tisk-hlavicka

Jak základní škola poškozuje děti

16.10.2008 Jan Michal Mleziva Rodina a škola 301 názorů

Stát zajišťuje naplnění práva na vzdělání prostřednictvím povinné školní docházky. Jakkoli je však školní vzdělávání prospěšné, dochází v určitých ohledech též k negativnímu působení základní školy na děti či přímo k jejich poškozování, a to v prvé řadě na jejím prvním stupni. Toto tvrzení, pro někoho možná dosti zarážející, potvrzují má dlouholetá sledování základní školy jak očima učitele, tak i rodiče.

Naše základní školství prochází právě obdobím reformních změn, od nichž se oficiálně očekává zásadní obrat ve způsobu vzdělávání. Bohužel kvůli polovičatosti, s níž byla reforma připravena, je třeba se škodlivými vlivy školy nadále počítat.

Od roku 1989 se podstatně změnilo prostředí, v němž děti prožívají své dětství a do něhož následně dospívají. Tempo změn je tak prudké, že pro jednotlivce je velmi obtížné držet s nimi krok. Pozice, úloha, ale též stabilita rodiny byly změnami ve společnosti dosti oslabeny, čímž dochází často k postižení osobnosti dítěte. Před školou jakožto profesionálním zařízením (na rozdíl od rodiny) vyvstávají do budoucna nové úkoly. Jenže jsou to právě školy, kdo se zavádění důležitých novot vzpouzí s odvoláním se na přání „nezasvěcených“ rodičů, ignorujících nejnovější poznatky pedagogických věd.

První stupeň neplní svou funkci

Stěžejní postavení v systému vzdělávání zaujímá první stupeň základní školy. Jeho význam nespočívá pouze v budování základu pro další vzdělání, ale též v utváření vztahu ke vzdělávání v celé jeho šíři. Obecně se na první stupeň (a to často i ve školách) nahlíží s jistým despektem, což se ještě donedávna projevovalo i vyššími učitelskými úvazky oproti druhému stupni. Nynější sjednocení úvazků učitelů obou stupňů však není výsledkem uznání vyššího významu prvního stupně, ale zohlednění stejného stupně vzdělání učitelů. Stále nám ještě schází pochopení Komenského, který tvrdil: „Učitel nejnižší třídy by měl být nad jiné moudřejší a má být také získán za plat nad jiné větší.“ Čím mladší žák, tím větší díl zodpovědnosti. Chyby, jichž se dopouštíme, jej pak mohou poznamenat na celý další život. (Toho však učitelé nebývají svědci.) Aby tedy mohl první stupeň základní školy plnit zdárně svou funkci, vyžaduje fundovanou osobnost učitele, kterou zatím pedagogické fakulty nejsou s to připravit. Katedry primární pedagogiky sice provádějí úpravy svých studijních plánů, ale doposud nedošlo k takovým změnám, které by zajistily potřebnou fundovanost učitele prvního stupně. Jejím základem je plné vědomí celkově možného rozsahu působení vlastní autority a z toho plynoucí zodpovědnosti, neboť žáci této věkové kategorie přistupují ke svému učiteli s maximální otevřeností a důvěrou, a to bez jakéhokoli kritického odstupu.

Poškozuje podle vašeho názoru škola děti?

Dítě samozřejmě poškozuje výchova i škola. Je jasné, že není možné se vyhnout nešikovným výchovným opatřením, které dítěti ublíží. Kdybychom chtěli posílat děti jen do školy, která jim neubližuje, museli bychom je nechat doma. Tím bychom jim ale vlastně hodně ublížili.
Jan Rychlý, rodič

Škola bere dětem svobodu. Svobodu dělat si, co chci, a přemýšlet svým vlastním způsobem. Zdá se mi, že se ale škola stává v současnosti otevřenější a děti nejsou nuceny tolik se formovat do jednoho požadovaného tvaru. I když to možná vidím moc optimisticky.
Lenka Koláčková, rodič

Kdyby škola nějakým způsobem mé dítě poškozovala - například by byl můj syn ve škole šikanován, školu samozřejmě hned změním. Důvěřuji naší paní učitelce. Vím, že dělá vše, co může, aby děti do školy chodily rády.
Daniela Jubešová, rodič

Výrazná koncepční změna, která na první stupeň negativně dolehla (a následně i na druhý a třetí stupeň), nastala v roce 1976, kdy byla zahájena přestavba soustavy vzdělávání v ČSSR. První stupeň pozbyl svůj pragmatický charakter zaměřený na skutečné vzdělávací potřeby dítěte a svou nově zavedenou akademičností, byť v primitivní formě, se stal nepřiměřený věku žáků. Zcela předčasně byly děti nuceny používat abstraktní pojmy, které představovaly pro řadu z nich překážku v porozumění učební látce, a to záhy po nástupu do 1. třídy. To lze doložit na drobném příkladu: Srozumitelný název předmětu Počty byl nahrazen označením Matematika; konkrétní operace sčítání již nezněla „dvě hrušky a dvě hrušky jsou čtyři hrušky“, nýbrž „dvě hrušky plus dvě hrušky se rovná čtyři hrušky“. Samozřejmě i jazyk učebnic neodpovídal úrovni myšlení žáků. Bohužel až do současnosti nedošlo z tohoto hlediska k potřebné korekci, takže žáci (kromě mimořádně nadaných) jsou permanentně přetěžováni. Učitelé, kteří si tuto skutečnost uvědomují, však mají pouze možnost tlumit sílu poškozování dětí.

Příliš mnoho učiva

Nepřiměřené množství učiva, navíc bez jeho dostatečného pochopení, nevede děti k poznání světa, ale spíše k přesvědčení, že obsah vzdělávání představuje svět sám pro sebe. Učení tak ztrácí svůj původní smysl a ústřední motivací se stává získání co nejlepší známky. Děti se ženou za jedničkami, popř. odpovídajícím slovním hodnocením. (Slovní hodnocení musí být podle školské legislativy převoditelné do klasifikačních stupňů, takže situaci nijak neřeší.) Namísto uspokojení zvídavosti dětí způsobuje první stupeň základní školy to, že žáci se většinou cítí školou otráveni, což zcela ovlivňuje jejich vztah k učení v dalším životě. Oficiální požadavek, aby byla u žáků vypěstována potřeba vzdělávání, zůstává pouhou formalitou.

Útlak fantazie

Kromě zvídavosti ignoruje koncepce prvního stupně dětskou tvořivost a fantazii, pro něž nezbývá kvůli předimenzovanosti požadavků patřičný prostor. Nejedná se pouze o výtvarnou výchovu, kde by měly být tvořivost a fantazie uplatňovány, nýbrž by jimi mělo být protkáno celé vzdělávání na prvním stupni. Ještě před pár lety měly děti dostatek příležitostí k přirozenému nabývání zkušeností mimo školu, které bylo bohaté na smyslové vnímání. Tím bylo vytvářeno východisko pro vzdělávací proces ve škole. Současný životní styl poskytuje dětem převážně umělé podmínky k poznávání vnějšího světa, dětem často splývají skutečnost a fikce, a tak se poznávací proces stává ještě obtížnější než dříve. Školy však na tuto skutečnost mohou jen stěží reagovat, a to jak z důvodu nepřiměřených nároků plynoucích z rámcových vzdělávacích programů, tak i setrváváním na tradičních způsobech vzdělávání. (V roce 1997 pozbyly platnost bývalé učební osnovy a školy si mohly zvolit jeden ze tří vzdělávacích programů - Základní škola, Obecná škola a Národní škola. Většina škol realizovala výuku podle programu Základní škola, který se velmi podobal předchozí koncepci. Lze tedy předpokládat, že i současné školní vzdělávací programy představují přepracovaný program Základní škola formálně doplněný o prvky stanovené rámcovým vzdělávacím programem.)

Hodnocení, které poškozuje

Pro zdravý vývoj osobnosti dítěte je důležité pěstování sebedůvěry, jejíž význam se v současné době plné neustálých změn podstatně zvýšil. Systém hodnocení žáků však i nadále zůstává na jednostranném posuzování výsledků učení a ostatní složky školního vzdělávání nejsou zohledněny. Žáci jsou stále klasifikováni, tj. označováni tradičními nálepkami od jedničkáře po pětkaře, za nimiž pak bývá skryta celá osobnost dítěte. Každý výkon žáka, který nesplňuje kritéria k získání jedničky, popř. jejího ekvivalentu, je tradičně vnímán jako špatný, přestože ze strany dítěte bylo vyvinuto maximální úsilí. Takoví žáci nemají pak šanci zažít úspěch. A pokud se jim podaří úspěchu dosáhnout, pak většinou v předmětech výchov, které jsou ale běžně považovány za okrajové. Škola tedy děti jiné než rozumově nadané diskriminuje a rozvíjí v nich pocit méněcennosti.

Podpořme duševní zdraví našich dětí

Stále výraznějším znakem naší doby se stává neurotická osobnost. Úkolem společnosti by proto měla být prevence tohoto jevu. Základní školy, po rodinách druhé instance podílející se významnou měrou na formování osobnosti, však již od 1. třídy vytvářejí často prostředí strachu, nepochopení, nejistoty, neúspěchu, čímž správnému vývoji dítěte škodí a napomáhají vytváření základů budoucích neuróz. Jak jsem již výše uvedl, reforma probíhající na základních školách nebyla důsledně připravena, takže negativní vlivy školy na děti budou vesměs přetrvávat nadále. Je-li ale ohroženo duševní zdraví dětí, je namístě učinit urychleně patřičné kroky, abychom předešli psychickému poškozování žáků alespoň ze strany škol. Všechna ostatní poškození školou, z nichž jsem upozornil pouze na některá, ač rovněž nezanedbatelná, lze postavit z hlediska akutnosti na druhé místo.

Názory k článku (293 názorů)
První třída Michaela Pecharová 16.10.2008 9:18
*Re: První třída fisperanda 16.10.2008 9:34
**Re: První třída kreditka 16.10.2008 10:24
***Anglictina Jana 16.10.2008 17:32
****Re: Anglictina Markéta, syn 6 l. a čerstvé miminko 17.10.2008 10:0
****Re: Anglictina marketa 19.10.2008 12:54
*****Re: Anglictina DreaS 19.10.2008 16:3
**Re: První třída Zdenka_ 16.10.2008 22:6
**ještě něco Vlk ( dcery 22 a 18) 19.10.2008 19:6
*primární .´.. 16.10.2008 9:47
*3O dětí a nutnost sedět v lavici! Petra 16.10.2008 11:14
*Re: První třída Dana, prvňáček 16.10.2008 15:15
Problém je jinde fisperanda 16.10.2008 9:29
*Re: Problém je jinde Jája 16.10.2008 9:54
**Re: Problém je jinde Katka,kluci 6 a 10 16.10.2008 10:26
***Re: Problém je jinde Babsi+2 16.10.2008 11:36
****Re: Problém je jinde .´.. 16.10.2008 12:13
*****Re: Problém je jinde Jája 16.10.2008 13:44
******Re: Problém je jinde Ala 16.10.2008 21:51
******Re: Problém je jinde Zuzina, dvě děti 20.10.2008 8:40
******Re: Problém je jinde Ronja 19.11.2010 10:16
****Re: Problém je jinde nordica 16.10.2008 22:6
*****Re: Problém je jinde Líza 16.10.2008 22:10
******Re: Problém je jinde JaninaH 16.10.2008 22:20
*******Re: Problém je jinde Líza 16.10.2008 22:23
******Re: Problém je jinde kopidlno 16.10.2008 22:20
*****Re: Problém je jinde Katka,kluci 6 a 10 17.10.2008 10:33
******Re: Problém je jinde Líza 17.10.2008 10:37
*******Re: Problém je jinde Katka,kluci 6 a 10 17.10.2008 10:44
********Re: Problém je jinde Líza 17.10.2008 10:48
*********Re: Problém je jinde Katka,kluci 6 a 10 17.10.2008 10:58
*Re: Problém je jinde Helena (4 a 1 rok) 16.10.2008 9:55
*Re: Problém je jinde Pruhovaná 16.10.2008 10:32
**Re: Problém je jinde Kyti a 3 poupátka 16.10.2008 10:36
***Re: Problém je jinde Líza 16.10.2008 10:42
****Re: Problém je jinde Kyti a 3 poupátka 16.10.2008 11:14
***Re: Problém je jinde Katka +3 16.10.2008 10:42
***Re: Problém je jinde zuzini 16.10.2008 12:22
****Re: Problém je jinde myše, 2+2 16.10.2008 12:36
*****Re: Problém je jinde Mlada 16.10.2008 15:19
***Re: Problém je jinde Helena, tři dospělé děti 16.10.2008 12:31
*Re: Problém je jinde Olga 16.10.2008 11:58
*Re: Problém je jinde Peggy 16.10.2008 12:33
*Re: Problém je jinde Kohnova 16.10.2008 17:45
**Re: Problém je jinde Ala 16.10.2008 22:0
***Re: Problém je jinde Kohnova 16.10.2008 23:11
****Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 10:34
*****Re: Problém je jinde Líza 17.10.2008 10:42
******Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 10:57
*******Re: Problém je jinde Líza 17.10.2008 10:58
********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 11:29
*********Re: Problém je jinde Líza 17.10.2008 11:33
**********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 11:52
***********Re: Problém je jin... Líza 17.10.2008 11:55
*******Re: Problém je jinde JaninaH 17.10.2008 11:27
********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 11:32
*********Re: Problém je jinde Líza 17.10.2008 11:35
**********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 11:47
***********Re: Problém je jin... Líza 17.10.2008 11:50
************Re: Problém je j... Ala 17.10.2008 11:55
*************Re: Problém je... Líza 17.10.2008 11:58
**************Re: Problém ... Ala 17.10.2008 12:6
***************Re: Problé... Líza 17.10.2008 12:12
****************Re: Prob... Ala 17.10.2008 12:21
*****************Re: Pr... JaninaH 17.10.2008 12:31
******************Re: P... JaninaH 17.10.2008 12:34
*******************Re: P... Líza 17.10.2008 12:35
********************Re: P... Ala 17.10.2008 13:29
*************Re: Problém je... Líza 17.10.2008 12:0
************Re: Problém je j... JaninaH 17.10.2008 11:56
*************Re: Problém je... Ala 17.10.2008 12:4
***********Re: Problém je jin... Líza 17.10.2008 11:54
************Re: Problém je j... Ala 17.10.2008 11:59
*************Re: Problém je... Líza 17.10.2008 12:3
**************Re: Problém ... Ala 17.10.2008 12:10
***************Re: Problé... Líza 17.10.2008 12:15
****************Re: Prob... Ala 17.10.2008 12:23
*****************Re: Pr... Líza 17.10.2008 12:26
******************Re: P... Ala 17.10.2008 13:34
*******************Re: P... Líza 17.10.2008 13:52
********************Re: P... Ala 17.10.2008 14:28
********Re: Problém je jinde JaninaH 17.10.2008 11:33
*****Re: Problém je jinde Kohnova 17.10.2008 16:41
******Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 16:53
*******Re: Problém je jinde Kohnova 17.10.2008 17:4
********Re: Problém je jinde JaninaH 17.10.2008 17:13
*********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 18:2
**********Re: Problém je jinde JaninaH 17.10.2008 18:25
***********Re: Problém je jin... Ala 17.10.2008 18:46
***********Re: Problém je jin... Vlk ( dcery 22 a 18) 19.10.2008 19:29
************Re: Problém je j... Líza 19.10.2008 19:55
*******Re: Problém je jinde MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 17:8
********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 18:6
*********Re: Problém je jinde MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 18:31
********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 18:28
*********Re: Problém je jinde MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 18:33
**********Re: Problém je jinde Ala 17.10.2008 18:53
***********Re: Problém je jin... Sylvie 17.10.2008 18:57
************Re: Problém je j... Ala 17.10.2008 19:10
*************Re: Problém je... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:16
**************Re: Problém ... Ala 17.10.2008 19:28
***************Re: Problé... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:34
****************Re: Prob... Ala 17.10.2008 19:58
***************Re: Problé... Sylvie 17.10.2008 19:40
*************Re: Problém je... Sylvie 17.10.2008 19:19
**************Re: Problém ... Ala 17.10.2008 19:30
************Re: Problém je j... Vlk ( dcery 22 a 18) 19.10.2008 19:33
***********Re: Problém je jin... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:12
************Re: Problém je j... Ala 17.10.2008 19:24
*************Re: Problém je... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:27
**************Re: Problém ... JaninaH 17.10.2008 19:35
***************Re: Problé... Ala 17.10.2008 20:24
**************Re: Problém ... Ala 17.10.2008 19:35
***************Re: Problé... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:37
****************Re: Prob... Líza 17.10.2008 19:39
**************Re: Problém ... Zufi. 17.10.2008 19:43
***************Re: Problé... Ala 17.10.2008 19:46
****************Re: Prob... Líza 17.10.2008 19:48
**************Re: Problém ... Unique, dvě holky 17.10.2008 20:33
*************Re: Problém je... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:33
**************Re: Problém ... Ala 17.10.2008 19:40
***************Re: Problé... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 19:42
****************Re: Prob... Líza 17.10.2008 19:45
*****************Re: Pr... Ala 17.10.2008 19:48
******************Re: P... Líza 17.10.2008 19:50
*******************Re: P... Ala 17.10.2008 20:4
********************Re: P... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 20:17
*********************Re: P... Ala 17.10.2008 20:28
**********************Re: P... Ala 17.10.2008 20:31
***********************Re: P... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 20:36
************************Re: P... Ala 18.10.2008 1:12
***********************Re: P... Zuzana, Filip 04+Mandy 06 17.10.2008 21:59
************************Re: P... Ala 18.10.2008 1:4
*************************Re: P... Kohnova 18.10.2008 1:30
**************************Re: P... Ala 18.10.2008 1:56
**********************Re: P... Ala 17.10.2008 20:31
***********************Re: P... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 20:38
************************Re: P... Ala 18.10.2008 1:26
******************Re: P... JaninaH 17.10.2008 19:53
*******************Re: P... Zufi. 17.10.2008 19:57
*******************Re: P... JaninaH 17.10.2008 19:57
********************Re: P... JaninaH 17.10.2008 20:0
*********************Re: P... Líza 17.10.2008 20:1
*******************Re: P... Ala 17.10.2008 20:13
***********Alo! Ivule 18.10.2008 11:47
*Re: Problém je jinde Henriette 19.10.2008 8:34
Je to tak :-( Mariana Nováková, bezdětná 16.10.2008 9:30
*základ vidím v rodině i 17.10.2008 14:15
něco na tom je Lucie, dvě děti 16.10.2008 9:34
*Re: něco na tom je Peggy 16.10.2008 9:53
**to ale narážíš .´.. 16.10.2008 10:0
***Re: to ale narážíš Peggy 16.10.2008 10:5
****Re: to ale narážíš .´.. 16.10.2008 10:12
*****kolektiv neměnit luca 17.10.2008 1:2
****Re: to ale narážíš .´.. 16.10.2008 10:16
****Re: to ale narážíš Kyti a 3 poupátka 16.10.2008 10:25
*****Re: to ale narážíš pieris 16.10.2008 15:47
******morcata marketa 16.10.2008 15:54
*******Re: morcata Michaela Pecharová 16.10.2008 16:0
********Re: morcata pieris 17.10.2008 8:55
******To si děláš srandu ? Katka,kluci 6 a 10 16.10.2008 16:40
*****Re: to ale narážíš Rodič i pedagog 16.10.2008 17:12
*****Re: to ale narážíš Kahlan+4 16.10.2008 19:45
****Re: to ale narážíš .´.. 16.10.2008 10:28
*****Re: to ale narážíš Peggy 16.10.2008 11:15
******Re: to ale narážíš Lída+2 16.10.2008 17:30
*******Re: to ale narážíš Peggy 16.10.2008 17:53
********Re: to ale narážíš Kohnova 16.10.2008 18:2
*****Re: to ale narážíš zuzkasim 16.10.2008 13:27
***Re: to ale narážíš zuzkasim 16.10.2008 13:16
****Re: to ale narážíš Peggy 17.10.2008 8:36
Generalizace Líza 16.10.2008 9:51
*Re: Generalizace Kyti a 3 poupátka 16.10.2008 9:59
**Re: Generalizace Líza 16.10.2008 10:2
***Re: Generalizace Kyti a 3 poupátka 16.10.2008 10:11
****Re: Generalizace .Žaba 16.10.2008 10:25
*****Re: Generalizace Kyti a 3 poupátka 16.10.2008 10:30
*Re: Generalizace zuzini 16.10.2008 10:6
**Re: Generalizace Lenka** 16.10.2008 11:20
**Re: Generalizace Lída+2 16.10.2008 17:18
*Re: Generalizace Lída+2 16.10.2008 12:27
*Re: Generalizace Siddhártha 16.10.2008 14:34
**Re: Generalizace Líza 16.10.2008 14:50
***Re: Generalizace Siddhártha 17.10.2008 1:21
**Re: Generalizace Lída+2 16.10.2008 16:59
***Re: Generalizace Siddhártha 17.10.2008 1:25
*Re: Generalizace Ivule 18.10.2008 18:32
**Re: Generalizace Líza 18.10.2008 18:38
***Re: Generalizace Ivule 18.10.2008 18:46
****Re: Generalizace Líza 18.10.2008 19:11
Není to tak jednoduché Helena (4 a 1 rok) 16.10.2008 9:52
*Re: Není to tak jednoduché Kudla2 16.10.2008 12:56
*Re: Není to tak jednoduché Dana 16.10.2008 15:39
Blbost Helena, tři dospělé děti 16.10.2008 12:34
*Re: Blbost Lenka** 16.10.2008 12:46
*Re: Blbost Siddhártha 16.10.2008 14:37
**Re: Blbost Dana 16.10.2008 15:27
***Re: Blbost Lenka** 16.10.2008 17:42
***Re: Blbost Siddhártha 17.10.2008 1:29
***Re: Blbost Axident 19.10.2008 9:13
***Re: Blbost Dana 23.10.2008 17:29
je to nejen o škole pajda 16.10.2008 12:53
Po dlouhé době výborný článek Zuzana, Filip 04+Mandy 06 16.10.2008 13:7
... zuzkasim 16.10.2008 14:2
*Re: ... Dany 16.10.2008 16:38
**Re: ... Ala 16.10.2008 22:19
*Re: ... Katka (kluci 12 a 14) 16.10.2008 17:28
**Re: ... zuzkasim 16.10.2008 20:13
***Re: ... Líza 16.10.2008 20:23
Názor učitelky 2. stupně Šárka, syn+dcera 16.10.2008 17:6
*Re: Názor učitelky 2. stupně Líza 16.10.2008 17:18
**Re: Názor učitelky 2. stupně Lída+2 16.10.2008 17:24
**Re: Názor učitelky 2. stupně ivaxx 16.10.2008 20:21
***Re: Názor učitelky 2. stupně Líza 16.10.2008 20:23
****Re: Názor učitelky 2. stupně Líza 16.10.2008 20:24
*****Re: Názor učitelky 2. stupně ivaxx 16.10.2008 20:33
******Re: Názor učitelky 2. stupně Líza 16.10.2008 20:35
*******solidaritu! km 21.10.2008 22:10
**Re: Názor učitelky 2. stupně Dajenka, 1 dítko 19.10.2008 22:22
*Re:Žabátko Stázi 2 16.10.2008 17:21
*Re: Názor učitelky 2. stupně Marcela 20.10.2008 18:25
Je mi z toho zle barbora-žákyně 9.třídy-bratranec ve 3.,setřenice prvňáček 16.10.2008 17:30
*Re: Je mi z toho zle Lída+2 16.10.2008 17:31
**Re: Je mi z toho zle fulinda 16.10.2008 19:41
*Re: Je mi z toho zle Hanka 16.10.2008 19:13
**Re: Je mi z toho zle MirkaM 16.10.2008 19:47
***Re: Je mi z toho zle Hanka 16.10.2008 19:59
***Re: Je mi z toho zle Líza 16.10.2008 20:15
****Re: Je mi z toho zle MirkaM 16.10.2008 23:34
*****Re: Je mi z toho zle Líza 17.10.2008 8:19
*Re: Je mi z toho zle Ifka... 19.10.2008 10:26
Až přílišná volnost Marta - tři děti  16.10.2008 20:9
*Re: Až přílišná volnost ivaxx 16.10.2008 20:23
*Re: Až přílišná volnost Lea 17.10.2008 1:3
**Re: Až přílišná volnost Siddhártha 17.10.2008 1:22
**Re: Až přílišná volnost Peggy 17.10.2008 8:13
**Re: Až přílišná volnost Marta - tři děti  17.10.2008 8:43
***Re: Až přílišná volnost Ajtakrajta 17.10.2008 8:55
****Re: Až přílišná volnost ...neviditelná... 17.10.2008 10:6
****Re: Až přílišná volnost Marta - tři děti  17.10.2008 10:30
*Re: Až přílišná volnost Perta : 9 + 7 let  17.10.2008 9:6
**Re: Až přílišná volnost Líza 17.10.2008 9:11
***Re: Až přílišná volnost Petra 17.10.2008 10:16
****Re: Až přílišná volnost Líza 17.10.2008 10:18
*****Re: Až přílišná volnost Siddhártha 17.10.2008 14:14
******Re: Až přílišná volnost ...neviditelná... 17.10.2008 15:33
Chvala Waldorfu! Jana, ucitelka m/f 16.10.2008 22:42
*Re: Chvala Waldorfu! fisperanda 17.10.2008 8:18
**Re: Chvala Waldorfu! Hanka 17.10.2008 9:2
**Re: Chvala Waldorfu! Katka,kluci 6 a 10 17.10.2008 10:56
***Re: Chvala Waldorfu! ...neviditelná... 17.10.2008 11:16
****Re: Chvala Waldorfu! Hanka 18.10.2008 10:23
***Re: Chvala Waldorfu! Kimmy, 2 deti 17.10.2008 11:26
****Re: Chvala Waldorfu! ...neviditelná... 17.10.2008 11:47
*****Montessori firma :) Katka,kluci 6 a 10 17.10.2008 12:19
******Re: Montessori firma :) Líza 17.10.2008 12:23
*******Re: Montessori firma :) Katka,kluci 6 a 10 17.10.2008 12:25
******Re: Montessori firma :) ...neviditelná... 17.10.2008 12:29
*******Pití o hodině a pro Lízu MirkaM 17.10.2008 21:4
********Re: Pití o hodině a pro ... Lída,3 kluci a holka 17.10.2008 21:15
*********Re: Pití o hodině a pr... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 21:19
**********Re: Pití o hodině a ... Sylvie 17.10.2008 21:33
***********Re: Pití o hodině ... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 21:35
************Re: Pití o hodin... Sylvie 17.10.2008 21:48
*************Re: Pití o hod... Líza 18.10.2008 7:12
**********Re: Pití o hodině a ... Lída,3 kluci a holka 17.10.2008 21:36
**********Re: Pití o hodině a ... Mlada 17.10.2008 21:56
*********Re: Pití o hodině a pr... mamadlenka 19.10.2008 21:34
********Re: Pití o hodině a pro ... Dana 17.10.2008 22:4
********Re: Pití o hodině a pro ... ...neviditelná... 17.10.2008 22:13
*********Re: Pití o hodině a pr... Mlada 17.10.2008 22:17
**********Re: Pití o hodině a ... MarkétaP + 4 dcerky 17.10.2008 22:20
********Re: Pití o hodině a pro ... Líza 18.10.2008 7:10
*********Re: Pití o hodině a pr... Dana 18.10.2008 8:46
**********Re: Pití o hodině a ... Tvoje horší já 18.10.2008 9:8
***********Číselná osa a pití MirkaM 18.10.2008 19:6
************Re: Číselná osa ... Lída,3 kluci a holka 18.10.2008 19:45
*************Re: Číselná os... MirkaM 19.10.2008 20:12
**************Re: Číselná ... Lída,3 kluci a holka 19.10.2008 20:26
***************Re: Číseln... MirkaM 20.10.2008 20:38
************Re: Číselná osa ... ...neviditelná... 18.10.2008 19:53
******Re: Montessori firma :) iviv 26.10.2008 20:51
příliv Ela , dcera 13, syn 17 20.10.2008 10:21
Desetiminutovky pieris 20.10.2008 13:8
*Re: Desetiminutovky Lída,3 kluci a holka 20.10.2008 13:38
*Re: Desetiminutovky Dana 20.10.2008 17:43
Domácí výuka a ZŠ u Mladé Boleslavi Laila 20.10.2008 13:8
*Re: Domácí výuka a ZŠ u Mladé Boleslav... Katka +3 21.10.2008 14:18
Škola hrou? Alena K. 20.10.2008 14:39
*Re: Škola hrou? MSteflova 20.10.2008 14:49
*Re: Škola hrou? pieris 21.10.2008 11:6
Školství Johhy 21.10.2008 8:3
rozdíl mezi učitely Michal,dvě dcery 21.10.2008 12:50
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.