tisk-hlavicka

Výroční zpráva za rok 2000

14.5.2001

Středisko náhradní rodinné péče působí od 12.9.1994 jako občanské sdružení, které pomáhá opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami a novým náhradním rodinám.

Činnost Střediska je zaměřena na:

·        všestrannou snahu o rozvoj náhradní rodinné péče u nás;

·        pomoc opuštěným dětem se speciálními zdravotními a sociálními potřebami nalézt novou náhradní rodinu;

·        poradenství pro žadatele o náhradní rodinnou péči;

·        dlouhodobé psychosociální a právní poradenství pro rodiny, které mají již svěřené dítě do náhradní péče;

·        výzkumnou a osvětovou činnost;

·        mezinárodní spolupráci

·        práci s dětmi v dětských domovech formou arteterapeutických kroužků.

 

Věduna Bubleová

Předsedkyně Střediska NRP

Středisko náhradní rodinné péče

Jelení 91, 118 00  Praha 1

Tel.: 02/333 56 701

Tel./ fax: 02/333 55 309

e-mail: NRP@volny.cz

http: www.rodina.cz/SNRP

 

Pracovníci Střediska:

·        PhDr. Věduna Bubleová - ředitelka Střediska

·        Renata Janíčková – finanční manažer

·        PhDr. Jiří Kovařík – klinický psycholog

·        Lucie Benešová – sociální asistentka

·        Jana Vrtílková – realizátorka dětských projektů

Dobrovolníci Střediska:

·        Mgr. Hana Pazlarová

·        Jana Vrtílková st.

·        Klára Trubačová

Správní rada Střediska:

·        PhDr. Věduna Bubleová - předsedkyně

·        PhDr. Jiří Kovařík - místopředseda

·        Renata Janíčková

·        MUDr. Lenka Sýkorová

·        JUDr. Vladimíra Tenzerová

Členové revizní komise:

·        JUDr. Jana Pacnerová

·        Martin Lisý

·        Alena Šimková

KIP

KONKRÉTNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

Program je zaměřen na pomoc státním orgánům a institucím s vyhledáváním vhodných rodin pro děti, pro které se nedaří zajistit náhradní rodinné prostředí běžným způsobem. Jedná se především o děti zdravotně a sociálně znevýhodněné a děti staršího školního věku.

·        Pomohli jsme najít novou rodinu 13 opuštěným dětem se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami.

·        V evidenci máme 100 dětí v náhradních rodinách, které průběžně sledujeme a podporujeme.

·        70 náhradním rodinám poskytujeme psychosociální poradenství a zajišťujeme finanční a materiální podporu.

·        Ve 30 případech jsme byli požádáni OPD nebo KÚ a DD o konkrétní řešení složitých životních situací dětí a náhradních rodin.

·        O konkrétní radu či pomoc se na nás obrátilo přes 200 klientů.

DRP

DLOUHODOBÝ RODINNÝ PROGRAM

Smyslem programu je poskytovat novým náhradním rodinám dlouhodobou podporu. Jedná se především o udržení stálé spolupráce mezi novými rodinami a Střediskem a mezi rodinami navzájem.

·        Pro pěstounské rodiny s  dětmi jsme pořádali  v letních měsících týdenní poradensko relaxační pobyt.

·        Přímou finanční podporu novým  rodinám s dětmi v NRP jsme získali od nadací a sponzorů:

-         NROS, projekt  „Pomozte dětem“ – 30 000,-Kč

-         Nadační fond Dobrý soused – 3 000,-Kč

-         Nadační fond Rozum a Cit – 10 000,-Kč

-         Konto Bariéry – 10 000,-Kč.

·        Realizujeme rehabilitační program pro děti z pěstounských rodin – forma osobní asistence.

·        V průběhu roku proběhlo několik společenských akcí určených jednak dětem v pěstounské péči, dále pak dětem vyrůstajícím v dětských domovech (Den dětí, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Klub rodin, apod.)

VIP

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ PROGRAM

Program vychází především z potřeb žadatelů o náhradní rodinnou péči, pěstounských a osvojitelských rodin a pracovníků v oblasti NRP. Naší snahou je poskytovat všestranné informace o náhradní rodinné péči a připravit budoucí rodiče na přijetí dítěte.

·        Vydané publikace:

      - Výroční zpráva 1999;

-        III. ročník časopisu Náhradní rodinná péče;

-        Příběhy nových rodin (vydáno v českém, německém a anglickém jazyce);

-        Příběhy rodin ve fotografii.

·        Dlouhodobá sledování a výzkumy:

-        dlouhodobé sledování náhradních rodin s dětmi se zvláštními potřebami;

-        dlouhodobé sledování již dospělých osob, které vyrůstaly v různých formách NRP;

-        vedení a oponentury diplomových a rigorózních prací.

·        Připomínková řízení:       -  Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

SPOLU

Vzájemná spolupráce

Tento program umožňuje vzájemnou komunikaci, spolupráci a výměnu zkušeností s jinými státními a nestátními institucemi u nás i v zahraničí. Je předpokladem naší další účinné pomoci.

·        Průběžná spolupráce s OPD, KÚ, DD v ČR a ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu.

·        Spolupráce s MPSV ČR při přípravách žadatelů o NRP.

·        Spolupráce s IMS MV ČR na školících a vzdělávacích programech.

·        Přednášky a kongresy u nás i v zahraničí.

·        Členství: UNICEF, AGNES, Česká rada pro humanitární spolupráci, Sekce pro práva dítěte při Úřadu vlády ČR, Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu při Úřadu vlády ČR.

Projekt

„ROMSKÉ DĚTI DO ROMSKÝCH RODIN“

V ČR žije v současné době přibližně 20 000 opuštěných dětí, z nichž je necelá polovina romského původu. Současná společenská situace však většinou neumožňuje těmto dětem, aby byly běžným způsobem umísťovány do náhradních rodin.

Proto se pokoušíme o nové řešení jejich situace. S pomocí tzv. romských asistentů, připravovaných pro sociální práci v romských komunitách a sociálních pracovnic pro oblast NRP se snažíme   nalézt vhodné romské rodiny, které by měly zájem přijmout romské dítě do náhradní péče.

Proto jsme uspořádali 4 semináře pro 80 sociálních pracovnic a 25 romských poradců k tomuto tématu.

ROMSKÝ VÝTVARNÝ PROJEKT PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Tímto projektem přispívá Středisko NRP k rozvoji  výtvarného a sociálního cítění dětí žijících v dětských domovech.

Výtvarnou činností  v terapeutických skupinách seznamujeme děti s romskými zvyklostmi a typickými kulturními rysy, dále pak s ostatními etnickými skupinami vyskytujícími se po celém světě a jejich místními tradicemi.

Domníváme se, že je velmi důležité už v raném věku podněcovat ve všech dětech sociální cítění, které by v budoucnosti mělo vést k lepší integraci odlišného etnika do naší populace.

Internetový projekt RODINA 2000

Cílem projektu bylo zpřístupnit široké veřejnosti informace o náhradní rodinné péči na internetových stránkách.

Základní informace zájemci najdou na   stránkách   www. RODINA.cz. Pro    ty,   kteří  se   chtějí dozvědět  více podrobností, jsou připraveny přímo stránky Střediska NRP –  www.RODINA.cz/SNRP.

Na nich je mimo jiné zpřístupněna i odborná poradna náhradní rodinné péče, kde se zájemci   mohou ptát na jakékoliv dotazy týkající se problematiky náhradní rodinné péče.

Na našich stránkách si čtenáři přečtou jak odborné články o NRP, tak i příběhy rodin, které již děti přijaly, vždy je k dispozici poslední číslo časopisu NRP a veškeré informace o formách náhradní péče.

 

Spolupráce na společných projektech

CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA

…je celostátní výtvarná soutěž pro děti z dětských domovů, mateřských škol a pěstounských rodin, která byla poprvé uskutečněna v roce 1998 nadačním fondem Josefa a Petry Vavrouškových.

V roce 2000 se Středisko NRP stalo spolupořadatelem této soutěže.

Děti společně s mráčkovým dráčkem putují po krajině  a následně se snaží výtvarnou formou zachytit svůj vztah k ní.

Výtvarné práce jsou postupně prezentovány na prodejních výstavách v ČR i  v zahraničí.

Výtěžek  z   prodeje  je mimo jiné věnován dětem žijícím v dětských domovech na prohlubování jejich intelektových dovedností, na rehabilitační pomůcky  a terapeutickou pomoc.

POD KŘÍDLY

Středisko NRP bylo u zrodu a i nadále úzce spolupracuje s občanským sdružením Pod křídly, které vzniklo v roce 2000 na pomoc a podporu dětem, které vyrůstaly v náhradní rodinné péči v okrese Vsetín. Hlavním cílem je pomoci dospělým dětem, které vyrůstaly v pěstounské péči při vstupu do samostatného života. Cílem je zajistit a vybudovat garsonky a pokud možno i chráněné byty pro postižené, ale i zdravé děti, po ukončení pěstounské  péče.


Výdaje
Mzdy (5,76 přep.prac.) 1 050 000
Odvody z mezd 370 000
OON 170 000
Nájemné, energie, vodné stočné, údržba 238 000
Cestovné 84 000
Náklady na tisk časopisu 330 000
Pojištění majetku a osob 8 000
Popl.tel., fax, mobil tel., poplatky bance 161 000
Školení, sem, kurzy, překlady 83 000
Publikace, propagační materiál 212 000
Ostatní služby 94 000
Kancel. potřeby, zařízení, vybavení 127 000
Ostatní nákupy 106 000
Celkem 3 033 000

Příjmy
Státní dotace 222 800
Nadační dotace 2 027 984
Příspěvky jiných práv. osob 120 828
Příjmy z vlastní činnosti 368 454
Celkem 2 517 357
Věcné dary 107 500
Majetek k 31.12.2000 461 842,16

Projekty a jejich pokrytí v roce 2000
Hlavní činnost
Centrum NRP 1 500 000
Poradenské centrum NRP 582 800
Romské děti do rom. rodin 300 000
Romský výtvarný projekt 190 000
Rehabilitační a ozdravný pobyt 200 000
Internet - Rodina 2000 170 000
Podpora azylového domu pro děti v Praze 700 000
Podpora rodin s dětmi v NRP 53 000
Pod křídly 93 000
Věcná podpora rodin s dětmi v NRP 60 000
Cesta mráčkového dráčka 32 000
Akce pro děti 150 500
Hospodářská činnost
časopis NRP 360 739

Poděkování
manželům Vlaďce a Michalovi Tenzerovým - studio ARRA, manželům Evě a Vlastimilu Hrdounovým, Marcele Novotné, Madeleine Kelly, Terezii Zemánkové, Pavlíně Kalousové, paní Ruth Hejzlarové, Aleně Šimkové, Beth Lazroe, Annemarii Kolářové, p.Malátové, p. Pelcové, Ljubě Václavové, Mirce Koubkové,  ing. Karlu Mlejnkovi, Michalu Černému, Jiřímu Pavlínovi, Ivanu Ryšavému, Petru Šafusovi, Miloši Kinclovi, Stanislavu Šuntilovi – autopůjčovna SACAR, Aleně Loudové – Sport u Zámečku, Tiskárně LEON, ES – Informatic, spol.s r.o., firmě Levi Strauss Praha, s.r.o., České nezávislé televizní společnosti, spol. s r.o. Studiu Beam, České spořitelně a.s., Sony Czech, s.r.o., firmě MC Donald´s, Střední odborné škole v Kladně, TV NOVA, firmě Vector, Tipsportu, a.s., Consiliu, s.r.o., Stavbám silnic a železnic, firmě Natur – odpady, spol. s r.o., firmě Master Foods, grafickému atelieru Zdenky Matyášové, taneční skupině BUFO, Evropskému společenství Phare, programu Tacis Lien, Správě Pražského hradu, Muzeu hraček na Pražském hradě, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Nadaci VIA, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Nadačnímu fondu Dobrý soused, České radě humanitárních organizací, Nadaci Preciosa, Nadačnímu fondu Rozum a Cit, Nadačnímu fondu Josefa a Petry Vavrouškových, Nadaci Dětský mozek, Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Nadaci Charty 77 - Kontu Bariéry, Nadaci současného umění, Soudu Prahy 9.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.