tisk-hlavicka

Péče o děti s rozštěpovými vadami

14.5.2003 MUDr. Jitka Vrtišková Děti a my 109 názorů

Rozštěpové vady obličeje patří mezi vrozené vývojové vady známé již od starověku. Vzhledem k tomu, že postihují obličej, byly vždy svými nositeli i jejich okolím obtížně snášeny.

Současná úroveň jejich léčby však umožňuje dosažení velmi dobrých výsledků a začlenění postižených dětí mezi zdravou populaci.

Je však třeba si uvědomit, že je to podmíněno dokonalou spoluprací rodiny a týmu odborníků. Česká republika má díky akademiku Burianovi i jeho pokračovatelům dlouholetou tradici v léčbě rozštěpových vad, která je celosvětově uznávaná. Již v padesátých letech 20. století byla započata na Klinice plastické chirurgie v Praze a později v Brně komplexní péče o tyto pacienty, což z hlediska dnešních poznatků a trendů bylo nesmírně pokrokové.

V roce 1995 vznikl pod záštitou EU program Euro-cleft, který se zabýval výzkumem úrovně léčby rozštěpových vad v Evropě a na základě rozsáhlých srovnávacích studií vypracoval doporučení a kritéria zásad kvalitní léčby. Z těchto studií jednoznačně vyplynulo, že nejlepších výsledků dosahují země, kde je léčba soustředěna do několika specializovaných center poskytujících dlouhodobou komplexní péči vyškolených odborníků, před zeměmi, kde je léčba roztříštěna do mnoha pracovišť a tato skutečnost úplně nesouvisí s celkovou úrovní zdravotní péče v dané zemi, protože i ekonomicky velmi vyspělé země, kde však dosud nefungují centra, vykazují horší výsledky než třeba skandinávské země, kde – tak jako u nás – centra fungují.

Přes veškeré výzkumy a prevenci zatím rozštěpových vad neubývá. Celosvětově se rodí průměrně 1 postižený jedinec na 500 zdravě narozených dětí. Ve střední Evropě je incidence poněkud nižší, 1 pacient na 600 až 700 zdravých dětí, ale i zde počet kolísá podle různých oblastí.

K postižení plodu dochází v prvních týdnech gravidity a svou úlohu zde sehrává multifaktoriální dědičnost, zevní vlivy prostředí, výživa, zdravotní stav matky v prvním trimestru, viry jako např. EB virus a mnoho dalších dílčích faktorů.

Druhy rozštěpů
Pro přehled uvádím jen zjednodušenou klasifikaci:
1. Rozštěpy typické
2. Rozštěpy atypické (vzácné)
Rozštěpy typické:
A. Rozštěp rtu – jedno i oboustranný, Rozštěp rtu a čelisti – jedno i oboustranný, Rozštěp rtu, čelisti i patra = celkový rozštěp – jedno i oboustranný
B. Rozštěp patra izolovaný
Rozštěpy skupiny A bývají častější u chlapců, skupiny B u dívek.
Rozštěpy také mají různý stupeň postižení od mikroforem, přes formy naznačené, neúplné a úplné.Pochopitelně tento stupeň postižení má vliv na finální výsledek

Komplexní léčba rozštěpových vad

Léčba pacienta s rozštěpovou vadou je záležitost dlouhodobá. Zhodnocení jejího výsledku je otázkou mnoha roků, či spíše dvou desetiletí. Pro pochopení této složitosti je třeba si uvědomit, že rozštěp neznamená jen nespojení tkání, ale zároveň jejich deficit a méněcennost, takže v průběhu růstu obličeje dochází ke zvratům, které je nutno včas podchytit při kontinuálním sledování. Tým odborníků podílejících se na léčbě tvoří: plastický chirurg, ortodont, foniatr, pediatr, psycholog, logoped, anesteziolog a genetik, eventuálně další specialisté. Důležitá je zkušenost příslušných specialistů v rozštěpové problematice, jejich vzájemné konzultace a v návaznosti flexibilní řešení postupu léčby.

Nedílnou součástí úspěšné léčby je spolupráce rodičů. Po prvním šoku, že se jim narodilo postižené dítě, je třeba si uvědomit po pohovoru s těmito specialisty, že nic není ztraceno, pouze bude nutno dítěti věnovat dlouhodobě systematickou péči ruku v ruce s lékaři.

Program léčby

Vzhledem k současným trendům v léčbě rozštěpových vad je třeba se co nejdříve přihlásit v některém ze dvou Center pro léčbu rozštěpových vad na klinikách plastické chirurgie v Praze nebo Brně. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o návštěvu jednorázovou, ale budete tam dojíždět mnoho let a v období intenzivní ortodontické léčby poměrně často. Při první návštěvě jsou rodiče předběžně informováni o průběhu léčby, dítě je vyšetřeno plastickým chirurgem, psychologem, genetikem a stomatologem. Někdy je indikována předchirurgická ortopedická léčba.

Primární operace rozštěpu rtu je prováděna od 3 měsíců věku, pokud dítě není postiženo jinými sdruženými vývojovými vadami a splňuje základní kritéria dobrého zdravotního stavu, jako váhu nad 5000 g, přiměřené laboratorní hodnoty KO apod. Nejčastěji jsou užívány metody podle Millarda a Tennison- Randall. Při primární operaci rtu je prováděna nejenom rekonstrukce rtu, ale i nosu včetně repozice septa (přepážky), které je deviováno i u mírnějších forem rozštěpů. Tato korekce nosu není rutinně prováděna všude ve světě, ale u nás již dlouhodobě a nejnovější výzkumy tento trend podporují.

Pokud se týká termínu operace patra, dlouho panovala nejednota, zastánci pozdějších termínů argumentovali postižením růstu čelisti, proto i dnes dělají některá renomovaná pracoviště uzávěr rozštěpu patra ve dvou dobách. Uzávěr měkkého patra časně, často i s operací rtu a uzávěr tvrdého patra ve 3,5 roce. Vzhledem k současné úrovni ortodoncie však většina pracovišť se přiklání k jednodobé operaci patra kolem 1 roku, takže i u nás přecházíme k časnějším termínům.

Principem operace je odpojení patologických svalových úponů a jejich přesměrování k vytvoření velofaryngeálního uzávěru, takže rekonstrukce patra ve smyslu anatomickém i funkčním. Nejčastěji užívanými metodami operace patra jsou von Langenbeckova, Wardill-Kilnerova a dvojitá reverzní Z plastika dle Furlowa. Komplikacemi může být vznik píštěle v patře, nebo krátké insuficientní patro, jejich procento je však u nás relativně nízké.

Toto jsou základní chirurgické výkony, které mohou být dle potřeby následovány dalšími, jako prodloužení přepážky, drobné korekce rtu či reoperace krátkého nebo defektního patra nejčastěji v předškolním věku. Kolem 9. roku je prováděna u širokých defektů čelisti implantace spongiosy do alveolu z indikace ortodontů. Dále v průběhu vývoje mohou být indikovány další korekční operace. To ovšem neznamená, že by nás čekala vždy celá série operací, značné procento pacientů je vyřešeno pouze primárními operacemi rtu a patra.

Plastickým chirurgem je pacient kontrolován kontinuálně v intervalech 3 až 6 měsíců, v případech stabilizovaného stavu po roce až do dospělosti. Stejně tak po operaci patra foniatrem. Logopedická péče nastupuje od 1 – 1,5 roku věku dle potřeby. Kontinuální ortodontická péče kulminuje po prořezání trvalé dentice, kdy jsou aplikovány snímací i fixní aparáty. Posléze jsou prováděny dostavby v případě defektního chrupu. Při závažných poruchách skusu jsou indikovány stomatochirurgické výkony.

Zásady péče o dítě s rozštěpovou vadou

Není třeba se bát a hledat v tom nějaké problémy. Kromě návštěvy Centra pro léčbu rozštěpů bychom měli dbát, aby dítě co nejlépe prospívalo, nedávat jej spát na břicho, nedávat dudlíka a bránit cucání prstů, krmit savičkou s dlouhým dudlíkem nebo lžičkou a spolupracovat s pediatrem v přípravě na operaci. Pooperačně dodržovat pokyny chirurga a pravidelně chodit na kontroly.

V různých zemích existují také organizace sdružující rodiče rozštěpových pacientů, které slouží výměně užitečných zkušeností, vzájemné podpoře i vylepšení spolupráce s centry. Také u nás již někteří rodiče projevili zájem o vytvoření obdobné organizace.

My a svět

V péči o pacienty s rozštěpovými vadami má naše republika velmi dobré renomé. Proto také byla zástupkyně z pražské kliniky přizvána jako národní reprezentant do skupiny Eurocleft, aby přispěla našimi zkušenostmi k vypracování doporučení na vytvoření systému center v celé Evropě. Zároveň byla zahájena příprava k mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu. Heslem této akce je umožnit poskytnutí co nejkvalitnější péče všem dětem s rozštěpy. Přičemž i když úroveň péče v některých evropských zemích není ideální, nelze ji ani v nejmenším srovnávat s katastrofální situací v některých chudých zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Tam se můžeme i dnes setkat s dospělými pacienty, kteří nikdy nebyli operováni, nebo s výsledky a komplikacemi, které si u nás ani neumíme představit. Proto, zejména v USA, vzniklo několik humanitárních organizací, které vysílají týmy specialistů k odoperování zanedbaných pacientů s rozštěpy a zároveň zaškolení tamního personálu. Měla jsem možnost se jedné takovéto akce zúčastnit a bylo skutečně dojemné, jak dlouhé fronty pacientů a jejich příbuzných čekaly na pomoc.

U nás díky dlouholeté systematické péči dosahujeme velmi pěkných výsledků a jsme nadále připraveni poskytovat dětem s rozštěpovými vadami co nejlepší péči.

Názory k článku (109 názorů)
Už je to za náma a nebylo to tak zlé Maminka hezkého chlapečka 14.5.2003 19:55
*Rozštěp Ori, 3 děti 15.5.2003 22:38
**Re: Rozštěp Maminka jednoho chlapečka 17.5.2003 18:35
***Re: Rozštěp Simona 24.3.2004 22:48
****Re: Rozštěp Simona 26.1.2006 17:38
**Re: Rozštěp Lucka 15.5.2006 21:8
*Re: Už je to za náma a nebylo to tak z... Jana 20 týden 11.6.2003 10:40
**Re: Už je to za náma a nebylo to tak... jana 11.6.2003 19:37
***Rozstep briska Petra 11.11.2003 12:7
****Re: Rozstep briska Blanka+kluci(14+10) 12.11.2003 7:42
*****Re: Rozstep briska Waldyx 2.9.2007 15:43
*****Re: Rozstep briska Štěpánka 11.9.2007 16:31
******myoskeletární metoda eva 11.9.2007 17:0
*******Roztroušená skleróza Verča 16.9.2007 23:23
****Re: Rozstep briska Štěpánka 11.9.2007 16:27
**Re: Už je to za náma a nebylo to tak... Renata 24.7.2003 15:10
*problém se sluchem Natalie,syn s rozštěpem patra 4.1.2007 13:49
**Re: problém se sluchem Lída Tobolková,tři dcery 22.8.2007 22:50
***Re: problém se sluchem Petr 17.10.2007 14:13
****Problém se sluchem u 3 měsíční d... Petr 17.10.2007 14:16
*****Re: Problém se sluchem u 3 měs... Líza 18.10.2007 11:54
*****Re: Problém se sluchem u 3 měs... kj. 24.10.2007 17:26
****Re: problém se sluchem Věra+Barunka 18.10.2007 13:32
**Re: problém se sluchem Simča s Dankem 7 let  7.5.2008 15:54
*Re:Pierre Robin syndrom + úplný rozště... Bára, 1 dcera 17.4.2007 9:57
**Re: Re:Pierre Robin syndrom + úplný ... Jarka 29.8.2007 13:26
**Re: Re:Pierre Robin syndrom + úplný ... magda 8.10.2007 14:55
***Re: Re:Pierre Robin syndrom + úpln... Dandy 24.2.2011 21:13
***Pierre Robinova sekvence Lucka , Aneta + Adam 20.9.2014 19:37
rozštěp rtu a čelisti Eva, jedno dítě- 4 měsíce 29.2.2004 19:12
rozštěp patra Katka,1 syn 2 měsíce 6.3.2004 11:58
*Re: celkový pravostranný rozštěp rtu i... Ilona 20.4.2004 14:40
*rozštěp čelisti Eva 9.6.2004 18:38
*Pierre-Robinuv syndrom Katerina 11.8.2004 9:58
**Re: Pierre-Robinuv syndrom Renata 30.8.2004 0:34
*Re: rozštěp patra Renata 30.8.2004 0:31
celkový rozštěp rtu,patra a čelisti Jana+kluci 12,14 let 8.9.2004 14:19
*Re: celkový rozštěp rtu,patra a čelist... Denisa 26.10.2004 11:51
**Re: celkový rozštěp rtu,patra a čeli... Simona 26.1.2006 16:48
Nevzdávat to Katka+Luky 8 měsíců 15.11.2004 17:42
*Rozštěp měkkého patra. Luboš 14.12.2004 5:32
**Re: Rozštěp měkkého patra. kATKA 17.12.2004 16:23
***Re: Rozštěp měkkého patra. Leha71 17.12.2007 14:42
**Re: Rozstěp měkkého patra. Katerina 5.1.2005 8:30
**Re: Rozštěp měkkého patra. kateřina 1 syn 6.1.2005 12:43
**Re: Rozštěp měkkého patra. kateřina 1 syn 6.1.2005 12:44
***Re: Rozštěp měkkého patra. maminka-kamarádka 20.4.2005 21:59
****Re: Rozštěp měkkého patra. Tereza, 1 syn a další na cestě 16.5.2005 16:59
*****Re: Rozštěp měkkého patra. Martina, Samík 3 měsíce 21.7.2005 22:58
******Rozštěp a Pierre-Robinův syn... Kateřina a Vojtíšek 4.2.2006 17:29
*******Re: Rozštěp a Pierre-Robin... Pierre robin 9.2.2013 20:42
*******Re: Rozštěp a Pierre-Robin... Lucka 26.8.2015 14:24
*****Re: Rozštěp měkkého patra. Martina, Samík 3 měsíce 21.7.2005 23:12
******Re: Rozštěp měkkého patra. Olča 12.11.2005 17:16
**Re: Rozštěp měkkého patra. Petra Rýdlová 3.11.2009 22:37
Rozštěp-zuby kATKA 17.12.2004 16:29
Rozštěp tvrdého a měkkého patra Oilie 12.11.2005 17:20
*Re: Rozštěp tvrdého a měkkého patra Hela 16.1.2006 11:50
**Rozštěp tvrdého a měkkého patra Lucie Hornofová 19.1.2006 16:29
**Re: Rozštěp tvrdého a měkkého patra mima 13.2.2006 19:18
**Re: Rozštěp tvrdého a měkkého patra simona 4.3.2006 11:0
*Praha nebo Brno Lucie Hornofová 19.1.2006 16:55
*Re: Rozštěp tvrdého a měkkého patra Kateřina a Vojtíšek 4.2.2006 17:36
Dobrý den Kateřina Macíková, rozštěpové dítě 10.1.2006 14:34
Dobrý den Kateřina Macíková, rozštěpové dítě 10.1.2006 14:36
*Máte stejné starosti ale i radosti? Simča a Daneček 5 let  26.1.2006 17:26
*Re: Dobrý den - jak to vidím po letec... Eva 22.2.2006 13:48
razštep pery a podnebia mima 9.2.2006 12:47
*Re: razštep pery a podnebia Peter 29.9.2006 13:50
holčička s rozštěpem měkkého patra NIkol 9.3.2006 22:45
*Re: holčička s rozštěpem měkkého patra & 10.3.2006 0:4
**re:syn s rozštěpem Jana,2 deti 12.3.2006 10:54
**Sdružení rodičů dětí s rozštěpovými ... Lucka, Anetka+Adámek 14.3.2006 14:18
***Re: Sdružení rodičů dětí s rozštěp... Nikol, dcera Natálka 14.3.2006 15:13
vydržte Jana-manželka 2.4.2006 11:51
*Re: vydržte Katka, zatím bezdětná 15.4.2006 16:10
**Re: vydržte manželka 7.5.2006 20:58
***Pierre-Robinuv syndrom Denisaktaskova 25.5.2006 13:0
****Re: Pierre-Robinuv syndrom Jarka V. , jedna dcera 31.5.2006 23:29
*****Re: Pierre-Robinuv syndrom lenka zelena 11.2.2011 17:50
*****Re: Pierre-Robinuv syndrom Dandy 24.2.2011 21:18
**Re: vydržte manželka 7.5.2006 20:58
**Re: vydržte manželka 7.5.2006 20:58
Konečně po operaci Gabriela 17.9.2006 15:53
Po 18ti letech ? 30.12.2006 22:32
*Re: Po 18ti letech Damila 31.12.2006 9:25
*Re: Po 18ti letech ? 1.1.2007 17:35
**Re: Po 18ti letech ? 1.1.2007 22:3
***Re: Po 18ti letech ? 8.1.2007 22:10
**Re: Po 18ti letech-vlastní zkušenost... Hana 18.3.2007 21:38
***slovo lekare doc MUDr M. Duskova, CSc. 14.7.2007 17:0
*Re: Po 18ti letech doc Duskova, CSc 14.7.2007 17:4
*Re: Po 18ti letech Honza "Metal Monster", 18let 13.12.2007 21:58
**Re: Po 18ti letech Lucka , Aneta + Adam 4.1.2008 15:58
***Re: Po 18ti letech Honza "Metal Monster", 18 23.1.2008 20:24
20lety - zkusenost J.C 6.5.2007 0:44
*Re: 20lety - zkusenost Mediana 6.5.2007 2:32
**Re: 20lety - zkusenost 10.5Libik12 6.5.2007 9:27
***Re: 20lety - zkusenost Mediana 6.5.2007 12:58
*Re: 20lety - zkusenost doc MUDr M. Duskova, CSc. 14.7.2007 17:5
*Re: 20lety - zkusenost Evulka.doj 28.7.2008 21:48
lahve Kopenzi,2 dcerušky 2.7.2007 17:20
Nozdrilky Petr 10.10.2007 13:51
Taky vlastní zkušenost František 27.1.2008 20:4
*:) julia,2 deti, syn rážštep pery a podnebia 23.8.2008 12:39
*Re: Taky vlastní zkušenost Mária, 9 ročný syn a 8 ročný syn s rázštepom 4.12.2008 14:1
**Re: Taky vlastní zkušenost lucia pre máriu a8a9 rčných synov 31.1.2009 16:40
*Re: Taky vlastní zkušenost Brutonka, syn s rozštěpem 20.6.2009 23:20
Jizvička Petr 8.4.2010 20:20

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.