tisk-hlavicka

Pan Dolejš jde k ústavnímu soudu

25.11.2004 Daniela Dolejšová 285 názorů

Text ústavní stížnosti, kterou podává maminka pana Dolejše.

O pane Dolejšovi jsme již dříve psali zde.

Mgr. Soňa Titlbachová, advokátka

 se sídlem Rumunská 1, 120 00  Praha 2

tel. 222 074 111 (recepce), telefon  a fax 222 074 110 (sekretariát), e-mail: sona.titlbachova@seznam.cz

 

 

Ústavnímu soudu ČR                              

se sídlem Joštova 8                                         

660 83   B r n o

 

tel.           542 161 111

fax           542 218 326

 

V Praze dne  …....... 2004

 

 

Stěžovatelka:                                     Daniela Dolejšová

 

Právně zastoupena:                            Mgr. Soňou Titlbachovou, advokátkou

se sídlem Rumunská 1,  Praha 2, PSČ 120 00

                        

 

Účastníci:                               1)         otec dítěte.................................

                                                              

                       2)         městský soud v Praze

Spálená 2, Praha 2, PSČ  112 16

za něhož jedná  JUDr. Ivo Veselka,

                                                           předseda senátu 29  Co označ. soudu

                        

                                              

 

Návrh  na zahájení řízení u Ústavního soudu ČR  o

ústavní stížnosti  podané podle čl. 87 odst. (1), písm. d) Ústavy ČR

 

proti  rozhodnutí Městského soudu v Hradci Králové

ze dne …... 2004  č. j.  …...........

ve věci Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j............ ze dne ….........

 

1)                  práva dle Úmluvy o právech dítětečl. 2 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 18 odst. 1, čl. 23 odst. 1, 2, čl. 27, odst. 1, 2

2)                  zákazu diskriminace a privilegií podle čl. 3, odst. 1 Listiny základních práv a svobod,

3)                  práva na spravedlivý proces podle čl. 36, odst. 1 Listiny základních práv a svobod,

4)                  práva na spravedlivé soudní řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech

5)                  práva na ochranu práv ze strany soudů podle čl. 90 Ústavy ČR).

 

 

trojmo

 

I.

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne ….....  2004  č. j.  …......... byl změněn  rozsudek Obvodního soudu v Praze č. j............. ze dne …...........tak, že

I.          vyživovací povinnost otce k nezl. Lukáši naposledy upravená rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne …....2002 č. j. …....... částkou 1.000,- Kč měsíčně se počínaje dnem 1. 8. 2001 zvyšuje na částku 1.500,-Kč měsíčně, splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky.

            II.        Dlužné výživné za dobu od 17. 5. 2000 do 30. 6. 2004 ve výši 61. 984,- Kč je otec povinen zaplatit k rukám matky ve splátkách po 2.000,-Kč měsíčně, splatných spolu s běžným výživným a to počínaje prvním měsícem následujícím po právní moci rozsudku, pod ztrátou výhody splátek.

III.               Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

 

 

Důkaz: 

§          rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne....................................................,  který je přiložen

§          rozsudkem Obvodního soudu v Praze …...................................., který je přiložen

 

 

 

II.

Stěžovatelka je přesvědčena, že Městský soud v Praze jako soud odvolací, rozhodl o jejím žalobním návrhu ve věci nezl. syna Lukáše Dolejše o zvýšení výživného proti otci nezletilého v rozporu s Listinou základních práv a svobod, konkrétně čl. 3, odst. 1 a čl. 36 odst. 1, Úmluvou o lidských právech čl. 6 odst. 1 a Ústavou ČR, čl. 90, když shledal, že pro nezl. Lukáše Dolejše je postačující výživné 1.500,- Kč měsíčně, přestože soud prvního stupně určil výživné ve výši 2.200,- Kč měsíčně.

Podrobné vylíčení historie celé kauzy od narození nezl. Lukáše je podrobněji rozvedeno ve spise a rozsudcích (viz přílohy citované v oddíle I. této ústavní stížnosti), nicméně pro účely této ústavní stížnosti uvádí stěžovatelka tento stručný přehled:

 

17. 5. 2000:           narození zdravého nezl. Lukáše Dolejše, syna Daniely Dolejšové

       a otci dítěte ........,

nemanželského páru, který vedl společnou domácnost

1. 7. 2000:                  ukončení vedení společné domácnosti rodičů nezl. Lukáše Dolejše, rozchod rodičů

21. 12. 2000:              nezl. Lukáš Dolejš utrpěl ve věku 7 měsíců věku v důsledku brutálního fyzického ataku ze strany třetí osoby, trvalou a vážnou újmu na zdraví, jejíž rozsah i způsob spáchání je detailně popsán ve spisovém materiálu Městského soudu v Praze pod č. j. 45 T 9/2001 (viz příloha – rozsudek Městského soudu v Praze 45 T 9/2001 ze dne 22. 6. 2001). Podle tohoto rozsudku byl pachatel uznán vinným pro spáchání pokusu trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1 k § 219 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 let s výkonem trestu ve věznici s ostrahou. Později byl v důsledku odvolání rozsudkem téhož soudu ze dne 22. 4. 2002 obžalovaný obžaloby zproštěn podle ust. § 226 písm. d) tr. řádu (viz příloha). Nezl. utrpěl při útoku krvácení do mozku, pohmoždění mozku, zlomeninu klenby lební, zhmoždění jater a rozsáhlé krevní výrony. Od té doby má nezletilý trvale nepříznivé zdravotní následky ve smyslu poruchy mozkových funkcí, centrální spastické kvadruparézy, centrální slepoty a těžké atrofie mozku. Je plně invalidní, jedná se o nejvyšší (třetí) stupeň invalidity.

7. 11. 2002:                rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j.................... (viz příloha) byl nezl. Lukáš Dolejš svěřen do péče matky a otci  bylo stanoveno výživné ve výši 1.000,-Kč měsíčně k rukám matky.

 

 

 

Důkazy:

§          rozsudek Městského soudu v Praze spis. zn........................

§          rozsudek Městského soudu v Praze spis. zn. …..................

§          rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4  č. j. …....................

 

 

III.

Nezl. Lukáš Dolejš strávil po osudné noci 21. 12. 2000 téměř 1 rok permanentního pobytu v nemocničním zařízení a to společně se stěžovatelkou. Jeho zranění bylo smrtelné a pouze díky vysoce kvalitní lékařské péči a moderním postupům medicíny, jakož i obrovské vůli nezletilého k životu, se lékařům podařilo nezletilému velmi komplikovaným způsobem zachránit život, resp. jeho základní životní funkce. Nezletilý je od té doby nepohyblivý, nereaguje na podněty, není schopen samostatně přijímat stravu, je zcela odkázán na trvalou a soustavnou péči matky. Matka nezletilého v důsledku permanentní péče o nezletilého nemůže docházet ani vykonávat jiným způsobem jakékoliv zaměstnání.

Péče o nezletilého je značně náročná a to jak po fyzické stránce (přenášení dítěte, zvedání atd.), tak po stránce psychické.

Nezletilý trpí velmi vážnou, trvalou a neodstranitelnou poruchou zdraví, v důsledku čehož vznikají matce opakované náklady spojené s trvalým léčením nezletilého, jeho rehabilitací a pořizováním zdravotních pomůcek nutných ke kompenzaci zdravotního stavu nezletilého.

Stěžovatelka byla nucena se s nezletilým přestěhovat z původního standardního bytu do bytu zvláštního určení v domě bez bariér, v důsledku čehož se zvýšily její náklady na bydlení. Nezletilý zůstává v důsledku těžké atrofie mozku stále na mentální úrovni 1-měsíčního dítěte, fyzicky však roste a vyvíjí se, takže jsou potřeba nové a nové zdravotní pomůcky na vyrovnání zdravotního stavu. Náklady spojené s léčbou či kompenzací zdravotního stavu nezletilého, jakož i náklady vynakládané matkou na speciální výživu nezletilého (nezletilý nemůže přijímat potravu ani tekutiny standardním způsobem, možná je pouze výživa prostřednictvím žaludeční sondy), bydlení, rehabilitaci, lázně či náklady na benzín (nezl. je zcela nepohyblivý, je pouze ležící, takže cestovat s ním na větší vzdálenosti je možné pouze autem) apod. stále stoupají.

 

IV.

Za shora popsané situace požádala matka o zvýšení výživného na nezletilého z 1.000,- Kč na 4.000,- Kč měsíčně, které by byl povinen platit otec nezletilého  a to vzhledem k tomu, že podle § 99 odst. 1 zák. o rodině došlo k zásadní změně poměrů. Jednak došlo k fyzickému vývoji nezletilého, v důsledku čehož narostla potřeba nových zdravotních pomůcek, jakož i léků a dále došlo ke zvýšení celkových příjmů (jeho mzdy) otce, povoláním policisty. Matka při podání návrhu o zvýšení výživného vycházela i ze skutečnosti, že ze zákona o rodině nelze dovodit povinnost rodiče poskytovat kromě měsíčního výživného na nezletilé dítě ještě další jednorázové příspěvky na úhradu zvláštních osobních potřeb nezletilého. Výživné v částce 1.000,- Kč měsíčně, tedy 12.000,- Kč ročně hrubě nepostačovalo při zajišťování základních životních potřeb nezletilého Lukáše, když pouze měsíční náklady na jeho opatrování činí 8.000,-Kč, tedy 96.000,- Kč ročně. Matka ve svém návrhu na zvýšení výživného požadovala ½ těchto nejnutnějších životních nákladů nezletilého.

Obvodní soud pro Prahu 4 jako soud prvního stupně rozhodl po provedení rozsáhlého dokazování rozsudkem č. j.................. 2003 o zvýšení výživného na částku 2.200,- Kč měsíčně a splácení vzniklého dluhu po 2.000,- Kč měsíčně spolu s běžným výživným.

Matka se proti rozhodnutí prvostupňového soudu neodvolala, přestože přiznané zvýšené výživné zdaleka nepostačovalo k úhradě ani ½ nákladů na nezletilého.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že byly splněny podmínky § 99 odst. 1 zákona o rodině, tedy, že došlo ke změně poměrů u nezletilého, v důsledku čehož lze zvýšit jeho výživné. Soud dospěl k závěru, že otec se nemůže zprostit povinnosti platit vyšší výživné související se závažným zdravotním stavem nezletilého poukazem na to, že dítě se narodilo zcela zdravé. Mj. tak soud prvního stupně rozhodl i vzhledem k tomu, že matka o těžce zdravotně postiženého nezletilého 24 hod. denně pečuje a otec se s nezl. ani nestýká, ani ho nijak neobdarovává.

Soud prvního stupně vycházel rovněž z aktuálních příjmů otce, kdy otec pracoval jako policejní inspektor s čistým měsíčním příjmem 17.600,- Kč.

Rovněž u matky vycházel soud prvního stupně z matčina příjmu, který však vzhledem k celodenní péči matky o nezletilého tvoří pouze dávky státní sociální podpory v celkové výši cca 8.000,- Kč měsíčně.

Soud dospěl k závěru, že výživné ve výši 2.200,-Kč měsíčně zcela odpovídá potřebám nezletilého a dané situaci.

 

 

V.

Na základě odvolání otce byl tento prvostupňový rozsudek změněn rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne ….... 2004  č. j. ….., proti němuž podává stěžovatelka tuto stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Podle závěru odvolacího soudu „jde o specifický případ, kdy ke zvýšení potřeb nezletilého došlo v souvislosti s úrazem, za který neodpovídá otec nezletilého, ale třetí osoba … a proto by se zřetelem k ust. § 96 odst. 2 zák. o rodině bylo v rozporu s dobrými mravy, aby otec nesl tímto způsobem zvýšené náklady na potřeby nezletilého v celém rozsahu.“

 

 

VI.

            Rozsudek Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího byl právní zástupkyni stěžovatelky doručen dne ….. 2004. Zákonná lhůta 60 dnů k podání ústavní stížnosti, která končí dne …. 2004, je tak zachována.

 

Důkaz:

·          prezenčním razítkem advokátní kanceláře na rozsudku MS v Praze

·          doručenkou založenou ve spise soudu s datem …........................

 

 

VII.

Proti tomuto pravomocnému rozsudku, jakožto i rozsudku soudu prvního stupně, podává stěžovatelka  jako zákonná zástupkyně svého nezletilého syna Lukáše …... v zachované lhůtě

 

ústavní stížnost,

 

jíž tvrdí, že v odvolacím řízení před Městským soudem v Praze byla porušena ústavně i mezinárodně zaručená práva jejího nezletilého syna a to:

1)                  práva dle Úmluvy o právech dítěte dle čl. 2 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 18 odst. 1, čl. 23 odst. 1, 2, čl. 27, odst. 1, 2

2)                  zákaz diskriminace a privilegií podle čl. 3, odst. 1 Listiny základních práv a svobod,

3)                  právo na spravedlivý proces podle čl. 36, odst. 1 Listiny základních práv a svobod,

4)                  právo na spravedlivé soudní řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech

5)                  právo na ochranu práv ze strany soudů podle čl. 90 Ústavy ČR).

 

Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy se připouští podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod.

Stěžovatelka si je vědoma, že právo přezkumu činnosti obecných soudů Ústavnímu soudu nenáleží obecně, ale pouze tehdy, jsou-li v dané věci činností obecných soudů porušeny zásady ústavnosti, zejména ty, jež stanoví Listina základních práv a svobod. Ústavní soud je tedy oprávněn zasáhnout do nezávislosti a nestrannosti obecných soudů pouze tehdy, byly-li postupem obecného soudu (soudů) porušeny ústavní záruky vyplývající z Ústavy, ústavních předpisů či z mezinárodních smluv podle čl. 10 Ústavy. Pouze Ústavní soud je oprávněn posoudit, zda řízení před obecnými soudy bylo spravedlivé jako celek a zda v něm byly respektovány principy zakotvené v Listině základních práv a svobod, hlavě páté a zásady obsažené v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podle čl. 90 Úst jsou soudy povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.

Podle čl. 95 Úst je soudce při rozhodování vázán zákonem.

 

Stěžovatelka je přesvědčena, že závěrem odvolacího soudu, že „jde o specifický případ, kdy ke zvýšení potřeb nezletilého došlo v souvislosti s úrazem, za který neodpovídá otec nezletilého, ale třetí osoba … a proto by se zřetelem k ust. § 96 odst. 2 zák. o rodině bylo v rozporu s dobrými mravy, aby otec nesl tímto způsobem zvýšené náklady na potřeby nezletilého v celém rozsahu.“ došlo k porušení všech shora citovaných práv nezletilého.

Tato výše citovaná práva byla v daném případě porušena, neboť Městský soud v Praze nerespektoval zejména tato základní práva vyplývající z mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, ratifikované Českou republikou dne 7. 1. 1991:

·         čl. 2 odst. 1:   Státy, jež jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců.

·         čl. 6 odst. 2:   Státy, jež jsou smluvní stranou této úmluvy, zabezpečují v nejvyšší možné míře zachování života a rozvoj dítěte.

·         čl. 18 odst. 1:             Státy, jež jsou smluvní stranou této úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče …. mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí přitom být zájem dítěte.

·         čl. 23 odst. 1 a 2:       Státy, jež jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají, že duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti. Státy uznávají právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v závislosti na rozsahu existujících zdrojů podporují a zabezpečují oprávněnému dítěti a osobám, které se o ně starají, požadovanou pomoc odpovídající stavu dítěte a situaci rodičů …

·         čl. 27 odst. 1 a 2:       Státy, jež jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj. Rodiče …. nesou v rámci svých schopností a finančních možností základní odpovědnost za zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dítěte.

Svým závěrem, že otec nemůže nést zodpovědnost za postižení nezletilého Lukáše a tudíž i za zvýšené náklady související s tímto postižením, nepřímo přenesl Městský soud v Praze tuto odpovědnost na stěžovatelku, matku nezletilého, která už nyní zajišťuje nezletilému veškerou dostupnou péči nepřetržitě 24 hod. denně a která mu dává veškeré finanční příjmy, které obdrží od státu či jako dar od svých rodičů, neboť nemůže v důsledku permanentní péče o nezl. vykonávat žádnou práci ani v zaměstnání, ani jako samostatně podnikající osoba.

Městský soud v Praze tímto svým závěrem, v jehož důsledku snížil prvostupňovým soudem stanovené výživné 2.200,- Kč na 1.500,- Kč, diskriminuje nezl. Lukáše z důvodu jeho tělesné a duševní nezpůsobilosti (porušení čl. 2 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte), zabránil dalšímu rozvoji nezletilého (porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy), popřel čl. 18 odst. 1 Úmluvy, podle kterého mají odpovědnost za vývoj dítěte oba rodiče, popřel a znemožnil právo nezl. Lukáše na požívání plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost a jeho práva  jako postiženého dítěte na zvláštní péči podle čl. 23 odst. 1 a 2 Úmluvy a konečně neuznal, že i nezl. Lukáše  má jako každé jiné dítě plné právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj a že oba rodiče nesou základní odpovědnost za zabezpečení životních podmínek nezbytných pro rozvoj dítěte (čl. 27 odst. 1 a 2 Úmluvy).

Městský soud svým krátkozrakým a nemravným závěrem rovněž porušil Lukášovo ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36, odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech, neboť se při svém rozhodování neřídil zjištěnými důkazy (přestože občanský soudní řád soudům ukládá, aby soudy rozhodovaly pouze na základě zjištěného skutkového stavu věci (§ 153 o. s. ř.)), tj. zvýšeným příjmem otce, zvýšenými náklady nezletilého a prakticky nezměněnými příjmy matky.

Stěžovatelka tvrdí, že zájem „zdravotně postiženého“ dítěte na zvýšení výživného není o nic menší než zájem „zdravého“ dítěte na zvýšení výživného, které také bez „odpovědnosti“ otce roste, vyvíjí se, rostou jeho potřeby, se zvyšujícím se věkem navštěvuje různé stupně školského systému, mění se jeho zájmy apod. Jestliže zákon o rodině uznává za změnu poměrů samotný přibývající věk dítěte, jeho fyzické vyspívání, počínající školní docházku, dále např. fakt, že povinnému přibyla další zákonná vyživovací povinnost, změna zdravotního stavu oprávněného apod.), což všechno jsou změny, na nichž ten z rodičů, který o dítě pečuje, nemá žádný vliv, musí být ze strany soudu brány na zřetel všechny tyto okolnosti tak jak leží. Městskému soudu nepříslušelo, aby hodnotil, za jakých okolností ke zvratu ve zdravotním stavu nezletilého Lukáše došlo a který z rodičů za tento stav nese odpovědnost. Městský soud měl vycházet pouze z faktů, tj. z toho, zda ke změně poměrů došlo a zda a jakým způsobem tato změna ovlivnila životní náklady nezletilého a v případě, že ano, tak jak se má otec na těchto zvýšených nákladech podílet vzhledem k jeho peněžním příjmům. Otcův čistý měsíční příjem necelých 18.000,- Kč podle názoru stěžovatelky plně koresponduje s původně rozhodnutým zvýšeným výživným 2.200,- Kč měsíčně za situace, kdy stěžovatelka je stále ze strany státu doplácena do životního minima. Tato původní částka i přesto ani zdaleka neodpovídá alespoň ½ nejnutnějších nákladů nezletilého, když jeho měsíční nákldy činily v době rozhodnutí odvolacího soudu cca 8.000,-Kč.

 

Výživným se rozumí uspokojování všech životních potřeb toho, komu má být poskytováno.

 

Právo na výživu dítěte vzniká jeho narozením (§ 7 odst. 1 obč. zákoníku). Právo nezl. Lukáše na výživu vzniklo 17. 5. 2000. Jeho otec na něj zaplatil do doby rozhodování odvolacího soudu za celou dobu jeho života pouze 5.000,-Kč, veškeré náklady vždy nesla jeho matka. Otec neplatil již od Lukášova narození, přestože tehdy byl Lukáš naprosto zdravé dítě. Otcovo poukazování na to, že se nemůže podílet na zvýšených nákladech dítěte, jestliže nezavinil jeho zdravotní postižení, je naprosto alibistické, účelové a nezákonné, stejně jako ztotožňující závěr Městského soudu v Praze.

Stěžovatelka tvrdí, že za Lukášovo postižení není odpovědný ani otec, ani jeho matka. Stejně tak totiž k jeho postižení mohlo dojít z příčiny jiné, např. náhle se vyskytnuvší neléčitelné choroby. Nicméně to nezbavuje rodiče jako prvotně odpovědných osob za žádných okolností povinnost zajistit Lukášovi výživu dle jeho aktuálních potřeb. Na této výživě se musí přiměřenou částí podílet i otec. Jinak se přesouvá valná část vyživovací povinnosti na matku, která má dítě svěřené do své péče.

V žádném případě proto nelze souhlasit se závěrem Městského soudu v Praze, že „by bylo v rozporu s dobrými mravy, aby otec nesl tímto způsobem zvýšené náklady na potřeby nezletilého v celém rozsahu.“ Zvýšené potřeby nezl. Lukáše nedosahují pouze výše 2.200,- Kč, jak se nesprávně domnívá Městský soud v Praze, ale jsou mnohonásobně vyšší. Otec by se svým podílem v této výši (2.200,- Kč) podílel na zvýšených nákladech pouze značně menší částí, nikoliv v celém rozsahu.

Městský soud v Praze rovněž nepřihlédl ke skutečnosti, že rodiče nezl. Lukáše spolu nežijí a otec je osobou, která neplní dobrovolně svoji vyživovací povinnost již řadu let, ačkoliv platí, že oba rodiče mají přispívat na výživu dítěte podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Podle 2. věty tohoto odstavce má dítě právo podílet se na životní úrovni svých rodičů (viz § 85 odst. 2 zák. o rodině).

 

Městský soud v Praze rovněž přehlédl fakt, že stěžovatelka se o postiženého Lukáše stará 24 hod. denně (viz § 85 odst. 3 zák. o rodině - soud přihlédne k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje), tudíž svou osobní péčí zajišťuje potřeby nezletilého  a že otec se o syna vůbec nezajímá, nenavštěvuje ho (nenavštívil ho ani jednou ani v době před jeho zdravotním postižením), neposílá mu žádné dárky apod. Neučinil tedy srovnání péče ze strany matky a ze strany otce, nijak tento fakt nezhodnotil.

Městský soud v Praze rovněž nerespektoval ust. § 96 odst. 1 zákona o rodině, podle něhož soud přihlédne při určení výživného k odůvodněným potřebám oprávněného (nezl.), jakož i k schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného. Zákon nestanoví, že soud hodnotí i proces vzniku potřeb, takový závěr mu nenáleží, soud má hodnotit pouze to, zda potřeby jsou odůvodněné či nikoliv. Podle stěžovatelky bylo v tomto soudním řízení zřetelně prokázáno, že potřeby nezl. Lukáše jsou odůvodněné a že zvýšené výživné minimálně v té míře, o níže bylo rozhodnuto soudem prvního stupně, tj. ve výši 2.200,- Kč, je oprávněné.

 

Podle stěžovatelky porušil Městský soud v Praze svým pozměňujícím rozhodnutím práva nezletilého dle Úmluvy o právech dítěte, konkrétně čl. 2 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 18 odst. 1, čl. 23 odst. 1, 2, čl. 27, odst. 1, 2, dále zákaz diskriminace a privilegií podle čl. 3, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dále právo na spravedlivý proces podle čl. 36, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dále právo na spravedlivé soudní řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a právo na ochranu práv ze strany soudů podle čl. 90 Ústavy ČR.

 

 

VIII.

Stěžovatelka se svou ústavní stížností domáhá odstranění porušení ústavních a ústavou zaručených práv svého nezl. syna Lukáše , kterých se svým pozměňujícím rozsudkem ze dne 24. 6.  2004  č. j.  29 Co 494/2003-197 dopustil Městský soud v Praze jako soud odvolací.

 S ohledem na to, že shora vytýkanými vadami je postiženo řízení (a rozhodnutí) před Městským soudem v Praze jako soudem odvolacím, navrhuje stěžovatelka, aby Ústavní soud přijal

 

nález,

 

jímž rozsudek Městského soudu v Praze ze dne ….... 2004  č. j.  ….........

zruší

 

a konstatuje porušení základních lidských práv nezl. syna stěžovatelky podle čl. 2 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 18 odst. 1, čl. 23 odst. 1, 2, čl. 27, odst. 1, 2 Úmluvy o právech dítěte, dále podle čl. 3, odst. 1, čl. 36, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dále podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o lidských právech a konečně podle čl. 90 Ústavy ČR.

 

 

Daniela Dolejšová

 

 

v. z. Mgr. Soňa Titlbachová

speciální plnou mocí pověřená advokátka

 

 

 

 

Přílohy:

 

§          plná moc k podání stížnosti k Ústavnímu soudu ze dne 6. 10. 2004

§          rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 24. 6.  2004  č. j.  29 Co 494/2003-197

§          rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4  č. j. P 340/2003-132 ze dne 18. 9. 2003

§          rozsudek Městského soudu v Praze spis. zn. 45 T 9/2001 ze dne 22. 6. 2001

§          rozsudek Městského soudu v Praze spis. zn. 45 T 9/2001 ze dne 22. 4. 2002

§          rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4  č. j. 14 Nc/2002-75 ze dne 7. 11. 2002

 

 

 
Názory k článku (285 názorů)
Spravedlnost lidská.. feuer 25.11.2004 9:28
*Prominte Karen 25.11.2004 21:13
**Re: Prominte Kira 25.11.2004 23:9
***nechat žít nebo...? kolemjdoucí 27.11.2004 18:41
**Re: Prominte Pípa 27.11.2004 18:15
***Re: Prominte JaninaH 27.11.2004 18:48
*Re: Spravedlnost lidská.. tinas 26.11.2004 11:24
**Re: Spravedlnost lidská.. Anna 2.1.2005 18:59
Držím palce Jára, 1 dítě 25.11.2004 10:23
*Re: Držím palce Agata 25.11.2004 10:58
Policajt 4 roky neplatí výživný! Točená vanilková 25.11.2004 11:20
Pohled jinak Ida 25.11.2004 11:21
*Re: Pohled jinak Jana 25.11.2004 11:26
**Re: Pohled jinak Jana 25.11.2004 11:29
***Ido, no fuj!!! JaninaH 25.11.2004 12:2
****Re: Ido, no fuj!!! Jardis, 20 mesicni Danecek 25.11.2004 12:53
*****Re: Ido, no fuj!!! JaninaH 25.11.2004 14:2
******Re: Ido, no fuj!!! AlaKs 25.11.2004 14:35
*****Re: Jardis, máš pravdu, ale... vlaďka a bříško 25.11.2004 14:9
*****Otec by platit (ne)měl, co vin... ivysek + Honzík 9dní 25.11.2004 14:46
******Re: Otec by platit (ne)měl, ... JaninaH 25.11.2004 14:57
*******Re: Otec by platit (ne)měl... Jarka 25.11.2004 15:8
********Re: Otec by platit (ne)m... AlaKs 25.11.2004 15:13
*********Re: Otec by platit (ne... Jarka 25.11.2004 15:21
**********Re: Otec by platit (... Jana 25.11.2004 15:30
***********Re: Otec by platit... Kira 25.11.2004 23:18
************Re: Otec by plat... Petra Neomi 25.11.2004 23:32
*************Re: Otec by pl... Kira 25.11.2004 23:56
**************Re: Otec by ... Petra Neomi 26.11.2004 0:49
************Re: Otec by plat... Jana 25.11.2004 23:38
*************Re: Otec by pl... Kira 25.11.2004 23:54
**************Re: Otec by ... Jana 26.11.2004 0:3
***************Pro anonym... Daniela Lukášek Leonka Kevin 26.11.2004 0:17
****************Re: Pro ... Daniela Lukášek Leonka Kevin 26.11.2004 0:36
*****************Re: Pr... Šáry 26.11.2004 0:50
******************Re: P... Klenoflejn+4 26.11.2004 1:1
*******************Re: P... Daniela Lukášek Leonka Kevin 26.11.2004 1:41
*****************??? Libushe+3 26.11.2004 1:3
*****************Re: Pr... axe 26.11.2004 12:58
******************Re: P... axe 26.11.2004 13:1
*******************Re: P... ...neviditelná... 26.11.2004 14:23
********************Re: P... axe 26.11.2004 21:50
*********************Re: P... ...neviditelná... 26.11.2004 23:33
*******************Re: P... J. 27.11.2004 15:11
********************Re: P... kačena* 28.11.2004 17:59
*********************Re: P... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.11.2004 18:35
**********************Re: P... Miška, 3 děti 28.11.2004 19:1
******************Re: P... kolemjdoucí 27.11.2004 20:37
**************Kiro to Vy j... Johanka+Izáček(27.8.2003) 26.11.2004 0:57
************Re: Otec by plat... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 25.11.2004 23:54
*************Re: Otec by pl... Kira 25.11.2004 23:59
************Re: Otec by plat... Alicee 26.11.2004 4:1
************Re: Otec by plat... ...neviditelná... 26.11.2004 9:30
*************Re: Otec by pl... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 26.11.2004 15:41
************Re: Otec by plat... Iva 26.11.2004 12:23
************Re: Otec by plat... PetraN. 26.11.2004 19:35
************Kita je zlý člov... kolemjdoucí 27.11.2004 15:21
************Re: Otec by plat... hanka 2.12.2004 7:38
***********Re: Otec by platit... Alicee 26.11.2004 3:56
**********Re: Otec by platit (... AlaKs 25.11.2004 15:56
**********Jarko? Jára, 1 dítě 25.11.2004 16:54
**********Re: Otec by platit (... Iva 25.11.2004 17:2
***********Re: Otec by platit... Šáry 25.11.2004 17:17
***********Re: Otec by platit... ...neviditelná... 25.11.2004 21:33
************Re: Otec by plat... Martina 29.11.2004 0:43
*************Re: Otec by pl... Martina - ale jina 29.11.2004 1:31
**************Re: Otec by ... Martina 30.11.2004 1:42
***************Re: Otec b... ...neviditelná... 30.11.2004 9:24
****************Re: Otec... www 30.11.2004 9:58
*****************Alimen... Daniela Lukášek Leonka Kevin 30.11.2004 13:14
******************Leonk... Daniela Lukášek Leonka Kevin 30.11.2004 13:28
*****************Re: Ot... hanka 2.12.2004 7:29
****************Re: Otec... Ženetka 30.11.2004 16:26
****************Re: Otec... Martina 2.12.2004 0:46
*****************Re: Ot... ...neviditelná... 2.12.2004 9:26
******************Re: O... Martina 2.12.2004 23:45
*******************Re: O... ...neviditelná... 3.12.2004 0:7
********************Re: O... Martina 3.12.2004 23:3
*********************Re: O... ...neviditelná... 3.12.2004 23:50
***********Re: Otec by platit... Marie 25.11.2004 23:19
**********Re: Otec by platit (... Lada 25.11.2004 17:53
***********Re: Otec by platit... Šáry 25.11.2004 17:58
************Pisatelce předch... Šáry 25.11.2004 18:12
*************Re: Pisatelce ... Šáry2 25.11.2004 18:27
**************Re: Pisatelc... Šáry 25.11.2004 20:5
***************Re: Pisate... Šáry2 25.11.2004 20:48
****************Re: Pisa... Šáry 25.11.2004 20:56
*****************Re: Pi... Šáry2 25.11.2004 21:1
******************Re: P... Šáry 25.11.2004 21:10
************Re: Otec by plat... Iva 26.11.2004 12:12
*************Re: Otec by pl... Šáry2 26.11.2004 13:8
********Re: Otec by platit (ne)m... Perutynka 28.11.2004 17:24
********Re: Otec by platit (ne)m... Perutynka 28.11.2004 17:24
*********Re: Otec by platit (ne... Tonia 28.11.2004 17:56
*******Re: Otec by platit (ne)měl... Lizí 28.11.2004 23:30
**Re: Pohled jinak Kira 25.11.2004 23:12
*Re: Pohled jinak Pepča 25.11.2004 11:34
** Pohled asi úplně šejdrem Tápající a nechápající 25.11.2004 12:33
*Re: Pohled jinak Květen05 25.11.2004 11:42
**Re: Pohled jinak Alena 26.11.2004 18:5
***Re: Pohled jinak JaninaH 26.11.2004 18:29
***Re: Pohled jinak *Aida* 26.11.2004 19:24
***Re: Pohled jinak K. 26.11.2004 23:12
****To snad není pravda... Sylva 27.11.2004 0:40
*****Re: To snad není pravda... Hanka 27.11.2004 20:6
****Kdo je tady biologický preparát... kolemjdoucí 27.11.2004 15:48
***Dítě dát do ústavu? kolemjdoucí 27.11.2004 15:38
****Kolemdoucímu a všem slušným lid... Daniela Lukášek Leonka Kevin 27.11.2004 19:14
*****Re: Kolemdoucímu a všem slušn... sally 27.11.2004 19:28
*****Re: Kolemdoucímu a všem slušn... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 27.11.2004 19:37
******Re: Kolemdoucímu a všem slu... kolemjdoucí 27.11.2004 20:5
*******Re: Kolemdoucímu a všem s... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.11.2004 0:33
*****Re: Kolemdoucímu a všem slušn... AlenaD 27.11.2004 19:40
*****Daniele kolemjdoucí 27.11.2004 20:2
***Re: Pohled jinak Líza 28.11.2004 5:46
****Re: Pohled jinak Tonia 28.11.2004 6:8
*****Re: Pohled jinak- odpověď pro ... Líza 28.11.2004 7:33
*****O popletené a necitelné Petře ... SPY 28.11.2004 10:0
******Re: O popletené a necitelné ... spy 28.11.2004 10:1
*****Re: Pohled jinak Klenoflejn+4 28.11.2004 16:25
******Re: Pohled jinak JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 28.11.2004 17:21
******Re: Pohled jinak Sugar+3 28.11.2004 17:59
*******Sugar Tonia 28.11.2004 18:37
*******Re: Pohled jinak xxx 28.11.2004 18:52
********Re: Pohled jinak Sugar+3 28.11.2004 19:40
*********Sugar xxx 30.11.2004 8:32
**********xxx Sugar+3 30.11.2004 16:26
***********Sugar xxx 30.11.2004 16:44
************pro xxx Sugar+3 30.11.2004 21:15
*******Re: Pohled jinak Klenoflejn+4 28.11.2004 21:8
********Re: Pohled jinak Sugar+3 28.11.2004 21:34
*******Re: Pohled jinak-souhlas s... Jája 29.11.2004 13:57
*****Re: Pohled jinak Alena 29.11.2004 23:40
******Re: Pohled jinak Šáry 30.11.2004 0:10
*******Re: Pohled jinak ...neviditelná... 30.11.2004 0:34
******Re: Pohled jinak MirkaEyrová 30.11.2004 0:36
*******Re: Pohled jinak MirkaEyrová 30.11.2004 0:47
********Re: Pohled jinak kdosi 30.11.2004 0:59
******Re: Pohled jinak JaninaH 30.11.2004 8:11
******Re: Pohled jinak Alena + V+K 12/99 + J 2/04 30.11.2004 9:30
******Re: Pohled jinak Červánek 2.12.2004 20:54
*****Úhel pohledu Simča, dcery *1988 a 1997 20.12.2004 13:37
***Re: Pohled jinak hanka 1.12.2004 17:56
***Jezismarja Aleno ty ses svine, tess 2.12.2004 20:40
Detektivka Tulipka 22.8.03 + 9.8.05 25.11.2004 12:27
*Re: Detektivka Květen05 25.11.2004 13:45
**Re: Detektivka omaňa 25.11.2004 14:18
**Doplnění informací Daniela Lukášek Leonka Kevin 25.11.2004 14:30
***Re: Doplnění informací Petra 25.11.2004 15:34
****Re: Doplnění informací Petra 25.11.2004 16:4
*****Re: Doplnění informací Z 26.11.2004 9:45
******Re: Doplnění informací JaninaH 26.11.2004 9:54
****názor jedné strany biologický otec dítěte 25.8.2009 14:48
*****Re: názor jedné strany ...neviditelná... 25.8.2009 16:34
******Re: názor jedné strany Agata 26.8.2009 16:45
***Európsky súd pre ľudské práva Alexandra (dcéra 6) 25.11.2004 16:16
***Re: Doplnění informací Berush 25.11.2004 16:32
****Re: Doplnění informací Marie 25.11.2004 23:25
*****Vzkaz pro svíčkovou bábu Marii kolemjdoucí 27.11.2004 15:55
******Re: Vzkaz pro svíčkovou bábu... Marie 27.11.2004 19:23
*******Re: Vzkaz pro svíčkovou bá... Sylva 27.11.2004 19:35
*******Re: Vzkaz pro svíčkovou bá... kolemjdoucí 27.11.2004 20:0
********Re: Vzkaz pro svíčkovou ... Iva 29.11.2004 12:56
*********Re: Vzkaz pro svíčkovo... Sylva 29.11.2004 13:7
*******Re: Vzkaz pro svíčkovou bá... Alicee 28.11.2004 4:10
*******Re: Vzkaz pro svíčkovou bá... Eva, věřící, 2 kluci 29.11.2004 0:15
****Re: Doplnění informací Marie 25.11.2004 23:26
*****Re: Doplnění informací Alicee 26.11.2004 4:14
***Re: Doplnění informací Míša, syn 7 let 25.11.2004 21:39
***Re: Doplnění informací Zuzana, Filip 04+Mandy 06 26.11.2004 10:14
**Re: Detektivka Zdenka, dcera 6 let 2.12.2004 2:40
Nedá mi to Jára, 1 dítě 25.11.2004 14:10
*názor iveta34 25.11.2004 15:36
**Re: názor Iva 25.11.2004 16:39
***Re: názor Sidie 25.11.2004 18:16
****Re: názor Jana 25.11.2004 18:19
*****Re: názor JaninaH 25.11.2004 18:39
*****Re: názor Lenka 25.11.2004 23:30
*****Re: názor Lenka 25.11.2004 23:30
******reakce pabakuku 26.11.2004 13:43
*****Re: názor Misa3 26.11.2004 15:53
****Re: názor Šáry 25.11.2004 20:15
*****Re: názor Sidie 27.11.2004 6:45
Pane Dolejsi... Jana 25.11.2004 18:13
Vysvetlete mi, Druhá Petra 25.11.2004 18:19
*Re: Vysvetlete mi, Alicee 26.11.2004 4:19
aj tak! kukuk 28.11.2004 8:10
*Re: aj tak! Líza 28.11.2004 8:18
*Re: aj tak! spy 28.11.2004 10:15
**Re: aj tak! OPRAVA spy 28.11.2004 10:21
**Aj aj aj!!! Reba 29.11.2004 16:21
*Re: aj tak! ~•~Missy~•~ 28.11.2004 10:44
**Re: aj tak! Ivana, Terka8/99, Šimon7/02 28.11.2004 12:9
**Re: aj tak! kukuk 28.11.2004 21:12
***Re: aj tak! Petra Neomi 28.11.2004 21:18
***Re: aj tak! Líza 28.11.2004 21:20
***Re: aj tak! ~•~Missy~•~ 28.11.2004 22:2
****Proč je ústavní stížnost Daniela Lukášek Leonka Kevin 28.11.2004 22:11
*****Re: Proč je ústavní stížnost Daniela Lukášek Leonka Kevin 28.11.2004 22:17
******Re: Proč je ústavní stížnost ~•~Missy~•~ 28.11.2004 22:22
******Re: Proč je ústavní stížnost Stana 3.12.2004 4:25
*******Re: Proč je ústavní stížno... Carewna 3.12.2004 6:40
*******Re: Proč je ústavní stížno... JaninaH 3.12.2004 10:3
********Re: Proč je ústavní stíž... AlaKs 3.12.2004 10:37
*******Má-li zlo triumfovat, potř... Agata 3.12.2004 12:5
********Re: Má-li zlo triumfovat... Šáry 3.12.2004 13:52
*******Re: Proč je ústavní stížno... Šáry 3.12.2004 14:9
********Re: Proč je ústavní stíž... Stana 3.12.2004 16:31
*********Re: Proč je ústavní st... Líza 3.12.2004 16:50
**********Re: Proč je ústavní ... Líza 3.12.2004 17:9
**********Re: Proč je ústavní ... Jana Z. 3.12.2004 19:57
***********Re: Proč je ústavn... MirkaEyrová 3.12.2004 20:46
*********Re: Proč je ústavní st... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 3.12.2004 23:37
*********:-) Agata 6.12.2004 8:37
*********Re: Proč je ústavní st... M. 7.12.2004 2:12
**********Re: Proč je ústavní ... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.12.2004 8:14
**********Re: Proč je ústavní ... Sylvie 7.12.2004 9:52
**********Re: Proč je ústavní ... Sylva 8.12.2004 2:21
***Re: aj tak! Šáry 28.11.2004 23:31
***Re: aj tak! MirkaEyrová 29.11.2004 0:33
****Re: aj tak! kukuk 29.11.2004 19:19
*****Re: aj tak! Petra Neomi 29.11.2004 19:32
******Re: aj tak! Misa3 30.11.2004 11:58
*******To bylo venovano Petre!!!!... Misa3 30.11.2004 17:18
*****Re: aj tak! Jája 29.11.2004 22:40
***Re: aj tak! Carewna 29.11.2004 6:51
***Re: aj tak! Sylva 29.11.2004 13:2
*Re: aj tak! JaninaH 28.11.2004 13:14
*Re: aj tak! Zuzana, Filip 04+Mandy 06 28.11.2004 21:50
*Re: aj tak! Ekere 29.11.2004 22:26
**Re: aj tak! Jája 29.11.2004 22:43
**pro Ekere a kukuk Sugar+3 29.11.2004 22:55
***Re: pro Ekere a kukuk Ekere 30.11.2004 16:58
Smrtelne zraneni Cockney 28.11.2004 15:10
*Re: Smrtelne zraneni Eva 28.11.2004 16:5
**Re: Smrtelne zraneni PetraN. 28.11.2004 23:7
A ještě něco, Šáry 28.11.2004 23:46
Úplně pro všechny - zkuste to obrátit Martina 29.11.2004 0:57
*Re: Úplně pro všechny - zkuste to obrá... Alicee 29.11.2004 1:59
Není problém někde jinde? Gábi, 2 děti 29.11.2004 8:19
*Re: Není problém někde jinde? Sissi 29.11.2004 11:49
**Sissi: Re: Není problém někde jinde... kolemjdoucí 29.11.2004 12:14
**Re: Není problém někde jinde? JaninaH 29.11.2004 13:4
**Re: Musím reagovat!!!!!!!! Petri 29.11.2004 14:5
**Re: Není problém někde jinde? Sugar+3 29.11.2004 15:33
*Re: Není problém někde jinde? Jana 29.11.2004 11:57
*Re: Není problém někde jinde? Martina 30.11.2004 0:52
**Re: Není problém někde jinde? Agata 30.11.2004 8:56
JAK mohu pomoci JÁ??? Riana, syn 9let 29.11.2004 14:17
Můj názor Tara zelená 30.11.2004 18:45
Omlouvám se, že se k tomu ještě vracím, Šáry 2.12.2004 0:3
*Re: Omlouvám se, že se k tomu ještě vr... Misa3 2.12.2004 12:4
**Re: Omlouvám se, že se k tomu ještě ... pabakuku 2.12.2004 12:50
kamarádka Daniely Páája 3.12.2004 11:14
uz nic viac nepoviem... kukuk 6.12.2004 21:40
*Re: uz nic viac nepoviem... Papa 7.12.2004 11:12
**D&L&L , tupci a Jan Tleskač... Marmeláda 7.12.2004 23:34
***Re: D&L&L , tupci a Jan Tleskač... Sidie 11.12.2004 17:36
****Re: D&L&L , tupci a Jan Tleskač.... Líza 11.12.2004 17:39
****Re: D&L&L , tupci a Jan Tleskač.... Jana Z. 11.12.2004 21:38
*****Re: D&L&L , tupci a Jan Tleska... Misa3 12.12.2004 10:41
******Re: D&L&L , tupci a Jan Tles... Sidie 12.12.2004 13:14
*******Re: D&L&L , tupci a Jan Tl... JaninaH 12.12.2004 17:39
******Re: D&L&L , tupci a Jan Tles... Sidie 12.12.2004 13:15
*******Re: D&L&L , tupci a Jan Tl... Líza 12.12.2004 17:27
********Re: D&L&L , tupci a Jan ... ...neviditelná... 12.12.2004 18:16
*********Re: D&L&L , tupci a Ja... MirkaEyrová 12.12.2004 22:10
**********Re: D&L&L , tupci a ... ...neviditelná... 12.12.2004 22:18
***********Re: D&L&L , tupci ... MirkaEyrová 12.12.2004 22:53
************pro Sidii Alena + V+K 12/99 + J 2/04 13.12.2004 10:58
*************Re: pro Sidii Sidie 14.12.2004 8:51
**************Pro Sidii Daniela Lukášek Leonka Kevin 14.12.2004 12:32
***************Integrace ... Sidie 16.12.2004 8:25
****************Re: Inte... ...neviditelná... 16.12.2004 9:5
****************Re: Inte... Daniela Lukášek Leonka Kevin 16.12.2004 13:51
***********Re: D&L&L , tupci ... Misa3 13.12.2004 11:57
************Re: D&L&L , tupc... Misa3 13.12.2004 12:14
****Sidie, Papa a kukuk jsou krávy kolemjdoucí 18.12.2004 13:40
*****Re: Sidie, Papa a kukuk jsou k... Sidie 18.12.2004 19:58
******Re: Sidie, Papa a kukuk jsou... kolemjdoucí 19.12.2004 10:52
*******Re: Sidie, Papa a kukuk js... Misa3 19.12.2004 13:55
********Re: Sidie, Papa a kukuk ... kukuk 19.12.2004 23:17
*****Jasné, stručné a přesné!! Ivana 30.12.2004 23:41
www.k213.cz K213 1.2.2006 11:59
??? ??? 25.8.2009 16:5
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.