tisk-hlavicka

"Příliš" chytré děti

Každý z nás dostal "do vínku" nějaký soubor vloh a schopností, které nám pomáhají zvládat nároky běžného života. Žijí mezi námi i lidé, jejichž nadání je výjimečné.

Jejich nadání je úzce vymezeno a jedincům s takto vyhraněným talentem se většinou již odmala věnují specialisté na daný obor (hudebníci, sportovní trenéři, akademičtí malíři…). Co ale s dětmi, které jsou "jen" chytřejší než ostatní? Nebudou se v běžné mateřské nebo základní škole nudit?

"Rozumově nadané děti patří obvykle do skupiny tzv. časných čtenářů, tedy dětí, které se samy naučily číst do svých čtyř let. Jsou to děti, které se v řadě vývojových kritérií odlišují od běžných dětí v mateřské školce," vysvětluje psycholožka Šárka Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny. "Obvykle umí nejen číst, ale také jmenovat číselnou řadu, zvládají i základní početní operace, dobře se vyjadřují, aktivně používají cizí slova (experiment, hypotéza, symbol…), chápou jejich význam, umí s pojmy pracovat - třídit je, kategorizovat, bravurně poznají barvy, jmenují dny v roce, měsíce, dobře se orientují v čase, řada z nich pozná hodiny… Jde tedy o schopnosti, které vyžadujeme u dětí v první, druhé třídě. Tyto děti jsou navíc velmi zvídavé a mívají odlišné zájmy než jejich vrstevníci."

Lidí s výrazným rozumovým nadáním není v populaci mnoho, většina zdrojů uvádí, že mírné nadání, které se dá vyčíslit pomocí IQ 120, má přibližně desetina z nás, a středně nadaných, kteří mají IQ 135 a více, je v populaci jedno procento. A pouze jeden člověk z tisíce má IQ nad 145. Určitě tedy nebudeme mít třídu plnou dětí s nadprůměrnou rozumovou výbavou, spíše se setkáme s jedním, dvěma jedinci, kteří potřebují naši pozornost a pomoc.

K tomu, abychom si představili, jak vypadá dítě s velkým rozumovým nadáním, většině z nás nepomohou číselné hodnoty inteligenčního kvocientu. "To, že je syn jiný než ostatní děti, jsme si všimli nejdřív my doma, už jako batole dával přednost knihám před hračkami. Ještě dnes mi známí připomínají, jak si ho pamatují v kočárku s otevřenou encyklopedií - tehdy mi to ještě divné nepřipadalo, byl první dítě a nebylo podle čeho srovnávat," říká jedna z námi oslovených rodičů - maminka nadaného chlapce. "Takže když ho v roce a půl začala zajímat písmenka, tak jsme asi měsíc neustále probírali písmenka, dokud neuměl všechna tiskací - malá i velká. Velmi brzy začal počítat, psát - kreslení tak nějak přeskočil. Bylo to velmi náročné období, protože syn vyžadoval neustálou pozornost, vůbec si nehrál, pořád jsme seděli u knížek a papírů. První pokus o začlenění do dětského kolektivu nevyšel - učitelky se mu nijak zvlášť nevěnovaly a školku jsme asi po dvou měsících opustili." Maminka malého nadprůměrně inteligentního chlapce dále vzpomíná: "Ve čtyřech letech jsme to zkusili znova, tentokrát v jiné, bližší školce. Druhý den ve školce mi paní ředitelka trošku nejistě řekla, že syn umí číst, jestli to vím (ano, věděla jsem, začal číst týden po čtvrtých narozeninách), že je pravděpodobně velmi nadaný a že si není jistá, jestli jejich školka dokáže uspokojit jeho potřeby. To jsem si také jistá nebyla, ale jinou variantu jsme neměli."

Většina nadaných dětí patří mezi tzv. časné čtenáře - tyto děti se začnou spontánně zajímat o jednotlivá písmenka leckdy již v batolecím věku. Samy také pochopí, že se za jednotlivými znaky skrývá nějaký obsah, naučí se písmenka spojovat a číst jednotlivá slova. Rodiče i učitelé nadaných dětí také zdůrazňují, že výrazné nadání často kontrastuje se sociálním vývojem - velmi nadané děti se často jeví jako opožděné v sociální oblasti. To je však pouhý dojem, který vyvolala skutečnost, že je dítě v rozumové oblasti "napřed"; jeho rozum se sice vyvíjí rychleji, ale jiné složky osobnosti se rozvíjejí podobným tempem jako u ostatních dětí.

Hledám kamaráda

Většina rodičů nadaných dětí se shodla i v tom, že jejich dětem chybí kamarádi. Maminka nadaného školáka vzpomíná na jeho docházku do mateřské školy takto: "Ohromný přínos pro sociální stránku osobnosti mého dítěte měla smíšená třída v MŠ. Děti si tam uvědomují, že každý má své vlastní tempo a že je důležité si vzájemně pomáhat. V těchto dovednostech se tam syn posunul výrazně dopředu."

Potřebu kamaráda a dětského kolektivu zdůrazňuje i Šárka Portešová: "Mateřská škola by měla rozvíjet i sociální dovednosti nadaného dítěte. Jde o velmi důležitý vývojový úkol předškolního období. Nové sociální vztahy vytváří kontext pro rozvoj základních sociálních dovedností, včetně komunikace, spolupráce, poskytují dítěti informace o sobě i o ostatních, dávají prostor pro sdílení (radosti, smutku), vnímání a interpretace emocí, empatie, sympatie a formuje model blízkého vzájemného vztahu. Je třeba sledovat, jestli nadané dítě není vyřazeno z kolektivu, jestli má kamaráda (stačí jednoho či dva)."

Nadané dítě se může velmi lehce ocitnout v izolaci - ostatní děti nerozumí jeho zájmům, nebaví je řeči o vesmíru a motorech aut a raději si staví z kostek nebo budují domečky na školní zahradě. A tyto zdánlivě banální činnosti zase nezaujmou našeho malého nadaného človíčka. Učitelka by se proto měla snažit propojit oba tyto světy, ukázat oběma stranám, že se mohou vzájemně obohatit. Nadané dítě touží po kamarádech stejně jako ostatní, "obyčejné" děti, jen neví, jak je získat. Proč "nepasovat" malého konstruktéra do role třídního stavbyvedoucího? Zkusme nadané dítě zapojit do dětské hry tak, že mu dáme zvláštní roli, úkol, který zvládne pouze ono. Nejde o to, abychom nadané dítě "postavili na třídní piedestal", ale abychom mu pomohli najít to pravé místo ve skupině dětí. Šárka Portešová k tomu říká: "Učitelé by měli pamatovat na to, že zcela odlišné zájmy a schopnosti dítěte se mohou stát bariérou, dítě uzavřít do světa, který tvoří encyklopedie, knížky, televize, noviny a počítač. I toto dítě však potřebuje mít ve školce pocit sociálního a emocionálního bezpečí."

Učitelko, pomoz mi

Dítě s výrazným nadáním může mít velký problém i se zapojením do společných činností - už se nepotřebuje učit, jak se jmenují zvířátka, protože si to dokáže přečíst, barvy už také zná a nač by se učilo, kolik je dohromady jedno a jedno jablíčko? To všechno už umí, dávno "vyrostlo" z toho, co se jeho vrstevníci teprve učí. I o tom se zmiňují rodiče nadaných dětí, jedna z maminek popisuje, jak si s tímto problémem poradili v jejich školce: "Syn měl skvělou učitelku (se znalostí problematiky zvláštní výchovy, a tudíž neměla děti zaškatulkované) a s tou náš syn báječně vycházel, ona mu svěřovala důležité úkoly, a když si chtěl hrát jinak než ostatní děti, tak v tom neviděla problém - prostě mu jen dovolila, aby byl jiný. Je nutné zabránit, aby se dítě ve škole nudilo!" Tatáž maminka ještě dodává, že nechce, aby se vytvářel pomyslný "klub nadání", zdůrazňuje, že jí jde pouze o pochopení s potřebami jednotlivých nadaných dětí.

Cestou k zapojení do společného programu v mateřské a později i základní škole by tedy měla být individualizace vzdělávacího procesu - většina učitelů se snaží své žáčky co nejlépe poznat a toto poznání dále využít. Nadané děti by tedy měly dostávat úkoly, které odpovídají jejich schopnostem, a přitom mají podobné téma, jaké zpracovávají ostatní děti. Ty se budou učit spojovat grafické znázornění počtu do pěti a nadané dítě může řešit složitější početní úlohy; grafomotorické listy také mohou mít dvě podoby - jedna bude rozvíjet kreslení rovné čáry, na druhé bude dítě vytvářet složitý obrazec.

Důležité je, aby tyto činnosti probíhaly pokud možno společně - naším cílen není vytvořit ve třídě izolovaný ostrůvek pro jedno či dvě nadané děti, ale naučit všechny spolupracovat. Šárka Portešová shrnuje: "Učitelka by se měla snažit rozvíjet zjištěné schopnosti dítěte, předkládat mu další zajímavé podněty, úkoly, materiály, i když obsahem a náročností překračují náplň osnov MŠ. Schopnosti nadaných dětí je možné využít i ve hře s ostatními (dítě domaluje čísla na panáka, přečte ostatním pohádku, napíše jména dětí). Dítě se tak naučí kooperovat. Velmi důležité je nebudovat v dítěti pocit odlišnosti ani výjimečnosti, ale pocit, že někam patří, pocit sounáležitosti."

Někteří rodiče nadaných dětí se však někdy potýkají s nepochopením a neochotou: "Učitelky nebyly schopny akceptovat nadané dítě, braly ho jako jednoho z ostatních, byl nucen dělat věci jako ostatní děti (nic proti, kdyby už nebyl dávno na úrovni školního dítěte), a když jsme žádali o zavedení individuálního plánu (na který jsme měli ze zákona nárok), řekly, že je to nezajímá a že na to nemají čas." Negativní zkušenost maminky, jejíž syn (mimo jiné) od čtyřech let hraje na housle, potvrzuje, že naše školství není na nadané děti "stavěné"; mimo jiné i proto, že ve třídě, kde je 28 dětí, nemá učitelka příliš prostoru pro individuální práci a to, co může působit jako neochota, je možná jen bezradnost. O tom, jak se správně starat o nadané děti, se totiž na pedagogických školách zatím moc neučí.

O to více zaujme pozitivní zkušenost angažované učitelky: "Prokůpek disponoval vysokým rozumovým potenciálem. Rodiče se dítěti systematicky věnovali a požádali nás, abychom jeho řečový rozvoj stimulovali i v mateřské škole. Měl bohatou slovní zásobu, často kladl otázky, nenechal se odbýt, na všechno měl odpověď. Pamatuji si, že používal přirovnání a metafory, pořád něco s něčím srovnával. Před dětmi vystupoval odvážně a sebejistě, bez jakékoli trémy a rozpaků. V době, kdy Prokůpek chodil do školky, jsem učila angličtinu a jeho maminka mi říkala: ‚Učte ho tak často, jak to jen půjde.' Po roce byl přijat do mezinárodní jazykové školy a v době, kdy ostatní děti začínaly se slovíčky, začal Prokůpek plynule mluvit anglicky."

Zkušená učitelka Alžběta Palatinová z pražské MŠ Naskové ještě dodává: "Rozvíjet nadání předškolního dítěte pro učitelku znamená, aby se takovému dítěti společně po dohodě s rodiči, případně s psychologem, věnovala a podporovala rozvoj jeho schopností vytvářením speciální vzdělávací nabídky. Někdy je dost těžké rozpoznat, zda projevy chování nadaného dítěte jsou projevem talentu, anebo ukazatelem jeho nerovnoměrného vývoje." Zapojení psychologa je tedy nezbytné.

Nadané děti jsou sice v něčem "jiné než ostatní", potřebují více podnětů a náročnější úkoly. Chtějí se ale také zapojit mezi kamarády a patřit mezi ně. Zkusíme jim v tom pomoci?

Článek je převzat z časopisu Informatorium 3-8 (časopis pro učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin).

Článek vyšel v tištěné verzi časopisu Informatorium 3-8, který vydává Portál.

INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.
Názory k článku (230 názorů)
Jak to jednou budeme resit? caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.1.2008 9:19
*Re: Jak to jednou budeme resit? neřeknu 7.1.2008 9:52
**Re: Jak to jednou budeme resit? Jana 7.1.2008 10:2
***Re: Jak to jednou budeme resit? dadlenka 7.1.2008 10:23
****Re: Jak to jednou budeme resit? veronika 7.1.2008 10:29
*****Re: Jak to jednou budeme resit... RENATA + SYN 11 LET 16.1.2008 21:10
****Krásně napsáno Simča 7.1.2008 12:55
**Re: Jak to jednou budeme resit? caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.1.2008 10:21
***je resenim "zvlastni" sk... Cvičenka 7.1.2008 10:53
****Učit číst Markéta, syn 6 l. 7.1.2008 17:41
****Re: je resenim "zvlastni&qu... slovenka3 7.1.2008 17:43
*****Re: je resenim "zvlastni&... zvědavá 7.1.2008 18:18
******Re: je resenim "zvlastn... slovenka3 7.1.2008 19:21
******Re: je resenim "zvlastn... Martina 14.1.2008 18:43
****Re: je resenim "zvlastni&qu... Jája (49 let, 1 dospělé dítě) 7.1.2008 21:41
*****Re: je resenim "zvlastni&... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 23:2
******Re: je resenim "zvlastn... ronniev 8.1.2008 18:50
******Re: je resenim "zvlastn... Jája 14.1.2008 23:16
****dnes už jsem přesvědčená,že to ř... asmara 9.1.2008 11:44
*****Re: dnes už jsem přesvědčená,ž... 10.5Libik12 9.1.2008 12:14
*****Re: dnes už jsem přesvědčená,ž... slovenka3 9.1.2008 16:9
******Re: dnes už jsem přesvědčená... Líza 9.1.2008 18:26
****Re: je resenim "zvlastni&qu... RENATA + SYN 11 LET 16.1.2008 21:17
*školka i škola stejně veronika 7.1.2008 10:26
**Re: školka i škola stejně ...neviditelná... 7.1.2008 12:23
***Re: školka i škola stejně veronika 7.1.2008 12:35
****Jakou školu? Jája 7.1.2008 13:17
****Re: školka i škola stejně ...neviditelná... 7.1.2008 16:26
*****Re: školka i škola stejně veronika 7.1.2008 21:44
******Re: školka i škola stejně Bumbi&05,08,10 7.1.2008 23:49
*******Re: školka i škola stejně ...neviditelná... 8.1.2008 8:34
********Re: školka i škola stejn... slovenka3 8.1.2008 15:10
*********Re: školka i škola ste... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 8.1.2008 16:44
**********Re: školka i škola s... slovenka3 8.1.2008 21:57
***********Re: školka i škola... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 11.1.2008 15:25
************Re: školka i ško... slovenka3 12.1.2008 20:0
*************Re: školka i š... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.1.2008 9:4
**************Re: školka i... Líza 13.1.2008 11:4
***************Re: školka... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.1.2008 11:10
****************Re: škol... Zuzana + kluk04 + holka06 13.1.2008 13:2
*****************Re: šk... ...neviditelná... 13.1.2008 13:9
******************Re: š... Zuzana + kluk04 + holka06 13.1.2008 15:11
*******************Re: š... ...neviditelná... 13.1.2008 22:15
*****************Re: šk... Líza 13.1.2008 14:5
******************Re: š... Zuzana + kluk04 + holka06 13.1.2008 14:45
*****************Re: šk... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.1.2008 21:34
******************Re: š... Zuzana + kluk04 + holka06 14.1.2008 10:14
**************Re: školka i... slovenka3 13.1.2008 20:42
***************Re: školka... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.1.2008 21:14
****************Re: škol... slovenka3 13.1.2008 23:40
*******Re: školka i škola stejně ronniev 8.1.2008 18:57
*Re: Jak to jednou budeme resit? Lída+2 7.1.2008 12:10
**Re: Jak to jednou budeme resit? Jája 7.1.2008 21:49
***Jájo, nevymýšlíš si náhodou? Zdeňka 9.1.2008 21:55
****Re: Jájo, nevymýšlíš si náhodou? Líza 10.1.2008 4:14
****Re: Jájo, nevymýšlíš si náhodou? veronika 10.1.2008 8:25
***Re: Jak to jednou budeme resit? Barča, 2kluci 10.1.2008 8:18
*Re: Jak to jednou budeme resit? M+4 7.1.2008 14:41
**Re: Jak to jednou budeme resit? Markéta 7.1.2008 14:48
**Re: Jak to jednou budeme resit? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 14:53
***Re: Jak to jednou budeme resit? Markéta 7.1.2008 14:57
****Re: Jak to jednou budeme resit? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 15:1
*****Re: Jak to jednou budeme resit... Markéta 7.1.2008 15:7
******Re: Jak to jednou budeme res... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 15:23
*******Re: Jak to jednou budeme r... Barča, 2kluci 8.1.2008 7:31
********Re: Jak to jednou budeme... Barča, 2kluci 8.1.2008 7:49
*********Výhoda vlastního názor... Karin 9.1.2008 11:54
**********Re: Výhoda vlastního... Barča, 2kluci 9.1.2008 13:1
***********Re: Výhoda vlastní... Barča, 2kluci 9.1.2008 13:3
******psaní Ivka +Magda9 + Honzik2 13.1.2008 22:51
*******Re: psaní Lída,3 kluci a holka 14.1.2008 8:56
***Re: Jak to jednou budeme resit? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 14:58
***Re: Jak to jednou budeme resit? Lída,3 kluci a holka 7.1.2008 17:43
****Re: Jak to jednou budeme resit? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 17:53
***Re: Jak to jednou budeme resit? Renata, Tom-6 let, Vítek 3 roky 7.1.2008 19:19
***Re: Jak to jednou budeme resit? *Šárka* 10.1.2008 9:28
***psací písmo v pěti letech Jáša, dva kluci 11.1.2008 9:25
***Re: Jak to jednou budeme resit? ZuziP 14.1.2008 19:45
****Re: Jak to jednou budeme resit? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 14.1.2008 21:8
*****Re: Jak to jednou budeme resit... ZuziP 14.1.2008 21:20
**Re: Jak to jednou budeme resit? slovenka3 7.1.2008 17:54
**Re: Jak to jednou budeme resit? Líza 8.1.2008 6:22
***Re: Jak to jednou budeme resit? Zuzana + kluk04 + holka06 8.1.2008 15:32
****Re: Jak to jednou budeme resit? ZuziP 14.1.2008 19:53
*****Re: Jak to jednou budeme resit... Zuzana + kluk04 + holka06 14.1.2008 22:23
******Re: Jak to jednou budeme res... ZuziP 14.1.2008 23:24
*Re: Jak to jednou budeme resit? reste ... Lea a dva kluci 8.1.2008 11:35
*Re: Jak to jednou budeme resit? ...neviditelná... 8.1.2008 14:29
**Re: Jak to jednou budeme resit? caira (Vojta1/03,Mates11/04) 9.1.2008 13:58
*Re: Jak to jednou budeme resit? Ira, dve dcery 8.1.2008 22:28
*Re: Jak to jednou budeme resit? RENATA + SYN 11 LET 15.1.2008 22:32
kdo má nejchytřejší? Audrey77 7.1.2008 11:4
*Re: kdo má nejchytřejší? veronika 7.1.2008 11:17
**Re: kdo má nejchytřejší? 10.5Libik12 7.1.2008 11:33
***Re: kdo má nejchytřejší? veronika 7.1.2008 11:51
****Chytré děti Lizzie 7.1.2008 12:30
*****Re: Chytré děti 10.5Libik12 7.1.2008 12:41
******Re: Chytré děti veronika 7.1.2008 12:45
******Re: Chytré děti Lizzie 7.1.2008 12:59
*******Re: Chytré děti 10.5Libik12 7.1.2008 13:17
********Re: Chytré děti Lizzie 7.1.2008 13:19
*********Re: Chytré děti 10.5Libik12 7.1.2008 13:32
**********Re: Chytré děti Lizzie 7.1.2008 14:0
***********Re: Chytré děti Markéta 7.1.2008 14:7
************Re: Chytré děti Markéta 7.1.2008 14:9
*************Re: Chytré dět... Lizzie 7.1.2008 14:31
**************Re: Chytré d... Lída,3 kluci a holka 7.1.2008 17:46
***************Re: Chytré... Lizzie 7.1.2008 17:50
********Re: Chytré děti Ráchel, 3 děti 7.1.2008 19:11
****Re: kdo má nejchytřejší? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 14:31
***Re: kdo má nejchytřejší? Ivana Procházková 7.1.2008 20:33
****Re: kdo má nejchytřejší? 10.5Libik12 7.1.2008 23:52
*****Re: kdo má nejchytřejší? 16.5Salám&Lajka14 7.1.2008 23:59
******Re: kdo má nejchytřejší? 10.5Libik12 8.1.2008 0:18
*******Re: kdo má nejchytřejší? 16.5Salám&Lajka14 8.1.2008 0:20
*****Re: kdo má nejchytřejší? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 8.1.2008 6:7
******Re: kdo má nejchytřejší? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 8.1.2008 6:16
**Re: kdo má nejchytřejší? Cvičenka 7.1.2008 11:38
***Re: kdo má nejchytřejší? Maja 7.1.2008 13:24
****Re: kdo má nejchytřejší? slovenka3 7.1.2008 18:17
*****Re: kdo má nejchytřejší? Lizzie 7.1.2008 18:49
******Re: kdo má nejchytřejší? slovenka3 7.1.2008 19:38
*******Re: kdo má nejchytřejší? Lizzie 7.1.2008 21:41
****Nadaným hrozí, že ve škole zleni... Iris 8.1.2008 12:15
* ja to jako soutez neberu caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.1.2008 11:32
*Re: kdo má nejchytřejší? caira (Vojta1/03,Mates11/04) 7.1.2008 11:39
*Re: kdo má nejchytřejší? Kudla2 7.1.2008 13:5
*Re: kdo má nejchytřejší? Lizzie 7.1.2008 18:1
**Oprava Lizzie 7.1.2008 18:2
*Re: kdo má nejchytřejší? Ráchel, 3 děti 7.1.2008 19:15
*Re: kdo má nejchytřejší? 16.5Salám&Lajka14 7.1.2008 22:39
**Re: kdo má nejchytřejší? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 23:5
***Re: kdo má nejchytřejší? Ráchel, 3 děti 7.1.2008 23:12
****Re: kdo má nejchytřejší? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 23:22
*****Re: kdo má nejchytřejší? 16.5Salám&Lajka14 7.1.2008 23:23
******Re: kdo má nejchytřejší? Ráchel, 3 děti 8.1.2008 12:0
*******Re: kdo má nejchytřejší? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 8.1.2008 14:3
********Re: kdo má nejchytřejší? Ráchel, 3 děti 8.1.2008 15:17
*Re: kdo má nejchytřejší? RENATA + SYN 11 LET 15.1.2008 22:44
**Re: kdo má nejchytřejší? 10.5Libik12 15.1.2008 23:8
***Re: kdo má nejchytřejší? Cow :-) 15.1.2008 23:25
****Re: kdo má nejchytřejší? Cow :-) 15.1.2008 23:26
*****Re: kdo má nejchytřejší? 10.5Libik12 15.1.2008 23:36
******Re: kdo má nejchytřejší? Cow :-) 15.1.2008 23:50
*******Patří to teda k jinému člá... 10.5Libik12 16.1.2008 0:7
********Re: Patří to teda k jiné... 10.5Libik12 16.1.2008 0:9
a proc ...? Markéta 7.1.2008 12:10
*Re: a proc ...? veronika 7.1.2008 12:15
**Re: a proc ...? Markéta 7.1.2008 12:34
***Re: a proc ...? veronika 7.1.2008 12:41
****Re: a proc ...? veronika 7.1.2008 12:43
****Re: a proc ...? ...neviditelná... 7.1.2008 16:33
***Re: a proc ...? Lída,3 kluci a holka 7.1.2008 18:1
***Re: a proc ...? Lucie + 2 11.1.2008 20:35
*Re: a proc ...? Katka,kluci 5 a 8 7.1.2008 12:37
**Re: a proc ...? Barča, 2kluci 7.1.2008 14:0
vlastne ... Markéta 7.1.2008 14:46
*Nedodělovat Denča7 7.1.2008 15:23
**Re: Neoddělovat Denča7 7.1.2008 15:25
***Re: Neoddělovat Peter 9.1.2008 18:41
****Re: Neoddělovat 10.5Libik12 9.1.2008 22:16
*****Re: Neoddělovat Peter 10.1.2008 11:50
******Re: Neoddělovat Sylvie 10.1.2008 12:4
*******Re: Neoddělovat Peter 10.1.2008 12:19
********Re: Neoddělovat Sylvie 10.1.2008 12:48
*********Re: Neoddělovat veronika 10.1.2008 13:26
*********Re: Neoddělovat Peter 13.1.2008 20:3
**********Re: Neoddělovat JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.1.2008 21:12
***********Re: Neoddělovat Peter 13.1.2008 21:24
************Re: Neoddělovat JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.1.2008 22:2
**********Re: Neoddělovat Sylvie 13.1.2008 22:7
***********Re: Neoddělovat Peter 13.1.2008 23:20
************Re: Neoddělovat JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 14.1.2008 6:40
**********Re: Neoddělovat ...neviditelná... 13.1.2008 22:30
**********Re: Neoddělovat Líza 14.1.2008 4:58
********Re: Neoddělovat JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 10.1.2008 18:7
******Re: Neoddělovat Barča, 2kluci 10.1.2008 12:9
****Re: Neoddělovat Jáša, dva kluci 9.1.2008 22:47
*****Re: Neoddělovat slovenka3 10.1.2008 19:9
*v tom jsem se poznala.. asmara 10.1.2008 14:49
Přeskočit ročník Margot+1 7.1.2008 16:11
*Re: Přeskočit ročník Petra a nadané dítě 7.1.2008 21:18
**právě proto helena 6 9.1.2008 14:31
***Re: právě proto že toho ví možná v... Lea a dva kluci 9.1.2008 22:22
****Re: právě proto že toho ví možná... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 9.1.2008 22:51
*****Re: právě proto že toho ví mož... Zasjaj. 10.1.2008 5:43
******Re: právě proto že toho ví m... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 10.1.2008 6:36
******Re: právě proto že toho ví m... Líza 10.1.2008 9:32
*******Re: právě proto že toho ví... veronika 10.1.2008 10:19
********Re: právě proto že to...... Lea a dva kluci 12.1.2008 23:23
*********Re: právě proto že to.... ...neviditelná... 12.1.2008 23:30
**********Re: právě proto že t... Lea a dva kluci 13.1.2008 0:12
***********Re: právě proto že... ...neviditelná... 13.1.2008 0:39
***********Re: právě proto že... ...neviditelná... 13.1.2008 0:46
************Re: právě proto ... Líza 13.1.2008 7:9
*************Re: právě prot... ...neviditelná... 13.1.2008 12:57
*********Re: právě proto že to.... sally 13.1.2008 1:21
****Re: právě proto že toho ví možná... Líza 10.1.2008 4:15
*****Re: právě proto že toho....kro... Lea a dva kluci 12.1.2008 23:55
***Re: právě proto JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 9.1.2008 23:6
****Re: právě proto Jáša, kluci 8 a 7 10.1.2008 7:53
základní škola martina 7.1.2008 21:27
*Re: základní škola JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 7.1.2008 22:40
*Re: základní škola JiBi* 8.1.2008 11:58
**Re: základní škola JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 8.1.2008 14:0
*Re: základní škola slovenka3 8.1.2008 14:35
....a ty brďo....ale co s tím, když je j... Mirka, Kubík 0905 9.1.2008 23:50
*Re: ....a ty brďo....ale co s tím, kdy... koa 10.1.2008 0:5
**Re: ....a ty brďo....ale co s tím, k... ala,syn 13.1.2008 15:7
*Re: ....a ty brďo....ale co s tím, kdy... Jája 10.1.2008 10:31
**Re: ....a ty brďo....ale co s tím, k... JaninaH 10.1.2008 11:36
***Re: ....a ty brďo....ale co s tím,... veronika 10.1.2008 13:15
***Janino Jája 10.1.2008 15:36
****Re: Janino veronika 10.1.2008 23:13
**Re: ....a ty brďo....ale co s tím, k... KoproFka 18.1.2008 23:32
***Re: ....a ty brďo....ale co s tím,... MarkétaP + 4 dcerky 19.1.2008 8:39
***Re: ....a ty brďo....ale co s tím,... Zuzana + kluk04 + holka06 19.1.2008 23:51
*Re: ....a ty brďo....ale co s tím, kdy... Peter 10.1.2008 12:6
**Re: ....a ty brďo....ale co s tím, k... KoproFka 14.1.2008 23:10
**Re: ....a ty brďo....ale co s tím, k... KoproFka 14.1.2008 23:17
*Re: ....a ty brďo....ale co s tím, kdy... Jáša, dvě děti 11.1.2008 8:23
*Re: ....a ty brďo....ale co s tím, kdy... Jáša, dvě děti 11.1.2008 8:24
*Re: ....a ty brďo....ale co s tím, kdy... slovenka3 11.1.2008 11:2
**Re: ....a ty brďo....ale co s tím, k... KoproFka 15.1.2008 12:6
do školy dřív Hanka + 2 kluci 11.1.2008 16:55
*Re: do školy dřív Ivka +Magda9 + Honzik2 13.1.2008 23:23
jaká je norma? oddTom, Matěj04 Ignác06 Líza08 11.1.2008 19:8
*Re: jaká je norma? nekázanka 13.1.2008 14:28
**Re: jaká je norma? Zuzana, 2 vnoučata 15.1.2008 9:44
Pro nadané děti je jediné řešení škola p... RENATA + SYN , 10 LET 15.1.2008 22:12
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.