tisk-hlavicka

Pachatelé domácího násilí

5.12.2007 Lucie Hrdá 46 názorů

Pachatel domácího násilí, neboli agresor, je na rozdíl od oběti domácího násilí, zatím téměř neprozkoumanou veličinou.

Tímto čtenářům Rodiny děkuji za ohlasy k mým předcházejícím článkům a pokračuji v seriálu o domácím násilí:

Pachatel domácího násilí, neboli agresor, je na rozdíl od oběti domácího násilí, zatím téměř neprozkoumanou veličinou. V současné době neexistuje žádný výzkum, který by mapoval typologii pachatelů domácího násilí. Na základě toho nezbývá při zjišťování údajů o agresorech než vycházet z nepřímých pramenů. Těmito prameny jsou především informace poskytované samotnými oběťmi domácího násilí, dále kriminologické výzkumy a psychologické výzkumy, které zkoumají typické rysy osobnosti agresora.

Mezi typické mýty o domácím násilí, které jsou ve společnosti rozšířeny, patří bezesporu obraz "typického agresora" domácího násilí. Dle výzkumu STEM pro BKB a Phillip Morris z roku 2006 se každý druhý člověk starší 15ti let se domnívá, že napohled slušní lidé se domácího násilí nedopouštějí. Slušnými lidmi jsou zde mínění ti, kteří vypadají na první pohled slušně a kteří jsou na pracovišti známí svým slušným a společenským chováním vůči svým kolegům. Ve skutečnosti je však domácí násilí pácháno agresory různého věku, sociálního i ekonomického postavení, vzdělání, etnické, náboženské i rasové příslušnosti i povahového založení. Ve všech případech, kdy byli klinicky zkoumáni pachatelé domácího násilí, se ve vzorku zkoumaných osob objevily všechny osobnostní typy, a to od silně se kontrolujícího (tzv. overcontrolling typ), dominantního a agresivního prototypu až po impulzivního, úzkostně zlostného, slabého (tzv. undercontrolled typ) a podezíravého prototypu pachatele. Zjednodušeně se tedy dá říci, že dosud nebyl objeven žádný povahový rys, který by byl jako jediný typický pro domácího agresora.

V odborné literatuře jsou domácí agresoři rozčleňováni podle několika hledisek do různých typologických skupin. Podle výsledků amerického kriminologického výzkumu L. W. Shermana jsou pachatelé domácího násilí rozdělováni do dvou skupin. Na pachatele domácího násilí s dvojí tváří a na sociálně problémového pachatele domácího násilí, a to dle jejich sociálního postavení. Agresor s dvojí tváří je typ pachatele, který se společnosti jeví jako řádný občan, v soukromí se však stává násilníkem. Tento typ pachatele je nebezpečnější, protože jeho násilná činnost se dá mnohem hůře prokázat.

Jiné členění domácích agresorů vychází z toho, jakým způsobem je domácí násilí pácháno, tzn. jaké vzorce násilného jednání pachatel používá. Dle Pat Carvenové existuje několik základních typů pachatele domácího násilí. Jsou to: surovec, žárlivec, špatný otec, lhář, vyděrač, sexuální násilník, pán domu a psychický utlačovatel. Z údajů neziskových organizací zabývajících se domácím násilím v České republice lze dovozovat, že u nás pravděpodobně převládá typ "vyděračský surovec", praktikující fyzické a psychické týrání.

Poslední důležitou kategorizací domácích agresorů je kategorizace na základě příčinných či spouštěcích mechanismů domácího násilí. Takto jsou rozlišovány typy jako např. čistý domácí agresor, generalista, situační domácí agresor, na droze závislý domácí agresor a sadistický agresor. Rozdíly jsou například v okruhu osob, vůči nimž je pachatel agresivní, podnětu, který vede k útoku na oběť a podobně. Dřívější názor (a zároveň jeden ze silných mýtů o domácím násilí), že nejčastějším spouštěcím mechanismem domácího násilí je alkohol, se dnes ukazuje jako nepravdivý. Dnešní autoři se kloní k tomu, že pachatel naopak využívá alkohol jako záminku k páchání domácího násilí s myšlenkou na možnost pozdějšího vyvinění se na základě nepříčetnosti či snížené příčetnosti alkoholem vyvolané.

Významná česká viktimoložka Ludmila Čírtková rozděluje pachatele domácího násilí takto: rozpadlý alkoholik, stresovaný slaboch, nepolepšitelný sadista, domácí násilník s dvojí tváří, normální násilník, reaktivní násilník, jiný pachatel.

Jednotlivé typy domácích agresorů mají samozřejmě různé prognózy ve vývoji svého násilného vztahu s obětí.

Pokud jde o pohlaví agresora, výzkumy se různí na základě intenzity útoků, které byly zařazeny pod hlavičku domácí násilí, a dále dle formy použitého násilí. V zajímavém holandském výzkumu T. Van Djika se projevily značné rozdíly, pokud šlo o pohlaví domácího agresora a při posuzování újmy, která byla způsobena oběti. U lehčích forem útoků byli oběťmi z 61 % muži, zatímco u závažných forem domácího násilí bylo oběťmi 60 % žen. Z toho vyvozené závěry ukazují, že domácí násilí páchají jak ženy, tak muži, ale ženy volí mnohem lehčí formy násilí, a samy se také častěji stávají oběťmi těžkých forem domácího násilí. Výše uvedené potvrzují i výzkumy násilných forem chování v intimních adolescentních vztazích, z jehož výsledků vyplynulo, že mladí muži používají více forem kontaktního násilí a mladé ženy mají častěji sklon používat nekontaktních forem násilného chování.

Role agresora není závislá na věku. Na tomto místě je nutno doplnit, že s případy domácí agrese vůči seniorům se často setkáváme nejen ze strany jejich dětí, agresory se čím dál častěji stávají vnuci seniorů a další mladé příbuzné osoby. Děti či vnuci závislí na drogách či "pouze" nemající tolik peněz, kolik by chtěli, řeší nedostatek finančních prostředků prodejem nábytku a zařízení domácnosti svých prarodičů, okrádáním je o cennosti a peníze. To vše dokonce i s použitím fyzického násilí. Tito mladí agresoři také své prarodiče s oblibou vydírají i vyhrožováním sebevražedným pokusem, nedostanou-li finanční příspěvek.

Je zřejmé, že výše užité a popsané kategorizace nemohou vždy obsáhnout celou škálu druhů domácího násilí a zároveň všechny typy domácích násilníků. Každý, kdo má s domácím násilím zkušenost, jistě bude uvádět znaky a spouštěče násilí v "jeho" případu, které budou mít některé rysy společné, jiné jedinečné. V rámci ochrany před domácím násilím a také v rámci prevence, je však nutné si uvědomit, že projevy agresorova chování vůči oběti se v drtivé většině samy od sebe nenanapraví, nedojde k náhlému polepšení agresora, ale je třeba, aby oběť domácího násilí přijala aktivní roli, která jako jediná vede k přerušení uzavřeného kruhu, kterým domácí násilí je. Tuto roli samozřejmě může na sebe vzít i třetí osoba, tzv. zachránce. O možnosti úniku z domácího násilí bude pojednávat některý z dalších článků.

Kde hledat pomoc a informace: Linka DONA pro pomoc obětem domácího násilí a pro informace o něm: 2 51 51 13 13, nepřetržitě.
Bílý kruh bezpečí - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec, Plzeň (www.bkb.cz)

Názory k článku (46 názorů)
ODEJÍT kveta19 5.12.2007 11:52
*Re: ODEJÍT Monika 5.12.2007 17:17
*Re: ODEJÍT Monika 5.12.2007 17:18
**Re: ODEJÍT Jana 5.12.2007 18:6
***Re: ODEJÍT Markéta 5.12.2007 18:13
****Re: ODEJÍT M 5.12.2007 18:39
***Re: ODEJÍT ...neviditelná... 5.12.2007 20:29
****Re: ODEJÍT Zdenka 5.12.2007 21:36
*****Re: ODEJÍT ...neviditelná... 5.12.2007 22:29
******Myslím, že se s tím dá něco ... nicnic 5.12.2007 23:37
***Re: ODEJÍT suzann 6.12.2007 7:15
****Re: ODEJÍT Kimmy, 2 deti 6.12.2007 8:2
*****Re: ODEJÍT Míša 6.12.2007 8:32
*****Re: ODEJÍT MSteflova 6.12.2007 8:48
****Re: ODEJÍT kveta19 6.12.2007 8:46
****Re: ODEJÍT terka 6.12.2007 10:37
*****Re: ODEJÍT Míša 6.12.2007 12:42
*****Re: ODEJÍT suzann 6.12.2007 13:0
******Re: ODEJÍT terka 6.12.2007 13:42
*******Re: ODEJÍT Eva21546 6.12.2007 18:9
*******Děti? Karotka 6.12.2007 23:44
*****Re: ODEJÍT Luca 6.12.2007 21:48
***Re: ODEJÍT kveta19 6.12.2007 8:40
****Re: ODEJÍT Míša 6.12.2007 10:31
*****tak Insula 6.12.2007 12:23
*****Re: ODEJÍT Eva21546 6.12.2007 15:55
***ale jak???? Klara + holcicka 13.12.2007 22:13
****Re: ale jak???? Markéta 13.12.2007 22:45
možná znáte Insula 6.12.2007 8:31
*Re: možná znáte jana, dvě děti 6.12.2007 20:32
**Re: možná znáte Libi,Jasminka,Mia 7.12.2007 18:4
*Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??.. Amálie Neznámá 12.12.2007 14:17
**Jo Amálie, nicnic 13.12.2007 23:3
**Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??.. Insula 21.12.2007 18:47
***Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??.. Líza 22.12.2007 7:53
****Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??.. Insula 22.12.2007 10:54
*****Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??.. Líza 22.12.2007 10:58
******Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??.. Insula 22.12.2007 15:29
*******Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM??... Líza 22.12.2007 19:29
********Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM... nicnic 22.12.2007 19:49
********Re: ODEJÍT ANO!! ALE KAM... Insula 22.12.2007 21:5
*********Re: ODEJÍT ANO!! ALE K... nicnic 22.12.2007 22:32
*********Re: ODEJÍT ANO!! ALE K... Líza 23.12.2007 6:50
**********Re: ODEJÍT ANO!! ALE... Insula 23.12.2007 9:51
***********Re: ODEJÍT ANO!! A... Líza 23.12.2007 9:58
************Re: ODEJÍT ANO!!... Insula 24.12.2007 12:51
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.