tisk-hlavicka

Obézním dětem jen dieta a pohyb nepomáhá

1.12.2010 Eva Malichová Psychologie Dnes 26 názorů

Dříve jsem je edukovala známým způsobem - co je zdravé, a co není, co je vhodné, co není apod.

Dříve jsem je edukovala známým způsobem - co je zdravé, a co není, co je vhodné, co není apod.

Během terapie dětské obezity očekáváme na prvním místě úbytek celkové hmotnosti a tukové vrstvy. Ukazuje se však, že děti, které během terapie pár kilogramů shodí, časem opět přiberou. Problém vidím v tom, že se málo pozornosti věnuje změnám v psychice dítěte.

Dětem trpícím obezitou se věnuji už několik let. Dříve jsem je edukovala známým způsobem - co je zdravé, a co není, co je vhodné, co není apod. Opakovaně jsem si ověřila, že děti většinou všechno znají, a přesto se jich to vůbec nedotýká. Jsou chytré, ale nemají motivaci. Ony snad ani nevědí, proč by ji měly mít. Před pár desítkami let bylo otylé dítě ojedinělý úkaz a platilo za to posměchem a zneuznáním okolí. Ostatní děti si dávaly dobrý pozor, aby také tak nevypadaly. Dnes je počet obézních dětí daleko větší, není to už žádná vzácnost, a tak si děti, a bohužel i my, dospělí, zvykáme.

Tvořivost jako součást terapie

V našem zdravotnickém zařízení se dlouhodobě zabýváme komplexním přístupem k léčbě dětské obezity. Kluci a děvčata si v počátku terapie neuvědomují přínos dietních opatření a vztah k pohybové aktivitě mají většinou negativní. Tato situace se může časem změnit, pokud jsou správně vedeni a dostatečně motivováni. V mladším školním věku jsou děti schopny vnímat příběh. Bez toho, že by se mu vysmály a tím ho odsoudily k zániku. Děti starší deseti let „naštěstí“ už vnímají přitažlivost druhého pohlaví, je pro ně velmi důležité přijetí vrstevníků a tím si, pod nadvládou hormonů, vytvářejí samostatnou motivaci.

A tak jsem se začala zabývat tím, jak přeložit edukaci do dětské řeči, do řeči symbolů srozumitelných těm mladším, jimž motivace zcela chybí. Uvědomila jsem si, že i pohádky jsou vlastně překlad řeči moudrých dospělých do dětské řeči, že hovoří o základních hodnotách, jako je dobro, zlo, láska, nenávist apod. Proč nevyužít léčivé síly pohádek a příběhů ve spojení s edukací a vlastní tvůrčí aktivitou?

Při tvořivé činnosti s dítětem je třeba přizpůsobit terapii vývojovému stupni jednotlivce, abychom se s ním „sešli“. Využití tvořivosti a zajímavých technik samo o sobě problémy dítěte nevyřeší. Tvořivá činnost je však jednou z cest, jak zcela nenápadně pomáháme dítěti najít sebe sama a prosadit se v kolektivu. Důležité je to zvláště tam, kde již došlo k poruše sebehodnocení, jak tomu v případě dětí, které se potýkají s obezitou, mnohdy bývá. Porucha sebehodnocení se projevuje negativními pocity ve vztahu k sobě či ke svým schopnostem, které dítě přímo či nepřímo vyjadřuje. Napří klad úzkostí, strachem ze selhání, přecitlivělostí na kritiku okolí, neschopností navazovat užší kontakty a zároveň pocity osamocení. Od takových dětí často slýcháme opakované kritické postřehy o sobě samém, objevit se může i sebepoškozující chování. Při terapii jde tvořivá činnost s edukací ruku v ruce - vybíráme témata, která souvisejí s problémem obezity. Napří klad při tvorbě papírového patchworku zadáme dětem možnost výroby ovoce vhodného při redukční dietě nebo motiv hbitého lesní ho zvířete. U větších dětí se lze bez obav pustit do společné výroby potravinové či pohybové pyramidy nebo společné papírové koláže. Využíváme možností nenáročných materiálů (papír, modelína), ale především dětské fantazie a chuti tvořit.

Dítě se při tvorbě cítí mnohem lépe a volněji, není-li následně hodnoceno, protože hodnocení poukazuje k „ceně“, kterou výtvoru přikládáme. Důležitější však je, co výrobek reprezentuje, jak může přispět k příznivějšímu sebehodnocení. Vždy je však dobré ocenit snahu o spolupráci s ostatními dětmi či fakt, že dítě tvoří.

Příběhy si děti prožívají dvakrát. Nejprve sluchem a potom vlastní tvorbou. Pracujeme ve skupině asi deseti dětí. Už samo pozorování dětí při práci ukazovalo důležité poznatky o nastavení jednotlivců a pozicích v kolektivu. Při činnostech děti povzbuzujeme a tím pomáháme nabývání sebedůvěry. Využíváme cíleně výchovná zaměstnání ke zmírňování napětí, akcentujeme zlepšování dovedností.

Po každé tvorbě následuje sdělení pocitů. (To se při běžné edukaci nikdy nestává.) Pokud se objeví problém, nezůstane nepovšimnut. Záleží samozřejmě na tom, jakého je charakteru, jestli snese skupinové vyjádření nebo individuální pohovor.

Symbolické obrazy

Když se dětí zeptáte, co mají dělat, aby netloustly, většinou odpoví „nejíst tolik a hýbat se“. Kdo prošel tvořivou terapií, mluví jinak. Vybaví se mu přetížená loď a tři záchranné čluny. A ví, co je to za čluny. Děti si málokdy pamatují autora pohádky, ale příběh jim zůstane v paměti. Tímto způsobem je možno pracovat s menšími dětmi, které „jen“ milují jídlo.

Drak

Ze zkušenosti víme, že téměř všechny děti s nadváhou či obezitou mají spoustu problémů, o kterých většinou nerady hovoří.

Děti namalují pohádkového draka a každá hlava představuje jeden problém, který mu napíšou na krk.

Při skupinové práci s touto technikou děti pochopí, že všechny mají problémy, jen každý se k nim jinak staví. Po skončení práce často hovoří o tom, co napsaly za problém na krk draka a tím ho pomáhají pojmenovat. Po ukončení povídání je hlava draka uťata - přeškrtnuta, problém je pojmenován a pracuje se na něm.

Pytel zlosti

Tato technika slouží k učení se ovládat agresivní impulzy a udržet si uspokojivé vztahy s druhými lidmi. Dětem a mládeži se často radí, že se mají „snášet“. Konflikty se řeší hledáním viníka a napomínáním. Okolní svět reaguje na agresivní chování trestem, odplatou a sociálním odmítnutím. To zpravidla jedinec pociťuje jako další ohrožení, jež nevede ke snížení hladiny zloby a agresivity, nýbrž k rozpoutání nové agrese.

Dítě si namaluje či vytvoří z vhodného materiálu pytel a do něj píše své zlosti, vzteky a neúspěchy. Tam najdeme přesně to, co se dítěti nelíbí, s čím nebo s kým má problémy. Můžeme je pomoci dítěti řešit, dokud se ještě neuchýlilo k agresivnímu řešení.

Je důležité si uvědomit, že pytel zlosti se plní přímo úměrně důvěře, kterou k vám dítě má.

Rajská zahrada aneb Zakázané ovoce a Strom zdraví

Děti by si díky výrobě stromu měly uvědomit, kam patří jejich oblíbené jídlo či potravina.

Ověřili jsme si, že rády pracují technikou skupinové koláže.

Potápějící se loď

Ne každé obézní dítě vnímá nadváhu jako problém, řeči o zdravotních rizicích nemají žádnou váhu. Technika Potápějící se lodi může obézním dětem pomoct „otevřít oči“. Je dobré pracovat opět ve skupině, každý si po zadání vybere svůj úkol.

Dětem nejprve povíme příběh: Na moři pluje loď, která má příliš těžkou záď. Je přetížená a potápí se. Posádka volá SOS a dozví se od kapitána o ostrově Naděje.

Pokud bude posádka lodi spolupracovat, je možné ji zachránit. Záchranu provedou tři čluny:

První člun je člun redukční stravy, druhý je člun pohybu a třetí je člun zdravotní výchovy. Loď má šanci být zachráněna. Chlapci rádi tvoří loď a čluny, dívky zase ostrov Naděje, v tomto případě ozdravovnu.

Velmi důležité je s dětmi po skončení práce hovořit, pojmenovat problém.

Vlak

Účelem této práce je najít motivaci k trvalému snížení hmotnosti. Motiv má cíl (na obrázku znázorněný jako stanice Spokojenost), směr (směrovka Zhubnutí ), intenzitu (na lokomotivě je velký náklad uhlí a stále se přikládá, což značí vytrvalost). První vagon znázorňuje potřebu (zhubnu); druhý vagon zájem (budu hezčí); třetí vagon návyk, který dělám rád (budu často jezdit na kole); čtvrtý vagon je cíl (nebudou se mi posmívat); pátý vagon značí přání (budu mít kamarádky); šestý vagon představuje hodnotu (bude mi to slušet); sedmý vagon jsou emoce (budu šťastná).

V konkrétním zaměření se uplatňuje osobnost jedince, jeho žebříček hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti. Vnitřní motivy vycházejí ze zájmů, přání a naděje jedince. Jsou přímo spjaté s nějakou činností, kterou dělá rád, jež mu přináší radost.

Vnější motivy jsou pobídky a cíle, které jsou ovlivňovány zejména rodiči, učiteli a spolužáky. Mají zprostředkovaný charakter, například prestiž, pochvala, odměna. Vnitřní a vnější motivy společně vytvářejí individuální motivační strukturu.

Symbolický obrázek vlaku představuje strukturu základních motivů. Jeden navazuje na druhý, musí být za sebou jako vagony tažené lokomotivou, jejíž výkon neklesá, pokud neustále přikládáme. Jedeme směrem Zhubnutí do cílové stanice Spokojenost.

Erb

Každé království má svůj znak, svůj erb. Království zdravého životního stylu má také svůj erb. Děti zapojují fantazii a tvoří. Tato technika je oblíbená i u větších dětí.

Autorka je dietní sestra Dětské ozdravovny ve Vrchlabí III

Názory k článku (26 názorů)
Na terapii by možná měli spíš rodiče Hilly. 1.12.2010 9:42
*Re: Na terapii by možná měli spíš rodi... trefa 1.12.2010 10:1
*Re: Na terapii by možná měli spíš rodi... leli 1.12.2010 14:51
**Re: Na terapii by možná měli spíš ro... MrazovaJa 10.1.2011 22:36
souhlasim trefa 1.12.2010 9:48
geny Insula 1.12.2010 13:45
*Re: geny Hilly. 1.12.2010 14:23
**Re: geny Insula 1.12.2010 15:34
***Re: geny Hilly. 1.12.2010 16:11
*Re: geny Katka +3 1.12.2010 14:40
**Re: geny Insula 1.12.2010 15:30
**Re: geny Hilly. 1.12.2010 16:13
*Re: geny jedna plus dvě 1.12.2010 20:42
geny u nás Eva 1.12.2010 19:20
*Re: geny u nás štěpánkaa 1.12.2010 19:42
**Re: geny u nás Hilly. 1.12.2010 21:37
***Re: geny u nás štěpánkaa 1.12.2010 21:41
****Re: geny u nás ...neviditelná... 4.12.2010 20:30
*****Re: geny u nás štěpánkaa 5.12.2010 20:41
**Re: geny u nás Víťa 5.12.2010 11:51
*Re: geny u nás Insula 2.12.2010 5:12
**Re: geny u nás Hilly. 2.12.2010 8:27
**Re: geny u nás Lída,3 kluci a holka 3.12.2010 12:53
Odpověď je jednoduchá maw 4.12.2010 10:52
*Re: Odpověď je jednoduchá ...neviditelná... 4.12.2010 20:33
pekny clanek hveru 7.12.2010 21:11
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.