tisk-hlavicka

Kolik počítačů je v českých školách?

13.8.2019 ČSÚ 1 názor

Situace v českých školách je dnes taková, že prakticky všechny školy jsou vybaveny počítači, připojeny k internetu.

Moderní informační a komunikační technologie pronikají do vzdělávacího sektoru stále více, a proto je zapotřebí být na práci s ICT připraven a umět je adekvátně využívat. Situace v českých školách je dnes taková, že prakticky všechny školy jsou vybaveny počítači, připojeny k internetu a školní agenda je zpracovávána z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol také provozuje vlastní bezdrátovou síť či informační systém.

Počítače ve školách mohou žákům nabízet výukové materiály prostřednictvím on-line výukových programů a webových stránek. Mezi bariéry efektivního používání ICT ve školách patří špatná kvalita technologického vybavení, zaostalý či špatně udržovaný hardware, nedostatečné vybavení výukovými programy omezený přístup k ICT. Mezi školami dobře a naopak neuspokojivě vybavenými ICT tak může narůstat tzv. digitální propast.

Počty počítačů, jejich typy a další informační technologie ve školách sleduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Informace jsou zjišťovány každoročně ve výkaze o ředitelství škol (R13-01), který na základě povinnosti dané školským zákonem poskytují ředitelé všech škol MŠMT. Díky tomu lze získat spolehlivé a úplné údaje o zapojení informačních technologií do chodu školských zařízení za celý základní soubor.

V roce 2018 v České republice fungovalo 13 551 škol. Toto číslo zahrnuje mateřské školy, základní školy obou stupňů, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (VOŠ).

Pojmem počítač se v této analýze myslí zařízení, jako jsou stolní počítače, notebooky, netbooky, tablety, phablety a další nespecifikovaná zařízení, které nejsou v osobním vlastnictví.

Počet počítačů

Ve školách bylo ve sledovaném roce žákům k dispozici téměř 272 tisíc počítačů, přičemž většina z nich (266 tisíc) byla zároveň připojena k internetu.

Kvůli lepšímu srovnání zkoumaných ukazatelů se kromě celkového počtu počítačů na školách udává míra, kterou tvoří počet počítačů přepočtených na 100 žáků/studentů. V posledním sledovaném roce (2018) to bylo 15,6 počítače.

Graf 1: Počet počítačů na 100 žáků/studentů (2004-2018)
* ukazatel podle nové metodiky zahrnuje i mateřské školy (Pramen: MŠMT)

Z grafu číslo 1 je patrné, že od roku 2004 dochází každoročně ke zvýšení počtu počítačů, přičemž mezi lety 2004 a 2013 vzrostl počet počítačů ve školách o 8,5 kusu na hodnotu 16,2 při přepočtu na 100 žáků. Dále lze pozorovat pokles mezi roky 2013 a 2014, tento pokles ovšem neznačí snížení reálného počtu počítačů ve školách, nýbrž změnu metodiky sběru dat.

Od roku 2014 jsou do celkového ukazatele zahrnuty i údaje za počítače v mateřských školách. Jelikož je počet počítačů na 100 dětí v předškolním věku nižší než v ostatních stupních škol, jsou celkové údaje nižší, než by byly bez zahrnutí MŠ, a proto došlo v roce 2014 k výraznému poklesu.

Ačkoliv jsou tedy v údajích za celkový počet počítačů ve školách zahrnuty i mateřské školy, není jim v této analýze věnována větší pozornost, protože zde jsou počítače spíše doplňkovým vybavením a jsou určeny především pro výkon práce zaměstnanců, nikoliv pro užívání dětmi. Naopak v základních, středních školách, VOŠ a konzervatořích počítače slouží nejen pedagogům, ale i samotným žákům a studentům v rámci výuky, ať už přímo na hodinách informatiky, nebo jako doplňující učební pomůcka v ostatních předmětech.

Z pohledu jednotlivých stupňů škol jsou počítači nejlépe vybaveny vyšší odborné školy, kde v roce 2018 měli 52,2 počítače na 100 studentů. Na 1. stupni základních škol bylo 19,1 počítače na 100 žáků, na 2. stupni 28,8 počítače a na středních školách 25,7 počítače na 100 studentů. V těchto počtech se patrně odráží to, že na 1. stupni základních škol žáci počítač ve výuce ještě tolik nepotřebují a předmět informatika je intenzivněji vyučován především na druhém stupni základních škol, čemuž odpovídají i vyšší počty počítačů, které jsou žákům na tomto stupni dostupné. Počet počítačů na 100 studentů středních škol pak zřejmě snižuje fakt, že mezi střední školy jsou na jedné straně sice zařazena gymnázia či odborné střední školy, kde jsou počítače intenzivně využívány, na druhé straně však také odborná učiliště, kdy na některých oborech nejsou pro výuku počítače takřka potřeba.

Graf 2: Počet počítačů na jednotlivých stupních škol, 2018

Názory k článku (1 názorů)
Příprava na válku co už byla Ka 13.8.2019 16:1
Vyhledávání článků podle věku

Seriály

Vývojové tabulky

Těhotenství

Dítě


Zajimavé odkazy:
Předporodní kurzy   |   Najděte rýmy na slovo a napište báseň.