Lenka už nebydlí s ,debilem’, ale s bratrem, se kterým mají společný zájem. Jak se to podařilo?

Na jednom laně

Terapeut KRUHu Michal začal při práci s mládeží terapeuticky využívat horolezeckou techniku. Tato sportovní disciplína totiž působí psychologicky, pedagogicky, sociálně a zároveň netradičně, což je právě pro mládež s problémy v období puberty zajímavé a důležité. K nějakému „kravaťákovi“ by do ordinace na terapii nešli. Lezení na cvičné skále ve dvojici, kdy jeden z dvojice jistí a druhý leze, obsahuje řadu prvků, které posilují a rozvíjejí psychosociální dovednosti obou z nich. Těžko si lze představit partnerství na skále bez vzájemné důvěry, zodpovědnosti, kvalitní komunikace, spolupráce a empatie. Mladí lidé dostávají příležitost zvládat např. nepříjemné emoční stavy, jako je např. strach z výšky, kdy vlastním prožitkem strachu jsou lépe schopni vcítit se do strachu druhého a pochopit ho. „ Terapeuticky je zajímavé vytvořit lezeckou dvojici ze členů skupiny, kteří spolu neumějí spolupracovat,“ říká Michal. „Od začátku, kdy do skupiny přišel i Martin, jsem pracoval na tom, abych Lenku s ním mohl časem přivázat na jedno lano.“ Lenka sama říká, že si poprvé uvědomila, že má zodpovědnost za zdraví a možná i za život bratra, když ho jistila na skále. „Kdybych chtěla, tak tě zabiju,“ prý tenkrát vykřikla, ale zároveň si uvědomila, že to nikdy nemůže udělat.

Možná až symbolicky působí záběry, kdy jsou Lenka s Martinem na skále, daleko i vysoko od matky a ona je sama z dálky pozoruje. Může jenom sledovat, jak se jim daří pracovat, komunikovat, překonávat strach a další překážky a vzájemně cítit zodpovědnost a sounáležitost. Vždyť sourozenecký vztah je nejdelší na světě. Může jim držet palce a doufat, že i ona se podílí na tom, aby jejich „cesta dál, nahoru a dolů“ dobře dopadla.

Horolezectví jako sociální prevence

KRUH – preventivně výchovné oddělení Střediska pro mládež Klíčov – zajišťuje ambulantní péči pro děti a mládež do 18 let, eventuálně i pro starší zájemce, ale pouze do doby jejich přípravy na povolání. Pomoc zde nacházejí rodiny s dětmi, u nichž se vyskytly výchovné problémy (záškoláctví, šikanování, experimenty s drogou, drobné krádeže, problémy v komunikaci apod.). Jedná se tedy o děti a mládež s možností asociálního vývoje chování.

Jednou z možností pomoci, kterou oddělení Kruh nabízí, je členství mladého člověka ve výchovně terapeutické skupině. Tato nabídka, přestože je deklarována maximálně seriózně, se může již na první pohled jevit jako „nějaká podezřelá“ a asociovat fantazie, které se navenek mohou projevit výrokem „...proboha, co to tam s těmi dětmi dělají?!“.

Jak činnost v Kruhu reálně vypadá?

Skupina čítá 15 členů, dívek i chlapců, ve věku 13 – 20 let , schází se jedenkrát týdně v klubovně oddělení a je vedena dvěma pracovníky – odbornými vychovateli. Je koncipována jako skupina polootevřená. Lze do ní integrovat nové členy, je však v kompetenci jejích vedoucích, aby rozhodli kdy, kolik a za jakých podmínek. Na první pohled se to může jevit jako diskriminující, ale je to jedna z nutných podmínek, aby skupina dokázala svým členům nabídnout to nejdůležitější, tedy bezpečnost a intimitu pro každého z nich. V současné době funguje již čtvrtým rokem a zatím je pro nové členy uzavřena. Jako součást skupinového setkávání jsou jedenkrát do měsíce pořádány víkendové výjezdy, které vrcholí prázdninovým pobytem, nejlépe hned po ukončení školního roku.

Zvláštností této skupiny je, že je do její činnosti zařazen tematický prvek. Jedná se o práci s horolezeckým vybavením, horolezeckými technikami a lezení na cvičných skalách. Zkušenosti ukázaly, že se tento tematický doplněk projevil jako účinný podpůrný prostředek při výchovně terapeutické a pedagogické práci se skupinou dětí a mládeže.

Členové skupiny se nejprve učí chápat principy a pravidla tohoto sportu, zároveň se seznamují s jednotlivými částmi vybavení. Během toho jsou vedeni, aby důsledně zvládli všechny dovednosti nezbytné pro bezpečné provozování horolezectví. Jedná se nejen o dokonalé ovládání vybavení a zvládnutí horolezeckých technik, ale také, a to především, o takové požadavky na jednotlivce, které jsou spojeny s jeho smyslem pro důslednost a odpovědnost, ohleduplností k druhému, psychickou odolností, schopností komunikovat a spolupracovat, schopností zvládat obtížné přírodní terény a nepříjemné emoční stavy, manuální zručností apod.

Víkendové aktivity a letní tábor

jsou připravovány s cílem prakticky uplatnit nově nabyté teoretické poznatky v používání horolezeckého vybavení a dále rozvíjet a upevňovat ostatní dovednosti spojené s lezením na cvičných skalách. Společné výjezdy na skály jsou zdrojem mnoha zážitků. Členové mají možnost setkat se v jiný situacích, zkusit si, jaké to je svěřit se svému partnerovi plně do jeho rukou, zažít si pocit sounáležitosti a důvěry, vyzkoušet si hranice svých možností. Program výjezdu je mimo jiné koncipován i tak, aby každý člen měl příležitost o svých zkušenostech hovořit s ostatními členy skupiny a dostal prostor se o ně podělit.

Skupinová činnost se nezaměřuje pouze na přípravu jednotlivých víkendových aktivit v průběhu školního roku, ale i na přípravu letního tábora. V loňském školním roce se poprvé uskutečnil zahraniční pobyt u Jaderského moře v příjemném lázeňském letovisku na jihu Dalmácie, v Orebiči. Byl to pilotní projekt, při jehož zahájení nebylo zřejmé, jestli členská základna skupiny dokáže celoročně pracovat na jeho přípravě a realizaci. Ukázalo se, že členové skupiny jsou schopni pracovat i na dlouhodobě koncipovaném úkolu a že jsou schopni jej dokončit. Členové skupiny si tak zkusili, že je možné dosáhnout i náročného cíle, jehož uskutečnění vyžaduje také mnoho osobního odříkání, jestliže spolu vydrží dlouhodoběji spolupracovat.

Nesmíme opomenout, že se na přípravě zahraničního pobytu podílela i rodičovská základna. Skupina rodičů se k tomuto účelu scházela jedenkrát měsíčně na půdě oddělení Kruh. Měli možnost se blíže seznámit se zařízením, které jejich dítě navštěvuje, s vedoucími skupiny, společně si vypracovat strategii, jaké úkoly zadají svým dětem, aby příprava výjezdu probíhala optimálně. Jinými slovy, dostali legitimní nástroj, díky kterému mohli upevnit svoje kompetence a rodičovskou autoritu vzhledem ke svému dítěti Zároveň mohli vyslovit připomínky a požadavky k vedoucím skupiny, kteří jim dali najevo, že rodič je pro ně při vedení skupiny mladých lidí nutným a plnohodnotným partnerem, o kterého se při své práci opírají.

Názory k článku (2 názorů)
Hruza Tereza 2.10.2004 14:20
velmi zajimavy clanek aaaaaaaaaaaaaa 27.5.2006 3:59




Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.