tisk-hlavicka

Návrh na zvýšení výživného

17.8.2004 JUDr. Jana Poslední Děti a my 165 názorů

Nemělo by docházet k situacím, kdy dítě žijící s rodičem s velmi nízkou životní úrovní je hmotně podstatně hůře zajištěno než jeho druhý rodič.“

Otázka: Po rozvodu manželství mám ve své péči dceru ve věku 12 let a 19letého syna, který letos začal studovat vysokou školu. Bývalý manžel platí vyměřené výživné na obě děti 5 let od rozvodu v nezměněné výši a nepodílí se ani na mimořádných vydáních. Je to dostatečná doba, abych mohla žádat o zvýšení výživného? Má nárok na další výživné i syn, i když je plnoletý? Co musí žádost obsahovat?

Oprávněnost podat návrh na zvýšení či snížení výživného ve prospěch dětí, ale i obecně, se neposuzuje z hlediska časového, nýbrž z hlediska změn poměrů na straně dítěte či povinného rodiče, které nastaly v době posledního rozhodování ve věci.

Změna poměrů

Změna poměrů v daném smyslu lze definovat jako takový stav, který je odlišný od stavu, který byl rozhodující při původním rozhodování. Zásadně se musí jednat o změnu závažnějšího charakteru, tj. o tzv. změnu podstatnou. Změny pravomocných rozhodnutí jsou totiž obecně vyloučené (vyjma mimořádných opravných prostředků). Zákon o rodině však vzhledem k možnosti podstatné změny stavu v čase připouští ve věci výživného ale i např. ve výkonu rodičovských práv a povinností výjimku z této zásady.

Podstatná změna na straně oprávněného dítěte obvykle souvisí se změnou jeho potřeb vzhledem k jeho přibývajícímu věku. Mění se jeho zájmy, ale zejména se zvyšují náklady v souvislosti se školním docházkou a jeho dalším vzděláváním. Určitě rostou náklady na výživu a ošacení, ale i další nutné výdaje spojené např. ve starším věku s dopravou, stravováním či ubytováním, studuje-li mimo své bydliště.

Oproti tomu na straně rodiče může změna poměrů spočívat ve vzrůstu nebo odůvodněném poklesu jeho výdělku (nezaviněná nezaměstnanost, přechod do důchodu, trvalá změna zdravotního stavu) nebo např. v důsledku zúžení či rozšíření okruhu osob, k nimž má rodič další vyživovací povinnost, nejčastěji k dětem z dalšího manželství.

Ke změně původních rozsudků může dojít zásadně na návrh, avšak opět v případě nezletilých zákon připouští výjimku. Soud může změnit dohody a rozsudky o výživném, aniž by oprávněná osoba podala návrh na jejich změnu.

Návrh na zvýšení výživného nezletilého dítěte

Návrh na zvýšení výživného ve prospěch nezletilého dítěte je oprávněn podat rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do trvalé péče (ovšem není vyloučeno, aby návrh podal povinný rodič). Návrh se podává u toho okresního (obvodního) soudu, který vede spis péče o nezletilého, tzn. tam, kde se o poměrech dítěte jednalo a rozhodovalo poprvé. Soud pak může přenést svou příslušnost na jiný soud, pokud je to v zájmu nezletilého, např. změní-li bydliště. Návrh na zahájení řízení se podává ve třech vyhotoveních. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků.

Návrh musí obsahovat označení účastníků řízení, tj. matky a otce, a dítěte, o jehož poměrech se jedná. Vedle jména a příjmení se uvádějí data narození či rodná čísla a adresa trvalého pobytu, popř. adresa, na kterou má soud veškeré písemnosti doručovat. Návrh se rovněž označuje spisovou značkou zavedenou při prvním založení spisu u soudu.

Každý návrh musí obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být jednoznačně patrno, čeho se žadatel domáhá.

Základními skutečnostmi se rozumí údaje dokládající, že matka a otec jsou rodiči dítěte a dále pak, že rozhodnutím soudu (či schválením dohody rodičů) bylo dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů a druhému byla stanovena vyživovací povinnost. Uvedené údaje se dokazují předložením rodného listu dítěte a předchozím rozhodnutím soudu. Následovat by mělo vylíčení všech skutečností důležitých pro rozhodování, tzn. řádně odůvodnit podstatnou změnu poměrů. Předně se jedná o náklady spojené s výživou a oprávněnými požadavky nezletilého. Je na místě uvést a vyčíslit nárůst veškerých výdajů spojených s docházkou dítěte do předškolního či školního zařízení i s pobyty ve škole v přírodě či jinými akcemi organizovanými školou. Další výdaje obvykle představují mimoškolní aktivity dítěte, kurzovné nebo např. sportovní výbava. Další zvýšené náklady může způsobovat zdravotní stav dítěte spočívající v pravidelných úhradách léků a zdravotnických potřeb, nutnosti speciální diety nebo např. v účasti na různých ozdravných pobytech nebo v lázních. Uvedené veškeré náklady je vhodné doložit doklady o zaplacení, popř. vyjádřením ošetřujícího lékaře.

Určitě je namístě uvést, zda se povinný rodič nějakým způsobem podílí na mimořádných výdajích spojených s výživou a potřebami dítěte mimo vyměřené výživné, zda na dítě pamatuje s dárky. Rovněž je nezbytné uvést výdělkové poměry obou rodičů vyčíslením průměrných měsíčních příjmů, které se dokládají zprávami od zaměstnavatele, popř. důchodovým výměrem.

Pokud rodiče podnikají, jsou povinni předložit soudu podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných zvláštními předpisy. Odmítá-li rodič splnit uvedenou povinnost, vychází se z domněnky, že jeho průměrný výdělek činí patnáctinásobek částky životního minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto rodiče podle zákona o životním minimu. V současnosti jde o částku ve výši 2320 Kč. Konečně je podstatná informace, zda mají rodiče vyživovací povinnost k dalším osobám.

Závěr návrhu musí obsahovat přesné určení toho, čeho se navrhovatel domáhá. Především je nutné uvést výši požadované měsíční částky a datum její pravidelné splatnosti. Stejně tak je důležité uvést, od jakého data se zvýšení výživného žádá. Navýšení výživného ve prospěch nezletilého dítěte lze totiž požadovat až tři roky zpětně, je-li k tomu důvod. Jinak se přiznává ode dne zahájení soudního řízení.

Návrh na zvýšení výživného zletilého dítěte

Náležitosti návrhu na zvýšení návrhu výživného pro zletilé dítě a požadavky na jeho obsah se v zásadě shodují s návrhem podaným v prospěch nezletilého potomka.

Zásadní rozdíl spočívá v určení účastníků řízení. Již jimi nejsou otec a matka, nýbrž zletilé dítě a rodič, proti němuž návrh směřuje. Návrh tedy podává samo zletilé dítě. Další rozdíl spočívá v příslušnosti soudu, rozhoduje obecný soud rodiče, který je obvykle určen jeho místem trvalého bydliště. Konečně další zásadní odlišnost tkví v tom, že zletilá osoba nemůže žádat o příspěvek na výživu, popř. jeho zvýšení zpětně, ale zásadně se přiznává až k datu zahájení soudního řízení.

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá po celou dobu, po kterou není dítě schopno se samo živit. Není tedy limitováno dosažením jeho zletilosti, naopak může nástupem do zaměstnání nabýt této schopnosti již před dovršením 18 let.

Oba rodiče jsou povinni podílet se na výživě a oprávněných materiálních potřebách svého dítěte podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Oproti tomu má dítě právo podílet se na stejně vysoké životní úrovni svých rodičů. Nemělo by tedy docházet k situacím, kdy dítě žijící s rodičem s velmi nízkou životní úrovní je hmotně podstatně hůře zajištěno než jeho druhý rodič.

Autorka je advokátka.

Názory k článku (165 názorů)
Teoreticky v pořádku, ale v praxi neprov... Iva 18.8.2004 8:25
*Re: Teoreticky v pořádku, ale v praxi ... Hana 19.8.2004 15:27
**Re: Teoreticky v pořádku, ale v prax... Iva 20.8.2004 10:21
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Adriana (2 deti -druha zena) 23.8.2004 2:52
****Re: Teoreticky v pořádku, ale v ... Lenka 28.6.2007 13:30
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Mirek, dcery 2,5 r a 10 měs. 23.8.2004 16:1
****Re: Teoreticky v pořádku, ale v ... majka 13.8.2005 0:14
****Matky mohou soudům diktovat Hanka 25.11.2005 9:44
*****Re: Matky mohou soudům diktov... PajaMM 25.11.2005 9:50
*****Re: Matky mohou soudům diktov... xx 11.12.2005 0:47
******Re: Matky mohou soudům dikt... míša 28.12.2005 14:22
*******podmínky při zvyšování výž... MartinaL. 5.12.2006 17:51
********Re: podmínky při zvyšová... Grinč 3.4.2008 9:8
*********Re: podmínky při zvyšo... jaja jaja 15.1.2009 20:6
******Re: Matky mohou soudům dikt... míša 28.12.2005 14:23
******Re: Matky mohou soudům dikt... míša 28.12.2005 14:23
*******Re: Matky mohou soudům di... vitek 23.8.2006 18:48
******Re: Matky mohou soudům dikt... Lenka (dvě děti) 20.6.2007 10:38
****Re: Teoreticky v pořádku, ale v ... Milan 2 + 2 děti 5.9.2006 22:55
*****Re: Teoreticky v pořádku, ale ... Pavel Levý dvě plnoleté děti 26.6.2007 11:19
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Martina, 1 dítě + těhotná 2.10.2004 15:30
****Re: Teoreticky v pořádku, ale v ... esmeral33 25.3.2009 11:2
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Martina, 1 dítě + těhotná 2.10.2004 15:31
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Pepa 23.10.2004 1:50
***Jednostrannost škodí David Ondrejkovič - platící na cizí dítě 25.8.2008 8:29
**Otec má 7 dětí Agáta 23.8.2004 13:24
***Re: Otec má 7 dětí Katka 24.8.2004 15:46
*Re: Teoreticky v pořádku, ale v praxi ... AKCINOS 19.8.2004 16:58
**Re: Teoreticky v pořádku, ale v prax... Helena,Evička+Alex 8/02 19.8.2004 18:28
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Jarka, 1 dítě  20.8.2004 9:46
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Iva 20.8.2004 10:40
****Re: Teoreticky v pořádku, ale v ... Veselka09 30.7.2009 16:59
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... Jarka, 1 dítě  20.8.2004 11:2
***Re: Teoreticky v pořádku, ale v pr... zuzana misař 1dite+tehotna 16.2.2005 11:21
**Re: Sonicka Jarka, 1 dítě 20.8.2004 9:35
***Re: Sonicka Eva, kluci 13 a 17 20.8.2004 11:41
****Re: bohatý otec Helena,Evička+Alex 8/02 20.8.2004 13:27
*****Re: bohatý otec-Heleně Jarka, 1 dítě 20.8.2004 16:41
******Re: bohatý ote Helena,Evička+Alex 8/02 20.8.2004 18:21
*******Re: bohatý ote Corra 20.8.2004 19:2
********Re: bohatý otec Helena,Evička+Alex 8/02 20.8.2004 19:56
*********Re: bohatý otec Daniela Lukášek Leonka Kevin 20.8.2004 21:33
*******Re: bohatý ote hanka 21.8.2004 7:54
*******Re: bohatý otec - ještě H... Jarka, 1 dítě  22.8.2004 10:19
********Re: bohatý otec - ještě... Sylvie 22.8.2004 10:42
*********Re: bohatý otec - ješ... Corra 22.8.2004 11:54
*********Re: bohatý otec - ješ... tomy 20.9.2005 1:16
*******Pro lecjakou kravku jsou i... Lenka Nová 18.3.2005 15:15
********Re: Pro lecjakou kravku ... tomy 12.5.2006 12:46
********Re: Pro lecjakou kravku ... tomy 12.5.2006 12:46
*********Re: Pro lecjakou kravk... ...neviditelná... 13.5.2006 15:58
**********Re: Pro lecjakou kra... tomy 13.5.2006 17:46
***********Re: Pro lecjakou k... ...neviditelná... 13.5.2006 18:23
***********Re: Pro lecjakou k... Olina 13.5.2006 19:2
************Re: Pro lecjakou... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.5.2006 22:16
**Re: Teoreticky v pořádku, ale v prax... třeba :Lenka Nová, tři dospívající dcery 27.9.2004 20:47
**Re: Teoreticky v pořádku, životní zk... Jolana Hušková 7.2.2007 21:43
*TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽNĚ!!!!  22.8.2004 11:35
**Chléb od huby ? Simča, dcery *1988 a 1997 22.8.2004 11:52
***Ale myslíme to vážně:-)))))) Corra 22.8.2004 12:6
****Re: Ale myslíme to vážně:-)))))) Beruška9 22.8.2004 12:13
*****Re: Ale myslíme to vážně:-))))... Corra 22.8.2004 12:22
*****Re: Ale myslíme to vážně:-))))... Corra 22.8.2004 12:26
******Re: Ale myslíme to vážně:-))... Beruška9 22.8.2004 12:31
*******Re: Ale myslíme to vážně:-... Corra 22.8.2004 12:36
********Re: Ale myslíme to vážně... Corra 22.8.2004 13:5
*****Re: Ale myslíme to vážně:-))))... hanka 22.8.2004 14:3
******Re: Ale myslíme to vážně:-))... Beruška9 22.8.2004 15:38
*****Re: Ale myslíme to vážně:-))))... Dáša 28.8.2006 16:30
****Re: Ale myslíme to vážně:-)))))) fany 26.6.2005 0:52
*****Re: Ale myslíme to vážně:-))))... ...neviditelná... 26.6.2005 1:15
****Už mám dost... tomy 2.5.2006 3:29
*****Re: Už mám dost... 10.5Libik12 2.5.2006 9:17
******Re: Už mám dost... tomy 10.5.2006 22:16
*******Re: Už mám dost... 10.5Libik12 11.5.2006 11:9
*******Re: Už mám dost... abcd 24.8.2006 0:5
***Pro Simču, Coru a ostatní..... Zuza - 3 děti - 16, 8, 6 22.8.2004 17:2
****Re: Pro Simču, Coru a ostatní...... Corra 22.8.2004 19:51
*****Pro Corru JÁ alias Zuza - 3 děti - 16, 8, 6  23.8.2004 10:38
******Re: Pro Corru Corra 23.8.2004 15:40
*******Re: Pro Corru Mirek dcery 2,5 r a 10 měs 23.8.2004 16:30
********Re: Pro Corru Corra 23.8.2004 19:36
*********Re: Pro Corru Mirek 25.8.2004 10:47
**********Re: Pro Corru Corra 25.8.2004 11:24
***********Re: Pro Corru Mirek 25.8.2004 11:58
************Re: Pro Corru Corra 25.8.2004 14:58
*************Re: Pro Corru Mirek 25.8.2004 15:28
**************Re: Pro Corr... Corra 25.8.2004 15:45
***************Re: Pro Co... Mirek 25.8.2004 15:52
**********Re: Pro Corru Corra 25.8.2004 11:50
***********Re: Pro Corru Mirek 25.8.2004 12:30
************Re: Pro Corru Corra 25.8.2004 15:24
*************Re: Pro Corru Mirek 25.8.2004 15:51
**************Re: Pro Corr... Corra 25.8.2004 16:6
***************Re: Pro Co... Mirek 25.8.2004 16:20
****************Re: Pro ... Corra 25.8.2004 16:29
****************Re: Pro ... Sylvie 25.8.2004 16:42
*****************Re: Pr... Sylvie 25.8.2004 16:44
******************Re: P... Mirek 25.8.2004 18:20
*******************Re: P... Sylvie 26.8.2004 9:16
*****************Re: Pr... Veselka09 30.7.2009 21:2
******************Re: P... Lassie66 30.7.2009 21:4
****Re: Pro Simču, Coru a ostatní...... Libb 23.8.2004 6:45
****a jiný pohled... Barbara(32)+Marta(5) 2.1.2008 18:6
***Re: Chléb od huby ? Iva - 2,5leté dítko 25.8.2004 17:41
****Re: Chléb od huby ? Corra 25.8.2004 19:2
*****Re: Chléb od huby ? Zuza  26.8.2004 11:58
******Re: Chléb od huby ? Corra 26.8.2004 12:27
******Re: Chléb od huby ? kkamila 26.8.2004 14:5
******Druh - družka není právní vz... tomy 13.5.2006 15:27
*******Re: Druh - družka není prá... Jarka 13.5.2006 15:51
*******Re: Druh - družka není prá... JENA, 2 kluci (8/2001a1/2003) 13.5.2006 16:12
***Re: Chléb od huby ? Hana, dcera 2 roky 28.8.2004 22:8
***Re: Chléb od huby ? Veselka09 30.7.2009 20:35
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... Beruška9 22.8.2004 12:5
***Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁ... Corra 22.8.2004 12:19
****Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET ... Beruška9 22.8.2004 12:25
*****Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLE... Corra 22.8.2004 12:34
***Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁ... Evelyn1968,2děti 22.8.2004 13:31
****Re: Evelyn Jára, 1 dítě 23.8.2004 9:23
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... hanka 22.8.2004 13:57
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... Adriana  23.8.2004 3:11
***Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁ... Beruška9 23.8.2004 9:15
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... tereza , sama s detmi  23.8.2004 12:57
***Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁ... Veselka09 30.7.2009 21:20
****Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET ... Lassie66 30.7.2009 21:35
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... tereza , sama s detmi  23.8.2004 12:58
***Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁ... Rosťa, 2 dcery (9+5) 24.10.2005 19:19
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... my 5.8.2007 23:27
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... Lucka 30.10.2007 12:52
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... Alena a 1princezna moje a druhá vyvdaná 22.10.2008 13:12
**Re: TOHLE PŘECI NEMŮŽETE MYSLET VÁŽN... Lenka Nová 15.1.2009 20:37
*Re: Teoreticky v pořádku, ale v praxi ... Roman 11.11.2004 10:28
**Re: Teoreticky v pořádku, ale v prax... tomy 13.5.2006 15:44
*Re: Teoreticky v pořádku, ale v praxi ... Roman 6.2.2007 13:21
*Pravda na obou stranách Jana , 5letá dcera 31.1.2008 19:13
**Re: Pravda na obou stranách 16.5Salám&Lajka14 31.1.2008 19:18
***Re: Pravda na obou stranách Veselka09 30.7.2009 21:31
****Re: Pravda na obou stranách Lassie66 30.7.2009 21:41
*****Re: Pravda na obou stranách Veselka09 30.7.2009 22:42
******Re: Pravda na obou stranách Lassie66 31.7.2009 13:41
*******Re: Pravda na obou stranác... Veselka09 31.7.2009 21:53
**Re: Pravda na obou stranách 10.5Libik12 31.1.2008 23:31
Výživné, zvýšení, spoluúčast na nákladec... Terreza 23.8.2004 10:21
*Re: Výživné,aneb co je ex schopný uděl... Romča+Lukas 16.3. 23.8.2004 18:39
*Re: Výživné, zvýšení, spoluúčast na ná... Máťule 24.8.2004 12:51
**Re: Pro Ilonu Jára, 1 dítě 24.8.2004 20:53
*Re: Výživné, zvýšení, spoluúčast na ná... Emija, Jim 9, Kryštof 2 26.6.2005 13:29
**Re: Výživné, zvýšení, spoluúčast na ... Judita, dcera 18, syn 13 6.10.2005 15:58
Mistni prislusnost sousu Sobi 11.10.2005 3:56
Lhář se vždycky vylže petra 29.1.2006 19:12
*Re: Lhář se vždycky vylže Pavla, jedno nevlastní 27.2.2006 11:9
**Re: Lhář se vždycky vylže Alena a 1princezna moje a druhá vyvdaná 22.10.2008 13:24
**Re: Lhář se vždycky vylže Alena a 1princezna moje a druhá vyvdaná 22.10.2008 13:24
*Re: Lhář se vždycky vylže Pavla, jedno nevlastní 27.2.2006 11:9
Lhář se vždycky vylže petra 29.1.2006 19:13
*Re: Lhář se vždycky vylže Sisi, 3 děti 25.11.2006 17:40
*Re: Lhář se vždycky vylže Iva 15.12.2006 12:26
**Re: Lhář se vždycky vylže Josef 22.6.2007 2:45
**Re: Lhář se vždycky vylže Josef 22.6.2007 2:45
**Re: Lhář se vždycky vylže Josef 22.6.2007 2:45
Lhář se vždycky vylže petra 29.1.2006 19:15
*Re: Lhář se vždycky vylže Katka a dvě děti 26.10.2006 12:13
**Re: Lhář se vždycky vylže ŠÁRINA 26.10.2006 12:45
***Re: Lhář se vždycky vylže Daniela 13.8.2007 14:13
Článek se vztahuje k období asi

Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.