tisk-hlavicka

Americká iniciativa Porodní služby matce přátelské - "Mother-Friendly Childbirth Iniciative"

14.7.2000 Vlasta Jirásková, Švýcarsko 1 názor

Americká Koalice za zlepšení porodních služeb (Coalition for Improving Maternity Services, CIMS) sdružuje jednotlivce a organizace, kterým záleží na péči o matky, děti a rodiny a na jejich blahu.

 

Podporuje ji na devadesát tisíc osob zabývajících se péčí o matku a dítě – jsou mezi nimi porodní asistentky, lékaři, zdravotní sestry, instruktorky prenatální výchovy, duly a laktační konzultantky.  Jejím posláním je prosazovat zkvalitnění porodní péče provázené podstatným snížením nákladů. Takový vědecky odůvodněný model péče, která je matce, dítěti a rodině přátelská, se soustředí na prevenci a zdraví, jež považuje za alternativu k drahým testům, diagnózám a léčebným programům. V roce 1996  Koalice pro zlepšení porodních služeb vypracovala porodní iniciativu „Mother-Friendly Childbirth Initiative“. Vymezila deset charakteristik, kterými se mají vyznačovat nemocnice, porodní centra nebo služby poskytované při domácích porodech, aby mohly získat označení „mother-friendly“ (matce přátelský). Desátý bod zahrnuje podmínky pro získání u nás známého titulu „Baby friendly hospital“, který uděluje Světová zdravotnická organizace a UNICEF nemocnicím podporujícím kojení.

 

Členové CIMS, kteří iniciativu ratifikovali, vycházejí ze situace v USA a rozhodli se definovat a prosazovat porodní služby matce přátelské v souladu s následujícími principy.

 

 

Principy

 

Uznáváme následující ideové základy péče matce přátelské:

 

Přirozenost porodního procesu

 

§         Porod je normální, přirozený a zdravý proces.

§         Ženy a miminka vnitřně přirozeně vědí, jak má porod probíhat.

§         Miminka jsou v době porodu vědomé citlivé lidské bytosti. Jako takové mají být respektována a má se s nimi zacházet odpovídajícím způsobem.

§         Kojení novorozencům a kojencům zabezpečuje optimální výživu.

§         Porod může bezpečně probíhat v nemocnici, v porodním centru nebo v domácím prostředí.

§         Pro většinu žen je v těhotenství a při porodu nejvhodnější typ péče, jakou  poskytují porodní asistentky, tedy takový, který podporuje a chrání normální porodní proces.

 

Posílení role ženy

 

§         Sebedůvěru ženy a její schopnost porodit dítě a pečovat o něj posiluje nebo snižuje každá osoba, která jí poskytuje péči, stejně jako prostředí, v němž rodí.

§         Během těhotenství, porodu a raného dětství jsou matka s dítětem samostatné a zárověň vzájemně závislé bytosti. Jejich vzájemné propojení je životně důležité a musí být respektováno.

§         Těhotenství, porod a šestinedělí jsou klíčové události v běhu života. Tyto zkušenosti hluboce ovlivňují matky, děti, otce a rodiny, stejně jako se významně a dlouhodobě odrážejí na celé společnosti.

 

Autonomie

 

Každá žena by měla mít možnost:

 

§         Sama i spolu se svou rodinou prožít zdravou a radostnou porodní zkušenost, bez ohledu na svůj věk a na okolnosti.

§         Porodit podle svého přání v prostředí, kde se cítí bezpečně, kde o ni pečují a kde respektují její emocionální pohodu, její soukromí a osobní preference. 

§         Přístupu k přehledu celé škály péče o těhotenství, porod a o miminka a k přesným informacím o dostupných porodních místech a odbornících, kteří jí péči mohou poskytovat.

§         Získat přesné a aktuální informace o výhodách a riziku všech procedur, léků a testů doporučovaných v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Měla by být informována o právu na informovaný souhlas a informované odmítnutí.

§         Získat podporu pro informované rozhodování o tom, co je pro ni a pro její dítě nejlepší, založené na jejích osobních hodnotách a přesvědčení.

 

Neškodit

 

§         V těhotenství, při porodu a v šestinedělí by nemělo docházet k rutinním zásahům. Mnoho standardních zdravotnických testů, procedur, technologií a léků přináší riziko pro matku i dítě. Neměly by být používány bez přesného odborného  důvodu.

§         Pokud se během těhotenství, porodu nebo šestinedělí vyskytnou komplikace, zdravotní péče by měla vycházet z vědeckých poznatků.

 

Odpovědnost

 

§         Každá ošetřující osoba odpovídá za kvalitu péče, kterou poskytuje.

§         Porodní péče by se neměla řídit potřebami osob, které ji poskytují, ale výhradně  potřebami matky a dítěte.

§         Každá nemocnice nebo porodní centrum odpovídá za pravidelná, na současném vědeckém výzkumu založená prošetření a zhodnocení efektivity, rizika a četnosti lékařských procedur prováděných matce a dítěti.

§         Společnost prostřednictvím vlády a zdravotního systému odpovídá za to, že je všem ženám zajištěn přístup k porodním službám, a za sledování kvality porodních služeb.

§         Jedinci jsou v konečné fázi zodpovědní za informovaná rozhodnutí týkající se zdravotní péče, kterou oni a jejich děti dostávají. 

 

 

Americká Koalice za zlepšení porodních služeb nabízí rodičům následující seznam otázek, které by jim mohly pomoci při hledání vhodného místa porodu a zdravotníků. (Vychází ze situace v USA.) Otázky odpovídají jednotlivým bodům z přehledu charakteristik matce přátelských rodných míst určeného pracovníkům v porodnictví.

 

Čekáte miminko? Deset otázek, na které se můžete zeptat

Už jste se rozhodla, kde chcete své dítě přivést na svět?

Záleží na vás!

Nejprve byste měla zjistit co nejvíc o tom, jaké máte možnosti. Existuje mnoho rozdílných způsobů, jak pečovat o matku a její miminko během porodu.

Porodní péče příznivější a zdravější pro matky a děti se nazývá „mother friendly“ (matce přátelská). Některá rodná místa jsou více „matce přátelská“ než jiná.

Skupina odborníků na porodní péči přišla se seznamem 10 věcí, o které je třeba se zajímat a na které se ptát. Lékařský výzkum je všechny podporuje. Splňovat oněch deset bodů je také nejlepší způsob jak být matce přátelský.

Při rozhodování o tom, kde a jak se dětátko narodí, si pravděpodobně budete vybírat z následujících možností:

§         porodní centrum

§         nemocnice

§         porod  v domácnosti s kvalifikovaným doprovodem (takový porod v ČR  není legislativně možný, pozn. překl.).

Níže je uvedeno, co máte v souvislosti s porodem očekávat a na co se ptát. Rozhodně se snažte zjistit, jaký postoj zaujímají k následujícím deseti bodům lidé, kteří by o vás a o vaše dítě měli pečovat. Abyste se dozvěděla co nejvíc, můžete jim položit tyto otázky:

 

1.     Zeptejte se: „Kdo se mnou během celého porodu může být?“

Matce přátelská porodní centra, nemocnice a kvalifikovaný doprovod porodu v domácnosti nechají rodičku, aby se sama rozhodla, koho chce během porodu u sebe mít. Může to být otec dítěte, partner, děti, další členové rodiny nebo přátelé.

Rodičce také umožní, aby ji doprovázela osoba speciálně připravená ženě při porodu pomáhat a povzbuzovat ji. Říká se jí dula, mateřská sestra nebo podpůrná osoba k porodu. Při porodu rodičku nikdy nenechává o samotě. Povzbuzuje ji, těší a pomáhá jí porozumět tomu, co se s ní děje.

Součástí týmu jsou porodní asistentky, které rodičku, pokud je to její přání, mohou při porodu doprovázet.

 

2.     Zeptejte se: „Co se u vás během normálního porodu děje?“

Pokud poskytují péči matce přátelskou, řeknou vám, jak přistupují ke všem částem porodního procesu. Například jak často ženám podávají léky, aby porod urychlili, nebo zda umožňují, aby porod proběhl ve svém vlastním přirozeném časovém rozpětí.

Také vám řeknou, jak často provádějí určité úkony. Budou mít k dispozici například záznamy o procentech císařských řezů, které provádějí ročně. Pokud by procento bylo příliš vysoké, můžete zvážit, zda nebudete raději chtít rodit jinde nebo s jiným lékařem či porodní asistentkou.

Doporučujeme vám ověřit si následující údaje:

§         Vyvolávat nebo urychlovat porod pomocí oxytocinu (léku) by neměli více než každé desáté ženě (10%).

§         Epiziotomii (nastřižení hráze) by neměli provádět více než jedné z pěti žen (20%). Měli by se snažit toto procento snížit. (Při epiziotomii je otvor pochvy pro porod zvětšen  nastřižením. Většinou to není nutné.)

§         V běžné nemocnici by neměli císařský řez provádět více než každé desáté ženě (10%). V nemocnicích, kde poskytují péči mnoha matkám a miminkům s vysokým rizikem, by podíl císařských řezů neměl být vyšší než 15%. 

Císařský řez je těžká operace, při níž lékař matce provede řez břišní stěnou do dělohy a otvorem vyjme dítě ven. Ženy, které měly císařský řez, v budoucnu mohou často rodit normálně. Hledejte rodná místa, kde aspoň 6 žen z 10 (60%) po prodělaném císařském řezu další děti porodí přirozenou cestou.

 

3.     Zeptejte se: „Jak se u vás mohou projevovat kulturní a náboženské rozdíly“

Matce přátelské nemocnice, porodní centra a kvalifikovaný doprovod porodu v domácnosti jsou citlivé ke kulturnímu zázemí každé ženy. Vědí, že matky a rodiny mají rozdílné hodnoty, zvyky a přesvědčení. 

Můžete mít například zvyk, že při porodu mohou být přítomny pouze ženy. Nebo je pro vás důležité, aby byl po porodu vykonán určitý náboženský rituál. Takových věcí, které pro někoho mohou mít velký význam, je mnoho. V místě s lidmi matce přátelskými vás podpoří, abyste dělala to, co chcete. Před začátkem porodu řekněte lékaři a porodní asistentce, jaká máte zvláštní přání.

 

4.     Zeptejte se : „Mohu při porodu chodit a jinak se pohybovat? Jaké polohy doporučujete pro vlastní narození dítěte?“

V matce přátelských místech v první porodní době můžete po libosti chodit a pohybovat se. Během celém porodu  můžete volit polohy, které jsou pro vás nejpohodlnější a nejvhodnější. (Pro určitou polohu může existovat zdravotní důvod.) V matce přátelských místech při porodu žena nebývá téměř nikdy ukládána na záda s nohama zdviženýma do třmenů.

 

5.     Zeptejte se: „Jak v případě potřeby zajišťujete propojení a spolupráci mezi jednotlivými osobami a organizacemi, které ženě poskytují péči?“

Zeptejte se, jestli vás váš lékař nebo porodní asistentka mohou doprovázet, pokud byste se během porodu musela přesouvat na jiné místo. Zjistěte, jestli vám mohou pomoci vyhledat osoby nebo organizace, které poskytují pomoc před porodem a po něm.

V matce přátelských místech lidé, kteří o vás pečují, vzájemně udržují kontakt a hovoří o vás. Pomohou vám v místě bydliště vyhledat osoby nebo organizace, které vám mohou být užitečné. Mohou vám například doporučit někoho, kdo vám může  poradit s kojením.

 

6.     Zeptejte se: „Jaké úkony ženě při porodu obvykle provádíte?“

Odborníci říkají, že některé způsoby porodní péče jsou pro ženu a dítě lepší a zdravější. Lékařský výzkum ukazuje, které metody péče to jsou. Zařízení matce přátelská používají pouze ty metody, o kterých bylo vědecky prokázáno, že jsou nejlepší.

Někdy porodní centra, nemocnice a kvalifikovaný doprovod porodu v domácnosti  užívají metody, které nebyly potvrzeny jako nejvhodnější pro matku a dítě. Výzkumy například ukázaly, že obvykle není užitečné protrhnutí plodových obalů (vaku s plodovou vodou).

Zde je seznam úkonů, na které vám doporučujeme se zeptat. Nepomáhají a mohou uškodit zdravým matkám a miminkům. Nebylo prokázáno, že by byly pro matku a dítě nejlepší a nejsou matce přátelské.

§         Neměli by nepřetržitě pomocí přístroje (zvaného elektronický fetální monitor) sledovat srdeční tep dítěte. Je lepší, aby namísto toho zdravotní sestra nebo porodní asistentka srdce dítěte občas kontrolovala poslechem.

§         Neměli by protrhávat plodové obaly v rané fázi porodu.

§         Neměli by používat infuzi (podávání tekutin pomocí jehly zavedené do žíly).

§         Neměli by vám říkat, že při porodu nesmíte jíst nebo pít.

§         Neměli by vás oholit.

§         Neměli by vám dát klystýr.

Porodní centrum, nemocnice nebo kvalifikovaný doprovod porodu v domácnosti, které  tyto úkony provádějí většině matek, nejsou matkám přátelské.  Nezapomeňte, že se tyto úkony nemají dělat bez zvláštního zdravotního důvodu.

 

7.     Zeptejte se: „ Jak matkám pomáháte, aby se cítily co nejlépe? Jak jim pomáháte snášet porodní bolesti kromě použití léků?“

Ošetřující osoby by měly vědět, jak vám pomoci procházet porodem. Měly by znát způsoby, jak se vyrovnávat s bolestí bez použití léků. Měly by vám doporučit „úlevná opatření“, jako například změnu polohy, relaxaci v teplé lázni, masáž nebo poslech hudby.

Úlevná opatření vám pomohou snáze se s porodem vyrovnat a pocítit více vlády nad probíhajícím procesem. Ošetřující osoby se vás nebudou snažit přesvědčit, abyste si vzala léky proti bolesti, ledaže byste je potřebovala v souvislosti se zvláštním zdravotním problémem. Všechny léky působí na miminko.

 

8.     Zeptejte se: „Co když se miminko narodí brzy nebo má nějaké problémy?“

V matce přátelských místech budou matku (i její rodinu) povzbuzovat, aby se miminka dotýkala, chovala ho, kojila a pečovala o něj, jak jen může. To vše budou podporovat, i kdyby se miminko narodilo brzy nebo mělo po narození nějaký zdravotní problém. (Může se však vyskytnout zvláštní zdravotní důvod, kvůli němuž matka nemůže miminko chovat nebo o něj pečovat.)

 

9.     Zeptejte se: „Provádíte novorozeným chlapcům obřízku?“

Lékařský výzkum nesvědčí o tom, že by se maličkým chlapcům měla provádět obřízka. Je bolestivá a riskantní. Matce přátelská místa od tohoto úkonu odrazují, s výjimkou náboženských důvodů.

 

10.             Zeptejte se: „Jak pomáháte matkám, které chtějí kojit?“

Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala seznam způsobů, jak porodní služby podporují kojení:

§         Všechny těhotné ženy seznámí s důvody pro kojení a s jeho technikou.

§         Pomohou vám začít kojit během první hodiny po narození dítěte (první hodina je uznávána v USA, v Evropě to je první půlhodina, pozn. překl.).

§         Ukáží vám jak kojit. Předvedou vám také, jak zajistit, abyste měla mléko, i kdybyste se od miminka musela vzdalovat kvůli práci nebo jiným důvodům.

§         Novorozenci mají dostávat pouze mateřské mléko. (Může se však vyskytnout zdravotní důvod, kvůli kterému ho nemůžou dostat hned.)

§          Podporují vás, abyste miminko měla u sebe ve dne v noci. To se nazývá „rooming-in“.

§         Povzbuzují vás, abyste miminko kojila, kdykoliv má zájem, spíše než v závislosti na čase.

§         Kojeným dětem nemají dávat šidítka (dudlíky).

§         Doporučí vám, abyste se spojila se skupinou kojících matek. Řeknou vám, jak kontaktovat takovou skupinu ve vašem okolí.

§         Mají písemně vypracované instrukce o kojení. Všichni zaměstnanci je znají a aplikují.

§         Školí své zaměstnance, aby tyto body mohli naplňovat.

 

 

Uvedené informace jsem získala na internetové stránce CIMS: http://www.motherfriendly.org.  Je tam také uveden seznam organizací a osob, které iniciativu „Mother friendly“ podepsaly, deset charakteristik formulovaných pro zdravotníky a další podrobnosti.

CIMS povoluje a doporučuje šíření své iniciativy s uvedením jejího zdroje:

Copyright 1996:  Coalition for Improving Maternity Services (CIMS) National Office, POB 2346, Ponte Vedra Beach, FL 32004, (904) 285-1613, fax: (904) 285-2120, e-mail: info@motherfriendly.org

Text, který není psán kurzívou, jsem přeložila z angličtiny („Principy“ a  „Čekáte miminko? Deset otázek, na které se můžete zeptat“).
Názory k článku (1 názorů)
Nastrihnutie hradze Andrea, , 6-mes. syn 14.7.2000 10:11
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.