tisk-hlavicka

Handicapované dítě a hračka

8.7.1999 PaedDr. Eva Suchánková Portál

Potřeby handicapovaného dítěte v mateřské škole by měly být zabezpečeny nabídkou podpory, která je konkretizována v individuálním vzdělávacím programu dítěte. Jeho součástí u předškolního dítěte je využití hry a hračky.

Hra a výběr hraček

Učitelka by měla řídit herní činnost tak, aby do ní bylo zapojeno dítě s handicapem podle svých možností, aby byla pro něj hra přirozeně zvládnutelná, což podporuje jeho psychickou rovnováhu, přináší mu klid a vyrovnanost, potvrzuje jeho dovednost a zkušenosti, jeho sociální vztahy a postavení mezi vrstevníky i dospělými. Ze speciálně pedagogického hlediska by měla být hra koncipována a vedena tak, aby umožňovala navazování a zlepšování společenských vztahů mezi handicapovaným dítětem a ostatními dětmi.

K základním funkcím hračky patří pomoc dítěti pochopit svět, učit se mu rozumět, nacházet souvislosti. Každá jednotlivá hračka působí na dílčí oblast poznávání a dílčí oblast rozvoje, teprve celý promyšlený a systematicky sestavený soubor hraček je určitým nástrojem k pozitivnímu ovlivnění vývoje. To platí především pro děti s postižením.

Při výběru hraček pro tyto děti je třeba si vždy uvědomit, zda zvolíme hračky, kterými budeme systematicky působit na rozvíjení postižené funkce, či zda se budeme zaměřovat na rozvoj funkcí kompenzačních, tj. těch, které nejsou postižené a jejichž zlepšením může dítě vyrovnávat svůj handicap.

Speciální péče

Komunikace

Učitelky mateřských škol se asi nejčastěji setkají s dětmi s narušenou komunikační schopností. Řeč se vyvíjí správně, když jsou zachovány vnitřní i vnější podmínky. Je-li porušen jeden faktor, který se účastní tvorby a realizace řeči, naruší se celý komunikační proces. Proto se logopedická péče nesmí zužovat jen na zvukovou rovinu jazykového projevu, ale musí zahrnovat všechny roviny jazykových projevů člověka: Zvukovou, slovní zásobu, gramatickou stránku a také rovinu sociálního uplatnění komunikační schopnosti.

Z tohoto hlediska jsou vhodné hračky, které podporují a rozvíjejí komunikační dovednosti dětí. Např. obrázková domina, puzzle s určitou tematikou, loutková divadla, maňáskové divadlo, hry na obchod, telefony, kuchyňky apod.

Sluch

Sluchové postižení představuje nejtěžší bariéru v komunikaci a ovlivňuje celý vývoj osobnosti. Sluchové vady rozlišujeme podle původu, typů a stupňů a jsou označovány jako nedoslýchavost (lehká, střední a těžká), zbytky sluchu a hluchota. Při výchově a vzdělávání dětí s postižením sluchu se zaměřujeme na budování pojmového slovníku a rozvoj komunikace.

Zrakové vnímání

V mateřské škole se můžeme setkat také s dětmi s narušeným zrakovým vnímáním. Vzhledem k tomu, že asi 80 – 90 % celkového vnímání je zprostředkováno zrakem, jeho nedostatečná kvalita negativně ovlivňuje řadu psychických funkcí a na ně navazující myšlení. U dětí se zbytky zraku se provádí zraková stimulace pomocí dostatečně velkých a jednoduchých předmětů (bez vnitřního členění), s jednoduchou a výraznou barevností, konturami a kontrastní barevností. Cílem těchto cvičení je zlepšení a posílení zrakových funkcí. Současně se zaměřujeme na rozvíjení kompenzačních smyslů – sluchu, hmatu, čichu a chuti.

Tělesná postižení

Poměrně závažná jsou tělesná postižení dětí, především mozková pohybová poškození, projevující se širokou škálou zvláště tonusových a hybných poruch, vzniklých následkem postižení velmi nezralé centrální nervové soustavy. Jde o poškození, které vzniká před porodem, při porodu, případně do jednoho roku (dětská mozková obrna). I pozdější poškození CNS v důsledku úrazu či nemoci narušují senzoriku i motoriku dítěte. Společné je pro ně postižení hlubokých mozkových struktur a charakterizují je tzv. hyperkineze, mimovolní pohyby, které vznikají bez úmyslu dítěte. Reedukace se zaměřuje na zlepšení koordinace držení a pohybu. Používají se tříkolky, kola, jezdící prkna, na rozvoj jemné motoriky kostky, koule, míče – především na nácvik úchopu.

Mentální retardace

Rozsáhlá skupina dětí podprůměrně nadaných, jichž je v populaci asi 13 %, je charakterizována větší závislostí na dospělých, méně regulovanou emocionalitou, sociální hra a chování odpovídají úrovni nižšího věku, řeč je obsahově chudší, chybí složitější pojmy, je omezený rozvoj myšlení. Motorika nebývá porušena.

Mentální retardace je vývojová porucha integrace psychických funkcí, která postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti (stránka duševní, tělesná, sociální). Nejvýraznějším rysem je trvale porušená poznávací schopnost – různá míra snížení rozumových schopností, která se projevuje nejnápadněji především v procesu učení. U těchto dětí se zaměřujeme především na rozvoj komunikačních dovedností, sebeobsluhu, udržování tělesné čistoty.

Originální hračky

Učitelka mateřské školy se setkává s dětmi s různým postižením. Vždy by měla pro dítě volit takové hry a hračky, které budou sloužit jak k reedukaci a kompenzaci postiženého smyslu, tak k psychorehabilitaci dítěte. V tomto směru považuji za vhodné hračky, jako jsou Pyramida zážitků, perly Jumbo, dřevěné kostky – stavebnice vhodné především k rozvoji jemné motoriky, či kuchyňské centrum, dům pro panenky, prodejna a potraviny, telefon, divadlo, domino – vhodné především k rozvoji řeči, velkou překližkovou stavebnici lze využít pro děti zrakově handicapované. Všechny jsou od firmy Benjamin z Uherského Hradiště, která nabízí široký program kvalitních a originálních hraček převážně z přírodních materiálů.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!

Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.