tisk-hlavicka

Jak se adaptují děti v novém prostředí náhradních rodin?

14.9.2001 Mgr. Jitka Janíčková Náhradní rodinná péče

Děti v náhradní rodinné péči mívají bezprostředně po příchodu k náhradním rodičům problémy s adaptací na nové prostředí. V čem nejčastěji spočívají, a jak je možné je zmírnit?

ozornost jsem zaměřila na adaptační problémy dětí bezprostředně po přijetí do náhradní rodiny. Zvolila jsem metodu terénního šetření v rodinách, které přijaly dítě do náhradní rodinné péče. Získané údaje jsem zpracovala technikou studia dokumentů a následné obsahové analýzy.

Respondenty výzkumu byly všechny děti, u nichž bylo provedeno šetření v rodině v rozpětí 2–3 měsíců od příchodu do rodiny, převážně ve dvou fázích. V prvé fázi bezprostředně po přijetí do rodiny a ve druhé fázi následná kontrola.

Šetření v rodinách bylo provedeno v druhé polovině roku 1999 a začátkem roku 2000. Jednalo se o 41 dětí doporučených regionálním pracovištěm MPSV ČR v Brně ve spolupráci s dalšími odborníky do náhradní rodinné péče v uvedeném období. Šetření prováděly sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči se zaměřením na adaptaci dětí v novém výchovném prostředí.

Základní vyhodnocení jsem sestavila do čtyř tabulek dle věkového rozložení. U náhradní rodinné péče jsem rozlišila formu adopce a pěstounské péče a dále jsem uvedla věk dítěte při umístění do náhradní rodiny. Ve sloupci „Poznámka“ jsou některé informace o dítěti, pokud se nejedná o první dítě v rodině, uvádím jeho pořadí. Adaptaci dítěte na nové prostředí jsem hodnotila třemi kategoriemi:

• velmi dobrá: žádné problémy, které by budoucí rodiče vnímali

• dobrá: drobný neklid, podrážděnost, nejistota, plačtivost, které v krátké době odezní

• špatná: výrazné problémy, kde je nutno uvažovat o odborném vedení

Soubor tvoří 41 dětí umístěných v náhradní rodině. 15 dětí je doporučeno do pěstounské péče a 26 dětí je právně volných pro osvojení. U každého dítěte vyvolává změna výchovného prostředí změnu v jeho chování. Na tomto malém vzorku jsem si chtěla ověřit, jak tyto změny vnímají náhradní rodiče a jaká je intenzita změněného chování dětí. Celý adaptační proces je ovlivněn především věkem dítěte a jeho psychickými vlastnostmi. Nezanedbatelné je i samotné chování, postoje a vnímavost budoucích rodičů k přijatému dítěti.

Děti do jednoho roku

Věková kategorie dětí do 1 roku je zastoupena 14 dětmi (34 %). Adaptace dítěte na nové prostředí je z tohoto počtu hodnocena u 12 dětí jako velmi dobrá, u jednoho dítěte dobrá a u jednoho dítěte špatná vzhledem ke zdravotnímu stavu. Postavení prvého dítěte v rodině zaujalo 11 dětí, další 3 děti jsou v postavení druhého dítěte. Všech 14 dětí je v tomto věku doporučeno do adopce. U dítěte se zdravotními problémy a špatnou adaptací se náhradní rodiče rozhodli pro osvojení i přes tento handicap.

Děti ve věku 1 až 3 roky

Zastoupení věkové kategorie děti od 1 – 3 let je v počtu 18 dětí (44 %). Adaptace dítěte na nové prostředí je hodnocena velmi dobře pouze u 3 dětí. Kategorie dobře je zastoupena u 11 dětí. O zdravotní problém se jednalo pouze u jednoho dítěte z celkového počtu 4 dětí se špatnou adaptací. U 10 dětí byla volena forma adopce a u 8 dětí pěstounská péče. 10 dětí získalo postavení prvého dítěte v rodině.

Děti ve věku 3 až 6 let

Děti, které byly svěřeny do náhradní rodiny ve věku od 3 – 6 let, jsou zastoupeny počtem 7 dětí (17 %). Velmi dobře se přizpůsobily v rodině 2 děti – sourozenci – a špatně 3 děti – z toho jedno dítě bylo týráno. Dobré je hodnocení u 2 dětí. Do adopce byly svěřeny 2 děti se špatnou adaptací v novém prostředí a 5 dětí do pěstounské péče. V postavení prvého dítěte v rodině jsou 3 děti.

Děti ve věku 6 až 15 let

Pouze 2 děti (5 %) tvoří kategorii dětí umístěných po 6 roce věku. Obě děti byly umístěny v rodině příbuzných – prarodičů – a adaptace na prostředí je velmi dobrá a dobrá.

V celkovém souboru 41 dětí byly zjištěny zdravotní problémy u 5 dětí (12 %), které se promítly do špatné adaptace pouze u 3 dětí. Velmi dobře je hodnoceno 18 dětí (44 %). Dobře je hodnoceno 15 dětí (36 %). Špatně je hodnoceno 8 dětí (20 %). Postavení prvého dítěte v rodině získalo 26 dětí (63 %), z toho 19 dětí v adopci a 7 dětí v pěstounské péči.

Vzhledem k věku se u dětí do 1 roku neobjevil ani jeden případ špatné adaptace dítěte na nové prostředí, týkající se náhlých změn. Pouze zdravotní problémy u dvou dětí ovlivnily adaptační proces v nové rodině s hodnocením dobré a špatné. V uvedené věkové kategorii s počtem 14 dětí je 12 dětí hodnoceno velmi dobře, což tvoří 86 % v tomto věkovém rozpětí.

Výsledky výzkumu ukázaly, že děti ve věku do 1 roku se adaptují bez problémů a velmi dobře v novém prostředí u svých budoucích rodičů.

Odolnost vůči ohrožujícím vlivům

Velký počet studií však dokazuje, že některé děti jsou vůči ohrožujícím vlivům odolné. Odolnost je podmíněna jak jejich vrozenými vlastnostmi, tak některými vlivy z jejich prostředí. Čtyři současní švédští badatelé zjistili, že vlivů propůjčujících odolnost vůči ohrožení je nejméně třiadvacet, jedenáct v dětech samotných, tedy víceméně dědičných, dvanáct v jejich prostředí. Nejúčinnějšími vlivy propůjčujícími velkou odolnost, které jsou v dětech samotných, jsou:

• schopnost úspěšně se vyrovnat s tlakem zevního světa

• autonomie

• schopnost dobře spolupracovat a navazovat pozitivní vztahy s učiteli a dospělými lidmi

• vědomí vlastní hodnoty

• dobrý intelekt

• dobrá kontrola vlastních vznětů

• vrozená energie (Koukolík, Drtilová: Vzpoura deprivantů)

Domnívám se, že tyto studie by mohly částečně objasnit i výjimky, které se ve sledovaných případech vyskytly. Při podrobnějším ověřování u šesti starších dětí, u nichž byla adaptace velice dobrá, byly tyto děti hodnoceny psychologem takto:

1,8 roku: Psychomotorický vývoj dítěte během pobytu v zařízení nevykazoval výraznější nápaditosti, pouze je poněkud unavitelnější. Rozvoj motorických a řečových schopností aktuálně odpovídá věku dítěte. Dítě mělo v nové rodině svého staršího sourozence.

2,7 roku: Psychomotorický vývoj poměrně rovnoměrný, v pásmu širší normy, koncentrace pozornosti je přiměřená věku, ĺ ć mírné opoždění v oblasti aktivní složky řeči, dítě je klidné, výchovně zvladatelné, při vyšetření dobře navazuje kontakt a spolupracuje. Dítě je ze šesté gravidity a bylo umístěno v ústavu na žádost rodičů po narození.

2,5 roku: Psychomotorický vývoj aktuálně vyrovnaný, zcela v pásmu normy, koncentrace pozornosti dobrá, pozitivní ladění, živější temperament. Dítě je umístěno v ústavu od narození, ze sociálních důvodů.

5,5 roku: Psychomotorický vývoj odpovídá věku, osobní kontakt navazuje bez obtíží, dobře spolupracuje, dítě je vnímavé, průbojné, sebevědomé, s konstruktivními stavebnicemi je tvořivé a trpělivé.

6 roků: Psychomotorický vývoj odpovídá věku, je většinou klidné, působí spokojeně, mezi dětmi se zdá být oblíbené, dochází na logopedii. Děti ve věku 5,5 a 6 roků jsou sourozenci a před více než 2 roky byly umístěny do dětského domova z velice zanedbaného a neuspořádaného rodinného prostředí na zásah okresního úřadu.

14,5 roku: Jedná se o chlapce téměř patnáctiletého, s jeho výchovou pomáhali matce od jeho narození prarodiče. Jednalo se o trvalé přestěhování k prarodičům na základě rozsudku příslušného soudu, matka dítě navštěvuje příležitostně, otec už několik let nemá zájem. Chlapec je bezproblémový, má zájmové kroužky a sport, školní prospěch je hodnocen velmi dobře.

U těchto pěti dětí je uváděn rovnoměrný psychomotorický vývoj, bez známek psychické deprivace. Rovněž starší chlapec není handicapován tím, že má výchovně nezpůsobilé rodiče a že výchova a péče musela být přenesena na jeho prarodiče. Nelze nic namítat proti tomu, aby tento malý vzorek dětí byl zařazen pod termín „odolných dětí“. Uvedený vzorek je zastoupen v relativní četnosti 14,7 % z celkového souboru dětí.

Závěr

V závěrečném zhodnocení zkoumaného souboru chci především zdůraznit složitost adaptačního procesu, kterým děti v nových rodinách procházejí. Z hlediska výzkumu se potvrdilo, že děti by měly být přijímány v náhradních rodinách v co nejútlejším věku, ze sledovaných období je nejoptimálnější věk dítěte do 1 roku. Ukázalo se však, že i starší děti se mohou vyrovnávat s novým prostředím bez sebemenších problémů. I když tento vzorek dětí, uváděný v odborné literatuře jako „odolné děti“, je poměrně malý, vnáší trochu optimistického pohledu do sledované problematiky.

Autorka je pracovnicí MPSV ČR, pracoviště odboru sociální politiky na Krajském úřadě Brněnského kraje

Náhoda změnila osud

Vážným problémem u dětí v ústavní péči je nepříznivý vliv prostředí, který se ve vývoji dítěte může projevit. Především je nutno počítat s psychickou deprivací různého stupně a různých forem, jež jsou dány současností specifických rysů osobnosti dítěte se specifickými, v daném případě deprivačními, rysy jeho životního prostředí.

Jak uvádějí poznatky v práci „Kapitoly z patopsychologie dítěte“ (Vavrdová a Koluchová), je dlouhodobý pobyt dítěte v dětském domově poznamenán těmito negativními rysy:

1. Neumožňuje dítěti navázat trvalý citový vztah k jedné osobě a ke stabilní malé sociální skupině (jako je matka, rodina).

2. Poměrně časté změny prostředí děti psychicky traumatizují a v důsledku toho dochází u dětí k opožďování vývoje. Dítěti chybí pocit bezpečí a sounáležitosti, což je jedna ze základních psychických potřeb.

3. Prostředí dětského domova je chudé na podněty, neumožňuje dětem běžné životní zkušenosti, které mají děti z průměrné rodiny.

4. V patnácti letech se děti z domovů velmi špatně umísťují, běžný internát nemůže být rovnocenným pokračováním domovské péče. Často se děti vracejí do svých rodin, které se mezitím citově odcizily a další výchova v rodině nebývá úspěšná. (Vavrdová, Koluchová)

V této souvislosti uvádím kazuistiku dítěte, které by už vzhledem k věku a psychomotorickému opoždění se pravděpodobně nikdy nedostalo do rodiny a skončilo by v ústavu sociální péče.

Když manželé X.Y. projevili zájem stát se pěstouny, měli oba 43 let, velký dům na vesnici, dvě provdané dcery mimo domov a jednu dceru téměř zletilou, ještě studující. Přišli s nabídkou, že chtějí pomoci už větším, opuštěným sourozencům, kteří by jinak zůstali v domově. Cítili kolem sebe pocit „prázdna“ a snažili se to kompenzovat.

Z psychologického vyšetření měli velmi kladné hodnocení. Během krátké doby si zjistili všechny informace k dané problematice a byli ochotni objíždět domovy a hledat děti. Shodou okolností se zkušená pěstounka rozhodla během 3 týdnů vrátit sourozence-dvojčata ve věku tři a půl roku s tím, že jsou značně vývojově retardované. Měla obavy, že by později vznikly problémy s dojížděním těchto dětí do zvláštní školy.

Samozřejmě, že uvedené námitky byly respektovány. Těmto žadatelům jsme děti nabídli, protože byli ochotni i takovéto děti přijmout. Rozhodli se okamžitě a děti se v rodině rychle adaptovaly, během půl roku mi ukazovaly, jak umějí rozlišovat barvy, pomalu se zklidňovaly.

Téměř za rok se pěstouni opět ozvali s tím, že by rádi poznali staršího sourozence dětí – Jarušku, která v té době měla víc než šest let. Jaruška měla odloženou školní docházku, byla instabilní, psychicky deprivovaná, okamžitě se „věšela“ na každého, kdo přišel do domova, „loudila“ o náušnice, řetízek, každá drobnost se jí líbila a chtěla ji mít, kousala si nehty, cucala prsty, měla strabismus a trpěla enurézou. Odborníky byla hodnocena ve středním pásmu debility. Pro nepříznivé genetické dispozice (matka byla slaboduchá) a pro celkové opožďování a vzhled se nedařilo umístit ji do rodiny pěstounů a pak už pro opakované nezdary se od záměru upustilo.

Až zájem X.Y. prolomil tuto bariéru, přijeli do domova s oběma sourozenci a děti, i když se neznaly, si okamžitě rozuměly. Vzhledově se nedalo zapřít, že jsou sourozenci, a to rozhodlo. Když jsem rodinu znovu navštívila po třech letech, chodila dvojčata do základní školy a učila se průměrně. Jaruška po vyrovnávací třídě byla rovněž schopna zvládat základní školu. Pěstounka s jemným humorem vzpomínala a děti se chovaly, jako by v rodině žily odjakživa. Když jsem se pěstounky zeptala, jak to dokázala, odpověděla: „Přece bych nemohla nechat dojíždět Jarušku 8 km do zvláštní školy, když máme školu pár kroků za barákem.“

Díky tomu, že sami pěstouni projevili zájem pátrat po dalším sourozenci, vznikly pro tuto holčičku příznivé podmínky k jejímu vývoji v této nesmírně obětavé rodině. Dítě by bez toho nikdy nedostalo možnost, aby se posoudila míra jeho hereditární zátěže a psychická deprivace vzniklá pobytem v ústavu.

Názory k článku (0 názorů)
Žádné názory zatím nejsou. Vložte první!
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.