tisk-hlavicka

Tělesné tresty ve škole a v rodině

23.7.2008 František Morkes Rodina a škola 612 názorů

Diskuse o tělesných trestech zaplavila média. V rámci Evropy začíná být jakékoliv tělesné trestání neúnosným fenoménem, na naši společnost je však obecný zákaz možná příliš náhlý. Podívejme se do dávné i nedávné minulosti kázeňských trestů.

Už je to značně dávno, kdy se mě bývalý spolužák z gymnázia zeptal, jestli - když máme s manželkou oba pedagogické vzdělání - dodržujeme při výchově syna důsledně základní pedagogickou metodu. Přiznávám, že mě touto nečekanou otázkou trochu znejistil. Nebyl jsem schopen si vybavit žádnou formulaci jakési „základní pedagogické metody“. A tak jsem nevěděl, jestli jsem buď nepozorně studoval, nebo zda už mně přestává sloužit paměť. Musel jsem se ho tedy zeptat, co to vlastně ta základní pedagogická metoda je. Odpověděl mi - s jistým pobavením a nadsázkou - že je vyjádřena zásadou: „Ty děti mlátím, dokud je přeperu.“

Na tuto již téměř zapomenutou příhodu jsem si vzpomněl, když ministryně pro lidská práva Stehlíková před časem zveřejnila svoji představu o záměru připravovat zákon, který by zakazoval rodičům bít děti. Z její strany to nepochybně bylo výrazně novátorské pojetí. Pokud se totiž do té doby někdy diskutovalo o tělesných trestech ukládaných dětem, bylo to obvykle vždycky spojeno pouze se školou a s učiteli.

Kdysi panovala vojenská kázeň

Jak to ale s tělesnými tresty ve školách bylo? Opravdu byly tělesné tresty a rákoska v rukou učitele základním a jediným prostředkem pro udržení kázně, jak se stále mnoho lidí domnívá? A byly vůbec tělesné tresty v minulosti nejen obvyklým, ale i zcela charakteristickým rysem naší školy? Popravdě je zapotřebí konstatovat, že tomu tak skutečně bylo, ale jen do určité doby. Tělesné tresty byly základem školní kázně především v dobách, kdy učitelé nejenže neměli odpovídající vzdělání, ale mnohdy ani zájem žáky zaujmout a vzbudit jejich pozornost či zachovat ve třídě klid jiným způsobem. Bylo to v době, kdy se mnoho učitelů - a především ve vesnických školách - rekrutovalo z vysloužilých vojáků, jejichž jedinou „kvalifikací“ pro výuku býval silný hlas a pádná ruka. Těmto učitelům byl vojenský způsob udržování kázně rákoskou nejen blízký, ale i zcela přirozený a obvyklý.

Ale ani oni nebili děti ve školách za sebemenší provinění a nejtěžší tělesné tresty vůbec nebyly dětem ukládány za prohřešky proti školní kázni. Ve školách se nejvíce a nejčastěji trestala krádež a lež, nejtěžší tělesné tresty pak bývaly dětem udělovány především za krádeže na polích. Ty už ale nevykonávali osobně učitelé, ale obvykle obecní drábové. A trestání probíhalo za přítomnosti starosty a rodičů žáka. Učitel, nebo katecheta, býval přítomen pouze někdy.

Pravdou je i to, že na výjevech ze staré školy je učitel často zobrazován s rákoskou v ruce. Rákoska bývala považována nejen za určitý symbol moci, ale i důstojenství a autority, které byly s jeho povoláním spojovány. Ostatně ani samotný Jan Amos Komenský nebyl proti tělesným trestům žáků. Ty ale měly být ukládány za nemravnost, závist, pýchu a nadutost - nikdy ale za neumění nebo neznalost.

Proti zrušení fyzických trestů učitelé protestovali

Zcela zásadně se situace v našich školách změnila po roce 1870, kdy byly tělesné tresty ve školách v celé tehdejší rakouskouherské monarchii novým školním řádem zrušeny a zakázány. V mnoha místech a celých regionech přitom ale bylo tělesné trestání žáků zrušeno místními předpisy již dříve, takže nový školní řád v podstatě jen kodifikoval stav trvající už několik roků. Například ve slovinské Celji se o zrušení tělesných trestů ve školách přičinil významný český pedagog Gustav Adolf Lindner, který tam učil na gymnáziu a současně působil ve funkci okresního školního inspektora.

Většina učitelů zrušení tělesných trestů přivítala, vyskytly se však i protesty. A nebyly nijak ojedinělé. Učitelé, kteří se zrušením tělesných trestů nesouhlasili, argumentovali tím, že působit pouze na cit žáka (který ale veškerý cit sám zcela postrádá) místo okamžitého tělesného trestu je prakticky nemožné. Také zcela opodstatněně a na podkladě svých četných zkušeností konstatovali, že mnohé poruchy kázně se u žáků objevují tak nečekaně, náhle a mocně, že všechny mírné prostředky k jejich potlačení zcela selhávají. Některé okresní učitelské jednoty proto zcela oficiálně požadovaly opětovné obnovení tělesných trestů. Tyto požadavky byly však Ústředním spolkem učitelských jednot v Praze zcela zásadně a rozhodně odmítnuty.

Tělesné tresty neodmítal ani Masaryk

Skutečnost, že v roce 1870 byly na našich školách zrušeny tělesné tresty (a nikdy již nebyly obnoveny), ovšem nijak neznamená, že se pak již nikdy žádný učitel některého žáka fyzicky nedotkl a že ho třeba i před celou třídou tělesně neztrestal. Existující norma ovšem již vytvářela prostor pro přísné disciplinární potrestání takového učitele.

O tom, že vztah řady učitelů (ale nejen jich) ke zrušení a zákazu tělesných trestů ve školách byl od oficiálních předpisů odlišný, svědčí i zcela konkrétní případ spojený s osobností T. G. Masaryka. Ten, když přednášel v polovině devadesátých let 19. století učitelům z praxe, nemohl se vyhnout ani ožehavému tématu tělesných trestů. Zdůraznil, že základním pravidlem pro učitele musí být vychovávat a ne trestat. A že trestem se nikdy nevychovalo, ani nevychová, přestože se namítá, že i bití je někdy dobré. Dokonce říkal, že bít dítě je v podstatě totéž jako bít sebe. Uvědomoval si přitom, že ačkoliv trest bývá mnohdy tím nejsnadnějším prostředkem, jak dosáhnout toho, co chceme, přesto stále zůstává svým způsobem abnormální. Učitele proto nabádal, aby trestů používali co nejméně. Ovšem pokud by se učitel pro trest - při vší jeho abnormálnosti - přece jen rozhodl, měl se rozhodovat podle individuality trestaných a podle toho, jak je toho zapotřebí. Nebyl přítelem různě odstupňovaných školních trestů, kdy za určitý prohřešek šel žák do kouta a trest se mu zpřísňoval předpažením a třeba i položením ukazovátka na napjaté paže (tedy jakési školní scholastiky, jak říkával), neboť to nikdy nemívá pořádného účinku. Masarykovo krédo bylo, že trestat by se mělo co nejméně, ale že: „Když trest, tedy tělesný a ovšem takový, aby se pořádně cítil - žádné hraní!“

Z dobové literatury z přelomu 19. a 20. století je přitom zřejmé, že problémy se zrušením tělesných trestů ve školách měli i mnozí rodiče. Měli totiž představu, že učitel, který své žáky vůbec nebije, je špatným učitelem.

To, jaké tresty byly v našich školách oficiálně povoleny, vyjmenovával školní řád z roku 1905. Ten připouštěl následující tresty: důtku, postavení mimo lavici, vyloučení ze školních zábav a výletů, zadržení ve škole s přiměřeným zaměstnáním za dozoru učitele, povolání před učitelskou konferenci nebo předsedu místního školního úřadu, pohrůžku vyloučením a vyloučení. Žádné jiné tresty, zejména tělesné, nebyly povoleny. Významným ustanovením přitom bylo, že ukládané tresty nesměly být rozšiřovány na celé třídy a v žádném případě nesměly ohrožovat mravní cit a zdraví trestaného žáka. Otázku tělesných trestů v našich školách můžeme posuzovat i z hlediska mezinárodního srovnání. Dnes bývá naše školství často srovnáváno se školstvím států západní Evropy. Jak to tedy bylo s tělesnými tresty například v britských školách? I ve Velké Británii byly tělesné tresty ve školách oficiálně zrušeny. U nás v sedmdesátém roce, v britských školách v osmdesátém šestém roce. Ale pozor: zatímco v našich školách byly tělesné tresty zrušeny v sedmdesátém roce 19. století, v případě britských škol již šlo o osmdesátý šestý rok století dvacátého. Tedy o 116 let později.

Tím rozhodně není nijak řečeno, že až do roku 1986 byli žáci v britských školách pravidelně tělesně trestáni. Ovšem při určitých vážných přestupcích mohly britské školy tělesný trest uplatnit.

Byli jsme před Evropou. Kde jsme nyní?

Tělesné tresty, které byly v našich školách zrušeny již v roce 1870, tedy mnohem dříve než i v řadě dnes vyspělých demokratických zemí, nebyly již nikdy oficiálně obnoveny či povoleny. Z této skutečnosti vycházely i všechny další normy, které se již specifikou tělesných trestů ve školách nezabývaly. Pokud v některých případech přesto občas dojde k tělesnému potrestání ojedinělého žáka, vždy jde o určité vybočení z běžné a v našich školách obecně respektované praxe. I když je řešeno spolu s posouzením konkrétní situace, v případě trestajícího učitele se prakticky vždycky konstatuje jeho profesionální selhání.

Úvahy ministryně Stehlíkové o možném zákonu, který by zakázal i jakékoliv bití dětí rodiči, nebyly zřejmě namířeny proti rodičovskému plácnutí dítěte, ale byly inspirovány a vedeny snahou zabránit skutečnému tělesnému týrání dětí. Tedy zcela nepřijatelnému společenskému jevu, který se ale - mnohdy v téměř obludných rozměrech - i v naší společnosti objevil. Bude proto jistě zajímavé, zda se tento námět stane pouze jakousi mýdlovou bublinou, která po určitém čase sama praskne a zmizí, či zda dojde až ke skutečnému projednávání návrhu takto koncipovaného zákona v Poslanecké sněmovně. V druhém případě se však dá s jistou dávkou pravděpodobnosti předvídat, že k případnému textu zákona by měli poslanci takovou řadu připomínek a pozměňovacích návrhů (šlo by totiž o zákon, k němuž by se cítil schopen „odborně“ se vyslovit prakticky každý), že v jejich nepřehledné houštině by se smysl, záměr a nakonec i celý zákon zcela vytratil.

Názory k článku (415 názorů)
Toto nemá jednoznačné řešení Zabatko 23.7.2008 10:24
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 10:53
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení Xantipa. 23.7.2008 11:9
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení SnowWhite 23.7.2008 17:3
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení SnowWhite 23.7.2008 17:4
*Re: já snad špatně vidím Xantipa. 23.7.2008 10:56
**Re: já snad špatně vidím Drima 23.7.2008 11:14
**Re: já snad špatně vidím kajkule+2 kousky 23.7.2008 11:28
***Re: já snad špatně vidím Xantipa. 23.7.2008 11:36
****Re: já snad špatně vidím kajkule+2 kousky 23.7.2008 11:46
*****Re: já snad špatně vidím Xantipa. 23.7.2008 11:58
******Re: já snad špatně vidím kajkule+2 kousky 23.7.2008 12:20
*******Re: já snad špatně vidím Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 12:43
********S Julinkama se roztrhl p... Cindule -1 ještěrka (20 m) 23.7.2008 14:30
*********Re: S Julinkama se roz... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 14:46
**********Re: S Julinkama se r... MSteflova 23.7.2008 14:51
***********Re: S Julinkama se... MSteflova 23.7.2008 14:52
***********Re: S Julinkama se... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 15:0
************Re: S Julinkama ... Semeda 26.7.2008 17:33
*************Re: S Julinkam... ZuziP 26.7.2008 21:10
**********Re: S Julinkama se r... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 23.7.2008 15:0
***********Re: S Julinkama se... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 15:6
************Re: S Julinkama ... Xantipa. 23.7.2008 15:8
*************Re: S Julinkam... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 15:15
*************Re: S Julinkam... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 15:16
*************Re: S Julinkam... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 23.7.2008 15:21
**************Re: S Julink... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 15:28
***************Re: S Juli... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 23.7.2008 21:45
****************Re: S Ju... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 24.7.2008 8:30
*****************Re: S ... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 24.7.2008 12:50
******************Re: S... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 24.7.2008 14:2
*******************Re: S... MSteflova 24.7.2008 14:14
*******************Re: S... MirkaEyrová 24.7.2008 16:58
********************Re: S... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 24.7.2008 23:37
*********************Re: S... MirkaEyrová 24.7.2008 23:56
*********************Re: S... ...neviditelná... 25.7.2008 1:4
**********************Re: S... Cindule 26.7.2008 23:40
***********************Re: S... ...neviditelná... 27.7.2008 0:2
************************Re: S... Cindule  27.7.2008 0:14
*************************Re: S... ...neviditelná... 27.7.2008 0:35
**************************Re: S... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 27.7.2008 0:58
***************************Re: S... ...neviditelná... 27.7.2008 1:18
********************Re: S... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 25.7.2008 11:20
*********************Re: S... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 27.7.2008 0:32
**********************Re: S... Táňa, 2kluci 27.7.2008 0:45
***********************Re: S... Cindule - 1 ještěrka, (20 m) 28.7.2008 0:8
********Re: já snad špatně vidím Škrábalka 23.7.2008 15:47
*********Re: já snad špatně vid... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 23.7.2008 15:55
**********Re: já snad špatně v... Xantipa. 23.7.2008 16:1
***********Re: já snad špatně... Martina, 2 kluci 23.7.2008 16:21
***********Re: já snad špatně... Martina, 2 kluci 23.7.2008 16:21
************Re: já snad špat... MirkaEyrová 23.7.2008 17:50
*************Re: já snad šp... Martina, 2 kluci 23.7.2008 18:59
***********Re: já snad špatně... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 24.7.2008 8:37
****Re: já snad špatně vidím kajkule+2 kousky 23.7.2008 11:47
****Re: já snad špatně vidím kajkule+2 kousky 23.7.2008 11:55
*****Re: já snad špatně vidím Xantipa. 23.7.2008 12:46
*****Re: já snad špatně vidím Líza 23.7.2008 12:47
*****Re: já snad špatně vidím ZuziP 23.7.2008 17:30
***Re: já snad špatně vidím ZuziP 23.7.2008 17:27
**Re: já snad špatně vidím Houkačka 28.7.2008 12:29
**Re: já snad špatně vidím maw 1.8.2008 21:18
***Re: já snad špatně vidím ZuziP 2.8.2008 0:15
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení Insula 23.7.2008 11:8
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení kajkule+2 kousky 23.7.2008 11:16
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení Xantipa. 23.7.2008 11:27
***Re: Toto nemá jednoznačné řešení zrušenina 23.7.2008 12:0
****Re: Toto nemá jednoznačné řešení zrušenina 23.7.2008 12:15
*****Re: Toto nemá jednoznačné řeše... Pudicitia 23.7.2008 17:33
******Re: Toto nemá jednoznačné ře... ZuziP 23.7.2008 17:38
*******Re: Toto nemá jednoznačné ... Pudicitia 23.7.2008 18:10
********Re: Toto nemá jednoznačn... ZuziP 23.7.2008 20:30
******Re: Toto nemá jednoznačné ře... simona, 3děti 24.7.2008 0:53
*******Re: Toto nemá jednoznačné ... ZuziP 24.7.2008 0:56
********Re: Toto nemá jednoznačn... Kudla2 24.7.2008 1:0
*********Re: Toto nemá jednozna... MirkaEyrová 24.7.2008 1:14
*********Re: Toto nemá jednozna... ZuziP 24.7.2008 1:19
**********Re: Toto nemá jednoz... simona, 3děti 24.7.2008 1:42
***********Re: Toto nemá jedn... ZuziP 24.7.2008 2:0
************Re: Toto nemá je... simona, 3děti 24.7.2008 11:33
***********Re: Toto nemá jedn... MirkaEyrová 24.7.2008 16:3
************Re: Toto nemá je... Zuzka+Filípek2/05+Julinka12/06 25.7.2008 11:29
********Re: Toto nemá jednoznačn... MirkaEyrová 24.7.2008 1:8
********Re: Toto nemá jednoznačn... Majerče 24.7.2008 13:22
*********Re: Toto nemá jednozna... Pudicitia 25.7.2008 14:35
****Re: Toto nemá jednoznačné řešení Denyna 23.7.2008 12:43
****Re: Toto nemá jednoznačné řešení bromelie 23.7.2008 13:0
*****Re: Toto nemá jednoznačné řeše... Xantipa. 23.7.2008 13:7
******Re: Xantipo skvělé!!! Bonpara 23.7.2008 15:13
*******Re: Xantipo skvělé!!! zrušenina 23.7.2008 15:33
********Re: Xantipo skvělé!!! Xantipa. 23.7.2008 15:45
*********Xantipo a Myš zrušenina 23.7.2008 16:21
********Re: Xantipo skvělé!!! myš 23.7.2008 15:57
*******Re: Xantipo skvělé!!! myš 23.7.2008 15:39
*******Sebevědomí, samostatní, ne... Margot+1 24.7.2008 11:26
******Re: Toto nemá jednoznačné ře... bromelie 24.7.2008 8:19
***Re: Toto nemá jednoznačné řešení duzame 23.7.2008 20:7
****Re: Toto nemá jednoznačné řešení Xantipa. 23.7.2008 20:25
*****Xantipo, Tera+4  23.7.2008 23:28
******Re: Xantipo, ZuziP 24.7.2008 0:2
*******Re: Xantipo, Tera+4  24.7.2008 1:3
*****Re: Xantipo, Tera+4  23.7.2008 23:34
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení ZuziP 23.7.2008 17:32
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:8
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení ZuziP 23.7.2008 18:11
***Re: Toto nemá jednoznačné řešení Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:19
****Re: Toto nemá jednoznačné řešení ZuziP 23.7.2008 18:28
*****Re: Toto nemá jednoznačné řeše... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:34
*****Re: Toto nemá jednoznačné řeše... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:35
*****Re: Toto nemá jednoznačné řeše... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:35
******Re: Toto nemá jednoznačné ře... ZuziP 23.7.2008 18:42
*******Re: Toto nemá jednoznačné ... Xantipa. 23.7.2008 18:50
********Re: Toto nemá jednoznačn... Xantipa. 23.7.2008 19:1
*********Re: Toto nemá jednozna... ZuziP 23.7.2008 19:8
*********Re: Toto nemá jednozna... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:9
**********Re: Toto nemá jednoz... Xantipa. 23.7.2008 19:14
**********Re: Toto nemá jednoz... ZuziP 23.7.2008 19:16
***********Re: Toto nemá jedn... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:20
************Re: Toto nemá je... Xantipa. 23.7.2008 19:22
*************Re: Toto nemá ... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:24
**************Re: Toto nem... zuzini 24.7.2008 19:13
************Re: Toto nemá je... ZuziP 23.7.2008 19:30
************Re: Toto nemá je... MSteflova 23.7.2008 19:31
************Re: Toto nemá je... zuzini 24.7.2008 19:11
**********Re: Toto nemá jednoz... ZuziP 23.7.2008 19:16
**********Re: Toto nemá jednoz... MirkaEyrová 23.7.2008 19:27
***********Re: Toto nemá jedn... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:35
************Re: Toto nemá je... MirkaEyrová 23.7.2008 19:45
**********Re: Toto nemá jednoz... Martina, 2 kluci 23.7.2008 19:36
***********Re: Toto nemá jedn... Xantipa. 23.7.2008 19:39
************Re: Toto nemá je... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:45
*************Re: Toto nemá ... Xantipa. 23.7.2008 19:50
**************Re: Toto nem... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:54
***************Re: Toto n... ZuziP 23.7.2008 20:35
*************Re: Toto nemá ... ZuziP 23.7.2008 20:36
************Re: Toto nemá je... zuzini 24.7.2008 19:17
***********Re: Toto nemá jedn... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:43
************Re: Toto nemá je... MirkaEyrová 23.7.2008 19:50
*************Re: Toto nemá ... MirkaEyrová 23.7.2008 19:51
************Re: Toto nemá je... Martina, 2 kluci 23.7.2008 22:25
**********Re: Toto nemá jednoz... zuzini 24.7.2008 19:8
*********Re: Toto nemá jednozna... MirkaEyrová 23.7.2008 19:18
*********Re: Toto nemá jednozna... Teraza Horáková 23.7.2008 19:24
**********Re: Toto nemá jednoz... Xantipa. 23.7.2008 19:29
*********Re: Toto nemá jednozna... kajkule+2 kousky 24.7.2008 0:11
********Re: Toto nemá jednoznačn... ZuziP 23.7.2008 19:7
*******Re: Toto nemá jednoznačné ... Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:55
********Re: Toto nemá jednoznačn... ZuziP 23.7.2008 19:2
*********Re: Toto nemá jednozna... myš 23.7.2008 21:9
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení ZuziP 23.7.2008 18:12
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení zuzini 24.7.2008 18:39
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení duzame 23.7.2008 19:46
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:49
***Re: Toto nemá jednoznačné řešení ...neviditelná... 23.7.2008 20:0
****Re: Toto nemá jednoznačné řešení Xantipa. 23.7.2008 20:5
*****Re: Toto nemá jednoznačné řeše... ...neviditelná... 23.7.2008 20:23
******Re: Toto nemá jednoznačné ře... Xantipa. 23.7.2008 20:49
*******Re: Toto nemá jednoznačné ... ...neviditelná... 24.7.2008 0:1
********Re: Toto nemá jednoznačn... Xantipa. 24.7.2008 1:48
*********Re: Toto nemá jednozna... ZuziP 24.7.2008 2:9
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení Xantipa. 23.7.2008 19:57
***Nevymahatelnost zákona nicnic 23.7.2008 20:4
****Re: Nevymahatelnost zákona Xantipa. 23.7.2008 20:11
***Re: Toto nemá jednoznačné řešení MirkaEyrová 23.7.2008 20:11
***Re: Toto nemá jednoznačné řešení zuzini 24.7.2008 18:59
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení Jahoda5 26.7.2008 11:38
**Re: Toto nemá jednoznačné řešení Líza 26.7.2008 11:42
*Re: Toto nemá jednoznačné řešení Petra, 1 dítě 28.7.2008 11:52
Více poraden pro rodiče Martina S. 23.7.2008 11:33
*Re: Více poraden pro rodiče Monča 23.7.2008 12:8
**Re: Více poraden pro rodiče Martina+Berťas 23.7.2008 12:33
**Re: Více poraden pro rodiče Majerče 24.7.2008 17:59
Au... Škrábalka 23.7.2008 12:29
*Re: Au... Ledule 23.7.2008 13:26
**Re: Au... Škrábalka 23.7.2008 13:50
***Re: Au... Ledule 23.7.2008 14:8
****Re: Au... Škrábalka 23.7.2008 14:54
****Re: Au... Cindule - 1 ještěrka (20 m) 23.7.2008 14:55
*****Re: Au... Škrábalka 23.7.2008 15:4
****Re: Au... MirkaEyrová 23.7.2008 15:50
*****Re: Au... Xantipa. 23.7.2008 15:57
******Re: Au... MirkaEyrová 23.7.2008 16:24
******Re: Au... MirkaEyrová 23.7.2008 16:24
*******Re: Au... MirkaEyrová 23.7.2008 16:25
*******Re: Au... ZuziP 23.7.2008 17:46
********Re: Au... MirkaEyrová 23.7.2008 18:3
*****Re: Au... Škrábalka 23.7.2008 16:22
******Žalobníček? Ledule 24.7.2008 13:59
*******Re: Žalobníček? MirkaEyrová 24.7.2008 16:41
********Re: Žalobníček? & 24.7.2008 16:45
spatny zakon Lea 23.7.2008 17:58
*Re: spatny zakon ...neviditelná... 23.7.2008 18:54
**Re: spatny zakon Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 18:57
***Re: spatny zakon ...neviditelná... 23.7.2008 19:1
****Re: spatny zakon Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:6
**Re: spatny zakon Lea 23.7.2008 19:13
***Re: spatny zakon Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:16
****Re: spatny zakon Xantipa. 23.7.2008 19:19
*****Re: spatny zakon Katka,dospívající dcera,a 2 letá 23.7.2008 19:22
******Re: spatny zakon ZuziP 23.7.2008 20:39
******Re: spatny zakon myš 23.7.2008 21:16
***Re: spatny zakon ZuziP 23.7.2008 19:17
****Re: spatny zakon Lea 23.7.2008 19:19
*****Re: spatny zakon ...neviditelná... 23.7.2008 19:34
**demokracie vs. anarchie Jíťa 24.7.2008 14:51
***Re: demokracie vs. anarchie Xantipa. 24.7.2008 14:59
****Re: demokracie vs. anarchie Jíťa 24.7.2008 15:29
*****Re: demokracie vs. anarchie Táňa, 2kluci 24.7.2008 16:1
******Re: demokracie vs. anarchie Jíťa 24.7.2008 16:9
*******Re: demokracie vs. anarchi... ZuziP 24.7.2008 16:10
********Re: demokracie vs. anarc... Jíťa 24.7.2008 16:36
*********Re: demokracie vs. ana... ZuziP 24.7.2008 16:38
**********Re: demokracie vs. a... Jíťa 24.7.2008 16:44
***********Re: demokracie vs.... ZuziP 24.7.2008 16:53
************Re: demokracie v... Jíťa 24.7.2008 17:2
*************Re: demokracie... ZuziP 24.7.2008 17:4
**************Re: demokrac... Jíťa 24.7.2008 17:58
***************Re: demokr... ZuziP 24.7.2008 20:49
****************Re: demo... Jíťa 24.7.2008 20:54
*****************Re: de... ZuziP 24.7.2008 21:0
****************Re: demo... Kudla2 24.7.2008 20:58
*****************Re: de... ZuziP 24.7.2008 21:8
******************Re: d... Kudla2 24.7.2008 21:12
*******Re: demokracie vs. anarchi... ...neviditelná... 25.7.2008 16:51
********Re: demokracie vs. anarc... ...neviditelná... 26.7.2008 10:35
********Re: demokracie vs. anarc... Kudla2 26.7.2008 11:22
*********Re: demokracie vs. ana... MirkaEyrová 26.7.2008 11:44
**********Re: demokracie vs. a... MirkaEyrová 26.7.2008 11:49
**********Re: demokracie vs. a... Kudla2 26.7.2008 12:22
***********Re: demokracie vs.... MirkaEyrová 26.7.2008 12:41
*********Re: demokracie vs. ana... ...neviditelná... 26.7.2008 11:54
**********Re: demokracie vs. a... Kudla2 26.7.2008 12:31
***********Re: demokracie vs.... MirkaEyrová 26.7.2008 12:48
************Re: demokracie v... Kudla2 26.7.2008 13:21
*************Re: demokracie... MirkaEyrová 26.7.2008 13:27
*************Re: demokracie... Kudla2 26.7.2008 13:27
**************Re: demokrac... MirkaEyrová 26.7.2008 13:37
***************Re: demokr... Kudla2 26.7.2008 13:46
***********Re: demokracie vs.... ...neviditelná... 26.7.2008 14:6
************Re: demokracie v... Kudla2 26.7.2008 14:36
*************Re: demokracie... ZuziP 26.7.2008 15:17
**************Re: demokrac... Kudla2 26.7.2008 21:14
***************Re: demokr... ZuziP 26.7.2008 21:54
****************Re: demo... Kudla2 26.7.2008 21:59
*****************Re: de... ZuziP 26.7.2008 22:2
******************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:6
*******************Re: d... ZuziP 26.7.2008 22:12
********************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:14
*********************Re: d... ZuziP 26.7.2008 22:16
**********************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:19
****************Re: demo... Kudla2 26.7.2008 22:0
*****************Re: de... ZuziP 26.7.2008 22:3
******************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:11
*******************Re: d... ZuziP 26.7.2008 22:13
********************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:17
*********************Re: d... ZuziP 26.7.2008 22:25
**********************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:30
***********************Re: d... MirkaEyrová 26.7.2008 22:38
************************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:44
*************************Re: d... Táňa, 2kluci 26.7.2008 22:50
**************************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:52
***************************Re: d... Táňa, 2kluci 26.7.2008 22:57
****************************Re: d... ZuziP 26.7.2008 23:1
***************************Re: d... MirkaEyrová 27.7.2008 0:6
****************************Re: d... Táňa, 2kluci 27.7.2008 0:27
*****************************Re: d... MirkaEyrová 27.7.2008 0:44
******************************Re: d... Táňa, 2kluci 27.7.2008 0:52
******************************Re: d... MirkaEyrová 27.7.2008 1:2
******************************Re: d... Táňa, 2kluci 27.7.2008 1:12
***********************Re: d... ZuziP 26.7.2008 22:42
************************Re: d... Kudla2 26.7.2008 22:48
*************************Re: d... ZuziP 26.7.2008 23:0
**************************Re: d... Kudla2 26.7.2008 23:2
***************************Re: d... ZuziP 26.7.2008 23:6
****************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 3:24
*****************************Re: d... ...neviditelná... 27.7.2008 9:20
******************************Re: d... lucie 27.7.2008 9:53
******************************Re: d... ...neviditelná... 27.7.2008 10:30
******************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 10:50
******************************Re: d... MirkaEyrová 27.7.2008 11:3
******************************Re: d... ...neviditelná... 27.7.2008 12:33
******************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 13:14
******************************Re: d... lucie 27.7.2008 16:36
******************************Re: d... lucie 27.7.2008 17:19
******************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 20:13
******************************Re: d... MirkaEyrová 27.7.2008 20:49
******************************Re: d... lucie 27.7.2008 16:53
******************************Re: d... lucie 27.7.2008 16:1
*****************************Re: d... ...neviditelná... 27.7.2008 9:38
******************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 10:54
******************************Re: d... ...neviditelná... 27.7.2008 12:36
******************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 13:19
******************************Re: d... ...neviditelná... 27.7.2008 15:0
******************************Re: d... ZuziP 27.7.2008 15:39
*************************Re: d... ...neviditelná... 26.7.2008 23:1
**************************Re: d... ...neviditelná... 26.7.2008 23:4
**************************Re: d... Kudla2 27.7.2008 3:16
************Re: demokracie v... ZuziP 26.7.2008 15:13
*************Re: demokracie... Xantipa. 26.7.2008 15:35
**************Re: demokrac... ...neviditelná... 26.7.2008 17:13
***************Re: demokr... ZuziP 26.7.2008 21:8
**************Re: demokrac... Katka+Tom 26.7.2008 18:53
***************Re: demokr... Táňa, 2kluci 26.7.2008 20:37
***************Re: demokr... ...neviditelná... 26.7.2008 21:3
****************Re: demo... ZuziP 26.7.2008 21:12
**************Re: demokrac... Táňa, 2kluci 26.7.2008 20:47
***************Re: demokr... ZuziP 26.7.2008 21:11
****************Re: demo... Táňa, 2kluci 26.7.2008 21:21
*****************Re: de... Kudla2 26.7.2008 21:24
******************Re: d... Táňa, 2kluci 26.7.2008 21:31
*******************Re: d... Kudla2 26.7.2008 21:35
********************Re: d... Táňa, 2kluci 26.7.2008 21:41
*********************Re: d... MirkaEyrová 26.7.2008 21:53
**********************Re: d... MirkaEyrová 26.7.2008 22:1
**********************Re: d... Táňa, 2kluci 26.7.2008 22:29
******************Re: d... MirkaEyrová 26.7.2008 21:35
*******************Re: d... Kudla2 26.7.2008 21:37
*******************Re: d... ZuziP 26.7.2008 21:57
*****************Re: de... ZuziP 26.7.2008 21:56
***************Re: demokr... Kudla2 26.7.2008 21:22
***************Re: demokr... Teraza Horáková 27.7.2008 1:16
*******Re: demokracie vs. anarchi... Qwena 28.7.2008 22:29
********Re: demokracie vs. anarc... 10.5Libik12 28.7.2008 23:11
***Re: demokracie vs. anarchie gatto 25.7.2008 20:50
*Leo, nicnic 23.7.2008 19:30
**Re: Leo, Lea 24.7.2008 12:7
Dobrá kniha o výchově Dana 23.7.2008 18:14
*Re: Dobrá kniha o výchově Miriam 24.7.2008 4:50
**Gratuluji Iris 24.7.2008 12:19
***Re: Gratuluji Miriam 24.7.2008 15:56
**Re: Dobrá kniha o výchově Tereza 24.7.2008 14:25
***Re: Dobrá kniha o výchově Stáňa a dva kluci 24.7.2008 15:13
Násilí nicnic 23.7.2008 18:58
Když... Lizzie 23.7.2008 20:24
Hnuj Dzamila Alice 24.7.2008 7:27
*Re: Hnuj Dzamila Lenka** 24.7.2008 7:39
*Re: Hnuj Dzamila Líza 24.7.2008 9:55
*Re: Hnuj Dzamila Dita 24.7.2008 13:5
Co se vyřeší zákonem? - pro Leu, Xantipu... Kačislava 24.7.2008 12:12
*Re: Co se vyřeší zákonem? - pro Leu, X... myš 24.7.2008 15:12
**Dopravní předpisy Kačislava 24.7.2008 15:29
***Re: Dopravní předpisy myš 24.7.2008 15:52
****Re: Dopravní předpisy teta 24.7.2008 16:11
*****Re: Dopravní předpisy ZuziP 24.7.2008 16:12
******Re: Dopravní předpisy teta 24.7.2008 16:40
******Re: Dopravní předpisy Lea 24.7.2008 17:2
*******Re: Dopravní předpisy ZuziP 24.7.2008 17:9
********Re: Dopravní předpisy Lea 24.7.2008 17:15
*********Re: Dopravní předpisy ZuziP 24.7.2008 17:21
*******Re: Dopravní předpisy ZuziP 24.7.2008 17:14
*******Re: Dopravní předpisy teta 24.7.2008 18:4
********Re: Dopravní předpisy MirkaEyrová 24.7.2008 18:19
*********Re: Dopravní předpisy MirkaEyrová 24.7.2008 18:21
**********Re: Dopravní předpis... teta 24.7.2008 18:43
***********Re: Dopravní předp... MirkaEyrová 24.7.2008 19:2
*******Re: Dopravní předpisy ...neviditelná... 24.7.2008 18:28
moje zkušenost Jíťa 24.7.2008 13:17
*Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 13:31
**Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 15:39
***Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 15:50
****Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 15:57
*****Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 16:6
******Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 16:7
*******Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 16:18
********Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 16:23
*********Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 16:33
******Re: moje zkušenost Táňa, 2kluci 24.7.2008 16:9
*******Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 16:22
******Re: moje zkušenost MirkaEyrová 24.7.2008 17:22
*******Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 17:23
********Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 17:36
*******Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 18:3
****Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 16:1
***Re: moje zkušenost Jíťa 24.7.2008 15:51
****Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 15:58
*****Re: moje zkušenost Jíťa 24.7.2008 16:17
******Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 16:20
*******Re: moje zkušenost Jíťa 24.7.2008 16:24
********Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 16:25
*********Re: moje zkušenost Jíťa 24.7.2008 16:41
**********Re: moje zkušenost ZuziP 24.7.2008 16:42
***********Re: moje zkušenost Jíťa 24.7.2008 16:56
************Re: moje zkušeno... ZuziP 24.7.2008 16:58
*************Re: moje zkuše... Majerče 24.7.2008 17:10
**************Re: moje zku... & 24.7.2008 17:34
*************Re: moje zkuše... Jíťa 24.7.2008 17:15
**************Re: moje zku... ZuziP 24.7.2008 17:18
***************Re: moje z... Jíťa 24.7.2008 17:37
**************Re: moje zku... Majerče 24.7.2008 17:20
************Re: moje zkušeno... teta 24.7.2008 17:6
*************Re: moje zkuše... MirkaEyrová 24.7.2008 18:25
**************Re: moje zku... teta 24.7.2008 18:35
***************Re: moje z... MirkaEyrová 24.7.2008 18:53
****************Re: moje... teta 24.7.2008 19:43
***********Re: moje zkušenost MirkaEyrová 24.7.2008 17:35
****Re: moje zkušenost Majerče 24.7.2008 16:0
*Re: moje zkušenost mamadomaci+2 25.7.2008 14:24
**Re: moje zkušenost MirkaEyrová 25.7.2008 15:12
Neuvěřitelná "diskuze" Gábi, 2 děti 24.7.2008 13:22
Osobně teta 24.7.2008 16:3
*Re: Osobně Jíťa 24.7.2008 17:52
**Re: Osobně teta 24.7.2008 18:27
***Re: Osobně Jíťa 24.7.2008 18:52
****Re: Osobně teta 24.7.2008 19:26
*****Re: Osobně bromelie 24.7.2008 20:31
******Re: Osobně ZuziP 24.7.2008 20:53
*****Re: Osobně Jíťa 24.7.2008 20:48
***Jakým právem kritizuješ jiné? Jíťa 24.7.2008 22:50
****Re: Jakým právem kritizuješ jiné... MirkaEyrová 24.7.2008 23:34
Tresty Lenka Nová 26.7.2008 6:39
oko za oko ... Markéta 27.7.2008 0:47
*Re: oko za oko ... ...neviditelná... 27.7.2008 9:17
a proč pořád tresty? lucie 27.7.2008 9:45
*Re: a proč pořád tresty? Kudla2 27.7.2008 10:45
pozvánka šťastné dětství 4.8.2008 21:42
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.