tisk-hlavicka

Nová theorie o plození mužského neb ženského pohlaví aneb Jak na to šly naše praprabáby

25.4.2003 Monty 34 názorů

Víte, co jsou to živočíškové spermatičtí? A jest-li pak vám známo, že pohlavní styk jest výsledkem pobouření pohlavního chtíče?

Mám takového zvláštního koníčka, který by se souhrnně dal nazvat sběrem starého papíru. Na chalupě na půdě mám několik krabic s knihami, vydanými do roku 1918, stohy starých fotografií, dopisů, rodných listů, notářských zápisů atd., vše z dob Rakousko-Uherské monarchie. Ze všeho nejvíc mne ale baví četba tehdejší populárně vědecké literatury. Když jsem si v pondělí velikonoční dočetla svázaný časopis Mladý čtenář, ročník 1910 - 1911, z nějž jsem se mj. dozvěděla, proč má lelek druhové jméno kozodoj, řekla jsem si, že bych se měla o své poklady rozdělit i s ostatními - a oprášila jsem jednu ze svých nejmilejších knih, kterážto se zove "Venuše oplozená - nová theorie o mužské a ženské plodnosti dle vůle ploditele", napsal A. Debay, dle dvacátého vydání francouzského přeložil dr. J. Pavlík; tipuji někdy mezi léty 1890 - 1910. To na úvod myslím stačí, nechme hovořit knihu samu. Výmluvná je až až…

Theorie o plodivé převaze

Dle této theorie pozůstává příčina pohlavního určení embrya ve svrchované síle plodivého ústrojí jednoho z ploditelů a nikoli v síle svalové, jak se všeobecně myslí. Denně lze viděti obry, již plodí jen děvčata a slabé ženy nepatrných postav, jež plodí jen hochy.

Muž přenese na dítě tím snadněji své pohlaví, čím více vlastnosti jeho mužství jsou vyvinuty, úplnější a čím méně jest plodivá moc ženy slabší a vyvinutější.

Žena přenáší tím snadněji své pohlaví na dítě, čím více vlastnosti ženskosti jsou v ní vyvinuty, úplnější a čím slabší jest plodivá moc jejího manžela u porovnání s její. - Jinými slovy řečeno: onen z obou souložníků, jenž plodivou silou předstihuje druhého, dává dítěti své pohlaví.

Bailly a Wolstein zjistili ve všech případech, že mužové slabých postav a nervosních povah plodili hochy, byly-li jejich manželky silně svalnaté, s mužatkami, podobajícími se postavou spíše muži než ženě. Giron de Bazareingnes zpozoroval ve dvacíti případech proti jedinému, že silní mužové atletických postav splodili s manželkami křehkých slabých postav dcery, poněvadž ženy jejich vynikaly nad ně plodivou mocí.

Některé vlivy, které působí citelné klesání plodivé zdatnosti, účinkují na jednu neb několik hodin, jiné zase na určitou kratší neb delší dobu.

Zkažený žaludek, velká únava, krutá bolest, úzkost, zděšení aj. působí neprodleně. Pohlavní styk za takových okolností vymyká se z všeobecné pravidelnosti a plody z něho počaté - mužského či ženského pohlaví, dle plodivé schopnosti toho kterého činitele - bývají nedokonalé, špatné. Vlivy, které působí po určité době, jsou následující: chronické nemoci, delší tělesné i duševní útrapy, nízké vášně, výstřednosti ve všech věcech a konečně stáří.


"Ach drahá, již šesté děvče! Jest ti třeba, abys poněkud zmužněla!"

Tělesné vysílení a příliš častý koit působí u muže velmi citelné klesnutí plodivé zdatnosti: v takovém stavu zplodí pravidelně jen děvčata. Podobně děje se však i ženě; bylo pozorováno, že kurtisány a prostitutky, jež obtěžkají, plodí pravidelně více hochů než děvčat. Četní lékaři - porodníci upozornili na tento zjev, který arciť postrádá zajímavosti, uvědomíme-li si, že výkon nějaké činnosti udržuje energii a že příliš dlouhý klid ji vyčerpává. Dovolujeme si však podotknouti, že slovy "udržování činnosti" nemíníme přemrštěnost a výstřednost. Jest jisté, že nemírné hovění pohlavním rozkošem dodává ženě mužskosti, kdežto muž klesá k zženštilosti. Ale jest logické a důkazy zjištěné, že oplodněná kurtisána povije spíše hocha než děvče. Zdrženlivost jest nezbytnou pro muže, jenž chce přenést své pohlaví na dítky.

Historickým bádáním Gironovým bylo dokázáno, že z manželství příliš mladých mužů pošli téměř vždy jen potomkové ženského pohlaví; v pokročilejším stáří, tj. v době jejich plné mužnosti, plodili více hochů. - V manželstvích, v nichž jsou manželé stejného stáří, bývají dítky nejčastěji ženského pohlaví. - Když jest žena starší muže, dává dítěti své pohlaví; muž starší ženy plodí pravidelně jen hochy.

Honosí-li se žena veškerými attributy a veškerými kvalitami ženské ústrojnosti, plodí děvčata, poněvadž v záhadné dílně, jež nazývána jest vaječníkem, jest mužský živel zatlačen do pozadí, odstraněn živlem ženským. - V případech, v nichž povaha ženina přibližuje se povaze mužově, bude ploditi hochy, poněvadž ženský živel jest potlačen a ztráven mužským.

Případy k pochopení theorie o mužském a ženském živlu

První případ

Předmětem tohoto případu jest jistý obchodník punčochami z bývalé ulice Saint-Denis v Paříži. Tento vzorný otec rodiny, jenž hořel touhou, aby měl syna, který by sdědil jeho jméno, obchod a dobrou pověst, nemohl zploditi se svou velmi lymfatickou ženou léč dívky; měl jich již devět! A všechny honosily se stejnými vlastnostmi jako jejich matka. Ačkoliv zmíněný muž byl v plné mužské síle, přece zdržoval se soulože ze strachu, aby nezplodil opět dceru. Pojednou dostala se mu náhodou do rukou kniha "Hygiena manželství". Jal se knihu čísti a zejména stránky, pojednávající o výživě a podmínkách, které je nutno plniti, aby docíleno bylo mužské oplodnění, přečetl asi dvacetkrát, načež teprve se odvážil… A po celou dobu těhotenství své ženy byl v neustálém napjetí a strachu. Konečně nadešel rozhodný okamžik a… jeho touha byla splněna, jeho přání vyhověno! Hlučný výkřik radosti vydral se mu z hrdla… Šťastný otec dočkal se syna!

Druhý případ

Vysoký úředník provdal svou dceru, dvacetiletou dívku, za mladého setníka ze vznešené rodiny. Vychována byvši v nádheře a pohodlí, vynikala mladá dáma všemi známkami křehkosti tělesného ústrojí; měla malé ruce, malé nohy, útlou, štíhlou postavu… ale postrádala na prsou oněch rozkošných údů, na jichž svůdné obrysy se tak rádi díváme; neblahá móda šněrovaček působila zhoubně na jejich vývoj. Tělo tohoto křehkého stvořeníčka bylo aristokraticky něžné, slaboučké. Toť však také vše.

Tři roky manželství uplynuly a přes bujarost plukovníkovu nebylo požehnáno dětmi. Lékaři jim radili, aby podnikli cestu po Italii. Prostředek tento podnikli; paní plukovníková porodila dcerušku. - A každého následujícího roku vydali se pak na cestu buď na jih neb na sever, snažíce se docíliti, aby jejich manželství požehnáno bylo mužským potomkem. Marná naděje! Veškerá oplodnění končila porodem potomka ženského rodu. Měli již tři dcery, což se jim zdálo býti přece již příliš mnoho.

Plukovník, jenž zatím postoupil na generála, překročil čtyřicítku; jeho choť dosáhla třicátého pátého roku. Co nyní? Požádali o radu lékaře, kteří jako druhdy odporučovali jim, vydati se na cesty. "Prostředek tento," odtušil generál, "pomohl nám vždy jen k dcerám…" Byla mu dána odpověď, že se ještě může všeho dočkati.

Tato odpověď jej arciť neuspokojila, pročež uchýlil se o radu k dryáčníkům a dryáčnicím. Ale generál, rozumný muž, nechtěl věřiti v prostředky stejně dětinské jako absurdní, které mu radili a šťastnou náhodou mu napadlo, aby se se svým tajemstvím svěřil fysiologovi, jenž dlouhou dobu již zabýval se zkoumáním podmínek plození. Vyšetřiv mladou dámu, odvětil mu zkušený lékař: "Vaše žena jest složením těla schopna ploditi jen dívky; jest ženou v nejširším slova smyslu a proto vštípí vždy svému plodu své pohlaví, zůstane-li její tělesné ústrojí stále takové, jaké jest. Abyste měl mužského potomka, nutno nejdříve dosíci změny její příliš ženské ústrojnosti a to tak, aby poněkud zmužněla. Docílíte-li toho, bude mít v devíti případech naději, že vaše přání se splní."

"Vašimi slovy jsem posílen," odtušil generál. "Ale jakým způsobem lze uskutečnit tuto změnu?"

"Několika příbuznými prostředky: tělocvikem, jízdou na koni, plavbou, procházkami - vůbec všemi způsoby, jimiž lze zahladiti zženštilost a usnadnit vývoj tělesné síly. Tyto různé cviky musí býti spojeny s dobrou výživou, poněkud dráždivou a živnou, načež uskutečněna bude tato změna, která bude mít vliv na utvoření vajíčka mužského pohlaví. Dle mého názoru jen žena skýtá látku k utvoření embrya a muž ji jen oplodní, to jest, dá život této látce."

S radostnými pocity a srdečnými díky stiskl generál ruku fysiologovi a jeho žena počala ještě téhož dne řídit se jeho radou.

Sotva uplynul rok od této návštěvy, když šťastný generál slavil v rodinném kruhu narození syna.


Řídíce se radami fysiologovými, do roka se stali rodiči utěšeného hošíka.

Tak co? Inspirovali jste se? A troufnete si už odhadnout, co by to tak mohli být živočíškové spermatičtí? :o)

Názory k článku (34 názorů)
Jak krásně se historie mýlila:o) If & 3♥ 25.4.2003 7:34
*Re: Líné spermie Zuza 25.4.2003 8:49
**Re: Líné spermie Mersi, Miška a Lea 25.4.2003 9:38
***Jak to teda je? En 25.4.2003 10:54
****Re: Jak to teda je? Lonai 25.4.2003 11:28
*****Re: Je to takhle: Mirka 25.4.2003 12:24
******Re: Je to takhle: Lenelka 25.4.2003 12:35
*******Re: Je to takhle: Sosan 25.4.2003 13:15
********Re: Je to takhle: Lenelka 25.4.2003 14:5
*********Re: Je to takhle: Sosan 25.4.2003 14:15
**********Re: Je to takhle: Lenelka 25.4.2003 14:23
***********Re: Je to takhle: Petra, Kryštof 01, Kubík 08 28.4.2003 21:47
************Re: Je to takhle... klara brazdova 30.4.2003 21:22
*************Re: Je to takh... Petra, Kryštof 01, Kubík 08 1.5.2003 20:39
*******Re: Je to takhle: Mirka 25.4.2003 16:41
******Re: Je to takhle: Sylvie 25.4.2003 19:6
*******příroda si do všeho kecat ... Marie, 3 kluci 26.4.2003 22:17
*******Re: Je to takhle: Viky 29.4.2003 1:56
******Krásná teorie - jiná realita Magdalenka, dcera 1,5 + bříško 25.3.2004 13:49
*****Re: Jak to teda je? Bruni 27.4.2003 10:50
******Holka XY? Hanďula a 3 berušky 14.5.2003 19:23
*******Re: Holka XY? Píďa, Kubásek12/04 Anika5/07 21.10.2003 23:33
****Re: Jak to teda je? Vendula 7.5.2003 16:1
**Re: Líné spermie If & 3♥ 25.4.2003 11:19
**Re: Líné spermie - opravdu to tak je Sosan 25.4.2003 12:23
*Re: Jak krásně se historie mýlila:o) Adéla 25.4.2003 17:56
sugesce :o))) Evelyn1968,2děti 25.4.2003 23:31
Uvidíme.... Lenka K., dcerka 23 měsíců, 8tt 26.4.2003 12:15
příroda si do všeho kecat nedá Marie, 3 kluci 26.4.2003 22:22
*Re: Jednou ještě tu holku Jana 3kluci nejstarší 3roky 15.8.2004 13:53
**Re: Jednou ještě tu holku monika + 3 3.11.2004 11:0
**Zkuste to takhle!!! Jarka babička 31.1.2006 23:46
**Zkuste to takhle!!! Jarka babička 31.1.2006 23:47
**Zkuste to takhle!!! Jarka babička 31.1.2006 23:50
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.