tisk-hlavicka

Jaké lze zvolit způsoby rozvodu

21.3.2003 JUDr. Jana Poslední Děti a my 1 názor

Rozhodla jsem se řešit naši dlouhodobou manželskou krizi rozvodem. Slyšela jsem, že nastaly nějaké změny, že je možný dvojí způsob rozvodu. Můžete mi vysvětlit, oč se jedná?

Rozhodla jsem se řešit naši dlouhodobou manželskou krizi rozvodem. Slyšela jsem, že nastaly nějaké změny, že je možný dvojí způsob rozvodu. Můžete mi vysvětlit, oč se jedná? Máme dvanáctiletého syna a chtěla bych všechno řešit co možná nejklidněji a nejrychleji.
M. V., Praha 10

Patrně máte na mysli rozsáhlou novelu zákona o rodině z poloviny roku 1998, která skutečně obsahuje zásadní změny týkající se rozvodu manželství. Zásadní změna nastala např. v úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu rozvodu manželství rodičů. Soud již o právech a povinnostech rozvedených manželů k nezletilým dětem nerozhoduje v rámci rozvodového řízení, tj. v jednom soudním řízení jako v minulosti, kdy rozsudek obsahoval vedle výroku o rozvodu i rozhodnutí o svěření nezletilého dítěte do výchovy jednomu z rodičů a druhému rodiči stanovil vyživovací povinnost. Tato úprava musí v současnosti předcházet rozvodu v samostatném řízení před soudem péče o nezletilé. Navíc došlo k věcné změně, neboť nová zákonná úprava připouští možnost svěřit dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou tak lépe zajištěny jeho potřeby. Podmínkou je, že oba rodiče jsou způsobilí dítě vychovávat a mají o to zájem. Manželství nelze rozvést, dokud rozhodnutí o úpravě poměrů rodičů k nezletilému dítěti nenabude právní moci.

Pro zánik manželství se nově formuluje rozvrat manželství tak, že musí jít o rozvrat hluboký a trvalý, kdy již nelze očekávat obnovení manželského soužití. Zákon výslovně zdůrazňuje povinnost soudu vzít přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství. Zkoumá, který z partnerů porušováním manželských povinností definovaných zákonem převážně tento rozvrat zavinil. Zákon dále nově stanoví, že pokud mají manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, jestliže by to bylo v rozporu se zájmem těchto dětí spočívajícím ve zvláštních důvodech. Za zvláštní důvody, pro něž je rozvod v rozporu se zájmy dítěte, se např. považuje invalidita dítěte, jeho fyzické nebo psychické postižení, silná vázanost na oba rodiče apod. Tento výslovný zákaz rozvodu ve zvláštních případech po dobu nezletilosti dětí nahradil původní povinnost soudu pouze k zájmům dítěte přihlížet.

Tzv. smluvený rozvod

Zjednodušená forma rozvodu, zcela nová v našem právním systému, spočívá v zániku manželství po vzájemné dohodě manželů (tzv. smluvený rozvod). Jedná se o zvláštní druh rozvodu založený na právní domněnce, že manželství je hluboce a trvale rozvráceno. Soud pak, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, nezkoumá příčiny rozvratu. Zákonnými podmínkami pro tento způsob rozvodu je skutečnost, že manželství trvalo alespoň rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a druhý manžel se k návrhu podanému k soudu jedním z manželů připojí. Předpokladem pro to, aby soud takto manželství rozvedl, je předložení písemných smluv s ověřenými podpisy manželů upravující vypořádání jejich majetkových vztahů po zániku společného jmění manželů, práva a povinnosti ke společnému bydlení po zániku manželství (tj. který z manželů bude po rozvodu obývat dosud společný byt, popř. dočasné uspořádání poměrů ve společném bytě) a případnou vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi, který není schopen se sám život.

Pokud mají manželé nezletilé děti, je nezbytnou podmínkou, aby se manželé dohodli na úpravě práv a povinností k těmto dětem pro dobu rozvodu manželství a soud péče o nezletilé tuto dohodu schválil. Pravomocně schválená dohoda musí nezbytně obsahovat ujednání o tom, kterému z rodičů se dítě svěřuje do výchovy, popř. dohoda o společné či střídavé výchově, a vyživovací povinnost druhého rodiče. Obvykle se v dohodě upravuje i styk dítěte s rodičem, se kterým nežije. I pro tento způsob rozvodu však platí, že manželství nelze rozvést, pokud by to bylo v rozporu se zvláštním zájmem dítěte.

Kdy je rozvod ztížen

Novela zákona naopak rozvod ztěžuje v těch případech, kdy s návrhem na rozvod nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by rozvodem byla způsobena zvlášť závažná újma. V takovém případě soud manželství nerozvede, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství. I tuto zásadu ovšem zákon prolamuje a to, jestliže manželé spolu nežijí déle než tři roky. Soud pak manželství rozvede i přes kvalifikovaný nesouhlas jednoho z manželů.

Zvlášť závažná újma může spočívat např. v tom, že bránící se manžel je invalidní, odkázaný na pomoc druhého manžela, nebo se u něho projevila v tomto období závažná choroba. Majetková újma se nepovažuje za zvlášť závažnou újmu ospravedlňující zákaz rozvodu.

Nicméně zákon pamatuje i na hmotné zabezpečení rozvedeného manžela, a to v rámci vyživovací povinnosti. Rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle jeho schopností, možností a majetkových poměrů. Novela navíc rozšířila nárok manžela, který se na rozvratu manželství nepodílel, a kterému je rozvodem způsobena závažná újma. V takovém případě může soud přiznat výživné nikoliv jen jako příspěvek na přiměřenou výživu, ale v takovém rozsahu, který mu zaručuje po dobu tří let stejnou hmotnou a kulturní úroveň, jakou má bývalý manžel.

Manželství lze rozvést na návrh některého z manželů, který se podává u soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, bydlí-li i nadále v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů. Není-li takového soudu, je příslušným obecný soud odpůrce podle místa jeho trvalého bydliště či místa, kde se zdražuje. Obecný soud navrhovatele je příslušný až po vyloučení všech uvedených možností.

Názory k článku (1 názorů)
rozvod Eva Hudcova 15.1.2006 15:20
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.