tisk-hlavicka

Nesezdaní partneři a jejich děti

23.11.2005 JUDr. Jana Poslední Děti a my 100 názorů

Český právní řád nečiní žádných rozdílů mezi dětmi narozenými v manželství a dětmi zrozenými z nesezdaného soužití či jiného vztahu, a to jak v osobní sféře, tak v majetkové oblasti.

Český právní řád nečiní žádných rozdílů mezi dětmi narozenými v manželství a dětmi zrozenými z nesezdaného soužití či jiného vztahu, a to jak v osobní sféře, tak v majetkové oblasti.

Děti mají stejné právo na rodičovskou výchovu a péči, mají rovné nároky na výživné,na dědické podíly apod. Alespoň z pohledu platné legislativy není tudíž na místě obávat se jakékoli druhořadosti postavení těchto dětí. Nicméně je vždy vhodné, aby se partneři ještě před narozením dítěte dohodli na podstatných otázkách týkajících se jeho výchovy a péče.

Určení rodičovství

O rodičovství matky nebývá v praxi pochyb. Podle zákona o rodině je matkou dítěte žena, která je porodila - takto se také zapíše do matriky. Pokud se dítě nenarodí z manželství a za otce se tedy nepovažuje manžel matky, je třeba určit otcovství. Pro partnery, kteří nejsou ve sporu, je nejjednodušší a rovněž i jistě nejdůstojnější určení otcovství souhlasným prohlášením. Tímto způsobem lze založit otcovství k už počatému dítěti ještě před jeho narozením. Rodiče, lhostejno zda jednotlivě či společně, mohou na kterémkoli matričním úřadě nebo okresním soudě učinit prohlášení, že určitý konkrétní muž je otcem dítěte. Účinky tohoto prohlášení nastanou narozením živého dítěte. V případě už narozeného dítěte lze prohlášení provést na matričním úřadě, kde dítě bylo zapsáno do knihy narození, nebo na kterémkoli okresním soudě. Ústní, srozumitelné a naprosto konkrétní prohlášení lze učinit kdykoli za života dítěte.

Zákon neumožňuje žádnému z rodičů prohlášení odvolat, například pokud se partneři rozejdou ve zlém. Obecně se tak předem nezpochybňuje postavení dítěte vůči otci. Pokud by následně vyšly najevo skutečnosti ukazující, že takto určený muž objektivně nemůže být otcem dítěte, připadá v úvahu jen popření otcovství soudní cestou. Navrhovatel musí dokázat oprávněnost žaloby (partneři spolu prokazatelně sexuálně nežili, neplodnost muže apod.).

Žalobu je možné podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo otcovství určeno, respektive do šesti měsíců od narození dítěte, bylo-li prohlášení učiněno k dosud nenarozenému dítěti. Po uplynutí této lhůty může návrh na popření otcovství podat jen nejvyšší státní zástupce, a to ve výjimečných případech kdy to vyžaduje zájem dítěte

Práva a povinnosti druha a družky jako rodičů

Matka i otec mají k dítěti rovná práva, oba jsou nositeli rodičovské zodpovědnosti. Není podstatné, zda jsou rodiče manželé či nikoliv, ani to, zda spolu žijí. Rozhoduje skutečnost, že jsou jako rodiče zapsáni v matrice. Rodičovskou zodpovědností rozumíme souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě. Zahrnuje kromě jiného péči o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, správu jeho majetku a zastupování dítěte ve věcech, ve kterých nemá samo způsobilost jednat. Rodičovská zodpovědnost nenáleží jen rodiči, který sám nemá plnou způsobilost k právním úkonům.

Do výkonu a rozsahu rodičovské zodpovědnosti je oprávněn v odůvodněných případech zasáhnout soud, může ji pozastavit, omezit a konečně rodiče práv k dítěti i zbavit. Nezbaví ho ovšem vyživovací povinnosti, ta trvá, třebaže rodič nesmí z rozhodnutí soudu dítě vychovávat ani se s ním stýkat. Snad prvním rozhodnutím, které rodiče o dítěti učiní, je určení jeho jména a příjmení. Pokud u dítěte narozeného mimo manželství nebylo určeno otcovství, ponese příjmení matky, které měla v době jeho narození. Jakmile má dítě právně i otce, musejí se rodiče dohodnout a oznámit příjmení matričnímu úřadu. Nejjednodušší je, když se při souhlasném určení otcovství před matričním úřadem nebo soudem zároveň zapíše i příjmení dítěte, na kterém se rodiče dohodli.

Ve volbě jména mají rodiče značnou volnost. Dítěti lze po posledních novelách zákona o matrikách, jménu a příjmení zapsat dvě křestní jména. Ta kromě jiného nesmějí být zkomolená, domácká a zdrobnělá. Opět platí, že se rodiče na jméně musejí dohodnout a souhlasné prohlášení předložit matričnímu úřadu. Pokud se dítě narodí ve zdravotnickém zařízení či za přítomnosti lékaře, postačí, že rodiče spolupodepíší oznámení o narození dítěte obsahující jeho jméno, což je předpokladem pro zápis do matriky. Jakmile rodiče nejsou schopni dospět k dohodě, určí jméno a příjmení dítěte soud.

Oba rodiče mají ke svému dítěti vyživovací povinnost. Opět zde platí obecná pravidla. Pokud spolu žijí ve společné domácnosti, jistě jsou dohodnuti na pravidlech hospodaření. Oba mají povinnost přispívat na výživu svých dětí podle jejich odůvodněných potřeb a svých možností, schopností a majetkových poměrů. Plněním vyživovací povinnosti se rozumí nejen finanční příspěvky, nýbrž i poskytování bydlení a jiných naturálních požitků. Současně se zohledňuje i to, v jaké míře který z rodičů o dítě převážně osobně pečuje.

Pomoc státu

Nesezdaní partneři pečující o nezletilé dítě se z hlediska státní sociální pomoci považují za rodinu. Postačí, aby druh a družka spolu žili ve společné domácnosti alespoň tři měsíce. Jejich příjmy se pak společně posuzují (sčítají) jako rozhodné pro vznik nároku na výši příspěvků státní sociální podpory i dávek v rámci sociální pomoci. Na druhé straně se společným posuzováním druha, družky a jejich dítěte, tedy uznáním, že tvoří rodinu, zvyšuje částka životního minima, která je určující pro poskytování všech forem státní finanční i věcné pomoci. Rodině může vzniknout nárok na přídavek na dítě, sociální příplatek i příspěvek na bydlení. Bez ohledu na příjem má matka nárok na porodné a rodičovský příspěvek.

Na rodičovskou dovolenou může nastoupit i otec-druh, rovněž bude zabezpečen rodičovským příspěvkem. Nutno upozornit, že matce-družce vzniká nárok na mateřskou dovolenou pouze v délce 28 týdnů stejně jako provdané ženě. Prodloužená výměra v délce 37 týdnů náleží jen skutečně osamělé mamince, to znamená rozvedené, ovdovělé a neprovdané ženě, která nežije ani s druhem.

Rozchod partnerů a jejich vztahy k nezletilému dítěti

Pokud spolu rodiče dítěte žijí v bezproblémovém svazku, dokážou se jistě dohodnout i na výchově dítěte a oba k němu plní vyživovací povinnost. V takovém případě není třeba soudním rozhodnutím upravovat poměry dítěte, třebaže jeho rodiče nejsou manželé. Nastanou-li mezi rodiči rozpory v podstatných věcech (například poskytování zdravotní péče, rozhodování o místě pobytu dítěte, jeho vzdělávání), rozhodne ve věci soud. Poměry dítěte, respektive práva a povinnosti rodičů k dítěti, je pak žádoucí upravit vždy, když se partneři rozejdou a nežijí spolu. Oběma rodičům i po rozchodu zůstává zachována rodičovská zodpovědnost, mají právo dítě vychovávat, zastupovat je, spravovat jeho majetek, stýkat se s ním a samozřejmě je musejí i nadále vyživovat.

Zákon o rodině v minulosti soudu přímo ukládal povinnost zasáhnout a rozhodovat o dítěti vždy, kdy spolu sezdaní i nesezdaní rodiče z jakéhokoli důvodu nežili. Stávající znění zákona upřednostňuje dohodu rodičů. Při absenci takové dohody soudu svěřuje možnost i bez návrhu (tj. z vlastního podnětu) rozhodovat o tom, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Je jistě v zájmu matky, otce a především dítěte, aby dokázali najít společnou řeč v tom, kdo bude o nezletilé dítě v budoucnu převážně pečovat, jakým příspěvkem se oba budou podílet na výživném dítěte a o možnosti jeho stýkání s tím z rodičů, se kterým nebude nadále trvale žít.

Dohodnout se mohou i na tom, že o dítě budou i po rozchodu pečovat společně či se budou o jeho výchovu pravidelně střídat. To obojí za předpokladu, že k tomu mají vytvořeny všechny podmínky, že je tato forma výchovy v zájmu dítěte a že budou zajištěny všechny jeho potřeby.

Dohoda rodičů pak podléhá schválení soudu v tzv. opatrovnickém řízení. Na návrh jednoho z rodičů nebo z vlastního podnětu soud jedná a rozhoduje o výchově a výživě dítěte tehdy, pokud se rodiče nesnažili nebo nedokázali dohodnout o svých právech a povinnostech k nezletilému dítěti. Rozsudkem obvykle svěří dítě do péče jednomu z rodičů (společnou či střídavou péči v zásadě předem vylučuje neschopnost rodičů se najít shodu), druhému pak stanoví výživné. O styku rodičů s dítětem obligatorně rozhodovat nemusí, avšak i to je žádoucí, pokud rodiče nemají stejný názor ani v této otázce.

Autorka je advokátka.

Názory k článku (100 názorů)
Pomoc státu?? Jana 23.11.2005 22:14
*Re: Pomoc státu?? Petra 24.11.2005 0:23
*Re: Pomoc státu?? Helois 24.11.2005 10:32
*Re: Pomoc státu?? Delfinie 24.11.2005 10:49
*Re: Pomoc státu?? Eve 24.11.2005 19:51
**Re: Pomoc státu?? Klára 24.11.2005 20:21
**Re: Pomoc státu?? 10.5Libik12 24.11.2005 21:18
**Re: Pomoc státu?? Eva K 25.11.2005 14:11
**Re: Pomoc státu?? Jaga,syn 3 roky 25.11.2005 16:37
**Re: Pomoc státu?? Zdenka 2děti 25.2.2007 21:44
*Re: Pomoc státu?? Eve 24.11.2005 19:52
*Re: Pomoc státu?? Eve 24.11.2005 19:52
*Re: Pomoc státu?? Eve 24.11.2005 19:52
*Re: Pomoc státu?? Kačka * 27.11.2005 16:31
Pomoc státu?? Jana 23.11.2005 22:16
*Re: Pomoc státu?? JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 24.11.2005 0:21
Sociální dávky Marie, syn 7 let 24.11.2005 8:17
*pro Marii Irena 24.11.2005 9:32
**Re: pro Marii Federika 24.11.2005 9:44
***Re: pro Marii Sylvie 24.11.2005 10:7
****Re: pro Marii Federika 24.11.2005 10:12
*****Re: pro Marii Eva K 24.11.2005 12:2
****Vysvětlení Irena 24.11.2005 10:26
*****Re: Vysvětlení Eva K 24.11.2005 12:6
***Re: pro Marii jen tak naskok 24.11.2005 12:48
****Re: pro Marii Eva K 25.11.2005 11:11
****Re: pro Marii Marie, syn 7 let 30.11.2005 7:41
*****Re: pro Marii JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 30.11.2005 8:3
*****Re: pro Marii Petruše 30.11.2005 8:10
*****Re: pro Marii Klára 30.11.2005 19:36
*****Re: pro Marii Eve 3.12.2005 19:41
******Re: pro Marii Eva K 6.12.2005 12:10
******Re: pro Marii Marta 11.12.2005 13:36
*******Re: pro Marii Eva K 15.12.2005 11:36
**Re: pro Marii Eva K 24.11.2005 9:46
***Sociální/Asociální dávky Aruba 24.11.2005 10:26
***Re: pro Marii par vzkazů 25.11.2005 16:37
**Re: pro Marii Petra, tři děti 24.11.2005 12:19
***Re: pro Marii Federika 24.11.2005 13:4
****Re: pro Marii PajaMM 24.11.2005 13:17
****Re: pro Marii Petra, tři děti 24.11.2005 13:19
****Re: pro Marii Boďka 24.11.2005 13:36
*****Re: pro Marii Federika 24.11.2005 14:18
***Re: pro Marii Klára 24.11.2005 19:8
***Re: pro Marii Dušan 7.11.2006 23:2
**Re: pro Marii Martina 24.11.2005 19:10
**Re: pro Marii Martina 24.11.2005 19:10
**Re: pro Marii Martina 24.11.2005 19:10
***Re: pro Marii Klára 24.11.2005 19:42
****Re: pro Marii Lu-ci-e 25.11.2005 12:29
*Re: Sociální dávky Eve 26.11.2005 17:41
**Re: Sociální dávky Klára 26.11.2005 18:28
***Re: Sociální dávky Janča 26.11.2005 20:57
***pro Kláru sociální dávky Monika 28.11.2005 9:3
****Re: pro Kláru sociální dávky Klára 28.11.2005 21:48
****Re: pro Kláru sociální dávky Eva K 6.12.2005 13:27
***Re: Sociální dávky Lemča 6.12.2005 11:37
***Re: Sociální dávky Lemča 6.12.2005 11:38
xxx Luka 24.11.2005 11:59
*Re: xxx radka 25.11.2005 8:11
**Re: xxx Sylvie 25.11.2005 8:29
***Re: xxx Eva K 25.11.2005 11:26
***Re: xxx markéta 30.11.2005 12:14
****Re: xxx Petra, Dominik 3/04 3.12.2005 13:10
**Re: xxx Eva K 25.11.2005 11:22
***Re: xxx Tara 25.11.2005 11:32
****Re: xxx Eva K 25.11.2005 14:2
*****Re: xxx Tara 25.11.2005 14:18
******Re: xxx Líza 25.11.2005 14:23
*******Re: xxx Tara 25.11.2005 14:58
******Re: xxx Eva K 25.11.2005 14:50
*******Re: xxx Tara 25.11.2005 15:6
********Re: xxx Eva K 25.11.2005 15:10
*********Re: xxx Tara 25.11.2005 15:18
**********Re: xxx Eva K 25.11.2005 15:26
***********Re: xxx Tara 25.11.2005 17:45
**Re: xxx Lu-ci-e 25.11.2005 12:34
***Re: xxx Janča 26.11.2005 8:28
****Re: xxx Boďka 27.11.2005 10:35
****Re: xxx Monika 28.11.2005 8:42
*****Re: xxx Sylvie 28.11.2005 9:2
******Re: xxx Monika 28.11.2005 9:6
*******Re: xxx Sylvie 28.11.2005 9:21
********Re: xxx Monika 28.11.2005 9:39
*********Re: xxx Monika 28.11.2005 9:51
*********Re: xxx Sylvie 28.11.2005 10:0
****Re: xxx markéta, Tereza 7/03 30.11.2005 15:25
*****Re: xxx PajaMM 30.11.2005 16:13
******Re: xxx Eva K 6.12.2005 13:33
nesezdaní Inka, no baby 28.11.2005 13:58
*Re: nesezdaní Federika 28.11.2005 14:5
*Re: nesezdaní Janča 28.11.2005 14:27
**Re: nesezdaní Inka, no baby 28.11.2005 15:47
***Re: nesezdaní Klara 28.11.2005 16:34
****Re: nesezdaní Janča 28.11.2005 18:34
*Re: nesezdaní Petra Neomi 30.11.2005 0:35
*Re: nesezdaní Petra 13.7.2006 10:21
Skutečnost... Roman 29.11.2005 16:24
*Re: Skutečnost... Janča 30.11.2005 7:51
jak je to s bydlenim Lenka,ročne dite 20.11.2016 22:9
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.