tisk-hlavicka

Najdi, v čem jsi dobrá

6.6.2014 Lucie Zormanová Psychologie Dnes 6 názorů

Projekt netradiční pomoci ženám bez práce.

Pokud uvažujeme, jak pomoci nezaměstnaným ženám při hledání nového pracovního uplatnění, jako první nás obvykle napadne zřídit nějaký rekvalifikační kurz. Na Ostravsku jsme zkusili pomoci ženám nejprve zjistit, v čem jsou nejlepší.

Statistiky jasně ukazují, že ženy jsou na trhu práce znevýhodněné. Mají ve srovnání s muži nejen nižší platy a menší zastoupení ve vedoucích pozicích. Pokud srovnáme počty nezaměstnaných, zjistíme, že větší procento lidí bez práce tvoří ženy. Jedná se především o třicátnice, tedy ženy pečující o malé děti nebo ty, od nichž společnost očekává brzký nástup na rodičovskou dovolenou. Velkou část nezaměstnaných také tvoří ženy v předdůchodovém věku.

Řekni, co tě baví

K nejsložitějším patří situace žen v ostravském regionu. Pracovní znevýhodnění zde souvisí s historicky zakořeněnými genderovými stereotypy, které se na Ostravsku pojí s představou těžkého průmyslu zaměstnávajícího především muže. Muž tu býval ve velké míře jediným živitelem rodiny, na ženu zbývala práce v domácnosti.

Proto je důležité zajistit nezaměstnaným a těm skupinám žen, které jsou nezaměstnaností ohroženy, efektivní pomoc. Jednu z možností nabízí projekt Žena a život, který společně realizují tři ostravské společnosti: COFET a. s., ALVIT - inovace a vzdělávání s. r. o. a Rovné příležitosti o. s.

Primárním cílem projektu je posílit ženské sebevědomí, pomoci ženám k reálnému sebepoznání a podpořit jejich osobnostní rozvoj a seberealizaci - to vše na základě inovativního přístupu k dlouhodobě nezaměstnaným, jenž spočívá ve vedení žen k uvědomění si svých silných stránek. Nezaměstnané ženy totiž často trpí pocity méněcennosti a nejsou schopny si plně uvědomit své silné stránky. Jejich objevení by jim pomohlo lépe prodat své kvality na trhu práce. K naplnění tohoto cíle jsme zvolili individuální a skupinové poradenství pomocí metody Profil silných stránek.

„Na dnešním vysoce konkurenčním trhu práce mají šanci jen ti nadprůměrní. Tak proč systematicky vychovávat a vzdělávat lidi, aby byli jen průměrní? Tato metoda vychází z jednoduché myšlenky: Zaměřuje se jen na silné stránky a ty chce rozvíjet. Proč se násilím rozvíjet v něčem, v čem nakonec při nejlepší vůli budu jen průměrný? Není mnohem lepší a zábavnější dělat to, co mám rád, co mě baví, na co se těším? Dělat právě to, v čem se mohu při stejném úsilí stát nadprůměrným?“ říká o metodě Profil silných stránek její metodik Martin Pokorný. „Není lepší chodit do práce rád a díky tomu mít možnost žít bohatý a naplněný život? Tato metoda je unikátní, protože je založena na tomto jednoduchém principu a má mocné nástroje, jak vás vést a ukázat vám cestu k vašemu úspěchu,“ dodává.

K dosažení tohoto cíle využíváme koučování pomocí inovativní metody, která je inspirovaná úspěšnou německou metodou Profilpass. Při koučování se s ženami probírají různé oblasti jejich života (domácnost a rodina, vzdělávání, koníčky, pracovní kariéra) a při diskusi o činnostech v těchto oblastech jsou klientky vedeny k uvědomování si svých silných stránek - dovedností a kompetencí.

Poradce nepředkládá žádná hotová řešení. Naopak vede účastnice k tomu, aby své silné stránky, životní sen či cestu své seberealizace objevily samy, neboť tímto způsobem dochází k opravdové internalizaci, žena si „poselství projektu“ vezme k srdci a opravdu bude chtít změnit svůj život a pro tuto změnu udělá potřebné kroky.

Unikátnost této metody tkví podle poradkyně Michaely Šebestové v jednoduchosti, neboť se silné stránky odvozují z těch nejbanálnějších úkonů každého dne, které prožíváme a děláme jaksi samozřejmě. „Další jedinečnost této metody spočívá v propojení objevených silných stránek s naším cílem a jeho akčními kroky. V metodě je propojovací článek, který spojuje naši minulost a naši vizi o budoucnosti. Probíhá zde silný moment uvědomění si, že například i v obyčejném žehlení se mohou projevovat silné stránky, třeba organizační schopnosti. Žena snáze získá důvěru v to, že může realizovat své sny - udělat z nich reálné vize, svůj cíl. A že ho může dosáhnout právě proto, že potenciál k němu v sobě vždy měla. Klientka pochopí, že vše závisí na její aktivitě.“

Jak vytvořit Profil silných stránek

Klíčovou roli v práci s metodou Profil silných stránek hraje pojmenování důležitých situací, událostí a aktivit odehrávajících se v životě účastnic. Jde především o to, aby si systematicky uvědomovaly, co všechno v každodenním životě vykonávají, ať už jde o odborné činnosti, koníčky, či zdánlivě zcela nepodstatné věci. Také je třeba zamyslet se nad důvody, proč účastnice danou aktivitu dělá či dělala. Při pojmenování aktivit nehraje žádnou roli, jestli se jim věnovala jako dítě, ve škole, nebo až během pracovního života.

Jedním z předpokladů efektivity této metody je to, že účastnice jsou samy k sobě otevřené a upřímné. To klade nemalé nároky na profesionalitu a citlivý přístup osobního poradce.

Při analýze kterékoliv oblasti života (vzdělání, práce, koníčky, domácnost, rodina) dbá poradce na to, aby klientka uváděla činnosti, jež provádí nejčastěji a nejraději. V těchto oblastech pak vyhledává aktivity, v nichž se cítí být silná a ve výhodě oproti jiným.

Aktivity, které klientka vykonává a z nichž pramení příslušné kompetence, analyzuje poradce následujícím způsobem:

1. krok: Pojmenování

Klientka vedená poradcem pojmenuje důležité situace, události a aktivity ve svém životě. Zároveň jmenuje i důvody, proč se tyto děje udály, což je také důležité.

2. krok: Popis stávající situace

Základem tohoto kroku je, aby si klientka odpověděla na otázky: Co jsem sama dokázala? Jak jsem při tom postupovala? Odpovědí by měla být konkrétní dovednost, kterou klientka ovládla v minulosti a jejíž prokázání a pravdivost je zřejmá. Poradce klientku nabádá k upřímnosti, otevřenosti a dostatečnému rozmyslu.

3. krok: Co na tom bylo pro mě důležitého?

V tomto kroku si má klientka odpověděla na otázku: Co jsem se touto aktivitou naučila?

4. krok: Posouzení

V poslední fázi se klientka pod vedením poradce zamýšlí nad stupněm osvojení dané činnosti nebo kompetence a hodnotí ji jednou z pěti úrovní. Zde vycházíme z měkkých kompetencí definovaných v rámci Národní soustavy kvalifikací, kde jsou kompetence a jejich úrovně jasně vymezeny a popsány. To zároveň přispívá k větší sebedůvěře klientky směrem k trhu práce.

Zjištěné kompetencí je nutné utřídit - při hledání silných stránek se totiž mohou ty nejdůležitější v různých souvislostech opakovat. Jakmile jsou stanoveny silné stránky, následuje vymezení soukromého či pracovního cíle, neboť klientka si uvědomí své přednosti, které jí pomohou dosáhnout vhodné cesty seberealizace. Uvědomí si, čemu by se opravdu chtěla věnovat, jaká činnost by ji naplňovala.

Po vymezení cíle v hrubých obrysech je třeba ho konkretizovat a rozčlenit na akční kroky. V této fázi je důležité, aby poradce dokázal v klientce vzbudit reálnou představu sebe sama při cestě vedoucí k dosažení cíle a reálný obraz vlastního života po jeho dosažení. Klientka musí být schopná odpovědět na následující otázky: Co se změní a jaké podmínky musím splnit pro kladný výsledek? Jsou osoby, které by mi mohly pomoci? Uvědomuji si všechny následky a změny, které nastanou?

Nyní jde o to, aby si klientka reálně dokázala představit překonávání překážek a zjistila, zda je v jejích silách cíle reálně dosáhnout. Nastavíme si proto jednotlivé kroky a termíny, tedy konkrétní činnosti vedoucí ke splnění hlavního cíle.

Ženám na míru

Metoda Profilu silných stránek je přizpůsobena ženské psychice a ženskému způsobu myšlení.

Vychází ze zkušenosti potvrzené i výzkumy (kupř. Carol Gilligan), že ženy ve snaze adaptovat se na novou situaci a obstát v ní často zapomínají na vlastní seberealizaci, přizpůsobí se potřebám rodiny, manžela, dětí a zaměří se na to, aby obstály ve své sociálně uznávané roli ženy matky. Zapomínají na své sny, potřeby, zájmy, nerozvíjejí své silné stránky, jelikož se snaží naplnit potřeby druhých lidí. Naplňování potřeb druhých a pomoc bližním je dosud ve velké míře společností chápáno jako „ženský úděl“.

Ženy mají často problém s malým sebevědomím a sebepodceňováním, a to již od pubertálních let. Jsou k sobě daleko kritičtější než muži a chlapci. A to je třeba změnit, neboť tento komplex méněcennosti ženám brání v kariérním postupu a často hraje roli handicapu při ucházení se o pracovní místo.

Na tyto dva problémy reaguje náš projekt - pomáhá ženám najít své silné stránky, pravou cestu k seberealizaci, kterou ve snaze neustále se přizpůsobovat situacím ztratily. Objevením silných stránek se řeší i komplex méněcennosti. Lukáš Látal z občanského sdružení Nebuď oběť! k tomu dodává: „Zjistit reálný dopad programu na klientky je otázkou míry jejich uplatnění na trhu práce, což je dlouhodobý proces. Přesto se již od první skupiny absolventek metody setkáváme s pozitivními reakcemi, které se nejčastěji týkají zvýšení sebevědomí, jež je podpořeno uvědoměním si vlastních silných stránek, a to nikoli pouhým testováním, ale zvnitřněním na základě vlastních zkušeností a prožitých situací. Oceňovaná bývá také mapa akčních kroků, kdy žena zjišťuje reálné možnosti změn a naplňování svých snů, k nimž doposud neměla dostatek podpory. Věříme, že na konci projektu vznikne unikátní metoda, jejíž výhody budou moci využívat úřady práce po celé ČR.“

Další informace naleznete v časopisu Psychologie Dnes.

Autorka je pedagožka, působí jako genderová specialistka ve společnostech Rovné příležitosti, v agentuře KaPA a přednáší sociální pedagogiku a didaktiku na vysoké škole AHE Wodzislaw Slaski.

Názory k článku (6 názorů)
Najdi, v čem jsi dobrá Milča 9.6.2014 7:10
*Re: Najdi, v čem jsi dobrá RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA 9.6.2014 15:5
*Re: Najdi, v čem jsi dobrá Babsi+2 11.6.2014 0:34
Metoda pana metodika Barča, dcera 5 let 12.6.2014 22:41
*Re: Metoda pana metodika marianema 15.6.2014 16:57
Ideální svět! Pavla 10.7.2014 11:9
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Wellness Víkend   |   Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.