tisk-hlavicka

Programy Střediska NRP

29.8.2000 1 názor

VIP (Vzdělávací a informační program)

Program vychází především z potřeb žadatelů o náhradní rodinnou péči, pěstounských a osvojitelských rodin a pracovníků v oblasti NRP. Naší snahou je budoucí rodiče připravit na přijetí dítěte a poskytovat všestranné informace o náhradní rodinné péči.

KIP (Konkrétní individuální program)

Program je zaměřen na pomoc státním orgánům a institucím s vyhledáváním vhodných rodin pro děti, pro které se nedaří zajistit náhradní rodinné prostředí běžným způsobem. Jedná se především o děti zdravotně a sociálně znevýhodněné a děti staršího školního věku.

DRP (Dlouhodobý rodinný program)

Smyslem programu je poskytovat novým, náhradním rodinám dlouhodobou podporu. Jedná se především o udržení stálé spolupráce mezi novými rodinami a Střediskem a mezi rodinami navzájem.

SPOLU (Vzájemná spolupráce)

Tento program umožňuje vzájemnou komunikaci, spolupráci a výměnu zkušeností s jinými státními a nestátními institucemi u nás i v zahraničí. Je předpokladem naší další účinné pomoci.

OPUŠTĚNÉ ROMSKÉ DĚTI DO ROMSKÝCH RODIN

Středisko náhradní rodinné péče získalo v červnu roku 1999 grant od Nadace rozvoje občanské společnosti na nový projekt "Opuštěné romské děti do romských rodin". Domníváme se totiž, že jedním z nejzávažnějších současných problémů náhradní rodinné péče je situace opuštěných romských dětí, které žijí v ústavních zařízeních.

Z celkového počtu 19 000 opuštěných dětí v ČR je přibližně polovina romského původu. Bohužel však současná společenská situace a nedostatek pěstounů neumožňuje romským dětem, aby byly běžným způsobem umísťovány do náhradních rodin.

Proto se chce Středisko pokusit o nové řešení jejich situace a to právě tímto projektem.

Zkušenosti sociálních pracovníků, psychologů, pediatrů a pedagogů opakovaně potvrzují, že vzhledem k problémům s hledáním vlastní identity v době puberty a dospívání, je pro romské opuštěné děti nejvhodnějším řešením včasné umístění buď:

a) v pěstounské či osvojitelské romské rodině

nebo

b) v dobře poučené a připravené rodině neromské.

Důkladné přípravy je ovšem zapotřebí v obou případech.

Předmětem projektu jsou tedy jak sociálně osiřelé romské děti, tak jejich potencionální romští žadatelé. K těmto žadatelům však bohužel nevede přímá cesta. Případy romské NRP sice existují, jsou však ojedinělé. Skutečný stav zatím nikdo nezná. Proto je zapotřebí tento stav zmapovat a současně hledat cesty, jak oslovit a nalézt potencionální pěstouny z obou výše zmíněných skupin.

Naše dosavadní zkušenosti napovídají, že jednou z nejvhodnějších cest k tomuto cíli může být zapojení tzv. romských asistentů, připravovaných pro sociální práci v romských komunitách.

Přestože naprostá většina ředitelů a pracovníků kojeneckých ústavů a dětských domovů považuje za optimální řešení osudu sociálně osiřelého dítěte jeho trvalé umístění ve vhodné náhradní rodině, bude zapotřebí získat ještě část těch, kteří o tom přesvědčeni nejsou. Bez jejich spolupráce by realizace nebyla možná.

Ke stejné spolupráci je zapotřebí přizvat i veškeré odborné pracovníky, kteří se problematikou péče o sociálně osiřelé děti zabývají.

Veřejnost je třeba přesvědčit o tom, že tzv. romská otázka je současně českou otázkou, a že tento projekt má přispět k jejímu praktickému řešení.

Co si od projektu slibujeme?

· bude připraveno, proškoleno a specializováno 15 - 20 romských asistentů pro oblast náhradní rodinné péče,

· zvýší se informovanost o situaci opuštěných dětí a náhradní rodinné péči obecně,

· zvýší se počet zájemců o přijetí romských dětí,

· zvýší se počet kvalitně připravených žadatelů pro přijetí romského dítěte,

· odborníci z oblasti náhradní rodinné péče budou častěji využívat naše služby,

· vytvoří se podpůrný systém náhradním rodinám ve formě klubů a svépomocných skupin,

· budeme usilovat o prosazení možnosti pro provádění mezinárodní adopce.

Kdokoliv projeví zájem o tento projekt, může se obrátit na naše Středisko náhradní rodinné péče.

Kontaktní osoba: PhDr. Věduna Bubleová, e-mail: Veduna@volny.cz

Tento projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Evropské Unie v rámci programu Phare a Nadací VIA.

  

ROMSKÝ VÝTVARNÝ PROJEKT PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Uskutečnit tento projekt jsme se rozhodli po dvouleté zkušenosti s výtvarnou prací s dětmi žijícími v dětském domově Klánovicích.

Skupinka 15 dětí naší i romské populace je zde po dva roky vedena a směřována k rozvoji svého výtvarného cítění a prostřednictvím řady vybraných technik a námětů vedena k samostatné i kolektivní práci rozvíjející jejich sociální cítění, vnímavost, fantazii a kulturní obzor.

Hlavní témata naší práce se dají rozdělit do několika okruhů:

· Prvním okruhem je člověk, já sám a všechno, co se děje uvnitř mě, jak se cítím, co prožívám. Hlavním záměrem je, aby si děti při této práci vyzkoušely malovat své vlastní pocity.

· Druhým okruhem je moje okolí, krajina, vše co mě obklopuje. Pořádali jsme objevné cesty za vším, na co si můžeme sáhnout a co můžeme vnímat všemi smysly. Z tohoto okruhu vychází též kalendář na rok 2001, který pro Vás děti namalovaly a Vy si jej můžete zakoupit u nás ve Středisku.

· Třetí velký okruh je pohádkový. Navzdory tomu, čím si tyto děti procházejí, či snad právě proto, mu zůstávají stále věrné.

Domníváme, že je velmi důležité už v raném věku podněcovat ve všech dětech sociální cítění, které by v budoucnosti mělo vést k lepší integraci odlišného etnika do naší populace.

Tento projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků Evropské Unie v rámci programu Phare.

  

Další projekty, které podporujeme a jsme jejich garanty

POD KŘÍDLY

Od června roku 1999 spolupracuje Středisko NRP s jednou z velkých pěstounských rodin z Moravy na projektu "Pod křídly". Naší společnou snahou je vytvořit nový model dlouhodobé péče o děti, kterým dosažením zletilosti zaniká pěstounská péče.

Smyslem projektu je:

1. zachovat dětem - mnohdy velice obtížně - vybudované vztahy s pěstounskými rodinami,

2. umožnit dětem další kontinuální rozvoj osobnosti,

3. pomoci jim osamostatnit se až do úplné sociálně psychologické dospělosti, a tím přispět k úplnému zdravému startu osobnosti do života,

4. zachovat jejich již nalezené zázemí, domov "Pod křídly" stávající pěstounské rodiny.

Do nově vzniklých domovů "Pod křídly" budou plynule přecházet děti po dosažení zletilosti, a budou tak i nadále v trvalém kontaktu s pěstounskou rodinou, která jim bude nablízku a může jim kdykoliv pomoci. Taková pěstounská rodina může také v případě dobrých výsledků, objektivní efektivity (posuzují odborníci z mnoha obrů) a doporučení příslušných orgánů doplňovat "uvolněná" místa a přijímat další opuštěné děti, které na rodinu čekají.

RODINA 2000

Vznik stránek, na kterých se právě nacházíte nám byl nabídnut Ing. Jiřím Pavlínem a jejich realizace byla umožněna díky přispěvku Nadace rozvoje občanské společnosti.

Cílem tohoto projektu je zpřístupnit široké veřejnosti informace o náhradní rodinné péči na internetových stránkách.

Jak se sami můžete přesvědčit je možné na našich stránkách a na stránkách www. Rodina.cz objevit řadu článků týkajících se problematiky náhradní rodinné péče, příběhy rodin, které přijali opuštěné děti, dále máte možnost seznámit se se základními kroky, které je třeba postoupit před přijetím dítěte a navíc se můžete zúčastnit diskusního klubu či využít naší odborné poradny.

CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA - Ruku v ruce

Cesta mráčkového dráčka je celostátní výtvarná soutěž určená dětem navštěvujícím mateřské školky, dětem vyrůstajícím v dětských domovech a pěstounských rodinách.

Hlavním úkolem dětí při této soutěži je zamyslet se a výtvarně zpracovat jednoduché a pro děti snadno srozumitelné motto: "Po obloze pluje mrak. Ne, není to mrak. To jen Mráčkový dráček pluje oblohou a dívá se kolem sebe. Děti, buďte chvíli jako on. Jděte a dívejte se!"

Cílem tohoto projektu je rozvíjet v dětech pozitivní vztah k okolnímu světu, k sobě navzájem a podporovat přirozený vztah dětí k přírodě.

Realizátorem prvních dvou ročníků soutěže byl Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových a soutěž byla zaměřena výhradně na mateřské školy.

Do dvou ročníků soutěže bylo zasláno celkem přes 5 000 dětských prací, které jsou postupně vystavovány na prodejních výstavách v ČR a v zahraničí.

Výtěžek z prodeje je věnován jednak na konto Pomozte dětem, dále je potom směřován na konkrétní pomoc dětem vyrůstajícím v dětských domovech.

V tomto roce se stalo Středisko NRP dalším z realizátorů tohoto projektu. Výtvarné aktivity bude směřovat do dětských domovů a pěstounských rodin.

Názory k článku (1 názorů)
jak je najit? stale doufam 2.1.2005 22:2
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.